eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1194/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-06-28
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1194/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Paweł Trojan

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału Stron w dniu 28 czerwca 2019 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
24 czerwca 2019
r. przez wykonawcę ERBUD Operations Spółka z o.o., Jasionka 942, 36-
002 Jasionka

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Szpital
Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z o.o., os. Złotej Jesieni 1,
31-
826 Kraków
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie prac
termomodernizacyjnych na budynku głównym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika
Rydygiera w Krakowie Spółka z o.o." (Numer referencyjny: 45/ZP/2019)

postanawia:
1. umorz
yć postępowanie odwoławcze,

2. nakaz
ać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz wykonawcy
ERBUD Operations Spółka z o.o., Jasionka 942,
36-002 Jasionka

kwotę 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych i zero
groszy),
stanowiącą 90% uiszczonego przez Odwołującego wpisu.

Stosownie do treści art. 198 a i art. 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 16 października 2018 r., poz. 1986 z późn.
zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje
skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w
Krakowie.


Przewodniczący:

……………………

KIO 1194/19

Sygn. akt KIO 1194/19

UZASADNIENIE
postanowienia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1194/19


Zamawiający – Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z o.o., os.
Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie
o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie prac termomodernizacyjnych na
budynku głównym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z
o.o." (Numer referencyjny: 45/ZP/2019).

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 19.03.2019
r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz.
U. UE pod numerem 2019/S 055
– 125894.

Krajowa Izba Odwoławcza na posiedzeniu niejawnym z udziałem Stron postępowania
odwoławczego stwierdziła, iż postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art.
187 ust. 8 ustawy Pzp.

Powyższe jest wynikiem faktu, iż pismem z dnia 26.06.2019 r. Odwołujący złożył
o
świadczenie woli (pismo zarejestrowane dnia 26.06.2019 r. DzK-KIO-9527/19 oraz DzK-
KIO-0930/19)
, iż cofa wniesione odwołanie. Powyższe oświadczenie zostało podpisane
przez p. J. M.
działającego na mocy pełnomocnictwa z dnia 07.01.2019 r. (dołączonego do
ww.
odwołania).

Izba wskazuje, iż Odwołujący jest gospodarzem postępowania odwoławczego
i złożenie przez niego oświadczenia o cofnięciu odwołania odnosi daleko idące skutki
w postaci obowiązku zniesienia tegoż postępowania. Zatem Krajowa Izba Odwoławcza
zobligowana jest na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp do umorzenia
postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła
okoliczność, iż w przypadku cofnięcia odwołania przez Odwołującego przed otwarciem
rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8 zdanie
KIO 1194/19

drugie u
stawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych, orzekając w tym
zakresie o
konieczności zwrotu kwoty 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych i
zero groszy) z wpisu uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień
Publicznych.

Przewodniczący

……………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie