eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1241/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-07-11
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1241/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem Stron w dniu 11 lipca 2019 r.
w Warsza
wie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
01.07.2019 r.
przez wykonawcę Sanito Spółka z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Miejska Ciechanów, Urząd
Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta
Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra i Gminy Strzegowo”.

postanawia:
1. umorz
yć postępowanie odwoławcze,

2. nakaz
ać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz wykonawcy
Sanito Spółka z o.o., ul. Puławska 476, 02-884
Warszawa

kwotę 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych i zero
groszy),
stanowiącą 90% uiszczonego przez Odwołującego wpisu.

Stosownie do treści art. 198 a i art. 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 16 października 2018 r., poz. 1986 z późn.
zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje
skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego
w
Płocku.


Przewodniczący:

……………………

KIO 1241/19

Sygn. akt KIO 1241/19

UZASADNIENIE
postanowienia z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1241/19


Zamawiający – Gmina Miejska Ciechanów, Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6,
06-
400 Ciechanów prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie
Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra i Gminy Strzegowo”.


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 23.04.2019
r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz.
U. UE pod numerem 2019/S 079 - 189298.

Zamawiający pismem w niesionym w dniu w dniu 03.07.2019 r. (wpływ faksem DzK-KIO-
9989/19) wn
iósł pismo wskazując, że nie otrzymał od Odwołującego treści odwołania.

Zgodnie z informacją znajdująca się w aktach sprawy Zamawiający nie poinformował
pozostałych wykonawców o wniesieniu odwołania

W tym zakresie Izba
ustaliła, że Odwołujący wraz z odwołaniem przekazał wydruk z serwera
pocztowego z dnia 01.07.2019 r. z godz. 14:42 wskazujący na przesłanie z adresu
mailowego Sanito Spółka z o.o. na adres: przetargi@umciechanow.pl informacji o wniesieniu
odwołania bez wskazania, że do powyższego listu został dołączony jakikolwiek załącznik.

W aktach sprawy odwoławczej w piśmie datowanym na dzień 03.07.2019 r. (wpływ w dniu
03.07.2019 r. Dz-KIO-
9986/19) znalazło się oświadczenie Zamawiającego, z którego wynika,
że Zamawiający nie przekazał pozostałym wykonawcom kopii odwołania, gdyż wykonawca
Sanito Spółka z o.o. nie dostarczył jego treści. W załączeniu Zamawiający przedłożył wydruk
ze skrzynki elektronicznej, z którego wynika, że wraz z wiadomością z dnia 01.07.2019 r.
(wp
ływ do Zamawiającego o godz. 14.40) nie przekazano załącznika.

Krajowa Izba Odwoławcza na posiedzeniu niejawnym z udziałem Stron postępowania
odwoławczego stwierdziła, iż postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art.
187 ust. 8 ustawy Pzp.
KIO 1241/19

Powyższe jest wynikiem faktu złożenia przez Odwołującego na posiedzeniu z udziałem Stron
oświadczenia woli o wycofaniu wniesionego odwołania.

Izba wskazuje, iż Odwołujący jest gospodarzem postępowania odwoławczego
i złożenie przez niego oświadczenia o cofnięciu odwołania odnosi daleko idące skutki
w postaci obowiązku zniesienia tegoż postępowania. Zatem Krajowa Izba Odwoławcza
zobligowana jest na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp do umorzenia
postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła
okoliczność, iż w przypadku cofnięcia odwołania przez Odwołującego przed otwarciem
rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8 zdanie
drugie u
stawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych, orzekając w tym
zakresie o
konieczności zwrotu kwoty 13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset
złotych i zero groszy) z wpisu uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu
Zamówień Publicznych.

Do momentu zamknięcia posiedzenia żadna ze Stron nie złożyła wniosku o zasądzenie
kosztów, jak również nie złożyła dowodu ich poniesienia. Stąd też Izba o kosztach orzekła z
uwzględnieniem wniesionego wpisu od odwołania.


Przewodniczący

……………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie