eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1353/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-07-30
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1353/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Norbert Sierakowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 30 lipca 2019 r.
w Warszawie odwołania z dnia 15 lipca 2019 r., wniesionego przez wykonawcę MobileMS
Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Chochoła 23
w postępowaniu prowadzonym przez
Muzeum Narodowe w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 3,

przy udziale wykonawcy
MEDWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Chartowo 5
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakaz
ać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy MobileMS Sp. z o.o. z siedzibą w
Łodzi przy ul. Chochoła 23
kwoty 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset
złotych), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……………………….Sygn. akt: KIO 1353/19

U z a s a d n i e n i e


Muzeum Narodowe w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 3
(dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”
lub „Pzp” na „Stworzenie serwisu internetowego wraz z oprogramowaniem do publikacji
obiektów z wewnętrznego systemu - stworzenie lub dostosowanie oprogramowania wraz z
wdrożeniem w ramach projektu pn. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów
Muzeum Narodowego w Warszawie" realizowanego z dofinansowania z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność
informacji sektora publicznego" poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów
kultury"”.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest niższa od kwot wskazanych w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 12 kwietnia 2019 r.
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 537144-N-2019.

W dniu 10 lipca 2019 r. Zamawiający poinformował wykonawcę MobileMS Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Chochoła 23 (dalej: „Odwołujący”) o wyborze najkorzystniejszej
oferty
za którą została uznana oferta wykonawcy MEDWAY Sp. z o. o. z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Chartowo 5
(dalej: „Przystępujący” lub „Medway”).
W dniu 15 lipca 2019 r. Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie od:
1. niezgodnej z przepisami u
stawy czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej
przez Medway pomimo iż wykonawca ten powinien zostać wykluczony z
postępowania, a oferta podlega odrzuceniu;
2.
niezgodnej z przepisami ustawy czynności oceny wyjaśnień ceny rażąco niskiej,
złożonych przez Medway w trybie art. 90 ustawy;
3. zaniechania odrzucenia ofe
rty Medway, pomimo iż oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia, a Medway nie złożył odpowiednich

wyjaśnień, ponieważ złożone wyjaśnienia nie obalają domniemania, że oferta
Medway zawiera rażąco niską cenę;
4.
niezgodną z przepisami Pzp czynności Zamawiającego polegającą na wyborze oferty
Medway jako oferty najkorzystniejszej;
5.
prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców (w związku z naruszeniem w/w przepisów
ustawy).

W związku z tym Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie następujących
przepisów:
1. art. 91 ust. 1 ustawy, przez wybranie jako najkorzystniejszej oferty Medway;
2. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 ust
awy w związku z art. 90 ust. 3 ustawy przez
nieprawidłową ocenę złożonych przez Medway wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej
ceny podczas,
gdy z treści złożonych wyjaśnień wynika, że oferta zawiera cenę
rażąco niską;
3. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 ust
awy w związku z art. 90 ust. 3 ustawy przez
zaniechanie odrzucenia oferty Medway, pomimo iż oferta ta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zaś wykonawca Medway nie złożył
wyjaśnień spełniających wymagania określone w art. 90 ust. 1-3 ustawy;
4. naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy
przez prowadzenie postępowania w sposób
naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (w
związku z naruszeniem ww. przepisów ustawy).

Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
 unieważnienia czynności oceny ofert;
 unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
 odrzucenie oferty Medway na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3
Pzp;
 ponowną ocenę ofert;
 wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

W dniu 19 lipca 2019
r. do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego
skutecznie przystąpił wykonawca Medway.
W dniu 29 lipca 2019 r. do Izby ze strony Zamawiającego wpłynęło pismo, w którym
Zamawiający oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty zawarte w odwołaniu. W dniu 30
lipca 2019 r. toku posiedzenia Izby z udziałem stron Zamawiający podtrzymał oświadczenie
o uwzględnieniu zarzutów odwołania w całości.
Izba w toku posiedzenia z udziałem stron stwierdziła niestawiennictwo prawidłowo
zawiadomionego w dniu 23.07.2
019 r. Przystępującego o terminie posiedzenia z udziałem
stron (pismo z dnia 23.07.2019 r. znak UZP/BO/MP/10676/14521/19
– w aktach
postępowania odwoławczego). W dniu 23 lipca 2019 r. Przystępujący za pomocą e-maila
potwierdził otrzymanie ww. korespondencji w sprawie (e-mail z dnia 23.07.2019 r. godz.
13:26 przesłany z adresu m.i...@i...pl).
Zgodnie z § 21 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, niestawiennictwo strony oraz uczestnika
postępowania odwoławczego prawidłowo zawiadomionego o terminie rozprawy nie
wstrzymuje rozpoznania odwołania.
Izba stwierdziła, że wskutek prawidłowego wezwania, Przystępujący miał możliwość
stawienia się na posiedzeniu i bronienia swych interesów. Jego niestawiennictwo w
okolicznościach wskazanych powyższej wywołuje negatywne skutki procesowe.
Przystępujący nie zdecydował się skorzystać ze swojego prawa, gdyż nie stawił się na
posiedzenie Izby wyznaczone na 30 lipca 2019 r. W ocenie Izby powyższe jest równoważne
z rezygnacją z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec uwzględnienia przez Zamawiającego
całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu.

Dostrzeżenia wymaga, że posiedzenie z udziałem stron i uczestników postępowania
jest tą fazą postępowania odwoławczego, która bezpośrednio poprzedza rozprawę. Na tym
etapie strony prezent
ują swoje ostateczne stanowiska procesowe co do podtrzymania lub
cofnięcia odwołania, uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu czy wniesienia
sprzeciwu wobec tej ostatniej
czynności, od których to stanowisk uzależnione jest
skierowanie odwołania do rozpoznania na rozprawie. Dobrowolny brak udziału w tej fazie
postępowania odwoławczego należy uznać za rezygnację z uprawnień do reprezentowania
swoich interesów.
Tym samym w analizowanej sprawie
skład orzekający podzielił stanowisko już
uprzednio wyrażane przez Izbę w podobnych sytuacjach, m.in. w postanowieniu z dnia 7
grudnia 2016 r. (sygn. akt KIO 2214/16), postanowieniu z dnia 1 grudnia 2015 r. (sygn. akt
KIO 2534/15), postanowieniu z dnia 9 czerwca 2010 r. (sygn. akt KIO 991/10),

postanowieniu z dnia 27 czerwca 2012 r. (sygn. akt KIO 1264/12), postanowieniu z 4
września 2014 r. (sygn. akt KIO 1710/14), postanowieniu z dnia 11 sierpnia 2010 r. (sygn.
akt KIO 1575/10) i postano
wieniu z dnia 21 września 2015 r. (sygn. akt KIO 1963/15).
Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, Izba stwierdziła, że
postępowania podlega umorzeniu na podstawie art. 186 ust. 3 Pzp. Jednocześnie Izba
wskazuje, iż zgodnie z treścią powołanego przepisu Zamawiający
wykonuje, powtarza lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w
odwołaniu.

O
rzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba wzięła pod uwagę fakt,
że uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy. W tych
okolicznościach – w świetle przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b) Pzp w zw. z § 5 ust. 1 pkt 2 lit.
a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwo
łania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U.2010.41.238) – Izba postanowiła znieść
wzajemnie koszty postępowania odwoławczego i orzec o dokonaniu zwrotu Odwołującemu
kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.


Przewodniczący: ……………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie