eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1320/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-07-23
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1320/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Agata Mikołajczyk, Małgorzata Matecka Protokolant: Norbert Sierakowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 23 lipca 2019 r. w
Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 lipca
2019 r. przez
Odwołującego PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. (ul. Św. Jerzego 1A, 50-518
Wrocław)
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Wałbrzych (Plac
Magistracki 1, 58-
300 Wałbrzych)

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum:
ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o., Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
(ul. Piasta 16, 58-
304 Wałbrzych)
zgłaszających przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego.


postanawia:

1.
odrzucić odwołanie
2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. (ul. Św.
Jerzego 1A, 50-
518 Wrocław)
i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego PHU KOMUNALNIK
Sp. z o.o. (
ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław)
tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Przewodniczący: ……………………………..

Członkowie:

……………………………..………………………………
Sygn. akt KIO 1320/19

UZASADNIENIE

Zamawiający Gmina Wałbrzych prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: „Odbiór odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących z terenu nieruchomości, objętych gminnym systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi, zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych
na terenie mi
asta Wałbrzycha”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 06 marca 2019 roku w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2019/S 046-105760.
Odwołujący Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Komunalnik sp. z o.o. wniósł odwołanie,
wobec
czynności i zaniechań Zamawiającego polegających na zmianie przez Zamawiającego
sposobu oceny informacji zastrzeżonych przez Alba Dolny Śląsk sp. z o.o. (lider konsorcjum)
oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba S.A. (członek konsorcjum) jako
t
ajemnica przedsiębiorstwa (informacji stanowiących wyjaśnienia złożone przez Konsorcjum
w trybie art. 90 ust. 1 Pzp (i/lub art. 87 ust. 1 Pzp) w dniu 17 maja 2019r., w dniu 11 czerwca
2019r. oraz w ewentualnych ich późniejszych uzupełnieniach) i przyjęciu, mimo wcześniejszej
odmiennej deklaracji w tym zakresie, że informacje te zostały przez Konsorcjum skutecznie
zastrzeżone i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, co skutkowało zaniechaniem
odtajnienia i udostępnienia Odwołującemu dokumentów zawierających te informacje, o czym
Odwołujący dowiedział się z pisma Zamawiającego otrzymanego w dniu 8 lipca 2019r.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 8 ust. 3 Pzp w zw. z art. 8 ust. 1 i 2 Pzp
oraz w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (dalej jako: "u.z.n.k") oraz art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez niezasadne przyjęcie, że
informacje zastrzeżone przez Konsorcjum, tj. wyjaśnienia złożone Zamawiającemu w dniu 17
maja 20
19r., w dniu 11 czerwca 2019r. wraz z ich ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami,
stanowią w całości tajemnicę przedsiębiorstwa i zostały skutecznie zastrzeżone jako tajemnica
przedsiębiorstwa przez Konsorcjum, a w ślad za tym zaniechanie udostępnienia wskazanych
dokumentów Odwołującemu, co w konsekwencji prowadzi do naruszenia naczelnej zasady
prawa zamówień publicznych, tj. zasady jawności postępowania, a także utrudnia pozostałym
wykonawcom udział w postępowaniu, pozbawiając ich możliwości weryfikacji poprawności
oferty złożonej przez Konsorcjum, co jednocześnie prowadzi do naruszenia zasady
zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz jest niezgodnie z
zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania poprzez nakazanie Zamawiającemu:

unieważnienia czynności Zamawiającego z dnia 8 lipca 2019r., tj. czynności cofnięcia
(unieważnienia) wcześniejszej czynności Zamawiającego polegającej na uznaniu przez
Zamawiającego, że Konsorcjum w sposób skuteczny zastrzegło złożone przez siebie w trybie
art. 90 ust. 1 Pzp (i/lub art. 87 ust. 1 pzp) wyjaśnienia, co w konsekwencji winno prowadzić do
nakazania Zamawiającemu udostępnienia informacji zawartych w wyjaśnieniach złożonych
Zamawiającemu przez Konsorcjum w dniu 17 maja 2019r., w dniu 11 czerwca 2019r. oraz w
ewentualnych późniejszych uzupełnieniach tych wyjaśnień w całości, zgodnie z zapowiedzią
Zamawiającego z dnia 26 czerwca 2019r.

Izba ustaliła, że:

Odwołujący w dniu 17 czerwca 2019 roku wniósł odwołanie, w którym podniósł zarzuty
tożsame z zarzutami podniesionymi w odwołaniu w niniejszym postępowaniu, tj. dotyczą
czynności Zamawiającego polegającej na przyjęciu, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia Alba Dolny Śląsk sp. z o.o. oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Alba S.A. w sposób prawidłowy i skuteczny zastrzegli jako tajemnicę
przedsiębiorstwa wyjaśnienia złożone w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych w dniu 17 maja oraz 6 czerwca 2019 roku oraz
ich ewentualne późniejsze
uzupełnienia, co skutkowało zaniechaniem odtajnienia i udostępnienia tych dokumentów
Odwołującemu.
26 czerwca 2019 roku Zamawiający uwzględnił odwołanie.
28 czerwca 2019 roku Przystępujący – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia Alba Dolny Śląsk sp. z o.o. oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Alba S.A.
wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania przez Zamawiającego.
28 czerwc
a 2019 roku odwołanie zostało zwrócone Odwołującemu postanowieniem wydanym
przez Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z uwagi na brak formalny, tj. brak uiszczenia wpisu
od odwołania.
28 czerwca 2019 roku Odwołujący zwrócił się pismem do Zamawiającego z prośbą o
odtajnienie i udostępnienie Odwołującemu dokumentów w postaci wyjaśnień złożonych w
postępowaniu i zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykonawców wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia Alba Dolny Śląsk sp. z o.o. oraz Wrocławskie
Prz
edsiębiorstwo Oczyszczania Alba S.A.
28 czerwca 2019 roku Zamawiający w odpowiedzi na powyższą prośbę Odwołującego o
odtajnienie dokumentów w postaci wyjaśnień złożonych w postępowaniu i zastrzeżonych jako
tajemnica przedsiębiorstwa wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Alba Dolny Śląsk sp. z o.o. oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba S.A.
poinformował, że dokumenty zostaną udostępnione Odwołującemu po spełnieniu się
przesłanki, o której mowa w artykule 186 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba

że zajdą okoliczności, o których mowa w ust. 4 tego artykułu, z uwzględnieniem postanowienia
art. 198b ust. 2 ustawy Pzp.
22 lipca 2019 roku Odwołujący wniósł pismo procesowe, w którym rozszerzył żądania
przedstawione w od
wołaniu o żądanie unieważnienia przez Zamawiającego czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej.

Izba zważyła co następuje:


Odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Zgodnie z tym artykułem, Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało
wniesione po upływie terminu określonego w ustawie.
Zarzuty podnoszone przez Odwołującego w niniejszym odwołaniu dotyczą tej samej czynności
Zamawiającego, która była przedmiotem odwołania z dnia 17 czerwca 2019 roku, wniesionego
wobec czynności Zamawiającego polegającej na przyjęciu, że wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia Alba Dolny Śląsk sp. z o.o. oraz Wrocławskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba S.A. w sposób prawidłowy i skuteczny zastrzegli jako
tajemnicę przedsiębiorstwa wyjaśnienia złożone w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo
z
amówień publicznych w dniu 17 maja oraz 6 czerwca 2019 roku oraz ich ewentualne
późniejsze uzupełnienia, co skutkowało zaniechaniem odtajnienia i udostępnienia tych
dokumentów Odwołującemu.
Zamawiający w dniu 6 czerwca 2019 roku poinformował Odwołującego o uznaniu za tajemnicę
przedsiębiorstwa wyjaśnień złożonych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie
zamówienia Alba Dolny Śląsk sp. z o.o. oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Alba S.A. w dniu 17 maja 2019 roku w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych i odmówił Odwołującemu udostępnienia tych dokumentów.
Jednocześnie Odwołujący powziął wiadomość, że 4 czerwca 2019 roku Zamawiający wezwał
ww. wykonawców do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień. Tym samym, jako termin
początkowy wniesienia odwołania należy przyjąć 6 czerwca 2019 roku.
Odwołujący wniósł odwołanie 17 czerwca 2019 roku (a zatem zgodnie z terminem wskazanym
w ustawie), jednakże z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie,
odwołanie zostało zwrócone. Zgodnie z art. 187 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem
odwołania do Prezesa Izby. Powyższe oznacza, że Odwołujący nie skorzystał z prawa do
wniesienia odwołania w przewidzianym terminie na czynności Zamawiającego dotyczące
zaniechania odtajnienia wyjaśnień złożonych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia Alba Dolny Śląsk sp. z o.o. oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Alba S.A.
Wniesienie przez Odwołującego odwołania z dnia 10 lipca 2019 roku od czynności
polegającej, jak wskazał Odwołujący, na zmianie przez Zamawiającego sposobu oceny
informacji
zastrzeżonych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Alba Dolny Śląsk sp. z o.o. oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Alba S.A.
jako tajemnica przedsiębiorstwa, stanowi wyłącznie próbę konwalidacji zaniechania
Odwołującego polegającego na nieuiszczeniu w terminie do wniesienia odwołania wpisu od
środka ochrony prawnej, który został złożony uprzednio, tj. w dniu 17 czerwca 2019 roku.

Pono
wnie podkreślić należy, że zarówno odwołanie z dnia 17 czerwca 2019 roku, które zostało
zwrócone postanowieniem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 czerwca 2019 roku,
jak i
odwołanie z 11 lipca 2019 roku, obejmują zarzuty dotyczące tej samej czynności
Zamawiającego.
Nie sposób uznać za prawidłowe twierdzenia Odwołującego, aby Zamawiający zmienił
stanowisko co do sposobu oceny skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
dokonanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Alba Dolny
Śląsk sp. z o.o. oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba S.A. i aby podjął w
tym zakresie nową czynność, od której przysługuje nowy termin na wniesienie odwołania.
Czynność Zamawiającego polegająca na ocenie skuteczności zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa i odmowie udostępnienia przez Zamawiającego wyjaśnień zastrzeżonych
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Alba Dolny Śląsk sp.
z o.o. oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba S.A. jako tajemnica
przedsiębiorstwa, została przez Zamawiającego dokonana już wcześniej, tj. w dniu 6 czerwca
2019 roku. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo z
amówień publicznych, od tej daty rozpoczął
bieg termin na wniesienie odwołania. Natomiast 11 lipca 2019 roku Odwołujący ponownie
wniósł odwołanie od (materialnie) tej samej czynności Zamawiającego w sytuacji, gdy termin
na wniesienie odwołania już upłynął. Takie działanie Odwołującego stanowi próbę uzyskania
merytorycznego rozstrzyg
nięcia sprawy, która nie została uprzednio rozpoznana z przyczyn
leżących po stronie Odwołującego.

W niniejszym postępowaniu istotne znaczenia ma okoliczność, że Zamawiający uwzględnił
odwołanie z dnia 17 czerwca 2019 roku. Jednakże w postępowaniu o sygnaturze akt KIO
1111/19
, dokonanie czynności wynikających z uwzględnienia odwołania (tj. uwzględnienie
żądania Odwołującego w zakresie odtajnienia dokumentów zastrzeżonych jako tajemnica
p
rzedsiębiorstwa) Zamawiający uzależnił od braku wniesienia przez Przystępującego –
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Alba Dolny Śląsk sp. z o.o.

oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba S.A. sprzeciwu wobec uwzględnienia
przez Zamawiającego zarzutów podniesionych w odwołaniu, co wynika z pisma
Zamawiającego z dnia 28 czerwca 2019 roku skierowanego do Odwołującego.
Przystępujący wniósł taki sprzeciw. Zatem czynność Zamawiającego polegająca na
uwzględnieniu zarzutów podniesionych w odwołaniu nie stała się ostatecznie prawomocna.
Jednocześnie odwołanie nie mogło zostać rozstrzygnięte merytorycznie przez Krajową Izbę
Odwoławczą, bowiem Odwołujący nie wniósł odwołania skutecznie. Odwołujący mając
możliwość złożenia odwołania w terminie, nie złożył go w sposób przewidziany w ustawie, a
zatem na skutek działań Odwołującego nie mogło dojść do rozpoznania w terminie
przewidzianym w ustawie prawidłowości czynności dokonanej przez Zamawiającego.

Wniesienie odwołania w dniu 11 lipca 2019 roku stanowi jedynie – jak już wskazywano - próbę
przywrócenia terminu na zaskarżenie czynności Zamawiającego, o której Odwołujący
dowiedział się już w dniu 6 czerwca 2019 roku i której termin zaskarżenia już upłynął.

Bez znaczenia w
niniejszej sprawie pozostaje okoliczność rozszerzenia żądania przez
Odwołującego w piśmie procesowym z dnia 22 lipca 2019 roku. Rozszerzenie zakresu
odwołania o nowe czynności Zamawiającego nie jest dopuszczalne. Nowa czynność
Zamawiającego stanowić może podstawę do wniesienia odwołania i przedstawienia w nim
nowych zarzutów i żądań.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo
zamówień publicznych i § 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r.

w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaju kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. 2018r. z dnia 7 maja 2018r.
poz. 972).

Przewodniczący: ……………………………..


Członkowie:

……………………………..
………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie