eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1402/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-08-06
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1402/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Norbert Sierakowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lipca 2019 r. przez odwołującego: K. G.
Krismat (
ul. Sielecka 63 42-
500 Będzin) w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (ul. B. Głowackiego 56 30-085
Kraków),
przy udziale wykonawcy:
Firma Usługowa LOG-BUD
D. B. ul. Pułaskiego 63/1 33-380
Krynica-
Zdrój – zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego,

orzeka:
1.
Oddala odwołanie;
2.
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego: K. G. Krismat (ul. Sielecka
63 42-
500 Będzin) i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000
zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego
tytułem wpisu od odwołania;
3.
Nie uwzględnia wniosku zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego wykonawcy: Firma Usługowa LOG-BUD D. B. ul. Pułaskiego 63/1
33-380 Krynica-
Zdrój o zasądzenie na jego rzecz od odwołującego kwoty 2.460 zł 00 gr
(słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych zero groszy) tytułem wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Krakowie.

……………………………

Sygn. akt KIO 1402/19
Uzasadnienie

Odwołanie zostało wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), [ustawa Pzp lub
Pz
p] przez zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, którego przedmiotem
jest:
„„Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Wygiełzów na potoku Płazianka w ciągu
drogi DW 781 ode. 080 km 0+115,5- 0+194". N
r postępowania ZDW-DN-4-271-18/19.

Odwołujący – K. G. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: K. G. Krismat z/s w
Będzinie wniósł odwołanie od:
1.
Czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty wykonawcy - Firma Usługowa
Log- Bud D. B. (dalej Log-Bud lub wykonawca lub oferent) jako najkorzystniejszej.
2.
Zaniechania czynności odrzucenia oferty Log-Bud na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp w zw. z ar. 90 ust. 3 ustawy Pzp, jako zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
Zamawiającemu zarzucił naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp:
1. Art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez ich
niezastosowanie oraz błędną wykładnię i w konsekwencji zaniechanie czynności
odrzucenia oferty Log-
Bud pomimo tego, że oferta tego wykonawcy zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a wykonawca ten nie udzielił wyjaśnień na
zadane przez Zamawiającego w trybie art. 90 ust 1. Ustawy Pzp, co dało podstawę do
przyjęcia oceny, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
z
amówienia oraz, że za zaoferowaną cenę nie jest możliwe wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów.
2. Art. 7 ust. 1 Pzp poprzez jego niezastosowanie tj. dokonanie ponownego wezwania Log-
Bud do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny w rzeczywistości w zakresie informacji, co
do których był on już wzywany jednak ze względu na swoje nierzetelne postępowanie nie
udzielił wyjaśnień.
W związku z powyższym wniósł o uwzględnienie niniejszego odwołania w całości i nakazanie
Zamawiającemu w trybie art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp: 1) Unieważnienie czynności wyboru
oferty Log-Bud jako najkorzystniejszej; 2) Odrzucenie oferty Log-Bud na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp; oraz 3)
Powtórzenie czynności badania i oceny
ofert oraz wyboru oferty Odwołującego, jako najkorzystniejszej.

Odnośnie interesu Odwołującego w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp wskazał, że
„Naruszenie przez Zamawiającego wskazanych powyżej przepisów ustawy Pzp ma istotny

wpływ na wynik postępowania przetargowego, bowiem gdyby Zamawiający nie naruszył
wskazanych powyżej przepisów ustawy Pzp, oferta Odwołującego byłaby najkorzystniejsza.
Oferta
Odwołującego jest bowiem najkorzystniejszą ofertą spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu, która została złożona przez wykonawcę, który nie podlega odrzuceniu z
Postępowania. Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia w rozumieniu art. 179 ust
1
ustawy Pzp oraz może ponieść bezpośrednią szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Interes Odwołującego w uzyskaniu zamówienia
polega n tym, że Odwołujący oferuje wykonanie zamówienia w niniejszym Postępowaniu, a w
przypadku uwz
ględnienia niniejszego odwołania uzyska je (zaoferowana przez Odwołującego
cena mieści się w kwocie podanej przez Zamawiającego przeznaczonej na przedmiotowe
zadanie). Z kolei naruszenie przez Zamawiającego * przepisów ustawy Pzp może wyrządzić
Odwołującemu szkodę w postaci utraconych korzyści - przychodów z nieuzyskanego
zamówienia. Niezależnie od powyższego Odwołujący wskazuje, że jego interes prawny
wyraża się również w tym, aby postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone
zostało zgodnie z przepisami prawa.

W uzasadnieniu zarzutów podał, co następuje:
Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w ramach, którego
przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. W śród złożonych ofert, oferta Odwołującego
pozostaje
najkorzystniejsza w świetle ustalonych w SIWZ kryteriów oceny ofert, pomijając
oczywiście ofertę złożoną przez Log-Bud. Dowód: 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej
oferty z dnia 17.07.2019 r. 2. Informacja z otwarcia ofert. 3. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
z dnia 26.06.2019 r.
P
ismem z dnia 17 maja 2019 r. wezwał Log-Bud do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia
dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Zamawiający w szczególności wezwał do udzielenia
wyjaśnień w zakresie:
1)
Oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);
2) Pomocy publicznej udzielonej
na podstawie odrębnych przepisów;
3)
Wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4)
Wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) Powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy.

Ponadto Zamawiający wskazał, iż w ramach udzielanych wyjaśnień niezbędnym pozostaje
przedstawienie szczegółowej kalkulacji zaoferowanych cen ofertowych w rozbiciu na
poszczególne składniki mające wpływ na wysokość ceny. Jednocześnie Zamawiający wskazał
w treści wystosowanego wezwania, iż zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp obowiązek
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Niezłożenie
wyjaśnień w wyznaczonym terminie, podobnie jak uznanie przez Zamawiającego, że
wyjaśnienia wraz z dowodami dostarczonymi przez Wykonawcę potwierdzają, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, spowoduje odrzucenie
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 lub art. 90 ust. 3 ustawy P
zp. Zamawiający podkreślił
również, że linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych wskazuje, iż
wyjaśnienia ogólnikowe oraz nie zawierające odpowiednich dowodów, że cena nie jest rażąco
niska, skutkują odrzuceniem oferty. Dowód: 4. Pismo Zamawiającego z dnia 17.05.2019 r.
Log-
Bud w odpowiedzi na powyższe wezwanie złożył wyjaśnienia za pośrednictwem pisma
datowanego na dzień 18 maja 2019 r. W treści złożonych wyjaśnień wykonawca nie dokonał
jednak odpowiedzi na zadane przez Zamawiającego pytania określone powyżej. Ponadto w
zakresie prezentowanego uzasadnienia dokonał on lakonicznego wyjaśnienia przedłożonej
oferty cenowej, nie przedstawił również wiarygodnych dowodów na potwierdzenie braku
wystąpienia rażąco niskiej ceny. Stanowczo podkreślić należy również, że Log-Bud nie
zastosował się do wezwania Zamawiającego w zakresie przedłożenia szczegółowej kalkulacji
ceny przedkładając jedynie wersję uproszczoną.
Dowód: 5. Pismo Log-Bud z dnia 18.05.2019 r.
Następnie Zamawiający w dniu 04.06.2019 r. dokonał wyboru oferty Log-Bud jako
najkorzystniejszej.
Dowód: 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.06.2019 r.
Od dokonanej czynności wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty odwołanie
złożył w dniu 10.06.2019 r. Odwołujący. W konsekwencji powyższego pismem z dnia
11.06.2019 r. Zamawiający cofnął dokonaną czynność wyboru Zamawiającego z dnia
11.06.2019 r.
W trakcie procesu ponownego badania ofert Zamawiający pismem z dnia
26.06.2019 r. zwrócił się do Log-Bud o doprecyzowanie złożonych wyjaśnień, wskazując
jednocześnie, iż wzywa do przedłożenia: 1) szczegółowej kalkulacji cenowej z rozbiciem na
poszczególne składniki cenotwórcze; 2) jednoznacznych dowodów potwierdzających
realność wykonania przedmiotowego zamówienia, w szczególności dotyczących kosztów
nabycia niezbędnych do jego realizacji materiałów (w tym: pale, beton, zbrojenie) oraz
odnoszących się konkretnie do przedmiotowego zamówienia (faktury, oferty, zapytania o cenę,
etc.); 3) jednoznacznych d
owodów (w postaci umów, dokumentów wewnętrznych firm, faktur
etc.) potwierdzających faktyczne posiadanie/ dysponowanie wskazanych w przedłożonych
przez Log-
Bud wyjaśnień materiałów oraz sprzętu (tj. koparki, samochodu, walec, deskowanie

systemowe, płyty drogowe, dźwigary mostowe, podporu stalowe, grodzicie stalowe,
sygnalizacja świetlna), których to Wykonawca zamierza użyć do realizacji przedmiotowego
zamówienia. Zamawiający wezwał również do wskazania informacji w przedmiocie w zakresie
w jakim wskazał w piśmie z dnia 17 maja 2019 r. (pkt 1 do 5) oraz zgodnie z pkt 6)
„Przedłożonych w ramach wyjaśnień z dnia 18.05.2019 r. ofert sprzedaży betonu (oferty firmy
BAN-KOR-BET Bania korga sp.
j.) poprzez określenie kontekstu ich przekazania w ramach
wyjaśnień oraz okoliczności, które maja potwierdzać (tzn. wykazanie ich koherencji względem
przedmiotu niniejszego zamówienia i złożonej na nie oferty) - przedmiotowe oferty nie dotyczą
zamówienia będącego przedmiotem postępowania , a wskazane w nich klasy betonu są inne
od określonych przez Zamawiającego w OPZ”.
Mając na uwadze dokonanie przez Zamawiającego dwukrotnego wezwania Log-Bud
do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny Odwołujący odnosząc się do wyjaśnień
pierwotnych jak i uzupełniających stwierdził, że zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem
orzeczniczym to pierwotnie złożone wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny powinny
stanowić podstawę oceny oferty. Ponadto drugie z wyjaśnień Log-Bud w ogóle nie powinny
być brane pod uwagę ze względu na bezpodstawne wezwanie wykonawcy przez
Zamawiającego do ponownego wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Cena zaoferowana przez
Log-
Bud pozostaje ceną rażąco niską. Przez rażąco niską cenę rozumiemy cenę, która
pozostaje niewiarygodna, nierealistyczna, odbiegająca wartością od wartości zamówienia
oszacowanej z należytą starannością przez zamawiającego oraz cen pozostałych oferentów
w danym postępowaniu przetargowym lub cen rynkowych. Jest to zatem cena, która nie
pokrywa kosztów należytego wykonania zadania inwestycyjnego. Cena zaoferowana przez
Log-
Bud bezsprzecznie pozostaje ceną rażąco niską oraz nie umożliwi wykonania przedmiotu
zamówienia w sposób należyty z uwzględnieniem osiągnięcia zysku.
Odwołujący wskazał, że zgodnie z treścią art. 90 ust 1 ustawy Pzp (…) jeżeli
zaoferowana ce
na lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w
szczególności w zakresie: 1) oszczędności metody wykonania zamówienia (…) ; 2) pomocy
publicznej
(…); 3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu
społecznym (…); 4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 5) powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy”. Dalej podał, że zgodnie z ustępem 1a
powołanego przepisu:
„1a.W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1)
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen
wszystkic
h złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia;
2)
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o
których mowa w ust. 1
”.
Wskazał również na ust.2 tego przepisu podnosząc, że (…) Ustęp drugi natomiast ustanawia
zasadę, że to wykonawca - w tym wypadku Log-Bud zobowiązany jest do wykazania braku
wystąpienia rażąco niskiej ceny pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
4 w zw. z art. 90 ust 3 ustawy Pzp -
co również wyraźnie w swym piśmie z dnia 17.05.2019 r.
oraz w piśmie z dnia 26.06.2019 r. zaznaczał Zamawiający”. Podkreślił, że zgodnie z
orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej wystąpienie do wykonawcy w trybie art. 90 ust 1
ustawy Pzp ustanawia dom
niemanie zaoferowania przez tego wykonawcę rażąco niskiej ceny.
Domniemanie to może być obalone jedynie poprzez przedstawienie przez wykonawcę
skrupulatnych, wyczerpujących oraz zupełnych wyjaśnień popartych dowodami na
okoliczność realności zaoferowanej ceny.
Odwołujący podkreślił, że w wyjaśnieniach z dnia 18.05.2019 r. Log-Bud nie udzielił
odpowiedzi na żadne z zadanych przez Zamawiającego pytań. Wykonawca nie uszczegółowił
występującej oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, nie wskazał również czy
korzystał z pomocy publicznej, czy zaoferowana przez niego cena pozostaje najkorzystniejszą
w związku z oszczędnościami wynikającymi z przepisów prawa pracy i przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest
zamówienie czy z przepisów prawa o ochronie środowiska. Log-Bud nie odniósł się również
do kw
estii związanej z podwykonawstwem - nie udzielił żadnych wyjaśnień w zakresie
podzlecanego zakresu robót i wpływu tej okoliczności na proponowaną cenę. Istotnym w
niniejszej sprawie pozostaje również, że Zamawiający zażądał przedstawienia przez
wykonawcę szczegółowego rozbicia cenowego. Przedłożony natomiast przez Log-Bud
dokument stanowi jedynie niepełne rozbicie tzw. uproszczone, brak jest w nim bowiem
określenia taki czynników jak - koszt robocizny, przyjętej stawki roboczogodziny, przyjętego
narzutu kos
ztów pośrednich, zysku czy kosztów zakupu. Takie rozumienie sformułowania
„szczegółowe rozbicie cenowe" wynika nie tylko z doświadczenia zawodowego wykonawców
robót budowlanych, ale może je również wywieść z treści Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389), a dokładniej jego
paragrafu 4. Zdaniem wykonawcy,
przyjęcie przedstawionych w ramach wyjaśnień dowodów
na ceny jednostkowe poszczególnych materiałów jest tylko wtedy zasadne, kiedy można je
przyrównać do punktu odniesienia, czyli do kosztorysu szczegółowego. W przypadku
wyjaśnień Log-Budu z dnia 18.05.2019 r. Zamawiający ani też Odwołujący nie miał możliwości
weryfikacji założonych cen z faktur i ofert z lat poprzednich do kosztorysu uproszczonego,
który przedstawił wybrany wykonawca właśnie ze względu na brakujące, a wymienionej wyżej
dane. Ponadto prawidłowość tego rozumowania potwierdzają również wyroki Krajowej Izby
Odwoławczej: „Przedstawione zestawienie składników cenotwórczych winno zawierać
czyteln
e i jednoznaczne wyliczenie wymaganych kosztów dla danej pozycji, czyli
wyodrębnione składniki cenotwórcze obejmujące robociznę, ceny materiałów i sprzętu oraz
narzuty kosztów pośrednich, koszt zakupu materiałów i zysk ze wskazaniem ewentualnych
rabatów, upustów lub innego rodzaju okoliczności, które są przynależne tylko wykonawcy."
(wyrok KIO 2520/18). Tym samym nie sposób stwierdzić by Log-Bud dokonał złożenia
wyjaśnień w sposób prawidłowy oraz zgodny z żądaniami Zamawiającego. Brak zastosowania
się natomiast przez wykonawcę do opisanego wezwania uniemożliwił Zamawiającemu
prawidłowe oraz merytoryczne zweryfikowanie zaoferowanej przez niego ceny. Następnie
Log-
Bud w piśmie z dnia 18.05.2019 r. wskazał, że przedkłada dowody potwierdzające ceny
zakupu bądź dostawy głównych materiałów, składników, które będą użyte do realizacji
zadania. Tym samym potwierdził on, że właśnie w zakresie tychże składników jego oferta
może zostać uznana za niedoszacowaną. Pomijając jednak powyższe istotnym jest, że Log-
Bud przedłożył oferty oraz faktury w żaden sposób niepotwierdzające przyjętych cen. Po
pierwsze bowiem są to oferty z lat 2017 oraz 2018 tj. pozostają całkowicie nieaktualne.
Lakoniczne stwierdzenie Log-
Bud, iż z dokonywanych przez nich obserwacji rynku wprost
wynika
, że ceny w postępowaniach przetargowych na terenie Małopolski oraz Podkarpacia nie
tylko nie różnią się na dzień dzisiejszy do tych oferowanych w roku 2018 r., ale są nawet niższe
jest sprzeczne z rzeczywistością. Ponadto Log- Bud nie popiera powyższego stwierdzenia
żadnymi dowodami, analizami, wynikami. Tym samym nie można uznać, że powyższe
oświadczenie jest skutecznym środkiem dowodowym. Następnie zauważyć należy, że
przedłożone oferty oraz faktury dotyczą całkowicie innych realizacji. Nie tylko z fachowego
doświadczenia, ale również wiedzy ogólnej wynika, że oferty tworzone są pod konkretne
zadanie inwestycyjne -
brane są pod uwagę choćby warunki transportowe, warunki na placu
budowy, warunki terenowe, czas realizacji itp. Dlatego też nie można uznać przedłożonych
dokumentów jako adekwatnych do niniejszej sprawy oraz potwierdzających, że oferowana
przez Log-
Bud. Cena nie pozostaje rażąco niską. Odnosząc się natomiast szczegółowo do
prezentowanego przez Log-
Bud uzasadnienia braku wystąpienia rażąco niskiej ceny na
danych pozycjach-
w przypadku zbrojenia wykonawca wskazał na fakturę z listopada 2018

roku jako dokument potwierdzający prawidłowość wyliczeń. Powyższe nie może się jednak
ostać. Na przełomie roku 2018 oraz roku 2019 doszło do zmian w cenach prefabrykatów.
Ponadto Log-
Bud nie uzasadnił by szacunkowy koszt montażu oscylujący pomiędzy kwotami
1322,30 a 2130,00 zł pozostawał właściwy. Nie przedłożone zostały w tym zakresie żadne
dodatkowe dokumenty czy wyliczenia. Oferent nie wskazał nawet czy przedmiotową robotę
będzie wykonywał sam czy przy udziale podwykonawców. Następnie Log-Bud przedkłada
oferty z 2017 r. co do betonu W tym wypadku ponownie nie sposób przyjąć oferty z 2017 r. za
pokazującej realny koszt zakupu zbieżnego materiału w roku 2019 r. Jednocześnie co
najistotniejsze w przedłożonych ofertach klasa betonu nie pokrywa się z tą wymaganą przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W w/w ofertach wyliczona
została bowiem cena za klasę betonu- C12/15, C20/25, C25/30 (palowy), C 30/37, C 35/40.
W programie funkcjonalno -
użytkowym Zamawiający ujął natomiast wymóg zastosowania
przez wykonawców również beton klasy C 40/50 (B 50). Według PFU: „Zastosowanie
materiałów w konstrukcji zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami i normami zatwierdzonymi
przez Zamawiającego w tym m. in.:
• ustrój nośny i podpory obiektu z betonu zbrojonego, beton klasy min. C40/50 (B50) z
materiałów dostosowanych do tego typu konstrukcji z kruszywa granitowego lub
bazaltowego (nie dopuszcza się innych kruszyw grubych),
• kapy chodnikowe z betonu zbrojonego, beton klasy min. C35/45 (B45) z materiałów
dostosowanych do tego typu konstrukcji z kruszywa granitowego lub bazaltowego (nie
dopuszcza się innych kruszyw grubych),
• pale fundamentowe beton klasy min. C25/30 (B30) z materiałów dostosowanych do tego
typu konstrukcji,
Następnie w treści złożonych ofert czytamy, że dotyczą one betonu wykonywanego z
kruszywa płukanego 2-8, 8-16 (Kruszgeo, Lafarge Colas), piasku sortowanego, płukanego
(Kruszgeo) i cementu (Warta H
SR) co również pozostaje niezgodne z wymogami stawianymi
przez Zamawiającego- wyciąg z PFU – „Do betonów konstrukcyjnych należy zastosować
wyłącznie kruszywa granitowe lub bazaltowe oraz cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny”.
Tym samym
– zdaniem Odwołującego - nie sposób przyjąć by wykonawca dokonał
wyjaśnienia przyjętej ceny za ten zakres prac. Log-Bud zaprezentował również wyjaśnienie
przyjętej ceny pali, przy czym ponownie przedłożył on ofertę z 2018 r. dotyczącą pali o zgoła
odmiennej średnicy niż ta wymagana przez dokumentację przetargową w niniejszej sprawie-
w ofercie pale fi 900 mm, wymagane specyfikacją niniejszego postępowania- fi 800 mm co
zostało oznaczone na rysunku nr 3 - Przekrój podłużny części rysunkowej projektu
budowlanego. Powyższe powoduje, że również ten zakres nie może zostać uznany za
wyjaśniony przez Log-Bud w zakresie wystąpienia rażąco niskiej ceny. Dowód: 8. Rysunek nr
3 -
Przekrój podłużny (wydruk). Ponadto przyjęty przez wykonawcę sposób uzasadnienia

braku wystąpienia rażąco niskiej ceny pozostaje całkowicie błędny ze względu na
niepodważalny wzrost cen na rynku na przełomie lat 2017-2019 za materiały wymienione
powyżej. Na dowód powyższego Odwołujący wskazuje na dane pobrane z w/w lat z
Sekocenbudu.

Maj
ąc powyższe na uwadze stwierdził, że przedłożone przez wykonawcę oferty oraz faktury
mające rzekomo potwierdzić realność przyjętych przez niego cen pozostają całkowicie
nieadekwatne i nie mogą stanowić dowodu w niniejszej sprawie. Log-Bud w treści
sporządzonego uzasadnienia z dnia 18.05.2019 r. podkreśla, że wykonywał on we
wcześniejszych latach roboty podobne do tej realizowanej w ramach niniejszego zamówienia
publicznego. Abstrahując całkowicie od abstrakcyjności takie stwierdzenia, które zdaniem
Odwołującego nie wnosi nic w sprawie udowodnienia braku złożenia oferty z rażąco niską
ceną, to dodatkowo podkreślić trzeba, że takie oświadczenia poddają pod wątpliwość
fachowość wykonawcy oraz jego wiedzę i doświadczenie- powszechnie wiadomo bowiem, że
przybliżone parametry długości oraz rozpiętości obiektów nie powodują, że można je uznać za
podobne-
należy wziąć również pod uwagę dodatkowe czynniki jak ustrój nośny, konstrukcje
pali, warunki terenowe oraz wodne. Dodatkowo wskaz
ał, że Log-Bud nie udowodnił by
powoływane przez niego realizacje faktycznie były wykonane z zyskiem. Przedstawienie przez
Log-
Bud wyciągu z rocznego zeznania podatkowego za rok 2018 nie stanowi rzetelnego i
adekwatnego dowodu w tym zakresie. Pomijając bowiem fakt, iż nie wiadomo czy powoływane
realizacje fakturowane były w pełni w roku 2018, a co za tym idzie, czy zostały objęte rocznym
zeznaniem podatkowym za rok 2018, to dodatkowo przywołać należy okoliczność, że dochód

1
KWARTAŁ

wzrost cen %

2017
2018
2019
17-
18
16-19
17-19

Betonowanie
fundamentów
BETON C30/37
zt/m3
421,91
429,73
467,75
1,9%
8,8%
10,9%
Wykonanie
korpusów
C30/37 h do 4m
zt/m3
671,88
692,16
759,00
3,0%
9,7%
13,0%
przyczółków

UN płytowy na
mokro
BETON C30/37
zł/m3
913,71
944,57
1016,68
3,4%
7,6%
11,3%

PALE fi 800 (bez
zbrafenia)
zł/m
1467,92
1500,64
1603,38
2,2%
6,8%
9,2%
ZBROJENIE pall -
kosze zbrojeniowe
zł/t
4758,26
5019,58
5641,68
5,5%
12,4%
16,6%

ZBROJENIE -
przygotowanie
zł/t
3443,86
3498,53
3763,76
1,6%
7,6%
9,3%
ZBROJENIE -
montaż
zł/t
brak
danych
3180,04
3649,27

14,8%

widniejący na przedmiotowych zeznaniu mógł wynikać z innych realizacji czy też innego
przedmiotu działalności. Dokonanie prawidłowej wyceny poprzednich realizacji w żaden
sposób nie może świadczyć o braku wystąpienia rażąco niskiej ceny w niniejszym
postępowaniu. Log-bud w treści wyjaśnień z dnia 18.05.2019 r. składa oświadczenie, że
dysponuje własnym sprzętem - koparkami, samochodami, walcem oraz deskowaniem
systemowym czy „innymi specjalistycznymi urządzeniami potrzebnymi do realizacji
zamówienia" (przy czym nie wymienia on o jakie urządzenia chodzi). Ponadto Log-Bud
podkreśla, że jest w posiadaniu płyt drogowych, dźwigarów mostowych i podpór stalowych,
grodzic stalowych, sygnalizacji świetlnej, których zamierza użyć przy realizacji zamówienia.
Powyższego nie można przyjąć jednak jako skutecznego oświadczenia ze względu na brak
jakiegokolwiek udowodnienia jego realności. Log-Bud nie prezentuje bowiem żadnych
dokumentów potwierdzających posiadanie prawa własności czy prawa użytkowania do
wymienionych powyżej sprzętów. Powołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej 2520/18: ,,i
wskazał, że: „Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na wykonawcy w każdej sytuacji
powołania się na okoliczności w przypadku których możliwe jest przedłożenie dowodów.
Poprzestanie w takiej sytuacji na oświadczeniu własnym wykonawcy jest niewystarczające i
czyni wyjaśnienia gołosłownymi. Mogą oczywiście pojawić się w wyjaśnieniach takie
okoliczności w przypadku których złożenie dodatkowych dowodów nie jest niezbędne, a samo
oświadczenie wykonawcy pokazuje prawidłowość kalkulacji ceny. Jeżeli jednak wykonawca
powołuje się na takie okoliczności jak szczególnie niskie koszty zakupu materiałów/środków
potrzebnych do wykonania zamówienia; innowacyjną politykę czy dysponowanie własnym
sprzętem może i powinien załączyć do wyjaśnień stosowne umowy, oferty, dokumenty
wewnętrzne firmy, które potwierdzą powyższe okoliczności”. W dniu 26.06.2019 r.
Zamawiający dokonał ponownego wezwania Log-Bud do złożenia wyjaśnień poprzez
doprecyzowanie tych złożonych pierwotnie. W treści pisma zawarł on jednak żądania zbieżne
z tymi sformułowanymi w piśmie z dnia 17.05.2019 r. tj. wezwał do przedłożenia szczegółowej
kalkulacji cenowej z rozbiciem na poszczególne składniki cenotwórcze oraz wskazał na
konieczność wyjaśnienia poniższych w zakresie punktu 1 do 5. Dodatkowo w porównaniu do
pierwotnego wezwania wskazał na konieczność wyjaśnienia przedłożonych w ramach
wyjaśnień z dnia 18.05.2019 r. ofert sprzedaży betonu (oferty firmy BAN-KOR-BET Bania
korga sp.j.) poprzez określenie kontekstu ich przekazania w ramach wyjaśnień oraz
okoliczności, które maja potwierdzać (tzn. wykazanie ich koherencji względem przedmiotu
niniejszego zamówienia i złożonej ha nie oferty) - przedmiotowe oferty nie dotyczą zamówienia
będącego przedmiotem postępowania, a wskazane w nich klasy betonu są inne od
określonych przez Zamawiającego w OPZ oraz dowody świadczące o posiadaniu
deklarowanego sprzętu oraz materiałów. W odpowiedzi na powyższe Log-Bud przedłożył
szcz
egółowe wyjaśnienia, jednakże po raz kolejny nieodnoszące się do wszystkich stawianych

przez Zamawiającego pytań. Otóż przede wszystkim nie umotywował faktu przedłożenia w
ramach wyjaśnień z dnia 18.05.2G19 r. ofert sprzedaży betonu (oferty firmy BAN-KOR-BET
Bania korga sp.j.) nie określił kontekstu ich przekazania w ramach wyjaśnień oraz okoliczności,
które miały potwierdzać (tzn. nie wykazał ich koherencji względem przedmiotu niniejszego
zamówienia i złożonej na nie oferty). Ponadto Log-Bud nie wypowiedział się w zakresie
powierzenia części zamówienia podwykonawcom. W pozostałym zakresie żądań
Zamawiającego, Log-Bud udzielił niewyczerpującej informacji oraz przedłożył niektóre
stosowne dokumenty, jednak najistotni
ejszym w tej części pozostaje, że w tym zakresie
wezwanie Zamawiającego zostawało powtórzone. Powyższe nigdy nie powinno mieć miejsca.
Abstrahując od okoliczności czy Zamawiający w niniejszym wypadku posiadał uprawnienie do
ponownego wezwania Log-
Bud do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, to
ponowne wezwanie do udzielenia wyjaśnień powinno następować jedynie w zakresie
uszczegółowienia i doprecyzowania pierwotnie udzielonych wyjaśnień lub kwestii nowych, o
których Zamawiający uprzednio nie pytał (Wyrok KIO 1191/18). Z powyższego bezsprzecznie
wynika zatem,
jego zdaniem, że Zamawiający nie miał uprawnienia do powtórnego wzywania
do przedłożenia szczegółowego rozbicia ceny ofertowej, ponownego odniesienia się do pytań,
na które Log-Bud pierwotnie nie udzielił odpowiedzi, pomimo próby zatuszowania tej
okoliczności wpisując w treść wezwania sformułowań takich jak- doprecyzowanie, dopełnienie
czy uszczegółowienie bowiem nie ma możliwości doprecyzowania, dopełnienia czy
uszczegółowienia wyjaśnień, które nigdy nie zostały złożone. Wyżej wskazane jednoznacznie
potwierdza wyrok KIO 887/18: „Ustawodawca nie określił; ile razy zamawiający może
ponawiać wezwania do wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny. Wezwanie do złożenia
wyjaśnień może być skierowane do wykonawcy nawet kilkakrotnie w sytuacji gdy na podstawie
złożonych wyjaśnień powstają dalsze kwestie i nowe wątpliwości wymagające wyjaśnienia.
Niemniej, nie oznacza to, że zamawiający powinien przejmować za wykonawcę inicjatywę w
dążeniu do udowodnienia realności elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej
ceny. Zamawiający, będąc gospodarzem postępowania, winien przestrzegać podstawowych
zasad, takich jak chociażby zasady bezstronności, uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców. Ponowne wezwania do wyjaśnienia w rzeczywistości tego samego
zakresu informacji, przy zaniechaniu rzetelnego i starannego działania wykonawcy podczas
złożenia wyjaśnień niepopartych dowodami należałoby uznać za naruszenie nie tylko art. 90
ust. 1 Pzp
, ale również art. 7 ust. 1 ustawy Pzp." Ponadto pod rozwagę powinno się wziąć czy
to ponowne wezwanie winno w ogóle nastąpić. Zgodnie bowiem z treścią wyroku KIO 1108/18:
„Co do zasady wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny jest jednokrotne i tylko w
szczególnych przypadkach zamawiający może wystąpić o dodatkowe wyjaśnienia. Jednakże
ponawianie wezwań nie może stanowić ratowania oferty wówczas, gdy wykonawca nie
wyjaśnia rzetelnie okoliczności, które uzasadniają wysokość ceny jego oferty. Przy czym

czynność ponownego badania i oceny ofert powinna uwzględniać pierwotnie złożone
wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny i to one powinny stanowić podstawę oceny oferty
przystępującego w tym zakresie." Wbrew twierdzeniom Log-Bud przedstawionym w piśmie z
dnia 18.05.2019 r. lakoniczne i nierzetelne wyjaśnienia nie wynikały z braku szczegółowości
treści wezwania Zamawiającego. Log-Bud bowiem nie przedłożył żadnych dowodów
potwierdzających prezentowane twierdzenia (oferty cenowe z lat poprzednich niedostosowane
do niniejszego postępowania, brak przedłożenia dowodów potwierdzających posiadanie przez
Log-
Bud sprzętów i materiałów), a ponadto nie zastosował się do treści wezwania co najlepiej
potwierdza treść pisma z dnia 02.07.2019 r., która już w sposób szczegółowy odnosi się do
powtórzonych przez Zamawiającego pytań chociażby w zakresie uwzględnienia przepisów
ochrony środowiska, przepisów prawa pracy (taka treść wyjaśnień mogła znaleźć się już w
pierwotnie złożonym piśmie). Zamawiający, zdaniem Odwołującego, nie posiadał uprawnienia
do ponownego wezwania Log-
Bud do złożenia wyjaśnień, powinien natomiast uznać ofertę
Log-
Bud za zawierającą rażąco niską cenę oraz z tego względu powinien ją odrzucić zgodnie
z wymaganiami ustawy Pzp.
Istotnym pozostaje również, że wniesione obecnie przez Log-Bud
wyjaśnienia również pozostają błędne i nie powinny zostać przyjęte. Pomimo przedstawienia
przez Wykonawcę poszczególnych składników cenotwórczych ogólnych dla określenia całości
ceny ofertowej, Log-
Bud dokonał przedstawienia szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej z
uwzględnieniem ww. wskaźników dla zaledwie części jednej z pozycji WWER 2.3 „Budowa
nowego mostu", a dotyczącej zakresu prac betoniarskich, ciesielskich i zbrojarskich konstrukcji
nowego obiektu mostowego o wartości zaledwie 394.097,98 zł brutto, nie ustrzegając się
błędów w ich kalkulacji z uwagi na pominięcie pozycji dot. budowy rusztowania dla podparcia
płyty pomostowej z uwzględnieniem przygotowania podłoża i szczególnych warunków jakim
jest ciek wodny
. Pomijając istotny fakt braków w wycenie dla ujętego zakresu prac, Log-Bud
dokonał szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej dla zaledwie 17,23 % wartości ceny ofertowej,
co bezsprzecznie stanowi brak należytego i wyczerpującego udzielenia powtórnych wyjaśnień
przez Wykonawcę, a tym samym należy uznać zaistnienie rażąco niskiej ceny w
prezentowanej przez Log-Bud ofercie.
Podkreślił, że przedstawienie kalkulacji szczegółowej w
zakresie wszystkich składników cenotwórczych pozwala na weryfikację ceny złożonej oferty.
W niniejszym postępowaniu natomiast Log-Bud po raz kolejny nie zastosował się w pełni do
wezwania wystosowanego przez Zamawiającego. Jak wynika z treści art. 90 ust. 2 ustawy -
Prawo zamówień publicznych, polski ustawodawca przesądził, że wykonawca wezwany do
złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ustawy, ma obowiązek udowodnić zamawiającemu, że jego
oferta nie zawiera ceny rażąco niskiej. Z przepisu tego wynika zatem domniemanie, że
wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień zaoferował cenę rażąco niską. Wyjaśnienia i
dowody na ich poparcie składane przez wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie muszą zaś
obalić owo domniemanie. Nie ulega również wątpliwości, że udowodnienie realności ceny

powinno nastąpić w toku postępowania o udzielenie zamówienia przed zamawiającym (wyrok
KIO 2387/18).
Odwołujący stwierdził ponadto, że w zakresie przedstawionych ofert dot.
materiałów, na przykładzie chociażby betonu, Log-Bud ponownie przedstawia zestawienie cen
dwóch różnych klas betonu C 40/50 oraz C 35/45 od różnych Dostawców i skupia swoje
wyjaśnienia tylko na zależności cenowej pomiędzy tymi dwoma klasami wprost wynikającymi
ze specyfiki rodzaju obiektu i miejsca wbudowania mieszanek, zamiast odnieść się dlaczego
dokonuje ich zestawienia w odniesieniu do przedmiotowego zadania i co z tego wynika w
zakresie zaoferowanej przez niego ceny.
Co więcej w wyjaśnieniach z dn. 02.07.2019 r. Log-
Bud przedstawia oferty na dostawę materiałów (mieszanki betonowe, bariery energochłonne),
które wygasły przed dniem złożenia wyjaśnień, albo jak w przypadku dostawy prefabrykatów
zbrojeniowych nie są dedykowane dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem
przetargu. Ponadto przedstawiona przez Log-
Bud kalkulacja szczegółowa (załącznik nr 2 do
pisma z
dn. 02.07.2019 r.), będąca po prawdzie uproszczonym kosztorysem zawiera kilka
pozycji elementów rozliczeniowych, składowych WWER bez określenia ich ceny jednostkowej
i wynikowej wartości. Samo wskazanie powyższych wielkości wynikających wprost z wartości
WWER ujawnia wystąpienie rażąco niskiej ceny zaoferowanej przez Log-Bud, dot. m.in. poz.
2.3.2 „Zabezpieczenie wykopów w postaci ścianek szczelnych (zabicie i wyciągniecie)", dla
której cena jednostkowa z nakładami dla pogrążenia i wyciągnięcia brusów ścianki szczelnej
wyniesie 30 zł/m2, co zdaniem Odwołującego stanowi zaledwie około 15,50 % wartości
rynkowej ceny jednostkowej dla tego typu robót. Ponadto Log-Bud poza poglądowymi
rysunkami mostu objazdowego, nie dostosowanymi do warunków terenowych
przedmio
towego zadania nie przedłożył żadnych kompletnych wybranych rozwiązań
technicznych, rozwiązań technologicznych z użyciem, m. in. wykazanego sprzętu (deskowanie
systemowe) i materiału do zabezpieczenia wykopów (grodzice stalowe), które to mogłyby
potwierdzi
ć oryginalność projektu Wykonawcy, a tym samym zanegować domniemanie
wystąpienia rażąco niskiej ceny w przedstawionej ofercie.
Podsumowując stwierdził, że Log-Bud nie wykazał oraz nie udowodnił by zaoferowana
przez niego cena nie posiadała przymiotu rażąco niskiej. Nie udzielił bowiem odpowiedzi na
zadane przez Zamawiającego pismem z dnia 17.05.2019 r. pytania oraz nie przedstawił on
dokumentu wymaganego przez Zamawiającego tj. szczegółowej kalkulacji zaoferowanych cen
ofertowych w rozbiciu na poszczególne składniki mające wpływ na wysokość ceny. Po drugie,
złożone przez wykonawcę wyjaśnienia z dnia 18.05.2019 r. pozostają nie tylko nieadekwatne
do przedmiotu zapytania oraz postępowania poprzez zaprezentowanie ofert cenowych
dotyczących innych realizacji Log-Bud i to z lat poprzednich, ale dodatkowo należy je uznać
za nierzetelne, nielogiczne oraz niespójne, gdyż oferent próbując uzasadnić poprawność
złożonej oferty nie przedłożył żadnego dowodu czy oświadczenia, który mógłby zostać uznany
za skuteczny, a ty
m samym urzeczywistnić prezentowane przez niego stanowisko.

Wymagająca podkreślenia jest teza o koniecznej staranności wykonawcy w składaniu
wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ustawy Pzp, a tym samym ryzyku jakie ponosi on w
przypadku uznania, iż wyjaśnienia są niewystarczające do wykazania legalnego charakteru
jego ceny. Dostrzeżenia wymaga, że wyjaśnienia powinny być konkretne, jasne, spójne i
adekwatne do danego przedmiotu zamówienia, powinny uwzględniać założenia opisu
przedmiotu zamówienia, a także szczegółowo wskazywać na czynniki, które pozwoliły danemu
wykonawcy obniżyć cenę jego oferty (wyrok KIO 2559/17). Wyjaśnienia z dnia 18.05.2019 r.
złożone prze Log-Bud nie posiadają żadnego z powyższych przymiotów co w treści
niniejszego uzasadnienia wykazan
e zostało przez Odwołującego. Wyjaśnienia powinny być
jak najbardziej szczegółowe i winny zawierać wszystkie aspekty mające wpływ na cenę tak,
aby nie pozostawiały wątpliwości co do prawidłowego jej wyliczenia, a jednocześnie nie mogą
opierać się wyłącznie na oświadczeniach wykonawcy lub jak w wypadku Log-Bud na
dokumentach, których treści nie można odnieść do przedmiotu sprawy. Następnie pomimo
wyżej przedstawionych okoliczności Zamawiający naruszając art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
ponownie wezwał Log-Bud do złożenia wyjaśnień w tym samym zakresie w jakim wzywał
pierwotnie. Ponownie Wykonawca nie przedstawił odpowiedzi na zadane pytania, przedłożył
niepełne szczegółowe rozbicie ceny ofertowej oraz przedstawił wybiórcze dowody na
potwierdzenie wskazanych cen oraz
posiadanie zaplecza materiałowego jak i sprzętowego,
nie odnosząc się natomiast ponownie w pełni do zakresu zapytania Zamawiającego - co
zostało wskazane powyżej. Bezsprzeczne pozostaje zatem, że skoro Lod-Bud był w stanie w
sposób szczegółowy odnieść się do zapytania Zamawiającego z dnia 26.06.2019 r. był on
również w stanie zrobić to pierwotnie. Nieuzasadnionym i bezprawnym jest działanie
Zamawiającego polegające na przyjęciu złożonych przez Log-Bud wyjaśnień i uznaniu braku
istnienia rażąco niskiej ceny w prezentowanej przez nich ofercie oraz na nieuprawnionym
ponownym wzywaniu wykonawcy do złożenia stosownych oświadczeń i dokumentów w
sytuacji kiedy nie dokonał on tego pierwotnie. W świetle wyżej prezentowanych okoliczności,
zdaniem Odwołującego, oferta Log- Bud powinna zostać bezwzględnie odrzucona ze względu
na niepodważalną okoliczność braku obalenia przez wykonawcę domniemania wystąpienia w
jego ofercie rażąco niskiej ceny. Jak czytamy w wyroku KIO 399/18: „Konsekwencją
utrzymywanej wykładni przepisów jest słuszne stanowisko w sprawie odnoszące się do
konieczności odrzucenia oferty, w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia cenowe były zbyt
niekonkretne, lakoniczne i generalnie nie wykazywały możliwości zaoferowania przez danego
wykonawcę ceny tak niskiej.", który w niniejszej sprawie winno się skorelować z okolicznością
braku uprawnienia po stronie Zamawiającego do ponownego wezwania do złożenia wyjaśnień.
„Sposób wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny zależy od indywidualnych
okoliczności sprawy, zwłaszcza w związku z rodzajem podawanych informacji, będzie można
ocenić i przyjąć konieczny sposób i stopień uwiarygodnienia podawanych danych.

Niewątpliwie można natomiast sformułować jeden generalny postulat, który przy ocenie
wyjaśnień wykonawców powinien być bezwzględnie egzekwowany - wyjaśnienia powinny być
konkretne; jasne, spójne i adekwatne do danego przedmiotu zamówienia, zawierać koniecznie
odpowiedzi na wszystkie wskazane przez Zamawiającego wątpliwości (np. zadane pytania co
do wyceny pos
zczególnych elementów) oraz odnosić się do pozostałych elementów
wpływających na wycenę oferty. Informacje podawane w wyjaśnieniach powinny być więc
konkretne, tak aby możliwe było ich przynajmniej przybliżone przełożenie na uchwytne i
wymierne wartości ekonomiczne, a także możliwa ich weryfikacja oraz ocena wiarygodności."
(wyrok KIO 399/18). Tym samym Zamawiający dokonał czynności wybory oferty Log-Bud jako
najkorzystniejszej z naruszeniem przepisów ustawy Pzp. Rolą zamawiającego jest bowiem
ustalenie i w
eryfikacja czy czynniki wskazane przez wykonawcą w ramach wyjaśnień
rzeczywiście istnieją, mogą być osiągnięte w ramach realiów rynkowych i na podstawie jakich
założeń wykonawca zakłada realność wystąpienia tych szczególnych czynników i
sprzyjających okoliczności {wyrok KIO 633/18), przy jednoczesnym przestrzeganiu
bezwzględnie obowiązującej zasady zachowania uczciwej konkurencji. Przywołać w tym
miejscu należy wyrok KIO 2406/17): „Stwarzanie któremukolwiek wykonawcy dodatkowych
możliwości; takich jak kilkukrotna możliwość składania dokumentów, stanowi nierówne
traktowanie wykonawców.". Zdaniem Odwołującego w związku z brakiem możliwości uznania
istnienia podstawy do wezwania przez Zamawiającego Log-Bud do złożenia dodatkowych,
kolejnych wyjaśnień ich treść co do zasady w ogóle nie powinna być brana pod uwagę. W
konsekwencji powyższego, w związku z dokonaną przez Zamawiającego czynnością
unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 11.06.2019 r. sam Zamawiający
stwierdził brak udowodnienia przez Log-Bud w wyjaśnieniach z dnia 18.05.2019 r. braku
istnienia rażąco niskiej ceny w jego ofercie.

Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił wykonawca:
Firma Usługowa LOG-BUD D. B. z Krynicy Zdroju wnosząc o oddalenie odwołania.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł także o jego oddalenie w całości
wskazując w szczególności:
Przedmiotowe zamówienie - „Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Wygiełzów
na potoku Płazianka w ciągu DW 781 odc. 080 km 0+115,5 — 0+194" obejmuje wykonanie
dokumentacji projektowej przebudowy mostu w m. Wygiełzów na potoku Płazianka w ciągu
drogi wojewódzkiej 781 z dojazdami (w oparciu o projekt budowlany, decyzję o pozwoleniu na
budowę i PFU) oraz robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego. czyli wykonanie robót związanych
z przebudową mostu wraz z dojazdami w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wartość zamówienia

będącego przedmiotem postępowania jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
cztery oferty. W dniu 4 czerwca 2019 r. dokonano pierwotnego rozstrzygnięcia
przedmiotowego postępowania i wybór jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 4 złożonej przez
wykonawcę Firma Usługowa LOG-BUD Diana LOG-BUD D. B. z Krynicy Zdroju (LOG-BUD).
W dniu 10 czerwca 2019 r. Zamawiający został poinformowany o wniesieniu przez
Odwołującego do Krajowej izby Odwoławczej odwołania wobec podjętej czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej oraz zaniechania czynności odrzucenia oferty wykonawcy LOG-BUD
(sprawa KIO 1045/19). Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 w
związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp - dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty, która
zdaniem Odwołującego podlega odrzuceniu jako oferta zawierająca rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia, oraz zaniechanie odrzucenia tej oferty. Odwołujący
wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności
wyboru oferty najkorzystniej, odrzucenia oferty wykonawcy LOG-
BUD, powtórzenia czynności
badania i oceny ofert oraz wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. W dniu 11
czerwca 2019 r. Zamawiający dokonał unieważnienia czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej dokonanej na gruncie niniejszego postępowania w dniu 4 czerwca 2019 r,
Zawiadomienie o przedmiotowym unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
zostało w dniu 11 czerwca 2019 r. przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty
w tym postępowaniu. W dniu 14 czerwca 2019 r. Zamawiający drogą elektroniczną przekazał
do Krajowej izby Odwoławczej (wraz z poinformowaniem Odwołującego) odpowiedź na
odwołanie, w ramach której wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego (względnie
odrzucenie wniesionego odwołania) z uwagi na jego bezprzedmiotowość — jako że dotyczyło
ono czynności nieistniejącej (zniesionej, cofniętej, wyeliminowanej z obrotu prawnego przez
Zamawiającego). W ramach niniejszej odpowiedzi Zamawiający poinformował również, iż
dokonana w dniu 11 czerwca 2019 r. czynność unieważnienia czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej z dnia 4 czerwca 2019 r, nastąpiła na skutek stwierdzenia przez
Zamawiającego możliwej przedwczesności podjętej czynności rozstrzygnięcia tego
postępowania — Zamawiający w wyniku analizy sprawy uznał, iż nie dokonał jeszcze w
sposób wyczerpujący i kompleksowy weryfikacji złożonych w postępowaniu ofert, toteż
stwierdził uzasadnioną i dopuszczalną prawnie konieczność konwalidowania własnego błędu
(polegającego na przedwczesności zakończenia czynności badania i oceny ofert oraz
dokonania czynności wyboru oferty najkorzystniejszej) poprzez unieważnienie (cofnięcie)
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, a przez to powrót do etapu badania i oceny ofert
na gruncie niniejszego postępowania (który to proces ówcześnie był w toku). W dniu 17
czerwca 2019 r. Zamawiający został poinformowany o cofnięciu przez Odwołującego
wniesionego odwołania. W konsekwencji cofnięcia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza

postanowieniem wydanym w dniu 18 czerwca 2019 r. umorzyła postępowanie odwoławcze
(sprawa KIO 1045/19). Zamawiający, po zakończeniu procedury badania i oceny ofert
złożonych w postępowaniu (wznowionej po dokonaniu unieważnienia pierwotnej czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej), w dniu 17 lipca 2019 r. dokonał rozstrzygnięcia
przedmiotowego postępowania poprzez wybór jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 4
złożonej Wykonawcę Firma Usługowa LOG-BUD D. B., która to czynność została zaskarżona
w odwołaniu – sygn. akt: KIO 1402/19. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art.
89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp - dokonanie wyboru jako
najkorzystniejszej oferty, która zdaniem Odwołującego podlega odrzuceniu jako oferta
zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, oraz zaniechanie
odrzucenia tej oferty, jak również naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp - dokonanie ponownego
wezwania Wykonawcy LOG-
BUD do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Odwołujący
wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności
wyboru oferty najkorzystniej; odrzucenia oferty Wykonawcy LOG-
BUD, powtórzenia czynności
badania i oceny ofert oraz wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej.
Mając na uwadze stan faktyczno-prawny postępowania przetargowego w sprawie
zamówienia publicznego p.n. „Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Wygiełzów na
potoku Płazianka w ciągu DW 781 odc. 080 km 0+115,5— 0+194” obrazowany treścią
dokumentac
ji postępowania (której kopia została przekazana Izbie), w ocenie Zamawiającego
zarówno czynności proceduralne podjęte wobec oferty Przystępującego (w ramach badania i
oceny oferty pod kątem rażąco niskiej ceny), jak również czynność wyboru tej oferty są
uzasadnione i prawidłowe w świetle ustawy Pzp. Odnosząc się do meritum złożonego
odwołania Zamawiający oświadczył, że odwołanie jest w świetle art. 192 ust. 2 ustawy PZP
nieuzasadnione i Zamawiający wnosi o jego oddalenie.
1
. Odwołujący odwołanie i zgłoszony w nim zarzut nieprawidłowego dokonania przez
Zamawiającego czynności oferty najkorzystniejszej w kontekście zaniechania odrzucenia
oferty Przystępującego oparł na dwóch zasadniczych podstawach — merytorycznej (w ocenie
Odwołującego oferta Przystępującego zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia) oraz formalnej (w ocenie Odwołującego Zamawiający w ramach procedury
badania rażąco niskiej ceny wdrożonej wobec oferty Przystępującego niezgodnie z ustawą
PZP ponowił wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie kalkulacji cenowej). Zadaniem
Zamawiającego obydwie kwestie nie znajdują potwierdzenia w faktach,
2
. Przepis art. 90 ust. 1a ustawy Pzp nakazuje Zamawiającemu wdrożenie wobec konkretnej
oferty procedury wyjaśniającej w zakresie weryfikacji realności ceny w przypadku, gdy oferta
taka zawiera cenę niższą o co najmniej 30 % od ubruttowionej wartości zamówienia lub
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych w postępowaniu ofert w takiej sytuacji
Zamawiający zobligowany jest wystąpić do Wykonawcy, który taką ofertę złożył, o złożenie

wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp (tzn. nie posiada
wówczas możliwości samodzielnego zdecydowania o wdrożeniu takiej procedury
wyjaśniającej), chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia (przy czym znaczenia tego sformułowania ustawa PZP nie precyzuje, przez co
jest ono wysoce problematyczne w kontekście praktycznego zastosowania tej części
przepisu). Powyższe oznacza, iż ustanawiane faktem wdrożenia procedury wyjaśniającej w
zakresie realności ceny statuowanej art. 90 ustawy PZP domniemanie istnienia rażąco niskiej
ceny w ofercie podlegającej takiemu badaniu (które w kontekście przepisu art. 90 ust. 2 ustawy
PZP winno zostać obalone przez Wykonawcę, który ma wykazać poprzez składane
wyjaśnienia, iż jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny) jest de facto w sytuacji określonej
w art. 90 ust. la ustawy PZP narzucane automatycznie ex lege
—jako że Zamawiający nie ma
wówczas zasadniczo możliwości samodzielnego zdecydowania, czy w takiej sytuacji
faktycznie cena wydaje się rażąco niska i budzi jego wątpliwości co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami, ale te wątpliwości (będące
fundamentem
wykreowania podstawy prawnej dla wdrożenia postępowania wyjaśniającego z
art. 90 ustawy PZP: a tym samym dla zaistnienia wspomnianego domniemania istnienia
rażąco niskiej ceny) w świetle brzmienia art. 90 ust. la ustawy PZP Zamawiający z mocy prawa
musi w
ówczas mieć, a tym samym musi wystąpić do Wykonawcy o złożenie stosowanych
wyjaśnień (nie ma w tym kontekście znaczenia wola, wiedza, czy świadomość
Zamawiającego, który faktycznie tych wątpliwości może nie mieć). W niniejszym postępowaniu
zaistniała właśnie opisana wyżej sytuacja — procedura wyjaśniająca z art. 90 ustawy PZP
została wdrożona wobec oferty Przystępującego nie tyle dlatego, że u Zamawiającego
rzeczywiście pojawiła się wątpliwość do realności ceny zaoferowanej przez Przystępującego,
ale dlateg
o: iż cena ta formalnie wypełniała określone w art. 90 ust. 1a ustawy PZP parametry
odniesienia determinującego konieczność wdrożenia takiej procedury — cena ta była niższa
o ponad 30 % od ubruttowionej wartości zamówienia (dokładnie o 32,78 %) i średniej
arytmetycznej cen wszystkich czterech złożonych w postępowaniu ofert (dokładnie o 42,75
%), co wskazane zostało w wezwaniu do złożenia wyjaśnień skierowanym do Przystępującego
(pismo z dnia 17 maja 2019 r.). Abstrahując zatem od brzmienia przywołanych przepisów.
które nakazują Zamawiającemu posiadanie tych wątpliwości (czyli irrelewantnym jest, czy
istnienie tych wątpliwości wynika z faktycznej analizy ceny oferty przez Zamawiającego, ale
ich istnienie jest narzucone poprzez przyjęte w ustawie PZP odgórnie i generalnie określone
założenie konstrukcyjne) w ocenie samego Zamawiającego cena ta nie budziła wątpliwości w
zakresie jej realności przy uwzględnieniu przyjętego systemu realizacji zamówienia
(zaprojektuj i wybuduj), a przez to określonej ogólności przedmiotu zamówienia w związku z
niemożnością przesądzenia na tym etapie poszczególnych rozwiązań szczegółowych i
elementów robót (w tym ich kosztów) oraz faktu ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego w

ramach tego zamówienia. Ubruttowiona wartość zamówienia objętego niniejszym
postępowaniem wynosiła 3 994 417,46 zł. W postępowaniu tym złożone zostały cztery oferty:
 oferta nr 1 - Wykonawcy N.-
MOSTY Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza (cena — 3 907
143,43 zł));
 oferta nr 2 - Wykonawcy K. G.
KRISMAT Będzin (cena 3 193 646,36 zł);
 oferta nr 3 - Wykonawcy Konsorcjum: PRi K.B.I. J. L. Katowice i PRI K R I. Sp. z o.o.
Katowice (cena
— 4 219 900,00 zł) oraz
 oferta nr 4 - Wykonawcy FU D. B. Krynica-
Zdrój (cena 2 286 700,00 zł).
Rozstrzał cen ofertowych był zatem dość znaczny (od ok. 2,3 mln do 4,2 mln). Jak wynika z
treści przedłożonych wraz z ofertami WWER różnica taka powodowana była przede wszystkim
znacznym zróżnicowaniem cenowym w zakresie dwóch pozycji:

poz. 2.1. (Organizacja ruchu na czas wykonywania robót) wartość od 1 mln zł do 1,2 mln
zł oraz
 poz. 2.3. (Budowa nowego mostu)
— wartość od 1.545 mln zł do mln zł.
W ramach kosztorysu inwestorskiego ubruttowione koszty robót w tym zakresie zostały
określone odpowiednio na kwotę 1,65 mln zł (Organizacja ruchu na czas wykonywania robót)
i kwotę 1,6 mln zł (Budowa nowego mostu). Pozostałe pozycje VVWER nie były już tak cenowo
zróżnicowane. Kalkulacja inwestorska wskazanych poz. 2.1, i 2.3. WWER wynikała z przyjęcia
maksymalnych możliwych wariantów wykonywania w tym zakresie robót i maksymalnych
wartości robót według ogólnych wskaźników cenowych zawartych w wydawnictwie
SEKOCENBUD z uwagi na brak możliwości przesądzenia przez Zamawiającego na etapie
postępowania zamówieniowego wariantu realizacji robót (z uwagi na przyjęty system realizacji
zadania zaprojektuj i wybuduj, w którym szczegółowe rozwiązania projektowe ukształtowane
zostaną dopiero podczas realizacji tego zamówienia, w ramach opracowanej dokumentacji).
Ponadto podnieść należy fakt, iż kosztorys inwestorski sporządzony został w styczniu 2019 r.,
a składanie ofert w niniejszym postępowaniu (i kalkulacja ofertowa) dokonywane było w maju
2019 r., stąd w ramach kalkulacji inwestorskiej uwzględniona została kwestia dość znacznej
dynamiki i fluktuacji cen na rynku robót budowlanych (obserwowanej w ostatnich latach),
Więcej w temacie kalkulacji inwestorskiej również niżej, w pkt 8. Zamawiający zdawał sobie
zatem sprawę, iż pomimo posiadania ważnego, aktualnego, przygotowanego z należytą
starannością kosztorysu inwestorskiego ceny ofertowe zaoferowane w niniejszym
postępowaniu mogą być różne, także dużo niższe niż założona w ramach wariantu maksimum
ubruttowiona wartość tego zamówienia — w związku zarówno z dynamicznie zmieniającymi
się warunkami rynkowymi, jak i przyjętym systemem realizacji zamówienia implikującym po
stronie Wykonawców elastyczność i możliwość zaproponowania różnych) odmiennych (i przez
to cenowo zróżnicowanych) rozwiązań szczegółowych związanych z wykonaniem
przebudowy mostu i zapewnienia przejezdności na czas robót. Stąd Zamawiający nie był

zdziwiony zróżnicowaną wysokością zawartych w czterech złożonych w postępowaniu
ofertach cen
— w ocenie Zamawiającego zamówienie to zgodnie z wymaganiami określonymi
w SIWZ realnie można wykonać zarówno w najniższej zaproponowanej cenie (tj. cenie
zawartej w ofercie Przystępującego), jak i cenie najwyższej. Zdaniem Zamawiającego żadna
z zaoferowanych cen (zarówno całościowo, jak j w kontekście wysokości poszczególnych
elementów cenotwórczych/ części składowych ceny) nie wydawała się z punktu widzenia
przedmiotu zamówienia (w tym przyjętego trybu jego realizacji) rażąco wysoka, czy rażąco
niska, mająca znamiona ceny dumpingowej (niedozwolonej) wszystkie wydawały się realne i
umożliwiające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający podkreślił, że w
przypadku, gdyby cena oferty Przystępującego nie przekroczyła wskaźników odniesienia
wskazanych w art. 90 ust. 1a ustawy PZP (co wymuszało wdrożenie procedury wyjaśniającej
w zakresie badania realności ceny ofertowej oraz implikowało ex lege powstanie domniemania
istnienia w ofercie rażąco niskiej ceny), albo takie parametry w ogóle nie byłby uregulowane
w ustawie PZP (jak to miało miejsce przed nowelizacją ustawy PZP z czerwca 2016 r.), to w
ogóle nie uruchamiałby wobec tej oferty procedury z art. 90 ustawy PZP, ponieważ nie
istniałaby podstawa do jej wdrożenia (cena tej oferty faktycznie nie budziła wątpliwości
Zamawiającego co do swojej realności). O powyższym przesądził zatem jedynie automatyzm
ustawowy (przepis
u art. 90 ust. 1a ustawy PZP); nieuwzględniający kontekstu indywidualizacji
danej sytuacji oraz funkcjonujący (i obligujący do dokonania określonych czynności
proceduralnych) bez względu na pogląd i wolę Zamawiającego.
3.
Skoro jednak Zamawiający zobligowany już został wobec powyższego do wdrożenia
procedury wyjaśniającej z art, 90 ustawy to pismem z dnia 17 maja 2019 r wystąpił do
Przystępującego o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny
— zgodnie z brzmieniem przepisu art. 90 ust. 1 ustawy PZP. W piśmie tym wskazane
zostało również, iż należy przedstawić szczegółową kalkulację zaoferowanej ceny ofertowej w
rozbiciu na poszczególne składniki mające wpływ na wysokość ceny. Pismo zawierało
pouczenia sankcyjne (w kontekście przepisu art. 90 ust. 2 ustawy PZP i funkcjonującej linii
interpretacyjnej przepisów art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ustawy PZP). Pismem z dnia 18 maja
2019 r. Przystępujący przekazał wyjaśnienia dotyczące kalkulacji ceny zawartej w jego ofercie.
Początkowo wyjaśnienia te zostały przyjęte za prawidłowe i wyczerpujące, jednak po analizie
sprawy (kwestia następczego unieważnienia pierwotnej czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej, o czym była mowa w pkt l) Zamawiający uznał za zasadne wystąpienie o
ich dopre
cyzowanie i wyjaśnienie wątpliwości powstałych na kanwie ich treści. W związku z
powyższym pismem z dnia 26 czerwca 2019 r. (w ramach trwającej procedury badania j oceny
ofert) Zamawiający wezwał Wykonawcę o doprecyzowanie i uszczegółowienie w określonym
t
am zakresie wyjaśnień przekazanych pismem z dnia 18 maja 2019 r. Przystępujący w

odpowiedzi pismem z dnia 2 lipca 2019 r, przekazał wnioskowane informacje stanowiące
uszczegółowienie i doprecyzowanie wyjaśnień z dnia 18 maja 2019 r.

Zamawiający w kontekście pozyskanych od Przystępującego w ramach procedury
wyjaśniającej z art. 90 ustawy PZP informacji (złożonych pismem z dnia 18 maja 2019 r,
wyjaśnień i uszczegółowionych pismem z dnia 2 lipca 2019 r.) oraz własnej wiedzy i
przekona
nia (vide treść pkt 2 — Zamawiający od początku nie posiadał wątpliwości co do
realności ceny tej oferty) dokonał całościowej oceny ceny zawartej w ofercie Przystępującego
uznając ją za ofertę prawidłową w świetle ustawy PZP, ważną, niepodlegającą odrzuceniu i
niezawierającą rażąco niskiej ceny, ale cenę realną, umożliwiającą należyte wykonanie
zamówienia zgodnie z określonymi w SIWZ wymaganiami. Zamawiający nie zgadza się z
twierdzeniem Odwołującego, że cena w ofercie Przystępującego miała nie pokrywać kosztów
należytego wykonania zamówienia — w ocenie Zamawiającego brak jest podstaw do przyjęcia
takiego stanowiska, a argumentacja podana przez Odwołującego o tym w żaden sposób nie
świadczy. W ocenie Zamawiającego brak było podstaw, aby ofertę Przystępującego uznać za
ofertę zawierającą rażąco niską cenę (w ocenie Zamawiającego, popartej przekazanymi
wyjaśnieniami, oferta ta zawiera cenę realną w kontekście przedmiotu zamówienia, a nie cenę
zaniżoną niezgodnie z prawem), stąd została ona zgodnie z prawem i zasadnie uznana za
ofertę najkorzystniejszą.
4
. Abstrahując od kwestii ogólnego poczucia realności ceny zawartej w ofercie
Przystępującego (przy uwzględnieniu wskazanych indywidualnych okoliczności tej sprawy), w
ocenie Zamawiającego przeprowadzenie procedury wyjaśniającej z art. 90 ustawy PZP wobec
oferty Przystępującego (w tym jej proceduralna konkluzja w przedmiocie oceny tej oferty jako
ważnej, niepodlegającej odrzuceniu) nastąpiło zgodnie z przepisami ustawy PZP (oraz
funkcjonującą linią interpretacyjną tego zagadnienia), z poszanowaniem zasad ogólnych
postępowania. Zamawiający nie zgadza się z postawionymi przez Odwołującego zarzutami
odnoszącymi się do rzekomego zaniechania odrzucenia oferty Przystępującego. W
szczególności brak jest podstaw do zarzucenia Zamawiającemu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt
4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy PZP w wynikającym z treści
odwołania kontekście rzekomego ponownego wezwania Przystępującego o złożenie
wyjaśnień dotyczących kalkulacji ceny oraz przyjęcia niepełnych, niekompletnych wyjaśnień
niesankcjonowanych odrzuceniem oferty. W ocenie Zamawiającego sytuacja opisana w
odwołaniu jako podstawa sformułowanych zarzutów nie miała miejsca, a czynności
Zamawiającego w zakresie weryfikacji ceny zawartej w ofercie Przystępującego były
uzasadnione i poprawne w świetle ustawy PZP. Podniósł, że Odwołujący wywodzi, iż oferta
Przystępującego zawiera rażąco niską cenę, a Wykonawca ten nie złożył wyjaśnień
dotyczących kalkulacji ceny ofertowej, do czego został wezwany przez Zamawiającego w
trybie art. 90 ustawy PZP pismem z dnia 17 maja 2019 r., stąd oferta ta winna zostać

bezwzględnie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art- 90 ust. 3 ustawy
PZP, a ponowne wezwanie Zamawiającego (pismo z dnia 26 czerwca 2019 r.) miało być już
czynnością bezprawną, dokonaną z naruszeniem art. 7 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający nie
zgadza się ze stanowiskiem Odwołującego, jakoby w tym przypadku oferta Przystępującego
podlegała od razu (bezwzględnie) odrzuceniu, jako że takie stanowisko nie ma oparcia w
przepisach ustawy PZP i wykładni art. 90 ustawy PZP. Zamawiający w toku postępowania
zamówieniowego na skutek automatyzmu przepisów ustawy PZP wdrożył wobec oferty
Przystępującego procedurę wyjaśniającą z art. 90 ustawy PZP w ramach której faktycznie to
na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, iż zaoferowana przez niego cena nie jest rażąco
niska (czyli Wykonawca musi obalić postawione z tytułu samego faktu uruchomienia procedury
domniemanie, iż cena jest rażąco niska)) a jeżeli tego w ocenie Zamawiającego prowadzącego
postępowanie nie wykaże, to jego oferta podlega odrzuceniu.
Przystępujący złożył na wezwanie Zamawiającego wyjaśnienia na temat kalkulacji cenowej
(pismo z dnia 18 maja 2019 r.), czyli nie można Przystępującemu zarzucić, że nie zareagował
i nie podjął próby obrony zaproponowanej ceny jako ceny realnej, niedozwolenie niezaniżonej
(nie zaistniała zatem wskazana w art. 90 ust. 3 ustawy PZP sytuacja niezłożenia wyjaśnień
objęta sankcją odrzucenia oferty); ani też, że złożone przez niego wyjaśnienia były ogólnikowe,
lakoniczne, niezawierające dowodów, a więc że jedynie pozorował on działania i zachowania
zgodne z wezwaniem Zamawiającego. Zamawiający, czyli podmiot zgodnie z ustawa PZP
władny do oceny realności ceny zaproponowanej w ofercie złożonej w postępowaniu
przetargowym uznał, że wprawdzie złożone wyjaśnienia budzą pewne wątpliwości w
kontekście ich treści i należałoby je doprecyzować, co nie jest jednak jednoznaczne ze
stwierdzeniem, iż dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta ta zawiera rażąco niską
cenę (konkluzji takiej Zamawiający w żadnym razie z tych wyjaśnień nie wywiódł), a jedynie
uznanie tegoż zgodnie z literalnym brzmieniem art. 90 ust. 3 ustawy PZP może skutkować
odrzuceniem oferty
. W tym kontekście Zamawiający prawidłowo uznał, że fakt złożenia
niekoniecznie w pełni precyzyjnych i wyczerpujących wyjaśnień na temat kalkulacji cenowej w
odpowiedzi na pierwsze wezwanie Zamawiającego (tzn. wywołujących określone wątpliwości
w zakresie
swojej treści) nie implikuje proceduralnie możliwości uznania od razu, iż oferta ta
podlega odrzuceniu jako zawierająca rażąco niską cenę. W tym zakresie Zamawiający opiera
się na jednoznacznie uznanej w orzecznictwie, piśmiennictwie i działalności kontrolno-
opiniodawczej interpretacji, ż procedury wyjaśniającej z art. 90 ustawy PZP nie dotyczy
zasadniczo parametr jednokrotności wezwania (analogicznie jak innych przewidzianych
ustawą PZP procedur wyjaśniających, w przeciwieństwie do procedury uzupełniania
d
okumentów zgodnie z funkcjonującą linią interpretacyjną) raz wystosowane wezwanie i
złożenie wyjaśnień nie pozbawia możliwości wystąpienia Zamawiającego o złożenie dalszych
wyjaśnień celem doprecyzowania, czy doszczegółowienia pierwszych wyjaśnień (jeżeli

oczywiście pierwsze wezwanie wywołuje reakcję Wykonawcy w postaci złożenia wyjaśnień —
w przypadku braku złożenia jakichkolwiek wyjaśnień konieczne jest oczywiście podjęcie
działań sankcyjnych w postaci odrzucenia oferty), a wręcz dalsze badanie tej kwestii jest
obowiązkiem proceduralnym Zamawiającego, ponieważ póki istnieją jakiekolwiek wątpliwości,
póty Zamawiający winien je wyjaśniać (w świetle art. 90 ust. 3 ustawy PZP jedynie wyraźne i
niewątpliwe uznanie przez Zamawiającego, iż ocena złożonych wyjaśnień potwierdza fakt
istnienia rażąco niskiej ceny skutkuje dokonaniem czynności odrzucenia takiej oferty).
Możliwość wielokrotności wezwań w ramach procedury wyjaśniającej z art. 90 ustawy PZP
jest stosowana powszechnie w praktyce funkcjonowania procedury
zamówieniowej i
uznawana za poprawną w świetle prawnym — z uwagi na wynikającą z brzmienia art. 90 ust.
3 ustawy PZP istotę weryfikowanej w ramach tej procedury kwestii, czyli konieczności
dokonania przez Zamawiającego oceny, czy złożona oferta faktycznie i obiektywnie zawiera
rażąco niską cenę, ponieważ zasadniczo tylko taka oferta podlega odrzuceniu (vide m.in.
opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych zawarte w Informatorze UZP nr 11 z 2013 r.,
czy orzeczenia sądów okręgowych, np. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 lipca 2007
r. V Ca 2214/06, wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2010 r. V Ga 122/10
a także wyroki KIO np. wyrok z dnia 23 czerwca 2015 r. KIO 1143/15, czy wyrok z dnia 18
lutego 2016 r. KIO 150/16). Takie działanie nie stanowi naruszenia zasad uczciwej konkurencji
i równego traktowania wykonawców określonych w art. 7 ust. 1 ustawy PZP, ale ma na celu
ustalenie stanu rzeczywistego w kontekście możliwości dokonania przez Zamawiającego
czynności sankcjonujących (odrzucenia oferty) jedynie w przypadkach niewątpliwych, po
przeprowadzonej szczegółowej weryfikacji sprawy (obszar wdrażania działań sankcyjnych z
racji ich charakteru nie może być interpretowany rozszerzająco).
Zamawiający nie zgodził się ze stanowiskiem Odwołującego, aby nieprecyzyjność
pierwszych wyjaśnień na temat kalkulacji cenowej przekazanych w toku postępowania
zamówieniowego przez Przystępującego implikowała bezwzględną konieczność odrzucenia
tej oferty jako zawierającej rażąco niską cenę, jako że dokonanie takiej czynności stanowiłoby
zdaniem Zamawiającego naruszenie prawa. W ocenie Zamawiającego konieczne w świetle
obowiązków weryfikacyjnych ciążących na Zamawiającym (w świetle art. 90 ust. 3 ustawy
PZP) było przeprowadzenie dalszego badania tej oferty, w tym wystąpienie do
Przystępującego o dalsze wyjaśnienia (odnoszące się do treści pierwszych wyjaśnień, a nie
powielające pierwotne wezwanie) i po ich przekazaniu analiza łączna całokształtu
posiadanych informacji (w tych wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę) celem ustalenia, czy
cena ofertowa faktycznie była rażąco niska. W razie zaniechania takiej procedury
weryfikacyjnej Zamawiający wedle jego oceny naruszyłby prawo poprzez nieuzasadnione (w
oparciu o niedostateczne podstawy)
w kontekście posiadanych informacji (i dostępnych
proceduralnych możliwości ich uzupełnienia) odrzucenie oferty. Zaznacza się również, iż dla

kontekstu samego wezwania o doprecyzowanie pierwszych wyjaśnień złożonych przez
Przestępującego nie miała znaczenia wskazana już kwestia ogólnego poczucia realności ceny
zawartej w ofercie Przystępującego. Zamawiający uznał za zasadne, iż w sytuacji wdrożenia
już wobec oferty Przystępującego procedury wyjaśniającej z art. 90 ustawy PZP celem
uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości kwestie nieprecyzyjnie, czy niedokładnie wskazane w
wyjaśnieniach z dnia 18 maja 2019 r. należy doprecyzować i uszczegółowić — występując o
to Zamawiający na bazie wiedzy własnej (w tym świadomości uwarunkowań realizacji
zamówienia) w dalszym ciągu uważał, iż cena zawarta w ofercie Przystępującego jest realna
i gdyby nie przepis art. 90 ust. l a ustawy PZP, to w ogóle nie wdrażałby w odniesieniu do niej
procedury wyjaśniającej, niemniej jednak wobec wątpliwości zaistniałych wobec samej treści
złożonych wyjaśnień (wyartykułowanych w ramach wezwania z dnia 26 czerwca 2019 r,) uznał
za potrzebne i zasadne ich następcze wyjaśnienie.
5
. Zamawiający nie uważa także, iżby wezwanie z dnia 26 czerwca 2019 r. stanowiło
ponowienie wezwania z dnia 17 maja 2019 r.
— przeczy temu zasadniczo treść obu pism (nie
zawierają one wcale zbieżnych żądań). Wezwanie z dnia 17 maja 2019 r. zawiera treść
odpowiadającą brzmieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP (wezwanie o wyjaśnienie wyliczenia ceny).
natomiast wezwanie z dnia 26
czerwca 2019 r. dotyczy doprecyzowania i uszczegółowienia
kwestii ujętych w wyjaśnieniach złożonych w dniu 18 maja 2019 r. (tzn. informacji
przekazanych już przez Przystępującego). Zamawiający stanowczo nie zgadza się z
twierdzeniami Odwołującego, aby wezwaniem z dnia 26 czerwca 2019 r. (i złożonymi w jego
wyniku wyjaśnieniami z dnia 2 lipca 2019 r.) usankcjonowane i konwalidowane było rzekome
zaniechanie Przystępującego w udzieleniu wyjaśnień na wezwanie z dnia 17 maja 2019 r.
Wezwanie z dnia 26 czerwca 2
019 r. nie było wezwaniem o wyjaśnienie kalkulacji cenowej,
ale wezwaniem o doprecyzowanie złożonych już w tym zakresie wyjaśnień (konkretnych ich
elementów), czyli informacji zawartych w piśmie Przystępującego z dnia 18 maja 2019 r.,
celem wyjaśnienia wątpliwości wynikających z ich treści — nie było ono powtórzeniem
wezwania z dnia 17 maja 2019 r. W ocenie Zamawiającego dokonana czynność związana z
wystąpieniem o złożenie wyjaśnień pismem z dnia 26 czerwca 2019 r. nie naruszała przepisów
ustawy PZP (w tym
zasad ogólnych postępowania), ale była jak najbardziej uzasadniona i
dopuszczalna w świetle celu i funkcji procedury wyjaśniającej z art. 90 ustawy PZP. Zdaniem
Zamawiającego Przystępujący wypełnił obowiązek złożenia wyjaśnień w odpowiedzi na
wezwanie Zama
wiającego o wyjaśnienie kalkulacji cenowej z dnia 17 maja 2019 r.
przedkładając pismo z dnia 18 maja 2019 r. (zawierające określone informacje, wyjaśnienia i
załączniki — dowody twierdzeń i oświadczeń) i wcale nie były to wyjaśnienia lakoniczne,
niewiarygo
dne czy pozorne, a jedynie wyjaśnienia te były w pewnych elementach
nieprecyzyjne i wzbudziły wątpliwości co do ich treści, toteż Zamawiający pismem z dnia 26
czerwca 2019 r. wezwał o wyjaśnienie określonych kwestii zawartych w tych wyjaśnianiach,

co Przys
tępujący wyczerpująco wyjaśnił pismem z dnia 2 lipca 2019 r. Powyższe pozwoliło na
niewątpliwe i. uzasadnione stwierdzenie, iż zarówno wiedza własna Zamawiającego, jak i
wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę potwierdzają. że cena zawarta w ofercie
Przystępującego nie jest cena rażąco niską a więc oferta ta nie może podlegać odrzuceniu na
podstawie art. 89 ust. 1pkt 4 w zw. z art. 90 ust.3 ustawy PZP.
6. Zaznaczy
ł, że zgodnie z poglądami prezentowanymi w judykaturze i piśmiennictwie w
ramach badania rażąco niskiej ceny analizie i ocenie nie podlegają wyjaśnienia składane przez
wykonawcę, ale sama oferta (cena ofertowa — całościowa lub jej istotne elementy składowe)
w kontekście pozyskanych i posiadanych informacji w zakresie kalkulacji cenowej.
Zamawiający zobligowany jest do całościowego zbadania oferty przy uwzględnieniu w
szczególności informacji pozyskanych w ramach postępowania wyjaśniającego z art. 90
ustawy PZP (bez jej uprzedniego wdrożenia nie można dokonać odrzucenia oferty z powodu
istnienia rażąco niskiej ceny). Żądanie od wykonawcy wyjaśnień w zakresie kalkulacji cenowej
ma przecież na celu rozwianie wątpliwości co do możliwości należytego wykonania przedmiotu
zamówienia względem określonych wymagań dotyczących jego realizacji (istniejących
auto
matycznie w przypadkach określonych w art. 90 ust. 1a ustawy PZP (niezależnie od
kwestii faktycznego ich posiadania po stronie Zamawiającego). Ani przepisy unijnych dyrektyw
zamówieniowych, ani przepisy ustawy PZP nie określają w szczególności możliwej ilości
wezwań o udzielenie wyjaśnień — biorąc pod uwagę cel tej instytucji przyjmuje się, iż
wezwania Zamawiający może wystosowywać nawet kilkakrotnie (oczywiście jeżeli nie jest to
ponawianie cały czas takiego samego wezwania). Zamawiający po uzyskaniu pierwszych
wyjaśnień może zawnioskować o ich uściślenie, doprecyzowanie, czy uzupełnienie w
aspektach, które budzą wątpliwości, czy zostały niedokładnie wyjaśnione. Analizie w
kontekście oceny oferty w świetle jej ustawowej ważności podlegają całościowo przekazane
wyjaśnienia (informacje) na temat kalkulacji cenowej, a nie tylko pierwsze z nich / pierwotne
(jak wskazuje Odwołujący). Zamawiający ma prawo dopytania się/ do wyjaśniania pierwotnych
wyjaśnień, jeżeli uzna to za konieczne celem miarodajnego ustalenia, czy złożona oferta
zawiera cenę rażąco niską, czy też nie (w kontekście możliwości stosowania czynności
sankcyjnych w sytuacjach niewątpliwych). Zgodnie z przepisami ustawy PZP odrzucenie oferty
z powodu rażąco niskiej ceny może nastąpić albo w konsekwencji niezłożenia wyjaśnień, albo
też w przypadku, gdy dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień potwierdza, iż oferta
ta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (tzn. jeżeli powzięte przez
Zamawiającego wątpliwości dotyczące realności ceny nie zostaną rozwiane poprzez
przedłożone wyjaśnienia kalkulacji cenowej). Aby więc doszło do odrzucenia oferty niezbędna
jest analiza wyjaśnień (ewentualnie zaistnienie faktu ich niezłożenia), przy czym nie sama
treść wyjaśnień powoduje odrzucenie oferty, lecz dopiero ocena ich w kontekście ceny
ofertowej przez Zamawiającego. Ponadto zaznacza się, iż art. 90 ust. 3 ustawy PZP nie

stanowi samodzielnej podstawy odrzucenia oferty
— przesłanki odrzucenia oferty
wyczerpująco statuuje art. 89 ust. 1 ustawy PZP, a w tym przypadku art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy
PZP, który wskazuje, iż odrzuca się ofertę zawierającą rażąco niską cenę lub koszt.
Zamawiający nie odrzuca bowiem wyjaśnień, a ofertę, dlatego też tak ważna z punktu widzenia
możliwości zastosowania w konkretnym przypadku sankcji odrzucenia oferty jest całościowa
ocena całej oferty wraz ze złożonymi wyjaśnieniami oraz wiedzą własna Zamawiającego (jeżeli
takową w danej sprawie posiada). Decydujące znaczenie z tego punktu widzenia ma zatem
fakt istnienia ra
żąco niskiej cen)4 a nie sama treść wyjaśnień.
7
. Przystępujący w odpowiedzi na wezwanie z dnia 17 maja 2019 r. złożył wyjaśnienia wraz z
dowodami dotyczące kalkulacji cenowej. Późniejsze wezwanie (pismo z dnia 26 czerwca 2019
r.) stanowiło jedynie wezwanie o wyjaśnienie i doprecyzowanie kwestii wątpliwych i
niedokładnie określonych w wyjaśnieniach z dnia 18 maja 2019 r. Brak jest podstaw do
twierdzenia, iż Przystępujący na wezwanie z dnia 17 maja 2019 r. wyjaśnień adekwatnych
prawnie nie złożył, w związku z czym jego oferta winna zostać odrzucona z powodu nie
obalenia przez Przystępującego ustanowionego prawnie domniemania istnienia rażąco niskiej
ceny w jego ofercie. Przystępujący w sposób dostateczny wyjaśnił zaoferowaną cenę
(wyczerpująco przedstawił sposób jej skalkulowania w ramach wdrożonej procedury
wyjaśniającej), a Zamawiający nie ma wątpliwości co do jej realności względem przedmiotu
zamówienia, stąd brak jest podstaw do narzucenia Zamawiającemu odmiennej oceny tej
kwestii.
Podkreślił, że Odwołujący próbuje wywieźć swoje racje poprzez zajęcie skrajnie
formalistycznego stanowiska co do możliwości i zakresu procedury wyjaśnienia rażąco niskiej
ceny, które w ocenie Zamawiającego nie jest prawidłowe w świetle praktyki działania i nie
byłoby racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia celu i funkcji tej procedury (oraz całego
toku procedury zamówieniowej, która ma przecież doprowadzić do wyboru oferty
najkorzystniejszej ekonomicznie, jako że będzie się to wiązać z wydatkowaniem środków
publicznych),
jak
również reguł sankcjonowania negatywnymi konsekwencjami
proceduralnymi jedynie sytuacji niewątpliwych i kwalifikowanych nieprawidłowości w ofertach
(nie można odrzucać oferty z powodu rzekomego istnienia rażąco niskiej ceny, jeżeli zarówno
Zamawiający jest przekonany o jej realności i poprawności, tak i Wykonawca okazuje
rzeczywistą wolę i chęć wykazania, iż nie zaoferował on ceny niezgodnie z prawem zaniżonej,
składając stosowne wyjaśnienia i przedkładając dowody na ich poparcie). Następcze
dopytywanie o
kwestie szczegółowe zawarte w pierwotnych wyjaśnieniach nie jest zatem
działaniem niedozwolonym (konwalidowaniem zaniechań, „ratowaniem" oferty w sytuacji
nierzetelności, czy niestaranności wykonawcy), ale działaniem koniecznym i celowym z punktu
widzenia
instytucji badania rażąco niskiej ceny (i konsekwencji proceduralnych związanych z
uznaniem jej istnienia). W ocenie Zamawiającego nie można tak formalistycznie; jak chciałby
tego Odwołujący, podchodzić do kwestii badania rażąco niskiej ceny i oceny jej istnienia,

ponieważ sankcja odrzucenia oferty określona w art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP dotyczy stanu
istnienia rażąco niskiej ceny w kwestionowanej ofercie, a nie jej podejrzenia (również w świetle
brzmienia art-
90 ust. 3 ustawy PZP aby odrzucić ofertę z powodu rażąco niskiej ceny
Zamawiający musi być przekonany), że oferta ta taką cenę zawiera, w konsekwencji
niewykazania przez wykonawcę, który ją złożył; iż cena ta nie jest jednak w sposób
niedozwolony prawem zaniżona), a więc nie powinno dokonywać się odrzucenia oferty na
bazie samych tylko przeczuć, domniemań. iż zawarta w niej cena może być rażąco niska.
Zamawiający podkreślił, iż posiadane informacje własne przemawiały za uznaniem ceny
zawartej w ofercie Przystępującego za realną względem przedmiotu zamówienia, a procedura
wyjaśniająca z art. 90 ustawy PZP została wdrożona wobec tej oferty jedynie z uwagi na
ob
owiązujący przepis art. 90 ust 1a ustawy PZP i wynikające z niego automatyczne
wykreowanie stanu posiadania wątpliwości wobec określonej ceny ofertowej oraz formalny
nakaz wystąpienia z wezwaniem o złożenie wyjaśnień w zakresie kalkulacji ceny ofertowej
zawartej w tej ofercie. Niemniej jednak, niezależnie od powodów wdrożenia samej procedury
wyjaśniającej, w ocenie Zamawiającego Przystępujący w ramach złożonych wyjaśnień
(ocenionych łącznie) wyczerpująco i miarodajnie prawnie wykazał poprawność i realność ceny.
Stąd w ocenie Zamawiającego brak jest podstaw do twierdzenia, iż oferta Przystępującego
zawiera rażąco niską cenę i że powinna z takiego powodu zostać odrzucona — całokształt
okoliczności sprawy przeczy takiemu stwierdzeniu.
8
. Zamawiający podtrzymując dokonaną ocenę, podał, że oferta Przystępujący jest prawidłowa
i nie zawiera rażąco niskiej ceny (pomimo, iż zaproponowana w tej ofercie cena odbiega od
wartości szacowanej przez Zamawiającego i cen zawartych w pozostałych ofertach złożonych
w postępowaniu). W kontekście weryfikacji samej ceny zawartej w ofercie Przystępującego (w
świetle zarzutów wskazanych w odwołaniu) Zamawiający pozwala sobie na przedstawienie jej
analizy względem w szczególności wartości szacunkowej ustalonej przez Zamawiającego i
ceny zawartej w ofercie Odwołującego — celem wykazania, iż brak jest podstaw do uznawania
ją za cenę rażąco niską. Jak już wspomniano, kosztorys inwestorski został sporządzony w
styczniu 2019 r., był tworzony w oparciu o poziom cen obowiązujących w czwartym kwartale
2018 r. (według wydawnictwa SEKOCENBUD) oraz został opracowany metodą kalkulacji
uproszczonej. Czas, w jakim kosztorys ten był wykonywany, był okresem dużego wahania cen
robót budowlanych. Ponadto kosztorys inwestorski z racji swojej funkcji służy jedynie do
oszacowania wartości robót budowlanych dla określonego zamówienia, natomiast ostatecznie
ceny zostają zaproponowane przez wykonawców (weryfikacja rynkowa założeń szacowania
wartości zamówienia). Kosztorys inwestorski stanowi informację o wartości szacunkowej robót
budowlanych i służy jako podstawa do analiz złożonych w postępowaniu ofert cenowych
wykonawców. Podkreślił, że ważnym czynnikiem cenotwórczym, który w decydujący sposób
wpłynął na wysokość ustalonej kalkulacji kosztorysowej tego zamówienia, był założony na

potrzeby jej sporządzenia koszt budowy i rozbiórki mostu tymczasowego będącego
elementem wykonania objazdu (tymczasowej organizacji ruchu) -
założone w ramach
kosztorysu parametry mostu objazdowego były następujące: długość ok. 19,0 m, szerokość
ok. 5,1 m wraz z tymczasowymi dojazdami o powierzchni ok. 310 m2,
montaż, rozbiórka i
ograniczenie skarp prefabrykatami L o wysoko
ści ok. 2,5 m na długości ok. 20,0 m. Niniejsze
założenie spowodowało ustalenie kosztów wykonania tymczasowej organizacji ruchu na
poziomie kwoty 1.300.000 zł (netto)/1. 599.000zł (brutto), co znacznie wpłynęło na globalną
wysokość całej szacunkowej wartości zadania. Założenie przez Zamawiającego tych kosztów
na poziomie kwoty 1.599.000 zł brutto wynikało również z faktu, iż wkalkulowane w nią zostały
nieokreślone z punktu widzenia Zamawiającego (a weryfikowalne dopiero na poziomie samych
Wykonawców jako kwestie indywidulane) ryzyka wliczenia w cenę ofertową wszelkich kosztów
związanych z wykonaniem obiektu, w tym m.in. kosztów zakupu nowych materiałów
budowlanych koniecznych do wykonania obiektu (w ramach kosztorysu inwestorskiego
Zamawiający nie może zakładać, że Wykonawca będzie dysponował np. własnymi
materiałami, które pozwalają na realizację tego typu obiektu z uwagi na ryzyko niezachowania
konkurencyjności i nieprawidłowości obliczenia wartości zamówienia), kosztów organizacji
zaplecza budowy, ewentua
lnych kosztów dzierżawy działek oraz — z uwagi na ryczałtowy
charakter wynagrodzenia umownego
— ryzyko poniesienia wszelkich kosztów związanych z
budową obiektu tymczasowego, których nie można z góry przewidzieć. Wynagrodzenie
ryczałtowe oznacza wynagrodzenie za całość dzieła lub usługi w jednej sumie pieniężnej lub
wartości globalnej. Jego istotę stanowi określenie przysługującego wykonawcy wynagrodzenia
z góry, bez przeprowadzenia szczegółowej analizy kosztów wytwarzania zamawianego dzieła
czy usługi. Stosownie bowiem do art. 649 KC w przypadku wątpliwości poczytuje się, iż
wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową
umowy. Ryczałt polega więc na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie
absolutnej, za realiz
ację całego zakresu przedmiotu zamówienia określonego przez
Zamawiającego w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót, czy programie funkcjonalno-użytkowym, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron
na to, że wykonawca nie będzie się domagać zapłaty wynagrodzenia wyższego w związku ze
zwiększeniem szacowanego przez niego zakresu kosztów lub poszczególnych prac do
wykonania, zaś Zamawiający nie będzie legitymowany do żądania obniżenia ustalonego
wcześniej przez strony ryczałtu, jeżeli zakres ten okaże się mniejszy od pierwotnie założonego
(vide art. 632 § 1 KC). W tej sytuacji bez znaczenia dla treści oferty wykonawcy pozostaje
sposób obliczenia ceny ofertowej, a co za tym idzie nie znajduje co do zasady uzasadnienia
p
rzedstawianie przez wykonawców sposobów obliczenia ceny z rozbiciem na poszczególne
rodzaje/ elementy robót ujęte np. w kosztorysach szczegółowych składających się na
realizację całego przedmiotu zamówienia, które należy uznać co najwyżej za dokumenty

pomocnicze
. Podkreślił, że Odwołujący w ofercie zaoferował wykonanie organizacji ruchu na
czas wykonywania robót w cenie 217 221 zł, a cena ta jest niższa od ceny tego elementu
zawartego w ofercie Przystępującego o 28 778,92 zł. Powyższe pokazuje, że rynkowo jest
realnym wykonanie objazdu w cenie założonej przez Przystępującego, pomimo iż
Zamawiający założył w kosztorysie inwestorskim znacznie wyższą wycenę kosztów tego
elementu.
Z przedstawionego przez Przystępującego wraz z oferta WWER wynikało, że
założył wykonanie organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z budowa mostu
objazdowego za kwotę 246.000 zł. Przystępujący uzasadnił w wyjaśnieniach, iż jest w
posiadaniu własnego sprzętu i materiałów (płyty drogowe, dźwigary mostowe, podpory,
grodzice, sygnal
izacja świetlna, itp.), które użyte zostaną do realizacji tych robót, Stwierdzono
zatem, ż pozostały zakres robót przewidziany do realizacji w ramach oferty złożonej przez
Przystępującego nie odbiega w sposób rażący od założonej wyceny kosztorysu
inwestors
kiego i nie daje podstaw do odrzucenia najtańszej złożonej oferty. Zamawiający
zgodnie z przepisami ustawy PZP, mając na uwadze całość zamówienia oraz przejrzystość i
rzetelność przeprowadzonej procedury przetargowej, wezwał Przystępującego do złożenia
wyj
aśnień w zakresie kalkulacji ceny, które przedłożył, co pozwoliło w sposób jednoznaczny
potwierdzić realność tej ceny. Dodatkowo stwierdził, że analiza przedstawionych przez
Wykonawców w złożonych wraz z ofertami WWER cen składowych w kluczowej z punktu
w
idzenia przedmiotu zamówienia pozycji (elemencie zadania), czyli „Budowa nowego mostu"
(obiektu stałego, docelowego), gdzie wykonawca w wycenie ryczałtowej winien uwzględnić
wszelkie koszty związane z wykonaniem obiektu (zgodnie z wymaganiami określonymi w
OPZ), jak również koszty związane z okresem gwarancyjnym (udzieloną przez wykonawcę
rękojmią i gwarancją), wskazuje, iż ceny te kształtują się podobnie: 1 761 533,57 zł (oferta nr
1),
1 845 zł (oferta nr 3), 1 446 700,00 zł (oferta nr 4). Jedynie Odwołujący wskazał w tej
pozycji cenę cząstkową przekraczającą 2 mln zł (2.301.075:99 zł). Tymczasem Zamawiający
w ramach kosztorysu inwestorskiego oszacował budowę nowego mostu na kwotę
1.621.060,39 zł brutto. Również zatem i analiza powyższego pokazuje, że nie można uznać
(jak wskazuje Odwołujący), że nie jest możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego za najniższą zaoferowaną w postępowaniu
cenę i że cena ta jest nierealna. Z analizy treści WWER złożonych przez Odwołującego i
Przystępującego wynika także, że globalnie w zakresie czterech elementów cenowych to
Odwołujący wykazał niższą cenę składową niż Przystępujący dotyczy to poz. 21 (Organizacja
ruchu na czas wykonywania robót) kwota niższa o 28 778,92 zł, poz. 2.2 (Rozbiórka
istniejącego mostu) — kwota niższa o 2.286 zł, poz. 2.6. (Budowa umocnień brzegowych
potoku)
— kwota niższa o 102.244 zł, poz. 2.7. (Roboty wykończeniowe i porządkowe) —
kwota niższa o 23.100 zł. Również okoliczności i uwarunkowania związane z zastosowanym
trybem realizacji zamówienia oraz ustalonym charakterem wynagrodzenia umownego

pozwalają na przyjęcie, że wyjaśnienia Przystępującego w sposób wyczerpujący wykazały
poprawność prawną i realność ceny. Zamawiający uznał, iż przedstawiona przez
Przystępującego argumentacja jest zasadna, a przedmiotowe zadanie jest realne do
należytego wykonania w zadeklarowanej przez Wykonawcę cenie. Zaznaczył, że oferowana
cena jest ceną ryczałtową, która nie opiera się na przedstawieniu szczegółowego kosztorysu
robót budowlanych. Zadanie to będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, wobec
czego w ramach jego realizacji Wykonawca może zoptymalizować niektóre elementy w
kontrakcie, np. sposób wykonania objazdu (rodzaj konstrukcji mostu tymczasowego, dojazdów
do mostu, zabezpieczenia skarp, itp.), tym bardziej że rodzaj przeprawy w ramach mostu
tymczasowego nie został narzucony przez Zamawiającego (Wykonawca ma dowolność w
ramach jej zaprojektowania i zastosowania).
Odwołujący twierdzi, iż Przystępujący dokonał
lakonicznego i niewyczerpującego wyjaśnienia swojej ceny, z czym Zamawiający się nie
zgadza. Podkreślił, że ocena oferty w tym zakresie należy do Zamawiającego i powinna się
odbywać w odniesieniu do danego stanu faktycznego i całokształtu występujących w nim
okoliczności i uwarunkowań. Przystępujący przedstawił wyjaśnienia, w których wykazał m.in.
kalkulację szczegółową (rozwinięcie WWER), co pozwoliło w sposób miarodajny ocenić
poszczególne elementy kontraktu. Analizując realność ceny ofertowej zaproponowanej przez
Przystępującego Zamawiający wziął pod uwagę również własne doświadczenie w branży
ugruntowane wieloletnim działaniem na rynku ze specjalizacją w obiektach mostowych,
dysponowanie wyspecjalizowana kadrą w poszczególnych branżach. Zauważył, że w
obecnych realiach rynku usług projektowych ich wartość jest wyłącznie własną oceną
indywidualną poszczególnych wykonawców, a w chwili obecnej nie obowiązują żadne
wskaźniki obliczania cen za prace projektowe i rynkowe średnie ceny projektów kształtują się
dużo niżej, niż podają publikacje organizacji architektów i projektantów. Dodatkowo przy
wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający opierał się także na tzw. wiedzy urzędowej —
Przystępujący wskazał, że wykonał na rzecz Zamawiającego w ubr. podobny obiekt w ciągu
DW 977 w m. Poręba Radlna za kwotę 1.961.800 zł. Był to obiekt o większej szerokości
całkowitej (tj. 14,45 m), bardziej skomplikowany geometrycznie, podczas gdy obiekt będący
przedmiotem niniejszego zamówienia jest mniejszy (zgodnie z dokumentacją ma szerokość
całkowitą 13,60 m) j jest prosty geometrycznie, szybszy w realizacji. Przedmiotowe
zamówienie zostało przez Przystępującego wykonane należycie pod względem jakościowym,
a roboty nim objęte zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, co również pozwala na przyjęcie, iż zaoferowana za obecne zamówienie cena
(wyższa — za obiekt prostszy w realizacji) jest ceną realną, nie zaniżoną w sposób
niedozwolony, a dodatkowo uwzględniającą indywidulane uwarunkowania dostępne
wykonawcy (które Przystępujący wskazał w złożonych wyjaśnieniach). Wskazał ponadto, że
z uwagi na przyjęty tryb realizacji zamówienia („zaprojektuj i wybuduj') oraz ryczałtowy

charakter wynagrodzenia wykonanie szczegółowej kalkulacji cenowej z rozbiciem na
poszczególne składniki cenotwórcze możliwe jest dopiero po wykonaniu przez Wykonawcę, z
którym zostanie zawarta umowa w sprawie tego zamówienia, zatwierdzonego przez
Zamawiającego projektu wykonawczego i szczegółowych przedmiarów robót oraz STWiORB
(zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ), co dopiero w sposób szczegółowy
i
wyczerpujący pozwala na wskazanie wszystkich kosztów, m.in. materiałów, robocizny,
sprzętu, itp. Przystępujący w ramach złożonych wyjaśnień przedstawił kalkulację szczegółową
w oparciu o elementy, które można wskazać na tym etapie procesu inwestycyjnego zadania
(kiedy brak jest jeszcze projektu wykonawczego wskazującego szczegółowe rozwiązania i
założenia). W ocenie Zamawiającego przedłożona w ramach wyjaśnień kalkulacja (rozbicie)
cenowa była z jednej strony wystarczająca do oceny składowych cenowych, a z drugiej
obejmowała takie uszczegółowienie, jakie jest możliwe na tym etapie posiadania wiedzy o
przedmiocie zamówienia (nie mając jeszcze szczegółowej dokumentacji technicznej i
wykonawczej, która ma zostać w ramach tego zamówienia dopiero właśnie wykonana) do
opracowania. Zdaniem Zamawiającego przedłożona kalkulacja wypełniła żądanie wskazane
w wezwaniu Zamawiającego — mając przy tym na uwadze również fakt, że Zamawiający
nigdzie nie określił stopnia szczegółowości tego dokumentu (trudno jest uznać w tym zakresie
za zasadne i mające jakąkolwiek podstawę wywody Odwołującego: jakoby użyte
sformułowanie „szczegółowa kalkulacja cenowa” należało odnosić do pojęcia używanego w
konkretnym akcie prawnym, skoro sam Zamawiający takie odesłania nie poczynił, a użyte
w
yrażenie nie posiada jedynie jednej — wskazanej przez Odwołującego — konotacji
znaczeniowej).
Dalej podał, że Przystępujący wskazał również wartości kosztów
roboczogodziny, założonych wskaźników narzutów i poziom zysku (mimo iż Odwołujący
twierdzi, że Przystępujący nie wyjaśnił tych elementów), jak również materiały i zaplecze
budowy, jakim dysponuje, co potwierdza realność przyjętych w ofercie założeń cenowych.
Wbrew twierdzeniem Przystępujący wskazał również zakres zamówienia, który zamierza
zrealizować z udziałem Podwykonawców oraz konkretnego Podwykonawcę, z którym
zamierza współpracować (wynika to z samej oferty oświadczenie złożone w pkt 5.8. formularza
ofertowego).
W ocenie Zamawiającego twierdzenia Odwołującego o wątpliwej rzetelności
Przystępującego, nieprzedłożeniu przez niego wiarygodnych, konkretnych i spójnych
wyjaśnień i dowodów nie posiadają uzasadnienia faktycznego wskazane w odwołaniu
informacje i dokumenty, których rzekomo brak, faktycznie znajdują się w złożonych
wyjaśnieniach, co potwierdza dokumentacja postępowania.
W
ocenie Zamawiającego powyższe okoliczności pozwalają stwierdzić, że niewątpliwe
zawarta w ofercie Przystępującego cena pozwala na realizację zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi w SIWZ a tym samym brak jest podstaw do jej odrzucenia z powodu
rażąco niskiej ceny. W ramach dokonanej na etapie postępowania przetargowego analizy

oferty Przystępującego Zamawiający na tej podstawie stwierdził, iż nie zawiera ona rażąco
niskiej ceny, a cenę realną, i obecnie stanowisko to w dalszym ciągu podtrzymuj.
Podsumowując powyższe, Zamawiający jednoznacznie stwierdza, iż złożone odwołanie nie
zasługuje na uwzględnienie, ponieważ żaden ze sformułowanych przez Odwołującego
zarzutów rzekomego naruszenia przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego wymienionych w odwołaniu przepisów ustawy PZP nie
znajduje potwierdzenia w dokonanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego
postępowania czynnościach w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych,
zapisów SIWZ oraz poglądów prezentowanych przez doktrynę i orzecznictwo, jak i innych
okoliczności wskazanych w niniejszej odpowiedzi na odwołanie. W związku z powyższym
Zamawiający wnosi o oddalenie wniesionego odwołania w całości jako nieuzasadnionego z
punktu widzenia art. 192 ust. 2 ustawy PZP oraz zasądzenie kosztów postępowania według
norm przepisanych.

W zakresie podnoszonych w odwołaniu zarzutów Izba ustaliła:

Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
mos
tu w m. Wygiełzów na potoku Płazianka w ciągu drogi wojewódzkiej 781 z dojazdami (w
oparciu o projekt budowlany, decyzję o pozwoleniu na budowę i PFU) oraz robót budowlanych
określonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej
przez Zamawiającego, czyli wykonanie robót związanych z przebudową mostu wraz z
dojazdami w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość zamówienia ustalona przez
Zamawiającego według kosztorysu inwestorskiego stanowiła kwotę (po jej ubruttowieniu)
3.994 417,
46 zł. W postępowaniu tym złożone zostały cztery oferty: oferta nr 1 - wykonawcy
N.-
MOSTY Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza (cena – 3.907.143,43 zł)); oferta nr 2 - wykonawcy
K. G.
KRISMAT Będzin (cena 3.193.646,36 zł); oferta nr 3 - wykonawcy Konsorcjum: PRi
K.B.I. J. L. Katowice i PRI K R I. Sp. z o.o. Katowice (cena
– 4.219.900,00 zł) oraz oferta nr 4
- wykonawcy FU LOG-BUD D. B. Krynica-
Zdrój (cena 2 286 700,00 zł), której dotyczy
odwołanie.

Odwołujący (K. G. KRISMAT Będzin) podniósł w związku z oceną oferty wykonawcy
FU LOG-BUD D. B. Krynica-
Zdrój (wykonawca LOG-BUD) zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt
4 ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp z uwagi na
ich niezastosowanie oraz błędną
wykładnię i w konsekwencji zaniechanie czynności odrzucenia oferty LOG-BUD, która to oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, albowiem wykonawca ten
nie udzielił w piśmie z dnia 18 maja 2019 r. wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego z dnia 17
maja 2019 r. (w trybie art. 90 ust 1 ustawy Pzp),
co dało podstawę do przyjęcia, że oferta

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz, że za zaoferowaną
cenę nie jest możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Podniósł także zarzut
naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp z uwagi na dokonanie ponownego wezwania LOG-
BUD w piśmie
z dnia 26 czerwca 2019 r. do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny w rzeczywistości w
zakresie informacji, co do których był on już wzywany, a ze względu na nierzetelne
postępowanie nie udzielił wyjaśnień w piśmie z dnia 18 maja 2019 r. Wyjaśnienia zawarte w
piśmie z dnia 2 lipca 2019 r. nie mogą być – zdaniem Odwołującego - uwzględniane dla oceny
oferowanej przez wykonawcę LOG-BUD ceny.

Zamawiający w wezwaniu z dnia 17 maja 2019 r. skierowanym do wykonawcy Firma
Usługowa LOG-BUD D. B. z Krynicy Zdroju (wykonawca LOG-BUD) podał, że wobec faktu, że
cena oferty wykonawcy wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, a w szczególności, cena oferty jest niższa
o 32,78 % od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych w postępowaniu ofert oraz o
42,75% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług ustalonej
przed wszczęciem postępowania – wzywa wykonawcę na podstawie art. 90 ust. 1 i 1a ustawy
Pzp (…) do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w
szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny
nie
może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);
2)
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
W ramach przedmiotowych wyjaśnień prosimy o przedstawienie szczegółowej kalkulacji
zaoferowanych cen ofertowych w rozbiciu na poszczególne składniki mające wpływ na
wysokość ceny. Do przedmiotowych wyjaśnień należy dołączyć dowody na poparcie
przedstawionych wyjaśnień w powyższym zakresie
”.

Wykonawca w odpowiedzi
na powyższe wezwanie w piśmie z dnia 18 maja 2019 r.
podał, że:
„1. (…) przedstawiam kalkulację szczegółową dla ceny ofertowej na wykonanie
zadania objętego postępowaniem przetargowym oraz dokumenty potwierdzające ceny zakupu
bądź dostawy głównych materiał, składników, które będą użyte do realizacji zadania. Również
poniżej przedstawiam porównanie cen dostawy podstawowych materiałów używanych do
budowy mostu z cenami zaoferowanymi w naszej ofercie.
Według naszej oferty wykonanie projektu wykonawczego, STWORB, przedmiaru robót
wynosi 60 000,00 zł brutto natomiast proponowany w ofercie podwykonawca oferuje
wykonanie projektu wykonaw
czego za kwotę brutto 29 520,00 zł.
W ofercie wykonanie zbrojenia wynosi za tonę 5000,00 zł natomiast cena gotowych
prefabrykatów zgodnie z fakturą z listopada 2018 r wynosiła brutto dla prętów giętych 3591,60
— 3677,70 zł, a dla prętów prostych 2870,00-2920,00 zł, czyli na montaż zostaje kwota
1322,30 -
2130,00 zł.
Betonowanie wyceniono na kwotę brutto 1000,00 zł za m3 według cen oferowanych
przez betoniarnie cena dostawy jednego m3 betonu nie przekroczy brutto 550,00 zł.
Wykonanie pali wyceniono na kwotę brutto 2 200,00 zł za 1mb pala natomiast
wykonanie pala fi 900 mm ( w projekcie są pale fi 800mm) wg oferty z kwietnia zeszłego roku
wraz z mobilizacją sprzętu wynosi brutto 1350,00 zł.
W zeszłym sezonie w okresie od 02.10.2018 - 14.01.2019 dla Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Krakowie zrealizowaliśmy inwestycję pn. „Przebudowa przepustu w m.
Poręba Radlna w ciągu DW nr 977 odc. 020 km 2+650 wraz z dojazdami „ która obejmowała
budowę obiektu mostowego o podobnych parametrach długość 9,70 m, szerokość 14,45 m,
po
sadowiony na palisadzie ażurowej z pali fi 60 cm długości pala od 8,00 - 10,40 m w ilości
35 szt. o łącznej długości 360,m oraz rozbiórkę istniejącego obiektu, wykonanie umocnień
potoku, przebudowę dojazdów, przebudowę kanalizacji burzowej wraz z zapewnieniem
ciągłości ruchu na okres realizacji obiektu za kwotę brutto 1 961 800,00 zł. Obiekt został
wykonany należycie.
Projektowany most w m. Wygiełzów ma następujące parametry: długość 9,55 m,
szerokość 13,60 m, posadowienie na palach fi 80 cm o łącznej długości 112,00 m zakres robót
obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu , przebudowę dojazdów, wykonanie umocnień koryta
rzeki, wykonanie mostu tymczasowego. Czyli jest obiektem mniejszym od mostu w m. Poręba
Radlna z tym , że tutaj trzeba wykonać most objazdowy ale w Porębie Radlnej też trzeba było
wykonać objazd . Ponadto projektowany most jest geometrycznie prosty nie ma żadnych
wyłukowań, natomiast most w Porębie ze względu na włączenie w obrębie mostu drogi
gminnej i zjazdu skrzydełka mostu miały wyłukowania co powoduje, że ich realizacja jest
pracochłonna, wydłuża czas realizacji i w konsekwencji jest znacznie droższa . Ponadto obiekt


był realizowany już w okresie zimowym gdzie dni są krótsze, warunki atmosferyczne utrudniają
lub niejednokrotnie uniemożliwiają wykonanie pewnych robót, a wykonanie robót wymaga
dłuższego okresu realizacji , co znacznie podnosi koszty realizacji robót. Pomimo wszystkiego
i przy znacznie niższej cenie obiekt został zrealizowany.
W 2018 roku zrealizowaliśmy również dla Powiatu Proszowickiego w ramach inwestycji
„przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1259K w m. Radziemice JNI 01027467” most,
którego parametry techniczne i wymiary są podobne do mostu w Wygiełzowie i Porębie
Radlnej i pomimo tego ,że obiekt jest na drodze powiatowej klasy Z to jego nośność jest klasy
A, most ten został należycie wykonany za kwotę brutto 1 329 750,42 zł, w załączeniu
poświadczenie
”.
Dalej podał, że (…) firma dysponuje własnym sprzętem koparki, samochody, walec
oraz deskowaniem systemowym czy inny
mi specjalistycznymi urządzeniami potrzebnymi do
realizacji zamówienia co również obniża koszty realizacji robót
”.
Podał także, że jest (…) również w posiadaniu płyt drogowych, dźwigarów mostowych
i podpór stalowych, grodzic stalowych, sygnalizacji świetlnej które materiały zamierzamy użyć
przy wykonywaniu objazdu i obiektu

”.
Wskazał ponadto, że: „W ubiegłym roku zrealizowaliśmy również dla Powiatu
Tarnowskiego w ramach inwestycji pn. Rozbiórka istniejącego i budowy nowego mostu nap.
Olszynka w ciągu drogi powiatowej nr 1387K w m. Ołpiny żelbetowy most długości 16,40 m w
ciągu drogi powiatowej za kwotę brutto 2 412 106,26 zł. Wartość wszystkich robót
zrealizowanych w 2018 roku wyniosła w przypadku mojej firmy netto 4 992 068,83 zł. Firma
uzyskała dochód w wysokości 1 004 381,76 zł co daje zyskowność rzędu 20 %. W załączeniu
kopia I strony PIT-36L za rok 2018

”.
Stwierdził także, że wskazane ceny (…) są to ceny z roku 2018 natomiast śledząc
przetargi w których uczestniczymy na terenie Małopolski, Podkarpacia oferowane ceny są na
poziomie roku 2018, a nie jednokrotnie poniżej
”. Podał także, że w jego ocenie (…) wartość
zamówienia „Przebudowa most wraz z dojazdami w m. Wygiezłów na potoku Płazianka wciągu
DW 781 odc. 080 km 0+115,5-
0+194” została znacznie zawyżona. Widać to porównując
wartość zamówienia przebudowa przepustu na most wraz z dojazdami w m. Małastów w ciągu
DW 977 odc. 280 km 0+048 która została zaniżona. Analizując parametry obu obiektów widać
że przy takiej samej długości obiektu most w Małastowie jest znacznie bo dwukrotnie wyższy,
ilość pali użyta do wykonania podpór jest 3 krotnie większa dodatkowo od dolej wody
zaprojektowano złób do którego ściany mają wysokość od 4,0 do 6,0 m. Pewnie to wynika z
faktu, że kto inny opracowywał dokumentację. Moja wycena tego obiektu wynosiła
2
484.860,00 zł brutto. Niestety z różnych względów nie dotarliśmy na czas żeby złożyć ofertę
”.
Powyższe także wskazał jako dowód, że cena oferty nie jest rażąco niska.

D
o tych wyjaśnień załączył tabelę - Kalkulacja szczegółowa (zał.1) obejmującą wycenę
dla pozycji od 1 (Prace przygotowawcze) do pozycji 2 (Roboty budowlane). W zakresie pozycji
1
w punkcie 1 wskazał w kolumnie drugiej (element rozliczeniowy) na „Wykonanie
dokumentacji (….), a w kolumnie trzeciej na „Wartość elementu”. W tym elemencie
rozliczeniowym (pkt 1) wyodrębnił „Projekt wykonawczy (…) oraz „projekt zabezpieczenia (…)
wskazując także odrębnie na wartości dla tych pozycji. W zakresie pozycji 2 także wyodrębnił
elementy rozliczeniowe 2.1. do 2.7 ob
ejmujących: Organizacja ruchu (…), Rozbiórka
istniejącego mostu; Budowa nowego mostu; Przebudowa kanalizacji deszczowej;
Przebudowa
dojazdów do obiektu wraz z chodnikami; Budowa umocnień brzegowych potoku;
Roboty wykończeniowe i porządkowe. W każdej z tych pozycji przedstawił również
szczegółowe elementy rozliczeniowe (zakres robót oraz ich ilości) i ich wycenę (dla
poszczególnych szczegółowych elementów). Także wartość łączną dla pozycji 1 oraz poz. 2 i
ogółem na kwotę 2.286.700 zł. W kolejnych załącznikach (12) zamieścił (jak podał): (…) 2.
Oferta Pana Żuchowicza na wykonanie projektu wykonawczego; 3.0ferty IMB Podbeskidzie
na wykonanie palisadzie; 4. Oferty firmy Ban-Kor-
Bet na dostawę betonu; 5. Faktury firmy
Jamax za dostawę prefabrykatów zbrojarskich; 6. Poświadczenie
ZDP
Proszowiec
wykonania mostu w Radziemicach; 7. protokół odbioru technicznego mostu w m. Ołpiny; 8.
PIT-
36L za rok 2018 strona nr 1; 9. wypełnione oświadczenie wykonawcy zał. nr 3 SIWZ; 10.
Protokół z otwarcia ofert PZD Nowy Sącz; 11. Protokół z otwarcia ofert Gmina Jaśliska; 12.
WWER dla Małastowa
”.

Wezwanie z 17 maja 2019 r. dotyczyło także (w punkcie II) złożenia wyjaśnień na
podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp, co do podwykonawcy
– (..) jednoznaczne wskazanie, w
jaki sposób Wykonawca spełnia określone w cz. Il pkt 3.1.3.2 pkt 2 SIWZ warunki udziału w
przedmiotowym postępowaniu tj. która z opcji wskazanych w pkt 1.1. oświadczenia
Wykonawcy złożonego w trybie art. 25a ust. 1 ustawy PZP (zał. nr 3 SIWZ) go dotyczy
”.
Wykonawca w piśmie z dnia 18 maja 2019 r. odniósł się do tego wezwania podając, że „2.
Składając w ofercie OŚWIADCZENIE WYKONAWCY złożone w trybie art. 25a ust. 1 ustawy
PZP załącznik nr 3 SIWZ ( zamienny-24.04.2019 r.) sprawa nr ZDW-DN-4-27118/19 omyłkowo
nie skreślono w oświadczeniu podpunktu 2 w pkt. 1.1 oświadczenia o treści ( wspólnie z innym
Wykonawcą (innymi Wykonawcami) ubiegającym się (ubiegającymi się) o udzielenie
zamówienia wobec powyższego w załączeniu przekazuję poprawione oświadczenie
”. To
oświadczenie załączono do wyjaśnień (wg pkt 9 załączników) i w jego treści wskazano na
podwykonawcę z udziałem którego ma być realizowane zamówienie: „ProtechniCon
Konstrukcje Inżynierskie M. Ż. (…).


W wezwaniu z dnia 26 czerwca 2019 r. Zamawiający wskazując na art. 87 ust. 1 i art.
90 ust. 1 i 1a ustawy Pzp wezwał wykonawcę LOG-BUD (…) do doprecyzowania wyjaśnień
dotyczących wyliczenia ceny ofertowej złożonych w ramach pisma z dnia 18.05.2019 r.,
podając:
W celu umożliwienia dokonania szczegółowej analizy ceny zawartej w Państwa ofercie
Zamawiający wnosi o uszczegółowienie złożonych wyjaśnień dotyczących w szczególności
następujących kwestii:
1)
W kontekście wyszczególnionych elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny
Zamawiający wnosi o doprecyzowanie, dopełnienie i uszczegółowienie przekazanych
informacji i wyjaśnień poprzez odniesienie się do każdego z poniżej wymienionych
elementów:

oszczędności metody wykonania zamówienia,
wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy,

kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę,

ewentualnego korzystania przez Wykonawcę z pomocy publicznej udzielonej na postawie
odrębnych przepisów,

rentowności przedsięwzięcia (poziomu zysku),
realizacji zamówienia w kwestii spełnienia wymogów wnikających z przepisów prawa
ochrony środowiska

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
2)
Zamawiający wnosi o uszczegółowienie wyjaśnień w zakresie przedłożonej przez Państwa
w ramach wyjaśnień z dnia 18.05.2019 r. Kalkulacji szczegółowej poprzez przedstawienie
szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej (opierającej się na aktualnych cenach rynkowych
składników/elementów cenotwórczych, przy uwzględnieniu indywidulanych warunków
realizacji zamówienia dostępnych Wykonawcy) z rozbiciem na poszczególne składniki
cenotwórcze, w tym wyszczególnienie wszystkich następujących czynników, takich jak:


koszt robocizny

przyjęta stawki roboczogodziny,

przyjęty narzutu kosztów pośrednich,

zysk


kosztu zakupu

koszt wykonania objazdu.
3) Zama
wiający wnosi o przedłożenie jednoznacznych dowodów potwierdzających realność
wykonania przedmiotowego zamówienia, w szczególności dotyczących kosztów nabycia
niezbędnych do jego realizacji materiałów (w tym: pale, beton, zbrojenie) oraz odnoszących
się konkretnie do przedmiotowego zamówienia (faktury, oferty, zapytania o cenę, etc.).
Zamawiający wnosi również o wyjaśnienie dotyczące przedłożonych w ramach wyjaśnień
z dnia 18.05.2019 r. ofert sprzedaży betonu (oferty firmy BAN-KOR-BET BANIA KORGA
Spółka Jawna) poprzez określenie kontekstu ich przekazania w ramach wyjaśnień oraz
okoliczności, które mają potwierdzać (tzn. wykazania ich koherencji względem przedmiotu
niniejszego zamówienia i złożonej na nie oferty) przedmiotowe oferty nie dotyczą
zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, a wskazane w nich klasy
betonu są inne od określonych (wymaganych) przez Zamawiającego w OPZ (zał nr 1 słwz)

4)
Zamawiający wnosi o przedłożenie dowodów (w postaci umów, dokumentów wewnętrznych
firm, faktur, etc.) potwierdzających faktyczne posiadanie / dysponowanie wskazanych w
przedłożonych przez Państwa wyjaśnieniach materiałów oraz sprzętu (tj. koparki,
samochod
y, walec, deskowanie systemowe, płyty drogowe, dźwigary mostowe, podpory
stalowe, grodzice stalowe, sygnalizacja świetlna), których to Wykonawca zamierza użyć do
realizacji przedmiotowego zamówienia
.”

W odpowiedzi na to wezwanie wykonawca w piśmie z dnia 2 lipca 2019 r. podał m.in.,
że: (…) Zamawiający w pierwszym wezwaniu nie wskazał nam konkretnych obszarów, w
stosunku do których oczekiwał wyjaśnień. Obecnie wobec uszczegółowienia i sprowadzenia
wyjaśnień do szeregu czynników/elementów wskazanych w ponownym wezwaniu do złożenia
wyjaśnień i dowodów jako Wykonawca nie powinniśmy mieć problemu z przeanalizowaniem
sprawy, który konkretny składnik zaoferowanej naszej ceny (nadal) budzi wątpliwości
Zamawiającego.” Dalej podał, że „Odnosząc się do wątpliwości Zamawiającego złożenia przez
nas oferty zawierającej rażąco niską cenę, w załączeniu do niniejszego pisma przedkładamy
żądaną przez Zamawiającego szczegółową kalkulacje naszej oferty(tj. załącznik nr 1 do nin.
pisma), opierającą się na aktualnych cenach rynkowych, z podaniem naszych kosztów
robocizny (stawki roboczogodziny średniej w skali kraju dla robót inżynieryjnych wynoszącej
18,41 zł) z podaniem kosztów pośrednich, wysokości zysku oraz kosztów zakupu w wysokości
średniej krajowej dla robót inżynieryjnych tj. koszty zakupu 7,8 0/0, koszty pośrednie 64,7 0/0,
zysk 10,9 % , ceny materiałów zgodnie z ofertami dostawców którzy złożyli oferty oraz
wskazujemy na dowody tj. kopia informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach
pracy sprzętu budowlanego II kwartał 2019 r zeszyt nr 23/2019 SEKOCENBUD, i tak:


oferta dostawcy na prefabrykaty zbrojarskie firmy CMC Poland sp. z o.o. (str. 23-26) w m.
Dobrynin bo nie ma jeszcze rysunków zbrojarskich ale wielkość i rodzaj zbrojenia jest
podobna przy czym odległość dostawy większa),

oferta dostawcy na beton firmy Contraktor sp. z o.o (str. 29-34., ponadto przedstawiam
oferty na:

wykonanie pali Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego IMB Podbeskidzie sp. z o.o. (str. 21-22)
wykonanie asfaltów na moście jak i dojazdach Firmy Interviatech sp. z o.o. (str. 27-28) -
dostawę bariero poręczy i barier na most i dojazdy firmy KTC Service sp. z o.o. ( str.35-39)
oraz oferta firmy Protechnicon Konstrukcje Inżynierskie, na której zasoby się powołujemy
składając ofertę, którą przedstawiliśmy w piśmie z dnia 18.05.2019 str. 7 wyjaśniającym
cenę.

Wycena została dokonana na podstawie cen materiałów i robót świadczonych przez
podwykonawców w 2018 uwzględniając koszty inflacji wzrostu cen materiałów oraz
doświadczenia w realizacji podobnych obiektów w roku 2018.
Wystąpiliśmy z zapytaniem zarówno do dostawców głównych materiałów koniecznych
do realizacji obiektu jak i do potencjalnych podwykonawców , którzy będą realizowali roboty,
których my nie zrobimy sami. Oferty, które otrzymaliśmy potwierdzają, że wysokość cen jakie
przyjęliśmy do kalkulacji nie są za niskie. W załączeniu te dokumenty
”.

W dalszej części wyjaśnień wykonawca przedstawił kalkulacje dla: ceny prętów
zbrojarskich, cen
y betonu, wykonania pali, wykonania nawierzchni asfaltowych, montażu
barier poręczy mostowych – załączając odpowiednio faktury i oferty. Wykonawca podał
również, że: „Zamawiający żądał rozbicia ceny oferty praktycznie na 8 pozycji zgodnie z
wycenionym wyka
zem robót elementów rozliczeniowych WWER składając wyjaśnienie
poszczególne elementy wykazu zostały rozbite, uszczegółowione w kalkulacji szczegółowej.
W związku z tym, że wycena jest zrobiona na podstawie projektu budowlanego, nie może być
bardzo szczegółowa. Dopiero po wykonaniu projektu wykonawczego i uzgodnieniu go z
Zamawiającym będzie możliwe uszczegółowienie ilości elementów do wykonania jak i ich
rodzaju i dokonać dokładnej wyceny. Kalkulacja poszczególnych elementów musi być dość
ogólna bo musi też uwzględniać inne koszty jakie musi ponieść wykonawca, te które są do
przewidzenia (np. organizacja placu budowy, koszty dozoru, ubezpieczenia jak i te, których
nie da się przewidzieć (nie przewidziane kolizje z urządzeniami, awarie, przerwy wynikające z
f
atalnych warunków atmosferycznych. W świetle powyższego dokonaliśmy szczegółowej
kalkulacji głównych elementów wykonania mostu, które będziemy sami wykonywać. Do
kosztorysu zastosowano
już ceny na materiały - beton, stal jakie otrzymaliśmy w ofertach od
po
tencjalnych dostawców. Zastosowano również stawkę robocizny i narzuty w oparciu o
stawki jakie były publikowane w informacji za II kwartał 2019 roku Sekocenbud i tak: stawka


robocizny kosztorysowej w skali kraju
— roboty inżynieryjne średnia 18,41 , narzuty: wskaźnik
narzutów kosztów zakupu — roboty inżynieryjne średni wynosi 7,8 0/0, wskaźnik narzutów
kosztów pośrednich — średni dla robót inżynieryjnych wynosi 64,7%, wskaźnik narzutów
zysku -
średni dla robót inżynieryjnych 10,9 0/4. Wartość robót brutto dla pozycji od 2.3.4 -
2.3.15 wyniosła 109 382,40
.
Według naszej oferty suma wartości tych pozycji wynosi brutto 415 200,0 zł wobec
powyższego wycena w naszej ofercie jest większa aż o 305 817,60 zł brutto. Na tych kilku
pozycjach widać, że nasza oferta na każdej pozycji jest albo wyższa od zaoferowanej przez
fi
rmę, która deklaruje wykonanie robót jak podwykonawca albo wyższa od wartości robót
skalkulowanych po jednostkach, które są średnią krajową według sekocenbudu w II kwartale
2019 roku. Kosztorys w załączeniu
”.
Wykonawca podał także, że „Porównanie cen z naszej oferty z cenami proponowanymi
przez podwykonawców i cenami wyliczonymi dla kilku pozycji szczegółowo w oparciu o
robociznę, narzuty dla średniej krajowej wg sekocenbudu i zakup materiałów zgodnie ofertami
pokazuje zysk brutto w kwocie 505 578,97 zł. - ostatnia kolumna w załączniku nr 2
”.
P
rzedstawił także porównanie cen poszczególnych elementów wycenione w WWER w jego
ofercie z pozostałymi ofertami, stwierdzając, że: „Na podstawie tego zestawienia można
stwierdzić, że: po zsumowaniu najniższych cen poszczególnych elementów pozostałych
oferentów wartość całego zadania wynosi: 2 575 476,89 zł i moja oferta stanowi 88,79 %
natomiast wartość samych robót budowlanych stanowi 91,93 % kwoty 2 487 531,89, która jest
sumą najniższych cen poszczególnych elementów pozostałych oferentów. Analizując
poszczególne ceny można stwierdzić, że w kilku przypadkach moja cena jest wyższa od cen
pozostałych oferentów, a pozostałe nie są zbyt niskie, zestawienie w ostatniej kolumnie.
Jedynie wykonanie dokumentacji wykonawczej stanowi kwotę niższą niż 70 % od najniższej
wartości pozostałych oferentów, przy czym wartość dokumentacji wynika z wartości robót
budowlanych i oscyluje koło 3% ich wartości. Można również stwierdzić, że ceny
poszczególnych elementów niektórych oferentów są rażąco wysokie w stosunku do
pozostałych
”.

Dodatkowo jako dowody w sprawie przedłożył dwie kalkulacje cenowe, które pozyskał
od wykonawców: Firmy Proj-bud T.D. na kwotę 2.254.000 zł i Firmy BUDOWNICTWO
KOMUNIKACYJNE inż. W. K. na kwotę 2.305.000 brutto i podkreślił, że (…) Oferty tych dwóch
Wykonawców dołączone do naszych wyjaśnień zostały przygotowane przez podmioty
specjalizujące się w robotach branżowych, które mają najlepszą wiedzę, jakie są stawki
rynkowe za wykonanie tych robót określonych w siwz, a zatem wycena przez nie dokonywana
powinna zostać uznana za najbardziej miarodajną i wiarygodną. Wskazywania dla celów
dowodowych ofert potwierdzających wysokość cen rynkowych. Przedstawienie


Zamawiającemu wycen dokonanych przez te dwa podmioty specjalizujące się w tego typach
określonych rodzajach robót mostowych ma wyłącznie za cel pokazać, iż ceny za realizację
tego typu robót wskazane w naszej ofercie są cenami rynkowymi i realnymi. Przedłożone
kalkulacje w tych przykładowych dwóch wycenionych wykazów elementów rozliczeniowych
WWER podtrzymują i dowodzą prawidłowości naszej wyceny w zderzeniu z wycenami tych
Firm pozyskanych z rynku i dowodzą, iż nasza cena jest ceną rynkową i realną dla poprawnego
wykonania tego zamówienia wg. nałożonych wymogów zatem z należytą starannością oraz
zgodnie ze sztuką budowlaną
”. Podał także, że: „Wskazując na powyższe dowody (wycenione
wykazy elementów rozliczeniowych WWER - trzy komplety) w naszych wyjaśnieniach i na
dowody mające wpływ na wysokość naszej ceny ofertowej i w tym zakresie twierdzimy że
nasza oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny oraz przekazujemy nasze wyjaśnienia w stopniu
szczegółowości odpowiednim i adekwatnym do treści ponownego wezwania Zamawiającego
z dnia 26.06.19r. Nasze wyjaśnienia uzasadniają tezę, że podana przez nas cena oferty nie
została przez nas zaniżona oraz potwierdzają prawidłowość naszego wyliczenia naszej ceny
oraz naszego kosztu i z uwzględnieniem i dla spełnienia przede wszystkim wymogów realizacji
przedmiotu zamówienia opisanych przez Zamawiającego w siwz
”.
Wykonawca
podał również, że: „Odnosząc się szczegółowo dozarzutu złożenia przez
nas oferty zawierającej rażąco niską cenę, w załączeniu do niniejszych wyjaśnień dla
u
zasadnienia zasadności i poprawności naszych wyliczeń i jej rynkowego charakteru
wskazujemy na powyższe elementy składowe usprzętowienia naszej Firmy która dysponuje
specjalistycznym sprzętem wyburzeniowym, do robót ziemnych itp. oraz materiałami do
wykona
nia objazd: dźwigary , grodzice, płyty drogowe w załączeniu dokumenty potwierdzające
ich posiadanie.
Wyjaśniając naszą ofertę dodatkowo oświadczamy/gwarantujemy zapewnić —
poprzez właściwą organizację pracy na budowie oraz w ramach naszej ceny — wysokość
w
ynagrodzenia dla zatrudnionych przez nas pracowników /wg wymogów siwz/ co najmniej na
poziomie 2 250,00 zł brutto- zgodnym z ogólnie obowiązującymi przepisami w tym w
szczególności z regulacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Odnosząc się dodatkowo do
wy
jaśnienia stawki podnosimy, iż jest ona jednym z licznych elementów naszej ceny. Nie jest
to zatem cena robót budowlanych, tj. cena za przedmiot zamówienia, a wyłącznie jeden z jej
elementów. Przy czym należy wskazać, że stawka roboczogodziny kosztorysowej nie jest
tożsama ze stawką minimalnej płacy pracowników i obu wartości nie należy ze sobą
utożsamiać. Na wysokość stawki roboczogodziny kosztorysowej mają wpływ różne czynniki tj.
nie tylko wysokość (poziom) wynagrodzenia osób wykonujących zamówienia, ale także
wydajność ich pracy i sposób jej organizacji. Zauważamy, iż w siwz nin. postępowania
Zamawiający nałożył wymóg zatrudniania pracowników na umowie o prace i osoby, które będą
realizować nasze zamówienie będą pracownikami zatrudnionymi na podstawie stosunku pracy


tak w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Wskazujemy, iż cena robocizny
kosztorysowej w cenie (koszcie) robót budowlanych waha się w zależności od robót i
usprzętowienia od 6 % do 10 % i nie ma tak decydującego znaczenia dla poziomu i wysokości
ceny każdej oferty”. Dalej wskazał, że w nakładzie (koszcie) robocizny kosztorysowej
pomieszczony jest czas przeznaczony na przygotowanie robotnika do pracy - ok. 15min;
przygotowanie stanowiska pracy w tym doniesienie narzędzi materiałów na stanowisko pracy
-
ok. 15 min.; spożycie posiłku i potrzeby naturalne — ok. 30 minut w czasie dnia roboczego;
stąd efektywny czas pracy jest krótszy od normatywnego zapisanego w kodeksie pracy (170
godz. w miesiącu). Należy też uwzględnić, że praca na budowie odbywa się w warunkach
poligonowych na „wolnym powietrzu„ w którym na tym samym odcinku pracuje równolegle
kilku pracowników a dla niektórych czynności wymagane są przerwy technologiczne i na
dostarczenie materiałów/ sprzętu co dodatkowo zmniejsza efektywny czas pracy, stąd sześć
efektywnie przepracowanych godzin w czasie ośmiogodzinnego dnia pracy to dobry wynik dla
umów o pracę i nie będzie to miało bezpośredniego wpływu na koszty naszej realizacji
”.

Wskazał ponadto na czynniki, które uzasadniają wysokość ceny ofertowej: (…) nasze
małe koszty utrzymania firmy; posiadanie własnego zaplecza technicznego oraz własnej bazy
sprzętowej; posiadanie własnych materiałów do budowy objazdu: dźwigary, płyty drogowe;
grodzice; założenie osiągnięcia nie dużego zysku; posiadanie wydajnego i taniego w
eksploatacji sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia co skutkuje niższymi kosztami
oraz brakiem konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wynajmem
sprzętu; zamiar wykonania zadania w możliwie najszybszym terminie w celu zminimalizowania
kosztów realizacji zamówienia; zakup materiałów, angażowanie dostawców, podwykonawców
do wykonania niniejszego zamówienia od firm nastawiających się na niski zysk w celu
utrzymania kontrahenta oraz po preferencyjnych cenach;
wysokość naszej cena oferty
złożonej w tym postępowaniu jest adekwatna w porównaniu do naszych poprzednich ofert
cenowych u innych zamawiających i jest porównywalna do cen z poprzednich naszych
realizacji w tej samej technologii i nasza cena wobec powy
ższego jest realna i gwarantuje
należyte wykonanie zakresu niniejszego postępowania; powołujemy się na naszą
specjalizację w tych robotach oraz duże nasze doświadczenie w realizowaniu tej kategorii
zamówień oraz na wieloletnie świadczenie usług podobnych do przedmiotu zamówienia,
wdrożenie naszej „specjalizacji przedmiotu zamówienia„ z powodu dużej ilości zamówień
realizowanych dla innych zamawiających; wskazujemy na wysoki nasz stopień
zmechanizowania i usprzętowienia pozwalający obniżyć koszty ludzkiej pracy; wskazujemy na
posiadanie dużej ilości własnego, kosztownego sprzętu, np. środków transportu,
specjalistycznych elektronarzędzi itp., co ma bezpośrednie odniesienie i wpływ na nasze niskie
koszty osobowe pracy, co pozwala obniżyć koszty ludzkiej pracy; powołujemy
się
na


okoliczność sukcesywnego i nieodpłatnego dostarczania nam przez naszych dostawców
zamówionych materiałów na miejsce robót, odpadają więc nam nasze koszty magazynowania
oraz niskie są też nasze koszty transportu materiałów na plac budowy; negocjujemy z
dostawcami materiałów opóźniony termin zapłaty np. do 60 dni, licząc od dnia odbioru
materiałów; zaplecze budowy będzie mieściło się w posiadanym przez wykonawcę
przenośnym zapleczu administracyjno - biurowym wyposażonym we wszystkie media;
zatrudniona wyłącznie na umowę o pracę kadra pracownicza; w zakresie zaproponowanej
ceny dla obiektów inżynieryjnych, robót drogowych i kubaturowych, wykonawca wskazuje, że
zawiera ona wszystkie wymogi zamawiającego, proponowana technologia i organizacja prac
budowlanych została zoptymalizowana przez zespół uprawnionych projektantów z tej
dziedziny, z którymi współpracuje wykonawca, jako wykonawca wykonywaliśmy już
kilkadziesiąt kontraktów o takim samym charakterze
”.

Wykonawca oświadczył ponadto, że (…) realizując niniejsze zamówienie będziemy
spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska i tak: w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia do naszych obowiązków jako Wykonawcy należeć również będzie,
jako wytwórcy odpadów powstałych - posiadanie karty przekazania odpadów do uprawnionych
firm, co oznacza, że materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia będą usunięte poza
teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(…
), (…) w naszej ofercie zawarliśmy i został wyceniony pełny zakres przedmiotu zamówienia
i (…) wykonamy nin. zamówienie w zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska i
przedstawimy Zamawiającemu jako przyszły Wykonawca i zarazem wytwórca odpadów karty
przekazania odpadów powstałych na skutek rozbiórki do uprawnionych podmiotów a w
zakresie odpadu o kodzie 17 01 01 -
odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórek i przekażemy
ten gruz betonowy osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym do wykorzystania na
własne potrzeby, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r.
w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne,
niebędące przedsiębiorstwami mogą poddawać odzyskowi ma potrzeby własne oraz
dopuszczalnych metod ich odzy
sku (tak treść rozporządzenia — Dz. U z 2016r. poz.93)”
.
Oświadczył ponadto, że będzie postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska wskazanymi w ustawie o
odpadach, przedstawiając wymagane prawem zachowania i czynności. Przedstawił także opis
przyjętej technologii prac rozbiórkowych/odzysku.
Reasumując, ponownie wskazał, że na zaoferowaną cenę wpływ miały następujące
obiektywne okoliczności (uwarunkowania): wieloletnie doświadczenie zawodowe wykonawcy;
odpowiednie zaplecze kadrowe; własne zaplecze techniczne; rabaty cenowe wykonawca jako
wiarygodny i duży odbiorca działający na rynku budownictwa od kilku lat posiada

wynegocjowane wysokie rabaty (pozostające na niezmiennym poziomie) zarówno na
mat
eriały, jak i urządzenia niezbędne dla realizacji niniejszego zamówienia; oszczędność
metody wykonywania polegająca na zastosowaniu (wg załączonych wykazów i dowodów) do
budowy: mostu objazdowego posiadanych materiałów: dźwigary stalowe, płyty drogowe(
str.62-
64, 67) (zgodnie z już wykonanym projektem mostu objazdowego -str. 60-61; mostu:
wykopy-
własne grodzice (zdjęcie str. 65), konstrukcja mostu - własne szalunki (zdj. str. 66) i
własnego sprzętu Wszystkie te w/w czynniki mają bezpośredni i pośredni wpływ na naszą cenę
oraz dają nam sprzyjające warunki obniżenia ceny i mają wpływ na jej wysokość. Przedłożył
także dla wykazania realnego i rynkowego poziomu wysokości ceny oferty w tym
postępowaniu i dla potwierdzenia, że cena nie jest rażąco niska - kopię Wycenionego przez
wykonawcę wykazu elementów rozliczeniowych WWER dla zadania pn. Przebudowa
przepustu w m. Poręba Radlna (…) wraz z dojazdami, który miał większe parametry jak
oferowany (za niższą cenę jednostkową do obecnej). Wykonawca podał, że udzielając
wyjaśnień i załączając dowody wskazał na elementy wpływające na poziom wysokości ceny
ofertowej i stwierdził, że wykazał załączonymi dowodami powody obniżenia ceny, które dają
konkretne oszczędności a wybrane rozwiązania i zastosowany tani w eksploatacji sprzęt i
maszyny wykonawcy oraz zastosowane materiały budowlane wyjątkowo sprzyjają niskim
warunkom wykonania przez tego
zamówienia. Podkreślił, że w jego ocenie wynagrodzenie
(cena oferty) zostało (…) rzetelnie skalkulowane do warunków miejscowych występujących w
terenie realizacji tego zadania. Zaoferowana została i poparta jest dogłębną analizą tego
konkretnego kontraktu, jest ceną realistyczną i skalkulowana została tak aby bezpiecznie
umożliwić prawidłowe wykonanie tego zamówienia i nie stanowi sprzedaży tych robót poniżej
kosztów ich wytworzenia oraz świadczenia, wskazujemy na kompletny i użyteczny i poważny
charakter naszej oferty cenowej. Poziom naszych cen jest realny dla należytego wykonania
zamówienia i nie nastąpiło/zachodzi subsydiowanie kosztów wykonania tych robót, tego
zamówienia z innej prowadzonej przez nas działalności jako wykonawcy budowlanemu
”.
Stwierdził, że zaoferowana przez Odwołującego cena nie jest ceną rażąco niską, co zostało
jednoznacznie wykazane w złożonych wyjaśnieniach elementów oferty mających wpływ na
wysokość zaoferowanej ceny oraz w załączonych do nich dowodach. Cena zaoferowana przez
Odwołującego jest ceną realną i rynkową, za którą możliwe jest należyte wykonanie
przedmiotu zamówienia. Cena ta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia a także gwarantuje osiągnięcie godziwego zysku. W żaden sposób nie można
stwierdzić że treść złożonych wyjaśnień potwierdza, że doszło do niedoszacowania
zaoferowanej ceny oferty czy cen jednostkowych. Po
dał również, że „W wyjaśnieniu z dnia
18.05.2019 r. wykazaliśmy, że firma przy realizacji podobnych obiektów w roku 2018 ( PIT 36L
za 2018 r ) wykazała rentowność rzędu 20 % i nie niższy osiągniemy w tym roku. Ponadto
informuję, że korzystam z pomocy publicznej - pomoc De MINIMIS jako gwarancja


zabezpieczenia spłaty kredytu odnawialnego udzielonego mojej firmie przez bank Pekao SA,
jednakże pomoc ta nie miała wpływu na cenę mojej oferty
.” Do tych wyjaśnień zamieszczono
załączniki wskazane w wyjaśnieniach (na kartach 16- 81).

Izba mając na uwadze ustalony stan faktyczny zważyła, co następuje:

Odwołanie podlega oddaleniu.

Przede wszystkim, wezwanie skierowane do wykonawcy LOG-
BUD w piśmie z dnia 26
czerwca 2019 r. nie narusza art. 7 ust.1 ustawy Pzp, a wy
jaśnienia udzielone w piśmie z dnia
18 maja 2019 r. nie uzasadniały odrzucenia oferty tego wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1
pkt 4 ustawy Pzp w związku z jej art. 90 ust.3.

Przepis art. 7 ust.1 Pzp stanowi: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza
pos
tępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i
przejrzystości”.

Z ustaleń w tej sprawie wynika, że wyjaśnienia wykonawcy z dnia 18 maja 2019 r. były
adekwatne do wezwania Zamawiającego z dnia 17 maja 2019 r. Przede wszystkim
Zama
wiający wymagał przedstawienia Szczegółowej kalkulacji zaoferowanych cen
ofertowych
w rozbiciu na poszczególne składniki mające wpływ na wysokość ceny, a nie
S
zczegółowego kosztorysu ofertowego. Dlatego do wymaganego wezwaniem dokumentu nie
można odnosić per analogia przepisów wskazywanego w odwołaniu rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389), w tym jego paragrafu 4.

Izba zgodziła się z argumentacją Przystępującego wykonawcy i argumentacją
Z
amawiającego, że przedłożona przez wykonawcę wraz z wyjaśnieniami kalkulacja jest
(odpowiednio do formuły Zaprojektuj i wybuduj”) szczegółowa i obrazuje obiektywnie wycenę
kluczowy
ch elementów ujętych w załączniku nr 2.1. do SIWZ – Wyceniony Wykaz Elementów
Rozliczeniowych (WWER). Wykonawca w tej tabeli
przedstawił wycenę dla prac
przygotowawcz
ych wskazując na Projekt wykonawczy (…) oraz projekt zabezpieczenia
ciągłości ruchu drogowego (…) – poz. 1. Z kolei w poz.2 w ramach Robót budowlanych
wyspecyfikował 7 pozycji od 2.1. do 2.7 - szczegółowo wyspecyfikował przewidziane do
wykonania elementy rozliczeniowe (zakresy prac i
robót), wymieniając przykładowo 35
elementów w pozycji 2.3 i przypisując do każdego elementu ilości oraz ceny jednostkowe i
odnosząc wartości do pozycji oraz do wartości elementu.

Wykonawca LOG-
BUD przedstawił także dowody adekwatne do oświadczeń
składanych w tych wyjaśnieniach. Izba wskazuje, że wykonawca ten w wyjaśnieniach z dnia
18 maja 2019 r. ceny gotowych prefabrykatów, betonu, prętów, także pali (w przypadku pali
zaznacz
ył w treści, że wg projektu są wymagane pale fi 800mm), następnie faktury dla tych
materiałów odniósł do cen z roku 2018 porównując je (jak zaznaczył w tych wyjaśnieniach) z
cenami z jego oferty. W tych wyjaśnieniach podał bowiem: „są to ceny z roku 2018 natomiast
śledząc przetargi w których uczestniczymy na terenie Małopolski, Podkarpacia oferowane
ceny są na poziomie roku 2018, a niejednokrotnie poniżej”.
W odniesieniu do sprzętu
będącego w jego posiadaniu wykonawca w istocie nie przedstawił takich zestawień
(dowodów), ale w tym przypadku wskazał w tych wyjaśnieniach na inwestycję z roku 2018,
którą zrealizował należycie dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie (Przebudowa
przepustu w m. Poręba Radlna w ciągu DW nr 977 odc. 020 km 2+650 wraz z dojazdami), a
która obejmowała także budowę obiektu mostowego o podobnych parametrach oraz rozbiórkę
istniejącego obiektu, wykonanie umocnień potoku, przebudowę dojazdów, przebudowę
kanalizacji burzowej wraz z zapewnieniem ciągłości ruchu na okres realizacji obiektu za kwotę
brutto 1 961 800,00 zł. Tym samym taki sprzęt musiał być użyty do ich wykonywania, a zatem
twierdzenie wykonawcy, w przypadku tego Z
amawiającego, „firma dysponuje własnym
sprzętem: koparki, samochody, walec oraz deskowaniem systemowym czy innymi
specjalistycznymi urządzeniami potrzebnymi do realizacji zamówienia co również obniża
koszty realizacji robót”
nie wymagały szczególnego dowodzenia. W tych wyjaśnieniach zawarł
także informacje o znacznym zawyżeniu wartości zamówienia, z którym to twierdzeniem
zgodził się Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie, wskazując na dwie istotne pozycje 2.1 i
2.
3 i podając, że: „Kalkulacja inwestorska wskazanych wyżej poz. 2.1, i 2.3. WWER wynikała
z przyjęcia maksymalnych możliwych wariantów wykonywania w tym zakresie robót i
maksymalnych wartości robót według ogólnych wskaźników cenowych zawartych w
wydawnictwie SEKOCENBUD z uwagi na brak możliwości przesądzenia przez
Zamawiającego na etapie postępowania zamówieniowego wariantu realizacji robót (z uwagi
na przyjęty system realizacji zadania zaprojektuj i wybuduj, w którym szczegółowe rozwiązania
projektowe ukształtowane zostaną dopiero podczas realizacji tego zamówienia, w ramach
opracowanej dokumentacji)”.
Te pozycje istotnie wpływały na cenę całego przedsięwzięcia.
Tak jak wskazywał Zamawiający różnica cen ofertowych (od ok. 2,3 mln do 4,2 mln)
powodowana była przede wszystkim znacznym zróżnicowaniem cenowym w zakresie tych
pozycji:
poz. 2.1. (Organizacja ruchu na czas wykonywania robót) wartość od 1 mln zł do 1,2
mln zł oraz poz. 2.3. (Budowa nowego mostu) — wartość od 1.545 mln zł do 1 mln zł. W
ramach kosztorysu inwestorskiego ubruttowione koszty robót w tym zakresie zostały określone
odpowiednio na kwotę 1,65 mln zł (2.1.) i kwotę 1,6 mln zł (2.3). Niewątpliwie każdy

wykonawca dla tych pozycji
(podobnie jak i dla pozostałych) miał prawo przyjąć wartości
wynikające z jego własnych kalkulacji.
Izba nie zgodziła się ze stanowiskiem Odwołującego, że złożone przez wykonawcę
LOG-
BUD wyjaśnienia były ogólnikowe, lakoniczne, niezawierające dowodów, a wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie z dn
ia 17 maja 2019 r. składając wyjaśnienia w piśmie z dnia 18
maja 2019 r. jedynie pozorował działania i zachowania w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego. Tym samym złożone wyjaśnienia 18 maja 2019 r. nie uzasadniały odrzucenia
oferty na podstawie art. 90 ust.3 ustawy Pzp.
W myśl tego przepisu: „3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że
oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia”.

Wykonawca LOG-BUD przede wszystkim adekwatnie
do treści wezwania udzielił w
dniu 18 maja 2019 r.
wyjaśnień oraz przedstawił dowody w zakresie w nich wskazywanym.
Izba zwraca uwagę, że wykonawca w wyjaśnieniach zawarł także informację co do
p
odwykonawcy z udziałem którego ma być realizowane zamówienie. Ponadto te wyjaśnienia
w żadnym stopniu nie pozwalały uznać, że oferta zawiera cenę rażąco niską. Zdaniem Izby,
te wyjaśnienia, także związane z ustaloną przez Zamawiającego wartością zamówienia, w
szczególności co do pozycji 2.1. i 2.3. mogły co najwyżej powodować dodatkowe wezwanie,
które nawiązując do udzielonych wyjaśnień – jak w tym przypadku - precyzowało stanowisko
Zamawiającego w tej konkretnej sprawie (nie tylko stanowiło formalne powielenie w wezwaniu
przepisu), co do elementów wymagających uszczegółowionego wyjaśnienia. Wyjaśnienia z
dnia 2 lipca 2019 r. i załączone dowody (przytoczone powyżej nieomalże w całości – podobnie
jak wyjaśnienia z dnia 18 maja 2019 r. a także wezwania) mogły co najwyżej wzmocnić
przekonanie Zamawiającego, że zaoferowana przez wykonawcę LPG-BUD cena nie jest ceną
rażąco niską, jest ceną realną, rynkową, za którą możliwe jest należyte wykonanie przedmiotu
zamówienia, która to cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia a także gwarantuje osiągnięcie godziwego zysku.

Powyższe ustalenia wskazują zatem, że podnoszone w odwołaniu zarzuty naruszenia
art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 7 ust.1 tej ustawy
nie podlegają uwzględnieniu.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp
stosownie do wyniku sprawy uwzględniając także przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, poz. 972).
Izba nie uwzględniła wniosku Przystępującego o przyznanie kosztów zastępstwa prawnego,
albowiem ustawa Pzp jak i wskazane rozporządzenie tylko w przypadku sprzeciwu pozwalają
na zasądzenie na rzecz zgłaszającego przystąpienie takich kosztów, oczywiście o ile jest to
uzasadnione wynikiem sprawy.………………………………..

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie