eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 886/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-06-04
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 886/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2019 r.
na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 maja 2019 r. przez
wykonawcę Tronus Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie,
ul. Ordona 2a, 01-
237 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez
Z
amawiającego – Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3A, 80-210
Gdańsk

postanawia:
1.
umarza postępowanie;
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
O
dwołującego - Tronus Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie,
ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa kwoty 6 750
zł 00 gr
(słownie: sześć
tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu;
3.
zasądza od Odwołującego na rzecz zamawiającego - Gdański Uniwersytet Medyczny,
ul. M. Skłodowskiej – Curie 3A, 80-210 Gdańsk kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące
sześćset złotych zero groszy) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika strony.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Przewodniczący: ………………………………


Sygn. akt: KIO 886/19

U z a s a d n i e n i e

Gdański Uniwersytet Medyczny (dalej: „Zamawiający”) prowadzi postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej: „ustawa Pzp”, w trybie
przetargu nieograniczonego na:
„Sukcesywna dostawa wraz z montażem krzeseł, foteli oraz
ławek dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego", znak
postępowania ZP/27/2019. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art 11 u
st. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 kwietnia 2019 r., numer 535943-
N-2019.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) została zamieszczona
na stronie internetowej Zamawi
ającego.
W dniu 14 maja 2019 r. wykonawca TRONUS POLSKA sp. z o.o.
(dalej: „Odwołujący”)
wniósł odwołanie na czynność odrzucenia jego oferty oraz wybór najkorzystniejszej oferty
zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów:
1) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp -
poprzez bezpodstawne odrzucenie oferty Odwołującego,
jako niezgodnej z treścią SIWZ ze względu na rzekomą niezgodność treści oferty z SIWZ;
2) art. 26 ust. 3 ustawy Pzp -
poprzez bezpodstawne zaniechanie wezwania Odwołującego
do uzupełnienia ewentualnie brakujących, błędnych lub niejasnych kart katalogowych,
pomimo,
iż jako dokumenty określone w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp powinny one podlegać
uzupełnieniu (zarzut stawiany z ostrożności procesowej, na wypadek nieuwzględnienia
prz
ez Izbę zarzutu nr 1 i uznania przez Izbę, że złożone przez Odwołującego karty
katalogowe nie potwierdzają zgodności towarów ujętych w ofercie z wymaganiami
Zamawiającego ujętymi w SIWZ);
3) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy
ProOffice s.c., P. K., A. W., ul. Trzy Lipy 2, 80-
172 Gdańsk (dalej: ProOffice), pomimo iż
jest ona niezgodna z SIWZ w zakresie towaru oferowanego dla pozycji krzesło obrotowe
Ko- 2;
4) art. 91 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp - poprzez dokonanie wyboru oferty
najkorzystniejszej z pominięciem oferty Odwołującego, która została odrzucona z
naruszeniem przepisów prawa, a także z uwzględnieniem oferty ProOffice, która powinna

podlegać odrzuceniu, a w konsekwencji dokonanie wyboru oferty z naruszeniem zasady
zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Z
aznaczając, iż czyni to z ostrożności procesowej, na wypadek nieuwzględnienia przez Izbę
zarzutów nr 1-2, Odwołujący zarzucił Zamawiającemu także naruszenie:
5) art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp -
poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania,
pomimo iż wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegały odrzuceniu.
Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności badania i oceny ofert oraz czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej,
2)
unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego,
3)
dokonanie powtórnej czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty
Odwołującego,
4) ewentualnie
, z ostrożności procesowej, wezwania Odwołującego do uzupełnienia w trybie
art. 26 ust. 3 P
zp niekompletnych lub zawierających błędy kart katalogowych;
5) odrzucenie oferty wykonawcy ProOffice s.c., P. K., A. W., ul. Trzy Lipy 2, 80-
172 Gdańsk,
jako niezg
odnej z treścią SIWZ,
6)
dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej;
względnie - w razie uznania przez Izbę braku zasadności zarzutów nr 1-2, przy uznaniu
zasadności zarzutu nr 3 - o nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2)
dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert;
3) odrzucenie oferty wykonawcy ProOffice S.C., P. K.A. W., ul. Trzy Lipy 2, 80-
172 Gdańsk,
jako niezgodnej z treścią SIWZ;
4)
unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Odwołujący wniósł także o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów
postępowania odwoławczego.
Jak wynika ze znajdującego się w aktach sprawy pisma Zamawiającego z dnia 16 maja
2019 r.,
kopia odwołania wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania
odwoławczego, została przekazana wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu w dniu 15
maja 2019 r.
wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego. W terminie
ustawowym żaden z wykonawców nie zgłosił przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Przed rozpoczęciem rozprawy, pismem z dnia 23 czerwca 2019 r., złożonym do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w tym dniu w formie skanu, przesłanego elektronicznie o godzinie
16:25, z zazna
czeniem, że jego wysłanie następuje również kurierem, Odwołujący
reprezentowany jak przy wnoszeniu odwołania, złożył oświadczenie o wycofaniu odwołania.
Odwołujący wskazał m.in. na podjęte przez Zamawiającego czynności w postaci ponownej
oceny ofert oraz o
głoszenia ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, a także podał numer
rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot 90% uiszczonego przez niego wpisu.
Na posiedzeniu
Zamawiający oświadczył, iż nie otrzymał pisma Odwołującego
zawierającego oświadczenie o wycofaniu odwołania. Pełnomocnik Zamawiającego, po
okazaniu pisma Odwołującego i wiadomości e-mail, za którą zostało przesłane, stwierdził, iż
najprawdopodobniej brak doręczenia wynikał z tego, iż w adresie Zamawiającego, jako
odbiorcy wiadomości elektronicznej, widnieje literowy błąd. Pełnomocnik wniósł o zasądzenie
kosztów zastępstwa zgodnie ze złożoną fakturą.
Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli
cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Stosownie do art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, w przypadku umorzenia
postępowania, Izba wydaje postanowienie.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy
Pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972),
nakazując zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego kwoty 6 750 zł 00 gr, stanowiącej 90% kwoty uiszczonego wpisu oraz
zasądzając od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr tytułem
uzasadnionych kosztów pełnomocnika strony, na podstawie złożonego do akt sprawy
rachunku.


Przewodniczący: ……………..……………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie