eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1288/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-07-16
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1288/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po
rozpoznaniu
na
posiedzeniu
niejawnym
w
dniu
lipca
2019
r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
8 lipca 2019 r.
przez wykonawcę Grifols Polska Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844
Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Krasnymstawie, ul. M. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw

przy udziale wykonawcy DiaHem AG Diagnostic Products, Schlosserstrasse 4, CH-8180
B
ülach, Szwajcaria
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku Urz
ędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Grifols Polska Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
kwoty
6 75
0 zł 00 gr
(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy)
st
anowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zamościu.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 1288/19

U z a s a d n i e n i e


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie (dalej:
„Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia na dostawę odczynników do wykonywania badań laboratoryjnych wraz
z dzierżawą analizatorów. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986), zwanej
dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 8 maja 2019 r.
w
Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 543589-N-2019.
W postępowaniu tym wykonawca Grifols Polska Sp. z o.o. (dalej: „Odwołujący”)
w dniu 8 lipca 2019 r.
złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec
niezgodnych z przepisami ustawy Pzp działań i zaniechań Zamawiającego polegających na:
1.
odrzuceniu oferty Odwołującego z postępowania,
2.
zaniechaniu zażądania od Odwołującego wyjaśnienia treści złożonej oferty, co
do wskazania na stronie nr 6 oferty Odwołującego, w Tabeli A, wiersz oznaczony L.p 7,
w kolumnie „Ilość badań”, wartości „15000 ml”, podczas gdy w dokumentacji SIWZ wskazano
w
artość „1500 mi”, tj. pisarsko różną o jedno „zero”,
3.
zaniechaniu poprawienia na „1500 ml” oczywistej omyłki pisarskiej w postaci
wpisania na stronie nr 6 oferty Odwołującego, w Tabeli A, w wierszu oznaczonym L.p 7,
w kolumnie „Ilość badań”, wartości „15000 ml”, wynikającej z omyłkowego podstawienia do
tabeli tej liczby zamiast liczby „1500 ml” wskazanej w dokumentacji SIWZ oraz
w konsekwencji zaniechaniu poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych powstałych
w konsekwencji ww. omyłki pisarskiej.
W dniu 10 lipca
2019 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
uwzględnił w całości zarzuty podniesione w odwołaniu i wniósł o umorzenie postępowania na
posiedzeniu niejawnym i zniesienie wzajemne kosztów.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił
w dniu 11 lipca 2019 r. wykonawca DiaHem AG Diagnostic Products.

Pismem z dnia 15 lipca 2019 r. skierowanym do Prezesa Kr
ajowej Izby Odwoławczej
Odwołujący wycofał odwołanie. Odwołujący wniósł o umorzenie postępowania
o
dwoławczego oraz o zwrot 90% kwoty uiszczonego wpisu od odwołania.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
ww.
odwołaniem.
O
kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie