eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 860/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-05-24
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 860/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik, Irmina Pawlik, Małgorzata Rakowska Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 maja 2019 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2019 r. przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Thales Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Thales Deutschland GmbH z siedzibą
w Ditzingen, Niemcy w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PKP Polskie Linie
Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

przy udziale wykonawcy Bombardier Transportation
(ZWUS) Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego,


orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów oznaczonych nr 2 i 3, dotyczących zaniechania
udostępnienia dokumentów zastrzeżonych przez Bombardier Transportation (ZWUS)
Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako tajemnica przedsiębiorstwa oraz
zaniechania udostępnienia szczegółowego uzasadnienia dla oceny oferty ww. wykonawcy
w kryterium „Doświadczenie personelu wykonawcy” i nakazuje zamawiającemu PKP
Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie unieważnienie czynności
wybor
u oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert i uznanie za
bezskuteczne zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji znajdujących się
w
następujących dokumentach złożonych przez Bombardier Transportation (ZWUS)
Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: „Załącznik nr 11 - wykaz personelu na
potrzeby kryterium oceny ofert
”, „Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do
dyspozycj
i wykonawcy niezbędnych zasobów”, „Załącznik nr 9 – wykaz osób skierowanych
do realizacj
i zamówienia”;
2.
w pozostałym zakresie oddala odwołanie;

3.
kosztami postępowania obciąża w części ½ zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a w części ½ odwołującego - wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Thales Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Thales Deutschland GmbH z siedzibą
w Ditzingen, Niemcy i:
3.1.
zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 27 200 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych zero groszy) stanowiącą koszty
poniesione przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania i wynagrodzenia
pełnomocnika oraz koszty poniesione przez zamawiającego tytułem wynagrodzenia
pełnomocnika;
3.2.
zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie:
dziesięć tysięcy złotych zero groszy).

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………….………

……………………………….………

……………………………….………Sygn. akt: KIO 860/19
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Projekt i zabudowa
systemu ERTMS/ETCS na linii
E75 na odcinku Warszawa Rembertów - Białystok" w ramach
projektów CEF I „Prace na linii E75 ha odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami
pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne" i CEFII „Prace na linii E75 na
odcinku Czyżew – Białystok,” (nr postępowania 9090/IRZR1/16965/05764/18/P). Ogłoszenie
o
zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16
października 2018 r. pod numerem 2018/S 199-452707. Postępowanie prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. z dnia 3 października 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1986., dalej
„ustawa Pzp”). Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
W dniu 10 maja 2019 r.
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Thales Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Thales
Deutschland GmbH z siedzibą w Ditzingen, Niemcy (dalej jako „Odwołujący”) wnieśli do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności i zaniechań Zamawiającego,
polegających na:


zaniechaniu odtajnienia i udostępnienia Odwołującemu „Załącznika nr 11 - wykaz
personelu na potrzeby kryterium oceny ofert
", „Zobowiązania podmiotu trzeciego do
oddania do dyspozycji w
ykonawcy niezbędnych zasobów-zgodnie z Załącznikiem nr 3",
„Załącznika nr 9 - wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia"
złożonych przez wykonawcę Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. (dalej
jako „Bombardier"') wraz z ofertą i na wezwanie Zamawiającego,


zaniechaniu odrzucenia oferty Bombardiera, mimo że treść oferty tego wykonawcy jest
niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako „SIWZ"),


zaniechaniu udostępnienia szczegółowego uzasadnienia oceny oferty Bombardier
w ramach kryterium dot
yczącego doświadczenia personelu,


wyborze jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
Bombardiera, mimo iż treść oferty tego wykonawcy pozostaje niezgodna z treścią SIWZ
w
zakresie, w jakim Bombardier powierzył podwykonawstwo prac przedprojektowych

i projektowych Bombardier Transportation (Rail
Eńgineering) Poland Sp. z o.o., w sytuacji
gdy Zamawiający zastrzegł w SIWZ obowiązek osobistego wykonania przez wykonawców
zamówienia w części obejmującej roboty z zakresu przygotowania oprogramowania i jego
instalacji
w elementach ERTMS/ETCS oraz uruchomienia i testów systemu ERTMS/ETCS;
2. art. 8 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419; dalej
jako
„u.z.n.k”) oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez nieuzasadnione przyjęcie, że
informacje zastrzeżone przez Bombardiera, tj. zobowiązanie do udostępnienia potencjału
przez Bombardier Transportation (Rail Engineering) Poland Sp. z o.o. oraz wykazy
personelu, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w ślad za tym zaniechanie udostępnienia
wskazanych dokumentów Odwołującemu, co w konsekwencji prowadzi do naruszenia
naczelnej zasady prawa zamówień publicznych, tj. zasady jawności postępowania, a także
utr
udnia pozostałym wykonawcom udział w postępowaniu, pozbawiając ich możliwości
weryfikacji poprawności oferty złożonej przez Bombardiera;
3.
art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie sporządzenia
i
udostępnienia Odwołującemu szczegółowego uzasadnienia faktycznego dla dokonanej
oceny oferty Bombardier w kryterium „Doświadczenie personelu wykonawcy", co utrudnia
Odwołującemu skorzystanie ze środków ochrony prawnej, a, nadto stanowi naruszenie
zasady przejrzystości;
4. art. 7 ust. 1 u
stawy Pzp poprzez przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców oraz niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.
Wskazując na powyższe zarzuty, Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania
poprzez
nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucenie oferty Bombardiera ze
względu na niezgodność treści oferty tego wykonawcy z SIWZ w zakresie opisanym
w
odwołaniu, powtórne badanie i ocenę pozostałych ofert;
2.
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej również w przypadku
uwzględnienia przez Izbę jedynie zarzutu zaniechania ujawnienia informacji zastrzeżonych
przez Bombardiera
jako tajemnica przedsiębiorstwa (Odwołujący w tym miejscu podkreślił
za wyrokiem KIO z dnia 22 lutego 2018 r., KIO 272/18, iż badanie zasadności zastrzeżenia
jako tajemnicy przedsiębiorstwa treści oferty uznanej za najkorzystniejszą jest elementem
wyboru ofert
. Wskazał, że nie jest w stanie sformułować dalej idących zarzutów
dot
yczących wyboru oferty Bombardiera jako oferty najkorzystniejszej, ponieważ nie ma

dostępu do utajnionych informacji związanych z oceną oferty Bombardiera w ramach
pozacenowego kryte
rium oceny ofert i pod kątem spełnienia warunków udziału
w
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Dopiero po rozstrzygnięciu
przez Izbę zarzutów dotyczących niezasadnego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
i odtajnieniu przez Zamawi
ającego informacji nieskutecznie zastrzeżonych, Odwołujący
będzie w stanie zapoznać się z okolicznościami faktycznymi mogącymi stanowić podstawę
nowych zarzutów i ocenić, czy na ich podstawie zasadne jest wnoszenie odwołania.
Wymóg, aby Odwołujący wyprzedzająco formułował zarzuty, nie znając okoliczności
faktycznych leżących u ich podstaw, byłby nie do pogodzenia z podstawowym zasadami
ustanowienia środków odwoławczych w przepisach Pzp. W celu realizacji uprawnień
procesowych Odwołującego konieczne jest więc nakazanie przez Izbę Zamawiającemu
unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej także w przypadku uwzględnienia
odwołania jedynie w zakresie zarzutu zaniechania ujawnienia informacji zastrzeżonych
przez Bombardiera jako tajemnica przedsiębiorstwa. Uwzględnienie tego zarzutu może
więc mieć zdaniem Odwołującego wpływ na wynik postępowania, niezależnie od zarzutu
niezgodności treści oferty Bombardiera z treścią SIWZ);
3.
udostępnienie informacji zawartych w „Załączniku nr 11 - wykaz personelu na potrzeby
kryt
erium oceny ofert", „Zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów - zgodnie z Załącznikiem nr 3” oraz „Załączniku nr 9 -
wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia”, złożonych
Zamawiającemu przez Bombardiera, jako niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa
w
rozumieniu przepisów u.z.n.k.;
4.
udostępnienie szczegółowej punktacji w kryterium „Doświadczenie personelu wykonawcy"
dot
yczącej Bombardiera, stanowiącej załącznik nr 1 do informacji o wyborze oferty
najkorzystniejszej;
5. dokonanie ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.
Uzasadniając istnienie interesu w uzyskaniu zamówienia, Odwołujący wskazał, iż jego
oferta została sklasyfikowana na drugim miejscu tzw. listy rankingowej. Uwzględnienie
odwołania może więc doprowadzić do wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej, co
może doprowadzić do zawarcia umowy między Odwołującym a Zamawiającym. Ponadto,
nieodtajnienie informacji, które w ocenie Odwołującego nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa z przyczyn obiektywnych, uniemożliwia Odwołującemu zapoznanie się
z
pełnymi danymi na temat wykonawcy Bombardier, a bez tego Odwołujący ma utrudnioną
możliwość zbadania i wykazania naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Nie
ma przy tym znaczenia dla stwierdzenia interesu Odwołującego, że cena jego oferty

przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W tym
kontekście Odwołujący powołał się na wyrok KIO z dnia 14 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO
2440/18.
Uzasadniając zarzut dotyczący niezgodności oferty Bombardier z treścią SIWZ,
Odwołujący wyjaśnił, iż w ramach zamówienia wykonawca ma m.in. wykonać dokumentację
projektową niezbędną do prawidłowego wykonania wszystkich wykonanych robót,
opracowanej na geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych, projektu budowalnego,
projektu wykonawczego i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych prawem opinii,
uzgodnień, warunków i decyzji (pkt I.2 lit. b PFU, str.7). Podniósł, iż zgodnie z pkt. 2 IDW,
przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m. in. następujących elementów:
a)
dokumentacji wstępnej w skład, której wchodzą: Scenariusze Operacyjne (aktualizacja),
Przypadki Testowe, Koncepcja wyposażenia linii, Zasady przygotowania danych
projektowych,
b) dokumentacji projektowej
niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich
wymaganych robót, opracowanej na geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych,
projektu budowlanego, projektu wykonawczego i uzyskania dla niej wszystkich
wymaganych prawem opinii,, uzgodnień, świadectw, dopuszczeń, warunków, decyzji
i
pozwoleń,
c) dokumentacji techniczno-
ruchowej urządzeń zabudowanych w ramach realizacji
przedmiotowego zadania, opracowanej zgodnie z wymaganiami zawartymi w Instrukcji
Zamawiającego le-100a „Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urządzeń sterowania
ruchem kolejowym zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.".
Dalej Odwołujący wskazał na pkt. 3.6.1 ppkt 2 PFU („Dokumentacja wykonawcza",
„Zakres"), gdzie Zamawiający zawarł odesłanie, zgodnie z którym projekt wykonawczy należy
opracować zgodnie z Wytycznymi technicznymi budowy urządzeń sterowania ruchem
kolejowym le-4 (WTB-E10)",
obowiązującymi u Zamawiającego (dalej jako Wytyczne").
W
§ 78 ust. 13 pkt 10 Wytycznych wskazano, że projekt wykonawczy urządzeń srk powinien
podstawowo zawierać dokumentację dla sprzętu komputerowego i oprogramowania, z kolei
zgodnie
z § 88 Wytycznych „Dokumentacja dla sprzętu komputerowego", dokumentacja dla
sprzętu komputerowego i oprogramowania w komputerowych systemach srk (komputerowych
pulpitach nastawczych) powinna zawierać: […] 5) określenie parametrów konfiguracji dla
poszczególnych elementów systemu, 6) instrukcję obsługi zawierającą zestawienia poleceń,
komunikatów, zdarzeń rejestrowanych przez system oraz symboli zobrazowania stanu
urządzeń, 7) dokumentację oprogramowania, 9) instrukcję testowania urządzeń oraz wytyczne
odbioru technicznego i uruchomienia (WOT
iU), które powinny również zawierać sposoby

sprawdzania obwodów i urządzeń redundantnych i protekcyjnych.
Z powyższego, w ocenie Odwołującego, wynika, iż przedmiotem zamówienia objęte są
prace projektowe, które obejmują również przygotowanie oprogramowania.
Następnie Odwołujący odniósł się do kwestii podwykonawstwa, przywołując brzmienie
pkt. 24.1IDW, gdzie zastrzeżono, że „(...) Wykonawca zobowiązany jest do osobistego
wykonania
następujących kluczowych części Zamówienia: - roboty z zakresu przygotowania
oprogramowania i jego instalacji w elementach systemu ERTMS/ETCS oraz uruchomienia
i
testów systemu ERTMS/ETCS. Zamawiający dopuszcza powierzenie pozostałych części
Zamówienia podwykonawcom.” Odwołujący wskazał, iż przygotowanie oprogramowania
zostało w sposób wyraźny zastrzeżone do osobistego wykonania przez wykonawców, przy
czym jest to jeden z elementów prac projektowych dla tego zamówienia.
Odwołujący zauważył, że Zamawiający nie wprowadził w SIWZ definicji „przygotowanie
oprogramowania",
w szczególności go nie zawęził. Zdaniem Odwołującego należy więc
posługiwać się - dla wykładni pojęcia „przygotowania oprogramowania" - dyrektywą języka
potocznego, wedle której interpretator powinien nadawać pojęciom języka prawnego takie
znaczenie, jakie mają one w języku potocznym. Wyrazy „przygotowywać" i „projektować"
stanowią synonimy, pojęcia te mogą być używane zamiennie. Projektowanie oprogramowanie
stanowi w istocie punkt wyjścia w jego przygotowaniu. Biorąc więc pod uwagę wskazane
powyżej zapisy PFU, zakres przedmiotowy zamówienia, zasady wykładni SIWZ, w ocenie
Odwołującego pod pojęciem „przygotowanie oprogramowania" mieszczą się także wszelkie
prace przedprojektowe i projektowe dotyczące oprogramowania. Oznacza to, że
w
przedmiotowym zamówieniu zgodnie z SIWZ nie można powierzyć podwykonawcom
wykonania prac przedprojektowych i projektowych dotyczących oprogramowania. Tymczasem
w pkt. 14 formularza oferty Bombardiera, wykonawca ten jednoznacznie wskazał, że powierzy
wykonanie prac przedprojektowych i projektowych podwykonawcy - Bombardier
Transportation (Rail Engineering) Polska S
p. z o.o., nie dokonując tu jakiegokolwiek
wyłączenia, ograniczenia zlecanych prac, w szczególności z zakresu przygotowania
oprogramowania.
Bombardier więc - wbrew wymaganiom SIWZ - w sposób nieuprawniony
powierzył podwykonawcy do wykonania zakres prac zastrzeżonych przez Zamawiającego do
osobistego wykonania przez wykonawców. Stanowi to o niezgodności treści oferty
Bombardiera z treścią SIWZ, co na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp powinno skutkować
odrzuceniem oferty Bombardiera.
Odwołujący wskazał, iż do rozpatrywanego stanu faktycznego odnoszą się przepisy art.
36a ust. 1, art. 82 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Następnie przywołał orzecznictwo
Krajowej Izby Odw
oławczej dotyczące kwestii niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, w tym

wyroki KIO z dnia 9 marca 2010 r., o sygn. akt. KIO 24/10, z dnia 20 lutego 2017 r., sygn. akt
KIO 236/17, z dnia 22 sierpnia 2016 r., KIO 1453/16, z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO
2420/18
. Zdaniem Odwołującego nie może budzić wątpliwości, że oferta Bombardier podlega
odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp. Zamawiający określił merytoryczne
wymagania w SIWZ co do sposobu wykonania zamówienia - pkt 24.1 IDW stanowi
o
konieczności osobistego wykonania robót z zakresu m.in. przygotowania oprogramowania.
Tymczasem w
ofercie Bombardier wskazał, iż wszelkie prace przedprojektowe i projektowe,
obejmujące także (biorąc pod uwagę zakres przedmiotowy zamówienia) projektowanie
oprogramowania, powierzy podwykonawcy.
Przywołując wyrok KIO z dnia 5 grudnia 2018 r.,
sygn. akt KIO 2420/18,
Odwołujący podkreślił, iż Zamawiający wprost przewidział zakres
osobistego wykonawstwa określonego zakresu zamówienia, co wskazuje na jego kluczowe
znaczenie dla tego zamówienia, wręcz stanowi jego istotę. Wynika to już z samej treści art.
36a ustawy
Pzp, który jako zasadę ustanawia możliwość powierzania wykonania części
zamówienia podwykonawcy, jednak zamawiający mają możliwość zastrzeżenia osobistego
wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi.
W tym postępowaniu Zamawiający skorzystał z możliwości zastrzeżenia osobistego
wykonania części zamówienia, co tylko uwypukla fakt, że wykonawcy byli zobowiązani
dochować podwyższonej staranności przy określaniu zakresu powierzenia części zamówienia
podwykonawcom.
Z tego też względu, w ocenie Odwołującego, nie sposób dopuścić możliwości
potraktowania niezgodności w ofercie Bombardiera jako innej omyłki, którą można by poprawić
w sposób przewidziany w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Jeśli Bombardier chciałby „poprawić”
treść oferty, musiałby na nowo zdefiniować zakres podwykonawstwa zleconego Bombardier
Transportation (Rail Engineering) Polska S
p. z o.o., co jednak wiązałoby się z niedozwoloną
zmianą treści oferty po terminie składania ofert i niosłoby za sobą dalej idące skutki, biorąc
pod uwagę fakt, iż Bombardier Transportation (Rail Engineering) Polska Sp. z o.o. jest
podmiotem udostępniającym swój potencjał. Innymi słowy, oferta Bombardier w zakresie pkt
14, dot
yczącego podwykonawcy Bombardier Transportation (Rail Engineering) Polska Sp.
z o.o. ma charak
ter „nienaprawialny” przy zastosowaniu art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zmiana
zakresu podwykonawstwa (tu: wyłączenie z zakresu prac przedprojektowych projektowych
projektowania oprogramowania) musiałaby się wiązać ze zmianą treści oferty po upływie
terminu składania ofert, czego przepis art. 87 ust. 1 ustawy Pzp zakazuje. Uzupełnianie czy
wyjaśnienia oferty nie może prowadzić do naruszenia norm odnoszących się do niezmienności
zobowiązania zawartego w ofercie (za wyrokiem KIO z dnia 20 lutego 2017 r,, sygn. akt KIO
236/17).
Odwołujący podniósł, iż w orzecznictwie podkreśla się również, że poprawienie
omyłek w trybie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nie może prowadzić do dostosowania

treści oferty do wymagań zamawiającego wyartykułowanych w treści SIWZ, czyli do
rekonstrukcji oświadczenia woli wykonawcy na podstawie wymogów zamawiającego, choć
oświadczenie woli zawarte w ofercie nie daje takich podstaw (wyrok KIO z dnia 19 lutego 2018
r., sygn. akt
KIO 204/18). Oświadczenie Bombardiera jest tu jasne, niebudzące wątpliwości,
a jakakolwiek zmiana w tym
zakresie stanowiłaby „wpasowanie się" w wymogi
Zamawiającego, co po terminie składania ofert jest niedozwolone.
Ponadto
Odwołujący zauważył, iż jest w zasadzie faktem notoryjnym, że w ramach grupy
Bombardier, to właśnie Bombardier Transportation (Rail Engineering) Polska Sp. z o.o. jest
jednostką projektującą oprogramowanie, więc sama już struktura grupy Bombardier wymusza
na Bombardierze podział zadań, który w niniejszym postępowaniu stoi wbrew postanowieniom
specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dlatego też wskazywana niezgodność treści
oferty z SIWZ nie stanowi omyłki, rozumianej jako niezamierzona niedokładność, lecz jest
standardowym działaniem Bombardiera.
Uzasadniając zarzuty dotyczące skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
przez Bombardier, Odwołujący przywołał brzmienie art. 11 ust. 2 u.z.n.k. oraz wyrok KIO z dnia
4 kwietnia 2019 r., sygn. akt KIO 466/19 wskazujący, iż podstawą uznania danej informacji za
tajemnicę przedsiębiorstwa jest posiadanie przez nią wartości gospodarczej. Podniósł, iż
w
treści uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Bombardier wskazał, że
zastrzeżone przez niego informacje mają charakter informacji organizacyjnych o istotnej
(znacznej i realnej) wartości gospodarczej dla tego wykonawcy. Ma to wynikać z faktu, że
uzyskanie danych na temat
osób zatrudnionych przez Bombardier lub podmiot udostępniający
zasoby - Bombardier Transportation (Rail Engineering) Poland Sp. z. o.o. -
może doprowadzić
do sytuacji, w której konkurenci uzyskają wiedzę na temat danych osobowych tych osób, ich
doświadczenia zawodowego oraz posiadanych uprawnień. Ma to skutkować zjawiskiem
podkupowania personelu, co może hipotetycznie doprowadzić nawet do pozbawienia
Bombardiera możliwości startowania w przetargach publicznych.
Na tej podstawie Odwołujący wywiódł, że Bombardier nie wykazał wartości gospodarczej
zastrzeganych informacji. Jego zdaniem tr
eść zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
informacji służy jedynie wykreowaniu wrażenia, że Zamawiający ma do czynienia z tajemnicą
przedsiębiorstwa, mimo że zastrzeżone informacje takiego waloru nie posiadają i posiadać nie
powinny. Zastrzeżone informacje należało więc odtajnić, czego Zamawiający nie uczynił.
W
ocenie Zamawiającego, jak wynika z udostępnionej Odwołującemu w dniu 7 maja 2019 r.
opinii biegłego, tak lakoniczne uzasadnienie wartości gospodarczej zastrzeganych informacji,
okazało się wystarczające dla wykazania wartości gospodarczej zastrzeganych informacji.
We
wskazanej opinii biegły podnosi, że zastrzeżone informacje: mają charakter informacji

organizacyjnych o istotnej wartości gospodarczej (pkt. 4.4.3. opinii), są informacjami
posiadającymi dla Bombardiera wartość gospodarczą (ekonomiczną), m. in. informacje o jego
potencjale organizacyjnym i kadrowym, informacje o wiedzy i doświadczeniu jego zasobów
osobowych (pkt. 4.8.1. opinii).
Odwołujący podniósł także, iż opinia biegłego nie uwzględnia „Załącznika nr 9 - wykazu
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia", który to załącznik również
został przez Bombardiera utajniony. W ocenie Odwołującego świadczy to o pobieżnej ocenie
tajemni
cy przedsiębiorstwa przez Zamawiającego, który nie dokonał w istocie weryfikacji
prawdziwości stanowiska Bombardiera, lecz bezrefleksyjnie zaaprobował wyjaśnienia tego
wykonawcy, apriorycznie przyjmując wartość gospodarczą zastrzeganych informacji. Analiza
Zamawiającego winna być poparta obiektywnymi przesłankami, gdyż tylko na ich podstawie
można zweryfikować prawdziwość subiektywnych twierdzeń wykonawcy (por. wyrok KIO
z dnia 10 lipca 2015 r., sygn. akt KIO 1185/15 i nast.).
Dalej Odwołujący wskazał, iż zastrzeżenie informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa
przez Bombardier jest przy tym w dużej mierze gołosłowne. Bombardier powinien bowiem
sprecyzować i wykazać już w ramach uzasadnienia załączonego do oferty, w jaki sposób
odtajnienie konkretnych informa
cji osłabiłoby jego pozycję rynkową (wyrok KIO z dnia 4
kwietnia 2019 r,, sygn. akt KIO 466/19). Tymczasem wykonawca temu zadaniu nie sprostał,
nie powołał bowiem żadnych przekonujących argumentów ani tym bardziej dowodów, aby
spotkał się ze zjawiskiem „podkradania" personelu przez innych wykonawców. Nie została
więc wykazana kluczowa okoliczność, że zastrzegane informacje posiadają wartość
gospodarczą. W ocenie Odwołującego zastrzegane informacje nie posiadają wartości
gospodarczej. Na potwierdzenie tej te
zy Odwołujący przywołał wyroki KIO z dnia 4 sierpnia
2015 r., sygn. akt KIO 1538/15, KIO 1548/15, KIO 1549/16, z dnia 13 marca 2017 r., sygn. akt
KIO 385/17, gdzie
akcentuje się obowiązek „wykazania", który oznacza coś więcej, niż samo
wyjaśnienie (uzasadnienie) powodów objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa. Za takie wykazanie
nie może być uznane ogólne uzasadnienie, sprowadzające się do przytoczenia elementów
definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, wynikającej z art. 11 ust. 2 u.z.n.k. Odwołujący
dodał, iż Bombardier zwraca przy tym uwagę na hermetyczność rynku kolejowego, co w ocenie
Odwołującego stoi w sprzeczności z możliwością zastrzegania tych informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa. Skoro, w ocenie Bombardiera, rynek kolejowy jest „hermetyczny"', a więc
„dostępny tylko dla niewielkiego kręgu wtajemniczonych" (www.sjp.pwn.pl). to siłą rzeczy na
tym rynku te informacje są dostępne dla podmiotów w nim uczestniczących. Trudno więc
przyjąć, aby zastrzeżone informacje nie były powszechnie znane osobom zwykle zajmującym
się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób.

Odwołujący podkreślił, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest, co
do zasady, jawne. Przepis art. 8
ust. 3 Pzp, dający wykonawcy możliwość zastrzeżenia
pewnych informacji zawartych w ofercie za tajemnicę przedsiębiorstwa, jest wyjątkiem od tej
zasady, a co za tym idzie powinien on być stosowany tylko w wyjątkowych i uzasadnionych
okolicznościach (wyrok KIO z dnia 11 sierpnia 2014 r., sygn. akt: KIO 1535/14). Nadmienił, że
jednym, z obowiązków Zamawiającego - w toku udzielania zamówienia - jest zweryfikowanie,
czy informacje zastrzeżone przez wykonawcę rzeczywiście posiadają walor tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. u.z.n.k. (por. uchwała SN z dnia 21 października
2005 r., III CZP 74/05).
Zdaniem Odwołującego, Zamawiający nie wywiązał się z tego
obowiązku, skoro de facto powtórzył (w opinii biegłego) lakoniczne sformułowania użyte przez
Bo
mbardiera w treści uzasadnienia zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa,
których nie można uznać za wykazanie wartości gospodarczej tych informacji.
Dalej Odwołujący wskazał, że informacje chronione przez Bombardiera mają znaczenie
wyłącznie w tym postępowaniu i brak jest uzasadnienia dla zastrzegania jako tajemnicy
przedsiębiorstwa informacji, które ukrywane są tylko przed innymi wykonawcami
w
postępowaniu, a zostaną ujawnione po podpisaniu umowy z zamawiającym. Tajemnica
przedsiębiorstwa jest bowiem wartością chronioną przez cały czas, a nie tylko na etapie od
dnia złożenia oferty do zawarcia umowy (por. wyrok KIO z dnia 8 czerwca 2016 r., sygn. akt
KIO 879/16). Tym samym, jeżeli Bombardier skomponował zespół wyłącznie na potrzeby tylko
te
go zamówienia, informacje te nie mają charakteru uniwersalnego, a więc nie mogą być
objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Odwołujący wyjaśnił także, iż w przypadku wyboru oferty
Bombardiera będzie jednym z podwykonawców przy realizacji tego zamówienia, więc już
choćby z tego powodu uzyska wiedzę na temat zastrzeżonych w tym piśmie informacji.
Odwołujący podkreślił, iż z uwagi na obowiązującą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego zasadę jawności, możliwość zastrzeżenia danej informacji jako
tajemn
icy przedsiębiorstwa należy traktować jako wyjątek, a w ślad za tym konieczne jest
bardzo rygorystyczne podejście do wymogu wykazania przez wykonawcę, że zastrzegane
przez niego informacje mogą być - właśnie na zasadzie wyjątku - wyłączone z udostępnienia
pozostałym wykonawcom Tymczasem z uzasadnienia utajnienia informacji w żaden sposób
nie wynika, że ujawnienie zastrzeżonych informacji mogłoby spowodować jakkolwiek szkodę
po stronie Bombardiera.
W tym zakresie powołał się na wyrok KIO z dnia 12 stycznia 2015 r.,
sygn. akt KIO 2784/15,
wywodząc, iż tajemnica przedsiębiorstwa nie może stanowić
substytutu innych działań podejmowanych przez wykonawcę w celu zabezpieczenia swoich
interesów, jak również, iż nie ma również znaczenia, że wśród zastrzeganych informacji
znalazły się dane osobowe pracowników Bombardiera i podmiotów udostępniających zasoby,
informacje na temat ich doświadczenia zawodowego oraz opis ich uprawnień. Odnośnie

danych osobowych
wskazał, iż podstawą ich przetwarzania są przepisy ustawy Pzp, które
przewidują wyjątki od zasady jawności (por. art. 8 ust. 4 ustawy Pzp), jednak w tej sytuacji
wyjątki te nie znajdą zastosowania. Zamawiający powinien wziąć również pod uwagę art. 6
ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią. W ocenie Odwołującego, Bombardier usiłuje dokonać konfuzji dwóch odrębnych
reżimów prawnych - dotyczących ochrony danych osobowych oraz tajemnicy
przedsiębiorstwa. Wykonawca ten, aby uczynić zadość przepisom o ochronie danych
osobowych, powinien odebrać od osób, które wskazał w ofercie, niezbędne oświadczenia
i
zgody na przetwarzanie danych osobowych tych osób, w związku z ubieganiem się
o u
dzielenie zamówienia publicznego (do czego jest również zobowiązany na podstawie
postanowień rozdziału 28 IDW). Tajemnica przedsiębiorstwa nie jest instytucją ochrony
danych osobowych, nie może więc stanowić podstawy utajnienia imion i nazwisk, lecz ma
chr
onić informacje obiektywnie posiadające wartość gospodarczą. Innymi słowy, wypełnianie
obowiązków w zakresie danych osobowych nie wpływa na to, czy konkretne informacje są
tajemnicą przedsiębiorstwa lub nie, więc Bombardier nie może uzasadniać w ten sposób
zasadności zastrzeżenia informacji.
W ocenie Odwołującego istotne jest przy tym, iż zastrzeżone informacje w części
odnoszą się do kryterium oceny ofert, co oznacza, że dotyczą kluczowej sfery postępowania,
mającej bezpośrednie przełożenie na wybór oferty najkorzystniejszej i potencjalnie sferę
skuteczności środków ochrony prawnej, czyli fundamentalnej reguły zamówień publicznych.
Utajnienie kluczowych elementów oferty pozbawia pozostałych wykonawców możliwości
weryfikacji prawidłowości innych ofert. Konkurenci mają prawo zweryfikować personel
pozostałych wykonawców, żeby ustalić, czy odpowiada to wymogom Zamawiającego i czy ten
prawidłowo przyznał punkty. Potwierdziła to Izba w wyroku z dnia 19 sierpnia 2015 r., sygn.
akt 1697/15.
Powyższe nabiera szczególnego znaczenia w związku z objęciem tajemnicą
treści zobowiązanie do udostępnienia potencjału. Oświadczenie to zawiera również szereg
innych informacji, niż imiona i nazwiska personelu. Wzór zobowiązania został narzucony przez
Zamawiającego i należało w nim podać nie tylko zakres udostępnianych zasobów, ale również
sposób ich wykorzystania, charakter stosunku między wykonawcą a podmiotem
udostępniającym, zakres udziału przy wykonywaniu zamówienia i jego okres (por. załącznik
nr 3 do IDW). Nie sposób więc uznać, że zobowiązanie do udostępnienia potencjału podmiotu
trzeciego w całości zawierało informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezależnie
więc od faktu, że Bombardier nie wykazał wartości gospodarczej zastrzeganych informacji, to
z całą pewnością niektórych z nich nie sposób nawet rozważać w kategoriach tajemnicy
przedsiębiorstwa, ponieważ obiektywnie jej nie stanowią. Zamawiający powinien więc te


informacje odtajnić.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, zdaniem Odwołującego, zastrzeżenie
tajemnicy przedsiębiorstwa w odniesieniu do powyższych Załączników (nr 3, 9 i 11) przez
Bombardiera jest nieuprawnione, a zastrzeżone dokumenty, informacje powinny więc
podlegać upublicznieniu, stosownie do zasady jawności postępowania wyrażonej w art. 8 ust.
1 ustawy Pzp.
Uzasadniając zarzut odnoszący się do nieudostępnienia przez Zamawiającego
uzasadnienia punktacji oferty
Bombardier w kryterium „Doświadczenie personelu wykonawcy,”
Odwołujący przywołał treść art. 92 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, dodając, iż zgodnie
z orzecznictwem
obowiązek wskazania punktacji przyznanej wykonawcom w każdym
kryterium ocen ofert, obejmuje także obowiązek przedstawienia wyczerpującego uzasadnienia
dla przyjętej przez Zamawiającego oceny. Nieujawnienie przez Zamawiającego w kwestii
wyczerpującego uzasadnienia swojej decyzji narusza naczelne zasady postępowania
o
udzielenie zamówienia publicznego, tj. zasady jawności i przejrzystości postępowania.
Nieudostępnienie merytorycznego uzasadnienia oceny ofert utrudnia wykonawcom wnoszenie
środków ochrony prawnej i polemikę z Zamawiającym. Odwołujący podkreślił, że z samej
informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej nie jest w stanie powziąć informacji, czy nawet
wywnioskować, z jakich przyczyn Zamawiający przyznał poszczególnym wykonawcom
określoną liczbę punktów. Dostępność wykonawców do informacji i dokumentów
przedstawionych Zamawiającemu przez innych wykonawców, jest jedyną możliwością na
zakwestionowanie treści oferty konkurencyjnego wykonawcy, a ponadto może przyczynić się
do pr
awidłowego wyboru oferty, która w sposób obiektywny jest najkorzystniejsza (por. wyrok
KIO z dnia 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1567/18). Tyczy się to również nieodtajnienia
przez Zamawiającego „Załącznika nr 11 - wykaz personelu na potrzeby kryterium oceny ofert",
„Zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów - zgodnie z Załącznikiem nr 3", „Załącznika nr 9 - wykazu osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia". Utrzymywanie w tajemnicy informacji tak kluczowych
z
punktu widzenia oceny oferty Bombardiera ma z pewnością istotny wpływ na wynik
prowadzonego postępowania, ponieważ bezprawnie uniemożliwia Odwołującemu
zweryfikowanie treści oferty Bombardiera. W tym zakresie Odwołujący powołał się na wyroki
KIO z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. akt KIO 1072/17, KIO 1076/17, KIO 1078/17, KIO
1090/17,
13 września 2017 r. sygn. akt KIO 1785/17, z dnia 20 grudnia 2015 r. sygn. akt KIO
2697/15.
Zamawiający w dniu 22 maja 2019 r. złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której
wniósł o oddalenie odwołania w całości.

Odnosząc się do zarzutu niezgodności oferty Bombardier z treścią SIWZ, Zamawiający
wskazał, iż projekt jest realizowany w formule projektuj i buduj, co jest okolicznością
bezsporną. Bezspornym jest również, że zgodnie z pkt. 24.1 IDW, Zamawiający zastrzegł do
osobistego wykonania „roboty z zakresu przygotowania oprogramowania”. Podkreślił przy tym,
że słowo roboty wyraźnie wskazuje na część wykonawczą (buduj) i w tym kontekście
przygotowanie oprogramowania jest synonimem opracowania oprogramowania. Następnie
Zamawiający wskazał, iż zgodnie z PFU zakres prac dotyczących dokumentacji wstępnej
i
dokumentacji projektowej został określony odpowiednio w pkt. 3.1. Wymagania ogólne, pkt.
3.2. Dokumentacja wstępna i pkt. 3.3. Dokumentacja projektowa. W zakresie pkt. 3.1.
Wymagania ogólne Zamawiający zwrócił uwagę na wymagania dotyczące formy dokumentacji
zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej oraz wymagania w zakresie opracowania:
3.1.3. Harmonogramu prac projektowych; 3.1.4. Inwentaryzacji obiektów. W zakresie pkt. 3.2.
Dokumentacja wstępna, Zamawiający wyróżnił następujące części dokumentacji: 3.2.1.
Koncepcja wyposażenia linii; 3.2.2. Zasady przygotowania danych dla systemu
ERTMS/ETCS; 3.2.3. Scenariusze operacyjne dla systemu ERTMS/ETCS; 3.2.4. Przypadki
Testowe dla systemu ERTMS/ETCS.
Wszystkie powyższe dokumenty są dokumentami
opisowymi z ewentualnymi grafikami stanowiącymi ilustracje lub wyjaśnienie opisów.
W
zakresie pkt. 3.3. Dokumentacja projektowa Zamawiający zwrócił uwagę na postanowienia,
że dokumentacja musi być opracowana w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania
wszystkich robót przewidzianych w zamówieniu, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych
decyzji administracyjnych oraz „Projekty powinny zostać wykonane na aktualnych mapach do
celów projektowych W dokumentacji projektowej można wyróżnić następujące części
dokumentacji: 19a) geodezyjna dokumentację do celów projektowych; 19b) szczegółowe
założenia organizacji ruchu kolejowego; 19c) projekty wykonawcze; 19d) dokumentację
powykonawczą, w tym regulaminy techniczne i załączniki do regulaminów technicznych,
geodezyjna dokumentację powykonawczą, dokumentację do aktualizacji regulaminów
technicznych posterunków ruchu; 19e) projekty specjalistyczne; 19f) dokumenty wymagane
Prawem budowlanym. Również i w tym przypadku brak jest w zakresie prac
„wykonania/opracowania” oprogramowania, czyli robót „z zakresu przygotowania
oprogramowania
”.
Uwzględniając powyższe Zamawiający podkreślił, że w zakresie wykonania prac
przedprojektowych i projektowych, które tożsame są z pkt. 3.1.3. (harmonogram prac
projektowych), pkt. 3.1.4. (inwentaryzacja obiektów), pkt. 3.2. (dokumentacja wstępna) i pkt.
3.3
. (dokumentacja projektowa) OPZ i z następującymi pozycjami RCO: 2 - wykonanie prac
przedprojektowych i 3 -
projekty, nie ma robót z zakresu przygotowania oprogramowania. Tym
samym
w ramach powyższych etapów tworzona jest dokumentacja, która jest podstawą do

późniejszego przygotowania (wykonania/opracowania) stosownego oprogramowania. Samo
więc oprogramowanie zostanie opracowane i dostarczone na etapie robót budowlanych oraz
w ramach dostarczanego operatu kolaudacyjnego (patrz pkt. 3.7.3., ppkt. 1, ust. cc)
, jeśli
chodzi o
kopie zapasowe oprogramowania. Tym samym, zdaniem Zamawiającego należy
uznać, że oferta Bombardiera jest zgodna z treścią specyfikacji i nie podlega odrzuceniu.
Zamawiający podkreślił, że kwestia ta nie budziła żadnych wątpliwości Odwołującego na
etapie poprzednich postępowań jak np. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie
robót w zakresie ERTMS/ETCS na linii E59, gdzie Zamawiający postawił identyczny warunek,
Bombardier identycznie wskazał w swojej ofercie, że powierzy prace przedprojektowe
i
projektowe podwykonawcy, a mimo to Odwołujący, który był uczestnikiem tamtego
postępowania nie składał odwołania w tym zakresie.
Odnosząc się do zarzutu nr 2 odwołania związanego z tajemnicą przedsiębiorstwa
Bombardier, Zamawiający podniósł, iż w przedmiotowym zakresie, na potrzeby postepowania,
w dniu 28 lutego 2019 r., sporządzona została opinia 101-25404-18/19, w której wskazano, że
wykonawca dochował wymogów określonych w pkt 14.8 SIWZ. Co więcej, wskazano w niej,
że wymaganie dotyczące wskazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa zostało przez wykonawcę spełnione. Opiniujący wskazał ponadto, że
zastrzeżenie tajemnicy przez Bombardier wypełnia wytyczne zawarte w pkt 14.11 SIWZ.
Z
uwagi na powyższe Opiniujący nie znalazł podstaw do odtajnienia przedmiotowych
informacji. Zamawiający przywołał brzmienie art. 11 ust. 2 u.z.n.k. oraz art. 8 ust. 3 ustawy
Pzp i wskazał, iż w jego ocenie Bombardier skutecznie zastrzegł przedmiotowe informacje jako
tajemnica przedsiębiorstwa oraz sprostał ciężarowi wykazania, że stanowią one wartość
chronioną. Powołał on zarówno dowody na potwierdzenie procedur obowiązujących w spółce
(Regulamin postępowania z informacjami służbowymi i poufnymi w Spółce Bombardier
Transportation (ZWUS) P
olska Sp. z o.o., Oświadczenia pracowników, Umowa o zachowaniu
poufności) jak też kompleksowo odniósł się do poszczególnych dokumentów wyjaśniając ich
charakter w przedmiotowym p
ostępowaniu. Zamawiający nie zgodził się z argumentacją
Odwołującego, jakoby powołania dowodów wymagało potwierdzenie istnienia zjawiska
„podkupywania” pracowników. Skuteczność powyższego działania potwierdza najnowsze
orzecznictwo KIO
, jako przykład Zamawiający podał wyrok z dnia 27 listopada 2018, sygn. akt
KIO 2325/18. Dalej Zama
wiający podkreślił, że nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem
Odwołującego, że zastrzeżone informacje mają znaczenie wyłącznie w tym postępowaniu.
Zarówno wiedza i doświadczenie osób, jak też informacja o podmiotach, z którymi
współpracuje Bombardier należy ocenić jako jego unikalny, wartościowy zasób. Powyższe
stanowisko zaaprobowała Izba w wyroku z dnia 17 stycznia 2018, sygn. akt KIO 2745/17.
Zamawiający dodał, że wartością chronioną przez wykonawcę jest informacja o podmiotach,

z którymi współpracuje, w tym o pracownikach, których zatrudnia. lak wskazano wyżej, jest to
podyktowane zamiarem ochrony przed nieuczciwymi praktykami konkurencji, mogącymi
w
szczególności prowadzić do przejęcia współpracowników lub pracowników przez firmy
konkurencyjne. Oczywistym jest zatem, że takie dane jak imię, nazwisko, wykształcenie,
doświadczenie danej osoby czy jej kwalifikacje, są danymi dotyczącymi tej konkretnej osoby.
Ochronie nie podleg
a jednak informacja, że dana osoba nazywa się w określony sposób, czy
też - że ma ona takie bądź inne doświadczenie, lecz informacja, że wykonawca dysponuje
taką właśnie, doświadczoną bądź wykwalifikowaną osobą.
Nie ulega wątpliwości Zamawiającego, że wykonawca ma prawo chronić dostępu do
wartościowych zasobów. Ponieważ w tym przypadku zasobem takim są poszczególni
pracownicy/współpracownicy, do których dostęp można uzyskać posiadając wiedzę o ich
imieniu i nazwisku, dane te winny być z pewnością objęte ochroną jako informacja posiadająca
dla wykonawcy wartość gospodarczą. Ochroną winny być objęte również wszelkie inne
informacje, które w jakikolwiek sposób umożliwiają identyfikację takiej osoby (w szczególności
konkretne dane dotyczące projektów, w których ta osoba brała udział). Ponadto Zamawiający
wskaz
ał, że nawet gdyby przyjąć, że powyższe informacje mają charakter czasowy,
posiadający przymiot tajemnicy jedynie w przedmiotowym postępowaniu to tego typu działanie
zostało zaaprobowane przez Izbę (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 lutego 2018,
sygn. akt KIO 197 /18).
Zamawiający wskazał ponadto, że Odwołujący sam zastrzegł m.in.
wykaz osób podając dokładnie takie samo uzasadnienie tajemnicy, jak Bombardier.
Odnosząc się do zarzutu nr 3 odwołania, dotyczącego nieudostępnienia przez
Zamawiającego uzasadnienia punktacji w ramach kryterium oceny ofert Zamawiający wskazał,
iż wypełnił ciążący na nim obowiązek poprzez wskazanie w zawiadomieniu o wyborze
najkorzystniejszej oferty z dnia 30 kwietnia 2019 r. informacji o wyborze oferty
najkorzystniejszej, danych wykonawcy, punktacji przyznanie ofertom w każdym z kryteriów
oceny ofert, łącznej punktacji. Zamawiający uzasadnił ponadto wybór oferty poprzez
wskazanie, iż uzyskała ona najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert na podstawie
precyzyjnie określonych kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 21.7 Tomu I SIWZ - IDW.
Zamawiający wskazał, że wykonawca Bombardier spełnia wszystkie warunki udziału
w
postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, a treść oferty odpowiada treści
SIWZ. Podał także ceny, które wskazali wykonawcy w swoich ofertach - związane zarówno
z kryterium CP -
Cena brutto za realizację zakresu podstawowego jak też CO - Cena brutto za
realizac
ję Opcji. Ponadto Zamawiający podał liczbę punktów przyznanych na podstawie
kryterium Doświadczenie personelu wykonawcy (na podstawie Załącznika nr 11 - wykaz
personelu na potrzeby kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 21.7.3 IDW). Przedmiotowy
załącznik w obu ofertach zastrzeżono jako tajemnicę przedsiębiorstwa, stąd koniecznym było

ograniczenie informacji w informacjach przekazywanych do wykonawców biorących udział
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający uważa za wystarczające
przed
stawienie powyższych informacji w treści powołanego pisma. W tym zakresie
Zamawiający powołał się na wyrok KIO z dnia 21 grudnia 2015 r., sygn. akt KIO 2697/15.
Przyst
ępujący w złożonym w dniu 22 maja 2019 r. piśmie procesowym wniósł
o
oddalenie odwołania w całości.
W odniesieniu do pierwszego zarzutu odwołania wskazał, iż Odwołujący dokonał
nieuprawnionego (niewynikającego z treści SIWZ) zrównania ze sobą pojęć „projektowania”
z
„przygotowaniem oprogramowania”. Wbrew twierdzeniom Odwołującego, w dokumentacji
wykonawczej (projektach wykonawczych) nie zawiera się danych dot. przygotowania
oprogramowania. „Roboty z zakresu przygotowania oprogramowania”, o których mowa w pkt.
24.1 IDW
stanowią bowiem etap wykonawstwa (realizacji) zamówienia, nie zaś etap
projektowania. W pracach tych nie uczestniczą projektanci, a są to czynności realizowane
przez aplikatorów i programistów. Niezależnie od tego, wbrew twierdzeniom Odwołującego,
Przystępujący nie wskazał w ofercie, jakoby powierzył podmiotowi trzeciemu wykonanie
„przygotowania oprogramowania”. Z żadnego elementu oferty Przystępującego nie wynika,
ażeby powierzył on bądź zamierzał powierzyć Bombardier Transportation (Rail Engineering)
Polska sp. z o.o. jakiekolwiek roboty z zakresu przygotowania oprogramowania, jego instalacji
w elementach systemu ERTMS/ETCS, bądź uruchomienia i testów systemu ERTMS/ETCS.
Odwołujący nie udowodnił swych twierdzeń w przedmiotowym zakresie.
Ustosunkowując się do zarzutu dotyczącego tajemnicy przedsiębiorstwa, Przystępujący
podniósł, iż zarzut Odwołującego należy uznać za spóźniony w zakresie dotyczącym
zaniechania odtajnienia przez Zamawiającego dokumentów dołączonych do oferty
Przystępującego, jako podniesiony z naruszeniem terminu wskazanego w art. 182 ust. 3 pkt 1
ustawy Pzp. W tym zakresie Przystępujący powołał się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia
28 lutego 2013 r., III CZP 107/12. Zdaniem Przystępującego Odwołujący, przy zachowaniu
należytej staranności, mógł powziąć wiadomość o tym, że Przystępujący zastrzegł informacje
zamieszczone w ww. części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa, po dokonaniu przez
Zamawiającego otwarcia ofert, kiedy to Odwołujący uprawniony stał się do zapoznania z ofertą
Przystępującego (i posiadał możliwość zwrócenia się do Zamawiającego o udostępnienie mu
stosownych dokumentów składających się na treść oferty). Z tym też momentem, rozpoczął
dla Odwołującego bieg termin na ewentualnie wniesienie odwołania w ww. zakresie, który
bez
skutecznie upłynął na dzień wniesienia odwołania w niniejszej sprawie.
Dalej Przystępujący wskazał, iż przedmiotowy zarzut jest również niezasadny ze
względów merytorycznych. Zamawiający należycie ocenił zasadność i prawidłowość

dokonanych przez Przystępującego (a także Odwołującego) zastrzeżeń tajemnicy
przedsiębiorstwa, w szczególności korzystając w tym celu z instytucji biegłego (w osobie
Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji i Spraw Obronnych). Nie polega na prawdzie
twierdzenie Odwołującego o rzekomej „pobieżnej ocenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez
Zamawiającego”, co Odwołujący wywodzi z tego, jakoby „opinia biegłego nie uwzględnia
„Załącznika nr 9 - wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia”
opinia biegłego sporządzona została 28.02.2019 r., zaś ww. wykaz stanowił dokument
składany przez wykonawcę dopiero na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1
Pzp (które wystosowane było do Przystępującego dnia 11.03.2019 r.). Wbrew twierdzeniom
Odwołującego, przedstawione przez Przystępującego uzasadnienie dla zastrzeżenia
informacji zawartych we wskazanych dokumentach jako tajemnicy przedsiębiorstwa, spełnia
wszystkie wymagania przewidziane w art. 1 1 ust. 2 u.z.n.k., jak i art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.
Przystępujący wskazał i wyjaśnił należycie, że: informacje zastrzegane mają charakter
informacji organizacyjnych przedsiębiorstwa Przystępującego; informacje zastrzegane
posiadają wartość gospodarczą - wyjaśniając w szczególności, w jaki sposób ewentualne
ujawnienie tych informac
ji naruszałoby interesy Przystępującego oraz wpływałoby
niekorzystnie na pozycję konkurencyjną Przystępującego w postępowaniach o udzielenie
zamówienia. Nie jest w związku z tym prawdziwe twierdzenie Odwołującego, jakoby informacje
zastrzeżone miały znaczenie wyłącznie w tym postępowaniu. Przystępujący zaznaczył, że
sam Odwołujący w swoich wyjaśnieniach zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa potwierdza
również istnienie i niebezpieczeństwo zjawiska „podkupywania” personelu kluczowego przez
konkurencję wykonawcy - którego istnienie i wykazanie podważa z kolei w odwołaniu.
Przystępujący wskazał także w jaki sposób i z jakich względów informacje te nie są
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo
dostępne dla takich osób - Odwołujący nie wykazał swego twierdzenia, jakoby z uwagi na
wąski krąg wykonawców działających na rynku kolejowym informacje zastrzeżone przez
Przystępującego były dostępne dla podmiotów w nim uczestniczących. Zarzuty Odwołującego
w tym zakresie
podważa jego własne uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
w którym wskazuje on, iż „na rynku SRK istnieje powszechna praktyka zastrzegania nazwisk
osób dedykowanych do realizacji danego zamówienia”. Ponadto, zdaniem Przystępującego,
nie pol
ega na prawdzie twierdzenie Odwołującego, jakoby miał on poznać informacje
zastrzeżone przez Przystępującego z uwagi na świadczenie usług podwykonawczych na rzecz
Przystępującego takich informacji (np. co do personaliów, konkretnego doboru osób czy
szczegółów, w tym konfiguracji, doświadczenia osób wskazanych przez Przystępującego
w
ofercie na potrzeby uzyskania punktacji w kryterium oceny ofert czy wykazania spełnienia
warunków udziału) Odwołujący bowiem nie pozyska przy realizacji ograniczonego zakresu
za
mówienia, w jakim powierzone zostanie mu podwykonawstwo. Przystępujący wskazał także

jakie adekwatne działania podjął w celu utrzymania informacji w poufności - czego Odwołujący
nie kwestionuje w odwołaniu. Okoliczności powyższe zostały wykazane przez
Przy
stępującego w terminie składania ofert, tj. w zgodzie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.
Analogiczny zakres informacji został również zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa
przez samego Odwołującego, który w przedstawionym z ofertą uzasadnieniu zastrzeżenia
powołał się na okoliczności i argumenty analogiczne do Przystępującego.
Odnosząc się do zarzutu dotyczącego nie udostepnienia przez Zamawiającego
uzasadnienia punktacji w ramach kryterium oceny ofert, Przystępujący wskazał, iż dokonane
przez Przystępującego zastrzeżenie informacji załączonych do oferty było prawidłowe,
w
przypadku zatem nawet uwzględnienia niniejszego zarzutu, Odwołujący mógłby co najwyżej
uzyskać informację o punktacji przyznanej Przystępującemu w kryterium „Doświadczenie
Personelu Wykonaw
cy” na zasadzie „spełnia” / „nie spełnia” , bez ujawniania danych co do
ocenionego przez Zamawiającego doświadczenia personelu. Informacje takie, wbrew
twierdzeniom Odwołującego, nie umożliwiałyby zatem zakwestionowania treści oferty
Przystępującego w zakresie punktacji w kryterium. Niezależnie od merytorycznej
niezasadności ww. zarzutu, podlega on w związku z tym również oddaleniu z uwagi na
brzmienie art. 192 ust. 2 ustawy
Pzp, albowiem jego uwzględnienie nie będzie miało wpływu
na wynik p
ostępowania.
Ust
osunkowując się do zarzutu dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia
p
ostepowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców oraz niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości,
Przystępujący podniósł, iż przedmiotowy zarzut wyartykułowany został przez Odwołującego
jako odrębny wyłącznie w pkt 4 (str. 3) odwołania. Odwołujący nie uzasadnił go natomiast
w
szerszy sposób, w szczególności poprzez podniesienie okoliczności faktycznych
tworzących osnowę zarzutu.
Po przeprowadzeniu
rozprawy z udziałem Stron i Uczestnika postepowania, na
podstawie zgromadzonego w sprawie
materiału dowodowego oraz oświadczeń
i stanowisk Stron
i Uczestnika postępowania, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła
i
zważyła, co następuje:

Do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w dniu 15 maja 2019 r. zgłosił
przystąpienie wykonawca Bombardier Transportatiom (ZWUS) Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach. Izba stwierdziła skuteczność zgłoszonego przez
ww. wykonawc
ę przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego
wobec spełnienia wymogów określonych w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp i dopuściła go do
udziału w postępowaniu odwoławczym w charakterze uczestnika postępowania.

Izba nie znalazła podstaw do odrzucenia odwołania w związku z tym, iż nie została
wypełniona żadna z przesłanek negatywnych uniemożliwiających merytoryczne rozpoznanie
odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.
Następnie Izba dokonała oceny czy Odwołujący był legitymowany, zgodnie z art. 179
ust. 1 ustawy Pzp, do wniesienia odwołania. Zgodnie z ww. przepisem środki ochrony prawnej
określone w ustawie Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Należy
zauważyć, iż w przypadku potwierdzenia się zarzutów podniesionych w odwołaniu, skutecznie
zakwestionowana zostałaby czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, a jego uwzględnienie
mogłoby prowadzić do nakazania Zamawiającemu przez Izbę odrzucenia oferty wybranego
wykonawcy. W konsekwencji
nie sposób odmówić Odwołującemu, który był jednym z dwóch
wykonawców, którzy złożyli oferty, posiadania interesu w uzyskaniu zamówienia, skoro
powtórzenie czynności badania i oceny ofert powodowałoby, że miał on by realną szansę
uzyskać zamówienie. Nie budzi także wątpliwości, iż w takiej sytuacji na skutek naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Odwołujący mógłby także ponieść szkodę związaną
z
nieuzyskaniem zamówienia. W tym stanie rzeczy Izba uznała, iż materialnoprawne
przesłanki dopuszczalności odwołania, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp zostały
przez Odwołującego wypełnione.
Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy Izba
uwzględniła akta sprawy odwoławczej,
w tym dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez
Zamawiającego, w szczególności treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej
modyfikacje,
informację z otwarcia ofert, ofertę Przystępującego, w tym „Załącznik nr 11 -
wykaz personelu na potrzeby kryterium oceny ofert,” zobowiązanie podmiotu trzeciego do
oddania do dyspozycji w
ykonawcy niezbędnych zasobów oraz uzasadnienie zastrzeżenia ww.
dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa, pismo Przystępującego z dnia 28 marca 2019
r. zawierające „Załącznik nr 9 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia”,
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Izba
uwzględniła także stanowiska Stron i Uczestnika postępowania złożone w pismach
procesowych oraz
ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy z dnia 22 maja 2019 roku,
a
także dopuściła dowody z dokumentów złożonych przez Strony i Uczestnika postępowania
na rozprawie w postaci:

Wytycznych
technicznych budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-4 (WTB-
E10) -
dalej jako „Wytyczne” (dowód złożony przez Odwołującego);

Projektu Aplikacyjnego
sporządzonego w ramach zadania „projekt i zabudowa systemu

ERTMS/ETCS poziom 2 i ERTMS/GSM-
R wraz z urządzeniami sterowania ruchem
kolejowym warstwy nadrzędnej dla 8-LCS-ów na linii E-65 Warszawa – Gdynia (dowód
złożony przez Odwołującego);


oświadczenia Bombardier Transportation (Rail Engineering) Polska Sp. z o.o. z dnia 16
maja 2019 r. (dowód złożony przez Przystępującego);

dokumentu JEDZ
złożonego przez Przystępującego w postępowaniu na opracowanie
dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Zabudowa
systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E59 na odcinku Wrocław – Poznań w ramach
projektu Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-
T (dowód złożony przez
Zamawiającego).
Izba nie
uwzględniła podczas orzekania pisma Odwołującego z dnia 23 maja 2019 r.
stanowiącego załącznik do protokołu rozprawy, które zawierało uzupełnienie argumentacji
Odwołującego przedstawionej na rozprawie w odniesieniu do interpretacji postanowień § 88
Wytycznych, z uwagi na fakt, iż pismo to złożone zostało po zamknięciu rozprawy.
Izba ustaliła, co następuje:
Izba
stwierdziła, iż przedstawiony przez Strony i Uczestnika postępowania stan
faktyczny sprawy jest zgodny z
dokumentacją postępowania. W jego uzupełnieniu Izba
ustaliła, co następuje:
W pkt 2.1 Tomu I SIWZ
– IDW Zamawiający przedstawił krótki opis przedmiotu
zamówienia, wskazując zakres podstawowy i zakres prawa opcji (ppkt 1). Zamawiający
wskazał m.in., iż całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących
elementów (ppkt 3):
a)
dokumentacji wstępnej, w skład której wchodzą: Scenariusze Operacyjne
(aktualizacja), Przypadki Testowe, Koncepcja wyposażenia linii, Zasady
przygotowania danych projektowych,
b)
dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich
wymaganych robót, opracowanej na geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych,
projektu budowlanego, projektu wykonawczego i uzyskania dla niej wszystkich
wymaganych prawem opinii, uzgodnień, świadectw, dopuszczeń, warunków, decyzji
i
pozwoleń,
c) dokumentacji techniczno-
ruchowej urządzeń zabudowanych w ramach realizacji
przedmiotowego zadania, opracowanej zgodnie z wymaganiami zawartymi w Instrukcji
Zamawiającego Ie-100a „Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urządzeń
sterow
ania ruchem kolejowym zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”,

d)
wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji
i
wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania
powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych
przepisami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity
– Dz.U.2018 poz.1202), zwanej
dalej Prawem budowlanym,
e) wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zgodnie z Prawem
Budowlanym, a w tym m.in. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
f)
przygotowanie i przekazanie wystąpienia do Prezesa UTK zgodnie z wymaganiami
określonymi w art. 25k ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym wraz z dokumentacją
op
isującą projekt i oceną znaczenia wprowadzonej zmiany wraz z uzyskaniem decyzji
zgodnie z art. 25k ust.4 wydanej przez Prezesa UTK.
g)
uzyskanie pośrednich certyfikatów WE podsystemu „Sterowanie - urządzenia
przytorowe”, zgodnie z zakresem zamówienia na etapie projektowania i budowy.
h)
wystawienie pośrednich deklaracji weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie -
urządzenia przytorowe”, zgodnie z zakresem zamówienia na etapie projektowania
i budowy,
i)
uzyskanie certyfikatu WE podsystemu „Sterowanie-urządzenia przytorowe,” zgodnie
z
zakresem zamówienia na etapie prób końcowych podsystemu,
j)
wystawienie deklaracji weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie-urządzenia
przytorowe”, zgodnie z zakresem zamówienia na etapie końcowych prób podsystemu,
k) uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego
Sterowanie-
urządzenia przytorowe wydanego przez Prezesa Urzędu Transportu
Kolejowego na czas nieokreślony.
Jednym z dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału
w
postępowaniu, zgodnie z pkt 9.7.4 IDW, był wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych,
uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do
dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowił załącznik nr 9 do IDW).
W pkt 21.7 IDW (w brzmieniu zmienionym w dniu 6 grudnia 2018 r.)
Zamawiający
wskazał, iż w celu oceny ofert przyjmuje następujące kryteria: a) cena brutto za realizację
zakresu podstawowego
– 45%, b) cena brutto za realizację Opcji – 35%, c) doświadczenie
personelu Wykonawcy
– 20%.

W pkt 21.7.3 IDW Zamawiający wyjaśnił, iż kryterium doświadczenie personelu
Wykonawcy
będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia poszczególnych członków
personelu Wykonawcy, w
edług zasad opisanych poniżej. Na wagę kryterium składają się wagi
przypisane do poszczególnych członków personelu, wskazane w pkt a) – b) poniżej. Za
skierowanie do pełnienia funkcji wymienionych w pkt a) – b) poniżej, osób posiadających
większe doświadczenie niż wymagane w warunku zdolność techniczna lub zawodowa,
Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:
a)
Kierownik Robót w zakresie sterowania ruchem kolejowym w tym urządzeń przytorowych
ETCS
– waga 10 %
Za wskazanie
każdych pełnych 12 miesięcy doświadczenia na stanowisku Kierownika
Budowy lub Kierownika robót w zakresie sterowania ruchem kolejowym lub Inspektora
Nadzoru w zakresie sterowania ruchem kolejowym (w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane):
a)
na robotach związanych z Budową lub Przebudową komputerowych urządzeń
sterowania ruchem kolejowym (stacyjnych i liniowych) oraz systemu zdalnego
sterowania, położonych na magistralnej lub pierwszorzędnej linii kolejowej,
przystosowanych do sterowania co najmniej 1 (jedną) stacją – wykonawca otrzyma
1 punkt;
b)
na robotach związanych z budową systemu ERTMS/ETCS – wykonawca otrzyma 1
punkt;
Maksymalnie wykonawca
może otrzymać do 5 punktów w zakresie poszczególnych
podpunktów a) i b).
b)
Projektant w zakresie sterowania ruchem kolejowym w tym urządzeń przytorowych ETCS
– waga 10 %
Za wskazanie
każdych pełnych 12 miesięcy doświadczenia na stanowisku projektanta
związanym z:
a)
opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie urządzeń sterowania ruchem
kolejowym (stacyjnych, blokad liniowych, urządzeń przejazdowych, zdalnego
sterowania - LCS)
– wykonawca otrzyma 1 punkt;
b)
opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie systemu ERTMS/ETCS

wykonawca otrzyma 1 punkt.
Maksymalnie wykonawca może otrzymać do 5 punktów w zakresie poszczególnych
podpunktów a) i b).
Doświadczenie personelu Wykonawcy zostanie ocenione na podstawie złożonego przez
Wykonawcę wraz z ofertą Załącznika nr 11 do IDW – Wykaz personelu na potrzeby kryterium

oceny ofert zgodnie z pkt. 21.7.3.
(wykaz nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ani
wyjaśnieniom w trybie art. 26 ust. 4 i art. 87. ust. 1 Ustawy). Personel wykonawcy wskazany
w
Załączniku nr 11 będzie musiał wykonywać przewidziane dla nich czynności osobiście.
W
przypadku, jeżeli wykonawca nie załączy do oferty wyżej wymienionego Załącznika nr 11,
w kryterium doświadczenie personelu wykonawcy otrzyma 0 pkt. Zamawiający zastrzegł, iż
wskazanie niepełnych informacji lub samo powielenie brzmienia kryterium bez wskazania
szczegółowych danych będzie skutkowało nieprzyznaniem ofercie punktów. Ponadto wskazał,
iż wyklucza możliwość pozyskiwania informacji na temat doświadczenia członków personelu
na podstawie posiadanych informacji w związku z realizowanymi inwestycjami, jak również
poprzez analizę innych dokumentów przedkładanych wraz z ofertą lub na wezwanie
Zamawiającego. Podstawą badania i oceny ofert w ramach ww. kryterium będzie tylko
i
wyłącznie Załącznik nr 11.
W
pkt 24.1 IDW Zamawiający zastrzegł, że wykonawca zobowiązany jest do osobistego
wykonania następujących części zamówienia: roboty z zakresu przygotowania
oprogramowania i jego instalacji w elementach systemu ERTMS/ETCS oraz uruchomienia
i
testów systemu ERTMS/ETCS. Zamawiający wskazał, iż dopuszcza powierzenie
pozostałych części Zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać
w
Jednolitym Dokumencie części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podać (o ile jest to wiadome) firmy tych podwykonawców.
W pkt I.2 lit. b) PFU
, przywoływanym w odwołaniu, powtórzono treść pkt 2.1. ppkt 3 lit.
b) IDW. W pkt 3.6.1.2 PFU wskazano
zaś, iż projekt wykonawczy należy opracować zgodnie
z Wytycznymi technicznymi budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym le-4 (WTB-E10).
Zgodnie z § 78 ust. 13 Wytycznych projekt wykonawczy urządzeń srk powinien podstawowo
zawierać m.in. dokumentację dla sprzętu komputerowego i oprogramowania (pkt 10). Jak
wskazano w § 88 Wytycznych dokumentacja dla sprzętu komputerowego i oprogramowania w
komputerowych systemach srk (komputerowych pulpitach nastawczych) powinna zawierać
m.in. określenie parametrów konfiguracji dla poszczególnych elementów systemu (pkt 5),
instrukcję obsługi zawierającą zestawienie poleceń, komunikatów, zdarzeń rejestrowanych
przez system oraz symboli zobrazowania stanu urządzeń (pkt 6), dokumentację
oprogramowania (pkt 7), instrukcję testowania urządzeń oraz wytyczne odbioru technicznego
i uruchomienia (WOTiU), które powinny również zawierać sposoby sprawdzenia obwodów
i u
rządzeń redundantnych i protekcyjnych (pkt 9).
W postępowaniu wpłynęły dwie oferty: oferta Odwołującego z całkowitą ceną brutto za
realizację zakresu podstawowego i zakresu opcji 146 348 078,12 PLN (cena brutto za
realizację zakresu podstawowego 108 317 524,15 PLN, cena brutto za realizację zakresu opcji

38 030
553,97 PLN) oraz oferta Przystępującego z całkowitą ceną brutto za realizację zakresu
podstawowego i zakresu opcji 120 822
900,00 PLN (cena brutto za realizację zakresu
podstawowego 79 276 692,61 PL
N, cena brutto za realizację zakresu opcji 41 546 207,39
PLN).
Przystępujący w pkt 14 formularza ofertowego oświadczył, iż zamówienie zrealizuje
z
udziałem podwykonawców. Polegając na zasobach Bombardier Transportation (Rail
Engineering) Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, Przystępujący wskazał, iż powierzy temu
podmiotowi wykonanie prac przedprojektowych i projektowych. Natomiast podwykonawcom,
na zasobach których Przystępujący nie polega, powierzy on wykonanie następujących części
zamówienia: Voestalpine SIGNALING Sopot Sp. z o.o. – urządzenia diagnostyki taboru;
Thales Polska Sp. z o.o.
– dostosowanie istniejących urządzeń do współpracy z urządzeniami
systemu ETCS L2.
Dodatkowo Przystępujący wskazał, iż zamierza powierzyć
podwykonawcom roboty budowlano
– montażowe, branże towarzyszące, certyfikację oraz
obsługę geodezyjną, przy czym w tych zakresach nie wskazał nazw podwykonawców.
Przystępujący do oferty załączył m.in. zobowiązanie podmiotu trzeciego Bombardier
Transportation (Rail Engineering) Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów, a także wykaz personelu na
potrzeby kryterium oceny ofert. Ob
a te dokumenty zostały zastrzeżone przez Przystępującego
jako tajemnica przedsiębiorstwa. W tym celu Przystępujący przedstawił uzasadnienie,
w
którym wskazał, iż informacje oznaczone w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa nigdy
nie zostały przez niego ujawnione do wiadomości publicznej. Wykonawca w żaden pośredni
lub bezpośredni sposób nie ujawniał tych informacji, przez co nie są one znane ogółowi, nie
są powszechnie dostępne, ani też nie stanowią przedmiotu domeny publicznej. Ponadto,
informacje te n
ie są również powszechnie znane - jako całość lub w szczególnym zestawieniu
i zbiorze ich elementów - osobom zajmującym się tym rodzajem informacji oraz nie są one
łatwo dostępne dla takich osób. Tym samym, ewentualne ujawnienie lub odtajnienie
przedmiotow
ych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Przystępującego
szkodzi jego interesom, narusza normy uczciwej konkurencji, pogarsza jego pozycje
biznesową w stosunku do konkurencji. Uzupełnieniem i potwierdzeniem powyższego są realne
działania Przystępującego zapobiegające ewentualnemu ujawnieniu przedmiotowych
informacji.
Dalej Przystępujący wskazał, iż zastrzeżone informacje stanowiące jego tajemnice
przedsiębiorstwa, mają charakter informacji organizacyjnych o istotnej wartości gospodarczej.
Wśród przedmiotowych informacji znajdują się dane osobowe pracowników Przystępującego

i pracowników mu udostępnionych przez podmioty trzecie oraz informacje dotyczące
doświadczenia zawodowego tych osób, w szczególności dotyczące projektów, w których
osoby te
brały udział, stanowisk jakie zajmowały, a także opis wymaganych przez
Zamawiającego uprawnień. Ponadto zostały tam określone stanowiska, które poszczególne
osoby będą zajmować w przy realizacji niniejszego zamówienia. Zdaniem Przystępującego
bezsprzecznym
zatem jest, że informacje na temat osób zatrudnionych przez wykonawcę oraz
mu udostępnionych, a także dane dotyczące posiadanego przez te osoby doświadczenia
zawodowego oraz uprawnień do wykonywania poszczególnych funkcji w trakcie realizacji
zamówienia są informacjami szczególnie wrażliwymi i z punktu widzenia u.z.n.k. mają
charakter ściśle poufnych. Przemawia za tym między innymi fakt, że w żaden sposób,
w
drodze zwykłego dostępu inne podmioty (w tym osoby zwykle zajmujące się tym rodzajem
informacji) ni
e będą w stanie ustalić konfiguracji przedstawionych tam danych, na które
składają się informacje o doświadczeniu zawodowym, zgodności kandydatury z wymaganiami
Zamawiającego oraz faktu, że osoby te zgodziły się na realizację zadania dla Przystępującego.
E
wentualne uzyskanie danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy wykonawcy prowadzi
do możliwości poznania zasobów osobowych wykonawcy oraz danych osobowych,
doświadczenia zawodowego i uprawnień pracowników wykonawcy lub osób mu
udostępnionych. Taka zaś wiedza daje konkurencji nieuzasadnioną w świetle u.z.n.k.
przewagę.
Przystępujący powołał się na dotychczasowe orzecznictwo potwierdzające, że wykaz
osób może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w tym wyrok KIO z dnia 14 maja
2013 roku o sygn. KIO 908/13, wyrok z dnia 6 czerwca 2014 roku o sygn. KIO 1032/14.
Wskazał także, iż utartą i powszechną praktyką na rynku kolejowym (a zwłaszcza w tzw.
branży sterowania ruchem kolejowym) jest utrzymywanie danych (personaliów) zasobów
osobowych jakim dysponuje w
ykonawca (zarówno w odniesieniu do własnego jak
i
udostępnionego personelu) w tajemnicy. Powyższe w pełni koreluje ze stanowiskiem Sądu
Najwyższego zajętym w wyroku z dnia 5.09.2001 roku I CKN 1159/00. Zdaniem
Przystępującego nie powinien budzić zastrzeżeń fakt, iż wiedza co do informacji
zastrzeżonych przez niego ma znaczną i realną wartość gospodarczą. Uzyskanie przez
konkurencję danych dotyczących m.in osób zatrudnionych przez Przystępującego lub podmiot
udostępniający zasoby może doprowadzić do sytuacji, w której podmioty te zdobędą wiedzę
na temat danych osobowych poszczególnych osób, ich doświadczenia zawodowego oraz
posiadanych uprawnień. Wiedza taka może doprowadzić do sytuacji nagannych na rynku
pracy, dotyczących wrogiego podkupowania kluczowego personelu Przystępującego, czy też
wpływania na podmioty z nim współpracujące. Sytuacja taka - która zważywszy na
hermetyczność rynku kolejowego niestety występuje - przekładać się może na pozbawienie

Przystępującego kluczowego personelu i tym samym pozbawieniem go możliwości
startowania w przetargach publicznych z uwagi na brak ni
ezbędnego personelu koniecznego
do wykonania zamówienia. Przystępujący dodał, iż powyższa zależność została również
powzięta przez KIO w wyroku z dnia 28 marca 2017 o sygn. KIO 484/17.
Następnie Przystępujący podkreślił, że celem utrzymania zastrzeżonych informacji
w
tajemnicy podjął szereg celowych działań. Po pierwsze, wiedzę o zastrzeżonych
informacjach i dokumentach posiada jedynie wyselekcjonowana grupa
pracowników
Przystępującego, którzy zajmują się przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego lub poszczególnych pracowników podmiotu udostępniającego zasoby na rzecz
Przystępującego. W tym zakresie wskazano na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3
października 2000 r., sygn. akt: I CKN 304/00). Po drugie Przystępujący podniósł, iż dostęp
do
zastrzeżonych informacji i dokumentów został przez niego znacznie ograniczony. W tym
celu przechowuje on
zastrzeżone informacje i dokumenty w pomieszczeniach do których
dostęp nie jest powszechny, a klucze są w posiadaniu wyłącznie imiennie wyznaczonych
pr
acowników. Po trzecie Przystępujący wskazał, iż stworzył dla personelu Regulamin
(stanowiący dowód nr 1). Zgodnie z jego treścią dane osobowe są informacjami poufnymi.
Jednocześnie, w myśl definicji zamieszczonej w pkt 2.8 wyżej wskazanego Regulaminu
infor
macją poufną jest każda nieujawniona do wiadomości publicznej informacja, posiadająca
wartość gospodarczą, która została w sposób trwały utrwalona, co do której spółka podjęła
niezbędne działania w celu zachowania jej poufności. Po czwarte, Przystępujący zawarł
z
podmiotem udostępniającym zasoby stosowną umowę (stanowiącą dowód nr 4), zgodnie
z
którą strony zobowiązały się do zachowania informacji dotyczących osób jakie zostaną
udostępnione jako poufnych. Jednocześnie, Przystępujący zobowiązał się do zastrzeżenia
części oferty, w której zostaną określone dane dotyczące udostępnianych osób w ramach
przedmiotowego zamówienia publicznego jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przystępujący
podkreślił, że podmiot udostępniający nie przekazał do wiadomości publicznej informacji
o
swoich zasobach, dane te nie są znane ani łatwo dostępne osobom zwykle takim rodzajem
informacji się zajmującym, a nadto podmiot udostępniający podjął środki mające na celu
utrzymanie informacji o swoich zasobach jako poufnych -
uchwalił wewnętrzny regulamin
dotyczących ochrony informacji poufnych oraz zawarł z Przystępującym stosowną umowę
mającą na celu utrzymanie w poufności danych osobowych udostępnionych pracowników. Do
uzasadnienia Przystępujący załączył dowody, których treść także została zastrzeżona jako
tajemnica
przedsiębiorstwa.
N
a wezwanie Zamawiającego, wystosowane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp,
Przystępujący wraz z pismem z dnia 28 marca 2019 r., złożył wymagane oświadczenia
i dokumenty, w tym m.in. wykaz o
sób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

zgodny ze wzorem zawartym w załączniku nr 9 do IDW. Przystępujący w piśmie wskazał, iż
część informacji zawartych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia została zastrzeżona w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa, wobec czego
strony z tymi informacjami zostały odpowiednio oznaczone i umieszczone w oddzielnej
kopercie. Powyższy wykaz został uzupełniony przez Przystępującego i złożony wraz z pismem
z dnia 15 kwietnia 2019r. sta
nowiącym odpowiedź na wezwanie wystosowane przez
Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Również w tym piśmie Przystępujący
wskazał, iż informacje zawarte w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia została zastrzeżona w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa, wobec czego
strony z tymi informacjami zostały odpowiednio oznaczone i umieszczone w oddzielnej
kopercie.
Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia zawiera także opinię w sprawie
zastrzeżonej jako tajemnica przedsiębiorstwa części dokumentów złożonych przez
Przystępującego, sporządzoną przez Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji i Spraw
Obronnych. We wnioskach tej opinii (pkt 5.2) wskazano, iż informacje zawarte w dokumentach
ww. wykonawcy, tj. „Załącznik nr 11 – wykaz personelu na potrzeby kryterium oceny ofert,”
i
„zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów - zgodnie z załącznikiem nr 3,” w opinii biegłego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 2 u.z.n.k.
W dniu 30 kwietnia 2019 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze jako
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.,
która otrzymała łącznie 92,03829 pkt. Drugą w kolejności była oferta Odwołującego, która
otrzymała łącznie 84,93512 pkt. W treści uzasadnienia wyboru oferty Zamawiający wskazał,
iż kierował się kryteriami oceny ofert określonymi w Tomie I SIWZ, a punkty zostały obliczone
zgodnie z pkt 21.7 oraz 21.8 Tomu I SIWZ
– IDW. W treści zawiadomienia Zamawiający
udostępnił informację o liczbie punktów przyznanych wykonawcom w kryterium
„Doświadczenie personelu wykonawcy” (Odwołujący – 17 pkt, Przystępujący – 15 pkt),
natomiast szczegółowa ocena każdej z ofert została przez Zamawiającego utajniona
i
przesłana wyłącznie do wykonawców, których ofert dotyczyła.
Pismem z dnia 30 kwietnia 2019 r. Odwołujący wystąpił do Zamawiającego
o
udostępnienie protokołu postepowania wraz z załącznikami, w tym stanowiska
Zamawiającego dotyczącym zasadności zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa ofert
Bombardier oraz szczegółowej punktacji w kryterium „Doświadczenie personelu wykonawcy.”
Zamawiający przekazał Odwołującemu dokumentację postępowania w dniu 7 maja 2019 r. z
wyłączeniem dokumentów uznanych za tajemnicę przedsiębiorstwa, objętych zarzutami

odwołania.
Izba zważyła, co następuje:
Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia
faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba stwierdziła, iż
odwołanie zasługuje na częściowe uwzględnienie.
Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ustawy Pzp
(zarzut nr 1 odwołania),
Izba uznała za bezzasadny.
W ocenie składu orzekającego brak było podstaw do uznania, iż oferta Przystępującego
pozostaje niezgodna z treścią SIWZ w zakresie, w jakim powierzył on podwykonawstwo prac
przedprojektowych i projektowych Bombardier Transportation (Rail
Eńgineering) Poland sp.
z
o.o., w sytuacji gdy Zamawiający zastrzegł w SIWZ obowiązek osobistego wykonania przez
wykonawców zamówienia w części obejmującej roboty z zakresu przygotowania
oprogramowania i jego instalacji w elementach ERTMS/ETCS or
az uruchomienia i testów
systemu ERTMS/ETCS.
Przedmiotem sporu pomiędzy Stronami był sposób interpretacji pojęcia „robót z zakresu
przygotowania oprogramowania”. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane przez Zamawiającego
w treści SIWZ. Nie oznacza to jednak, iż w takiej sytuacji winno ono być interpretowane
w
sposób możliwie szeroki, a takie stanowisko prezentuje Odwołujący zrównując roboty
z zakresu przygotowania oprogramowania z zaprojektowaniem oprogramowania. Izba nie
podzieliła stanowiska Odwołującego, iż wyrazy „przygotowywać" i „projektować" stanowią
synonimy, a pojęcia te mogą być używane zamiennie. W ocenie składu orzekającego
twierdzenia Odwołującego stanowią nadinterpretację postanowień SIWZ, z której nie da się
wywieść wniosku stawianego przez Odwołującego, że prace projektowe i przedprojektowe,
będące przedmiotem podwykonawstwa obejmują swym zakresem także prace związane
z
przygotowaniem oprogramowania, które Zamawiający zastrzegł do osobistego wykonania.
Przywoływane przez Odwołującego postanowienia PFU i Wytycznych okoliczności tej nie
potwierdzają, wskazują jedynie na fakt, iż w ramach projektu wykonawczego opracowywana
jest m.in. dokumentacja projektowa dla oprogramowania. Treść SIWZ w żadnym miejscu nie
zrównuje pojęcia zaprojektowania oprogramowania z przygotowaniem oprogramowania ani
nie wskazuje na to, że w zakresie znaczeniowym pojęcia „roboty z zakresu przygotowania
oprogramowania i instalacji” mieści się sporządzenie dokumentacji projektowej dla
oprogramowania.
Okoliczność, iż elementem prac projektowych jest m.in. wykonanie dokumentacji
projektowej dla oprogramowania, w ocenie Izby nie świadczy o tym, że prace projektowe

obejmują roboty z zakresu przygotowania oprogramowania. Jak wynika z dowodu złożonego
przez Odwołującego na rozprawie zatytułowanego „Projekt aplikacyjny” przedmiotem
dokumentacji projektowej dla oprogramowania jest przygotowanie danych wejściowych
niezbędnych do wykonania aplikacji - jest to zatem (jak słusznie wskazywał Zamawiający i co
było w zasadzie bezsporne) dokument poprzedzający przygotowanie oprogramowania, dający
wskazówki, wytyczne dla programistów niezbędne podczas jego tworzenia. Izba przyznała
rację Zamawiającemu i Przystępującemu, iż w pkt 24.1 IDW jest mowa o „robotach z zakresu
przygotowania oprogramowan
ia” co wskazuje, iż chodzi tu o prace składające się już na etap
wykonywania, a nie projektowania inwestycji. Takie rozumienie treści SIWZ jest spójne
z
twierdzeniami Zamawiającego podnoszonymi na rozprawie, iż celem zastrzeżenia do
osobistego wykonania cz
ęści zamówienia obejmującej przygotowanie oprogramowania była
potrzeba posiadania bezpośredniego kontaktu z wykonawcą (producentem systemu), z uwagi
na to, że system ERTMS/ECTS jest systemem nowym. Natomiast przygotowywanie danych
wejściowych do oprogramowania (obejmujących np. informacje co do odległości
poszczególnych punktów lokalizacji urządzeń systemu) może wykonać każdy projektant, stąd
nie było konieczne zastrzeganie tej części zamówienia do osobistego wykonania.
Niezależnie od powyższego, mając na względzie, iż Zamawiający nie zdefiniował pojęcia
„robót z zakresu przygotowania oprogramowania,” wskazać należy, iż zgodnie
z
orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych, wszelkie niejasności,
nieścisłości treści SIWZ należy rozpatrywać na korzyść wykonawcy. Jak wskazał Sąd
Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 18 marca 2015 r. (sygn. akt III Ca 70/15): „Zapisy
w SIWZ (...) muszą mieć charakter precyzyjny i jednoznaczny, a wątpliwości powstałe na tym
tle muszą być rozstrzygane na korzyść wykonawcy. Obowiązek takiego formułowania
i
tłumaczenia ma na celu realizację zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
wszystkich wykonawców przystępujących do przetargu.” Z treści oferty Przystępującego oraz
załączonych do niej dokumentów, przy tak skonstruowanej treści SIWZ, nie da się wywieść
wniosku, aby zakresem podwykonawstwa objęta była ta część zamówienia, którą
Zamawiający zastrzegł do osobistego wykonania. Odwołujący w żaden sposób nie wykazał
również swoich twierdzeń jakoby w ramach grupy Bombardier, to właśnie Bombardier
Transportation (Rail Engineering) Polska Sp. z o.o.
był jednostką projektującą
oprogramowanie,
z czego wywodził, iż już sama struktura grupy Bombardier wymusza na
Bombardierze podzia
ł zadań, który w przedmiotowym postępowaniu stoi wbrew
postanowieniom SIWZ
. W tym zakresie Odwołujący nie przedstawił żadnych dowodów.
Mając powyższe na uwadze, Izba oddaliła odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art.
89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ustawy Pzp.

Na uwzględnienie, w ocenie Izby, zasługiwał natomiast zarzut naruszenia art. 8 ust. 3
w zw. z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 4 u.z.n.k. oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp,
z zastrzeżeniem, iż prawidłową podstawą prawną był w tym przypadku art. 11 ust. 2 u.z.n.k.,
na który Odwołujący powoływał się w uzasadnieniu odwołania, nie zaś wskazany w petitum
odwołania art. 11 ust. 4 u.z.n.k.
W pierwszej kolejności wskazać należy, iż Izba nie podzieliła stanowiska
Przystępującego jakoby przedmiotowy zarzut był zarzutem częściowo spóźnionym, które
Przystępujący opierał na tym, że Odwołujący przy zachowaniu należytej staranności mógł
powziąć wiadomość o zastrzeżeniu przez Przystępującego informacji jako tajemnica
przedsiębiorstwa już po otwarciu ofert. Czym innym jest bowiem powzięcie wiedzy
o
zastrzeżeniu przez wykonawcę części informacji w poufności, a czym innym dokonanie
przez Zamawiającego oceny skuteczności takiego zastrzeżenia, która jest elementem procesu
badania i oceny ofert. W przedmiotowym przypadku należało uznać, iż Zamawiający proces
ten zakończył z chwilą wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. w dniu 30 kwietnia 2019 r., czemu
dał wyraz nie udostępniając Odwołującemu szczegółowej oceny oferty Przystępującego
w
kryterium „Doświadczenie personelu wykonawcy” a następnie odmawiając wglądu do części
dokumentów złożonych przez Przystępującego. Odwołanie na tę czynność zostało zatem
wniesione z zachowaniem ustawowego terminu.
Prz
echodząc do meritum Izba wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp
postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do
informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach
określonych w ustawie (ust. 2). Z kolei w myśl art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków
o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Jak wynika z powyższych przepisów kluczową zasadą systemu zamówień publicznych
jest
jawność postępowania, która stanowi jedno z narzędzi i gwarancji zachowania
w
postępowaniu zarówno uczciwej konkurencji, jak i jego przejrzystości, a tym samym
narzędzie budowania zaufania do systemu zamówień publicznych (por. m.in. wyrok KIO z 20
marca 2017 r., sygn. akt KIO 2113/16). J
edną z przesłanek skutecznego zastrzeżenia
określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, jest wykazanie przez wykonawcę, że
informacje te
w rzeczywistości taką tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią, co ma istotne
znaczenie z
perspektywy zasady jawności postępowania. W konsekwencji informacje złożone
przez wykonawcę mogą pozostać niejawne tylko w takim zakresie, w jakim wykonawca

wywiązał się z ciężaru wykazania ich niejawnego charakteru. Ciężar wykazania konieczności
udzielenia takiej ochrony przepisy ustawy Pzp w
sposób wyraźny nałożyły na wykonawcę,
a b
rak takich wyjaśnień lub złożenie wyjaśnień ogólnikowych powinno być traktowane jako
rezygnacja z przewidzianej przepisem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp ochrony, co z kolei aktualizuje
po stronie Zamawiającemu obowiązek ujawnienia nieskutecznie utajnionych informacji. Innymi
słowy to nie jakiekolwiek wyjaśnienia złożone przez wykonawcę stanowią podstawę do
uznania skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, lecz takie, którymi wykonawca
wykazuje
wypełnienie
przesłanek,
które
warunkują
skuteczność
takiego
zastrzeżenia. W konsekwencji rolą Zamawiającego w toku badania ofert czy wniosków
o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest ustalenie, czy wykonawca temu obowiązkowi
sprostał wykazując, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przy
czym podkreślić trzeba, iż obowiązek „wykazania," o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp
oznacza coś więcej niż jedynie wyjaśnienie (uzasadnienie) przyczyn co do objęcia tajemnicą
przedsiębiorstwa. W ocenie Izby pod tym pojęciem należy rozumieć nie tylko złożenie samego
oświadczenia, że określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ale również,
w
okolicznościach konkretnej sprawy, udowodnienie czy co najmniej uprawdopodobnienie
takiego stanu rzeczy.
Aby wykazać zasadność zastrzeżenia danych informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa, Przystępujący zobowiązany był wykazać wystąpienie wszystkich przesłanek
tajemnicy przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 ust. 2 u.z.n.k. Zgodnie z tym przepisem,
w
brzmieniu obowiązującym od dnia 4 września 2018 r., przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym
się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do
korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. W konsekwencji Przystępujący
zobowiązany był w uzasadnieniu zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa wykazać, że po pierwsze dana informacja ma charakter techniczny,
technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
po drugie że informacja ta jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów
nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie
są łatwo dostępne dla takich osób, a po trzecie, że podjęto w stosunku do tej informacji
działania w celu utrzymania jej w poufności. Wyżej wskazane przesłanki muszą wystąpić
łącznie.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy, w ocenie składu
orzekającego Izby, Przystępujący nie wykazał, aby informacje dotyczące personelu, jaki został
przez niego wskazany w celu oceny oferty w kryterium „Doświadczenie personelu
wykonawcy,” a także w oświadczeniu podmiotu udostępniającego zasoby i wykazie osób
skierowanych do rea
lizacji zamówienia, stanowiły tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 2 u.z.n.k., w szczególności, aby informacje te posiadały wartość gospodarczą. Izba
wskazuje, iż na gruncie u.z.n.k. ochronie podlegają wyłącznie informacje, które odznaczają się
wartością gospodarczą, a w konsekwencji wymóg posiadania przez informację wartości
gospodarczej postrzegać należy jako dodatkowy element konstytutywny tajemnicy
przedsiębiorstwa. Konsekwencją powyższego jest to, że nie wystarczy stwierdzenie, iż dana
informacja ma charakter techniczny, technologiczny czy organizacyjny, ale musi ona także
przedstawiać pewną wartość gospodarczą dla wykonawcy właśnie z tego powodu, że
pozostanie poufna. Z
godnie z zasadą jawności wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego powinni liczyć się z tym, iż ich oferty co do zasady będą jawne,
w
szczególności w zakresie, w jakim będą podlegały ocenie co do spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, zgodności oferowanego świadczenia z wymaganiami
zamawiającego oraz w ramach kryteriów oceny ofert. Wartość gospodarcza powinna mieć
wymiar obiektywny, co oznacza że samo przekonanie o wartości posiadanych przez danego
wykonawcę informacji jest niewystarczające.
Jak wynika z treści uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa przedstawionego przez
Przystępującego wraz z ofertą, wartość gospodarczą informacji dotyczących personelu,
którym dysponuje on bezpośrednio czy też pośrednio (poprzez korzystanie z udostępnionych
przez podmiot trzeci zasobów) Przystępujący upatrywał jedynie w okoliczności, że ujawnienie
tych informacji konkurencyjnym wykonawcom mogłoby prowadzić do wrogiego podkupowania
personelu Przystępującego czy też wpływania na podmioty współpracujące.
Stawiana przez Przystępującego teza o istnieniu praktyki przejmowania personelu przez
konkurencję i związanym z tym ryzyku nie została jednak w żaden sposób udowodniona.
J
eżeli Przystępujący wywodził podstawy do zastrzeżenia informacji dotyczących personelu,
którym dysponuje, jako tajemnicy przedsiębiorstwa z ryzyka podkupienia tego personelu, to
nie powinien poprzestać na powołaniu się na tę okoliczność, lecz wykazać, że takie ryzyko
faktycznie występuje - wyjaśnić czy w ogóle zetknął się z taką praktyką, jakiej liczby osób
w
jego firmie to dotyczyło, a także czy wskazany w dokumentach składanych wraz z ofertą i na
wezwanie Zamawiającego personel oraz jego doświadczenie miało charakter unikalny,
wyjątkowo specjalistyczny, usprawiedliwiający przypuszczenie, że na rynku może istnieć
praktyka pozyskiwania takich osób, czy istotnie ograniczona na rynku jest liczba osób
z
doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego i punktowanym dodatkowo w ramach

kryterium oceny ofert (por. m.in. wyrok KIO z dnia 19 maja 2017 r., sygn. akt KIO 863/17).
Powyższemu obowiązkowi Przystępujący w ocenie Izby nie sprostał. Praktyki takiej, wbrew
twierdzeniom Zamawiającego i Przystępującego, nie potwierdza to, że sam Odwołujący
utajniając własny wykaz osób również powołał się na zjawisko podkupowania personelu.
Okoliczność, iż konkurencyjni wobec siebie wykonawcy podejmują próby zastrzeżenia
poufności wykazów osób składanych na potrzeby wykazania spełnienia warunków udziału
w
postępowaniu lub oceny ofert w kryteriach związanych z doświadczeniem personelu,
w
żaden sposób nie przesądza o tym, że informacje zawarte w takich wykazach stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Co więcej, jak wskazuje doświadczenie życiowe, niejednokrotnie
takie działania zmierzają jedynie do utrudnienia konkurencyjnym wykonawcom możliwości
zweryfikowania
prawidłowości złożonych oświadczeń i dokumentów i ich zgodności
z
wymaganiami Zamawiającego.
Dostrzeżenia także wymagało, że w wykazach osób składanych według wzoru
stanowiącego załącznik nr 9 i 11 do IDW, wykonawcy zobowiązani byli ujawnić jedynie
ograniczoną ilość informacji, tj. imię i nazwisko osób, ich doświadczenie zawodowe, ale
z
ograniczeniem do kilku konkretnych (spełniających wymagania Zamawiającego) inwestycji,
zajmowane stanowisko, posiadane uprawnienia, informację o stanowisku, na które dana
osoba jest proponowana i podstawę do dysponowania tą osobą. Ujawnieniu nie ulegało całe
doświadczenie zawodowe kandydata, ale wyłącznie opis jego doświadczenia w zakresie
wymaganym przez Zamawiającego w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu czy
punktacji w ramach kryterium oceny ofert. Dodatkowo składane wykazy ograniczały się do
kilku osób, a nie do całego personelu, którym dysponuje Przystępujący. W ocenie Izby, jeżeli
Przystępujący wskazywał na wartość gospodarczą informacji dotyczących doświadczenia
własnego personelu, określanego przez niego jako „kluczowy”, winien był wykazać jego
wyjątkowość, specjalistyczny charakter, tudzież inne okoliczności uprawdopodabniające
istnienie na rynku praktyki agresywnego pozyskiwania takich osób czy chociażby unikalność
zestawienia danych dotyczących personelu w takim kształcie, w jakim zostały przedstawione
Zamawiającemu. Tymczasem Przystępujący nie wykazał nawet czy na rynku faktycznie
istnieje ograniczony krąg osób z doświadczeniem zawodowym wymaganym przez
Zamawiającego. Okoliczność taka może budzić wątpliwość, skoro Zamawiający realizuje wiele
postępowań mających za przedmiot projekt i zabudowę systemu ERTMS/ECTS dla kilku
tysięcy kilometrów linii kolejowych. Sam Zamawiający na rozprawie powoływał się na inne
postępowania (dla innych linii), w których uczestniczył Odwołujący i Przystępujący .
Ponadto
nie można tracić z oczu okoliczności, iż co do zasady informacje o posiadanych
przez daną osobę uprawnieniach budowlanych są informacjami jawnymi, podobnie jak
dokumenty
potwierdzające te uprawnienia, trudno tutaj zatem w ogóle mówić o ich poufnym

charakterze.
Z kolei doświadczenie, jakim legitymują się wskazane osoby, to doświadczenie
zdobyte w inwestycjach publicznych, w związku z czym wątpliwa jest poufność danych takich
jak okres trwania danej roboty budowlanej czy zajmowane przez daną osobę stanowisko.
Należy także wskazać, iż wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (zawierający
także dane wskazane w wykazie składanym na potrzeby oceny ofert w kryterium
„Doświadczenie personelu wykonawcy”) zawiera informacje, które zostaną ujawnione na
późniejszym etapie zamówienia, najpóźniej w chwili podpisania umowy. Przystępujący
w
żaden sposób nie wykazał w czym, w takim przypadku, należy ewentualnej przewagi
gospodarczej, jaką uzyskaliby konkurencyjni wykonawcy wchodząc w posiadanie wiedzy na
temat personelu, którym Przystępujący dysponuje. Przystępujący w uzasadnieniu
zastrzeżenia tych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa poprzestał na lakonicznym
s
twierdzeniu, iż pozyskanie przez konkurencję wiedzy o jego zasobach osobowych da innym
wykonawcom przewagę, nie tłumacząc w ogóle dlaczego i w czym ta przewaga będzie się
przejawiać.
Przedstawione przez
Przystępującego uzasadnienie dla zastrzeżenia poufności
informacji
dotyczących posiadanych zasobów osobowych, Izba uznała za
ogólne, możliwe do
sporządzenia w zasadzie w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia i przez każdego
wykonawcę. Na jego
podstawie nie sposób uznać, aby poufność zastrzeżonych informacji
została wykazana w sposób, w jaki tego wymaga art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. Izba wskazuje, iż
Zamawiający nie może doszukiwać się w złożonym przez wykonawcę uzasadnieniu spełnienia
łącznie przesłanek uprawniających do zastrzeżenia danej informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa. W szczególności nie może bezkrytycznie przyjmować, że skoro pewne
informacje co do zasady mogą być uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa, to wykonawca
może być zwolniony z obowiązku wykazania, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa
tego wykonawcy. Ciężar wykazania konieczności udzielenia takiej ochrony, na co zwrócono
uwagę już powyżej, przepisy ustawy Pzp w sposób wyraźny nałożyły na wykonawcę,
a
niewywiązanie się z tego ciężaru należy uznać za jednoznaczne z koniecznością ujawnienia
złożonych informacji. Zamawiający nie jest uprawniony do utajnienia informacji, które ze swej
istoty czy charakteru mogłyby faktycznie stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, skoro
wykonawca
nie wykazał, że one taką tajemnicę stanowią. Takie działanie przeczyłoby
zasadzie jawności postępowania, jak również zasadzie uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców. Nie negując zatem ogólnej możliwości posiadania przez informacje
wskazywane w wykazach
osób wartości gospodarczej dla danego wykonawcy i waloru
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 u.z.n.k., to Przystępujący nie wykazał,
aby w przedmiotowym przypadku taka sytuacja wystąpiła.

Mając powyższe na względzie Izba uwzględniła zarzut nr 2 odwołania i nakazała
Z
amawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie
czynności badania i oceny ofert i uznanie za bezskuteczne zastrzeżenia jako tajemnicy
przedsiębiorstwa informacji znajdujących się w następujących dokumentach złożonych przez
Bombardier Transportation (ZWUS) Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
„Załącznik nr 11 - wykaz personelu na potrzeby kryterium oceny ofert”, „Zobowiązanie
podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycj
i wykonawcy niezbędnych zasobów”, „Załącznik
nr 9 -
wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia”.
Za
zasadny Izba uznała także zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1
ustawy Pzp poprzez zaniechanie
udostępnienia Odwołującemu szczegółowego uzasadnienia
faktycznego dla dokonanej oceny oferty Bombardier w kryterium „Doświadczenie personelu
Wykonawcy." Nieudostępnienie Odwołującemu przedmiotowego dokumentu było niczym
innym, jak efektem uznania przez Zamawiającego skuteczności zastrzeżenia przez
Przystępującego informacji dotyczących doświadczenia personelu jako tajemnicy
przedsiębiorstwa. Skoro Przystępujący nie wykazał, aby informacje podlegające ocenie
w
kryterium „Doświadczenie personelu wykonawcy" stanowiły tajemnicę przedsiębiorstwa,
również i uzasadnienie dokonanej przez Zamawiającego oceny w tym kryterium powinno być
jawne.
Przekazanie wykonawcom przez Zamawiającego uzasadnienia faktycznego
i
prawnego oceny ofert stanowi gwarancję realizacji wynikającej z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
zasady przejrzystości, która obejmuje między innymi możliwość prześledzenia procesu
decyzyjnego Zamawiającego. W przedmiotowym przypadku, na skutek zaniechania
Zamawiającego, Odwołujący został takiej możliwości pozbawiony. Dlatego też, w ocenie Izby,
d
okonując ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający winien udostępnić
wykonawcom szczegółowe uzasadnienie dla punktacji przyznanej w kryterium
„Doświadczenie personelu wykonawcy”.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oznaczonego nr 4 w petitum
odwołania, mając na uwadze, iż Odwołujący nie przedstawił w tym zakresie odrębnego
uzasadnienia faktycznego, natomiast powoływał się na tę właśnie podstawę prawną w ramach
zarzutów nr 1 - 3 odwołania, Izba uznała, iż zarzut ten został skonsumowany przez pozostałe
zarzuty podniesione w odwołaniu. Zarzut ten dotyczył przygotowania i prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz niezgodnie z zasadami
proporcjonalności i przejrzystości i był wywodzony z okoliczności faktycznych będących
przedmiotem pozostałych trzech zarzutów. W tym stanie rzeczy zbędnym było dokonywanie
jego odrębnej oceny.

Mając na uwadze wszystko powyższe, Izba uznała, że odwołanie zasługuje na
częściowe uwzględnienie i na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp orzekła jak w sentencji.
W kwestii kosztów postępowania Izba wskazuje, iż zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp,
w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga
o
kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony
ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art.
186 ust. 6.
Izba podziela pogląd ugruntowany w orzecznictwie sądów powszechnych, jak
i w
orzecznictwie Izby, iż w przypadku rozstrzygnięcia, w którym część odwołania wniesionego
do Krajowej Izby Odwoławczej zostaje oddalona, zaś część uwzględniona zasada
odpowiedzialności za wynik postępowania odwoławczego oznacza obowiązek stosunkowego
rozdzielenia kosztów postępowania odwoławczego w takiej części, w jakiej odwołanie odniosło
skutek (por. m.in. postanowieni
e Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r.,
sygn. akt XXIII Ga 830/18, wyrok
Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 stycznia 2016 r. sygn.
akt
XXIII Ga 1992/15, wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. sygn.
akt
XXIII Ga 880/16, wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 17 listopada 2016 r. sygn. akt
X Ga 653/16, postanowienie
Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn.
akt XXIII Ga 1886/17, wyrok KIO z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt KIO 630/18, wyrok KIO
z dnia 5 kwietnia 2018 r., sygn. akt KIO 525/18, KIO 526/18, wyrok KIO z dnia 5 października
2018 r., sygn. akt KIO 1894/18).
W przedmiotowej
sprawie Izba częściowo uwzględniła i częściowo oddaliła odwołanie.
Odwołanie okazało się zasadne w stosunku 1/2 (zarzuty związane z zaniechaniem
udostępnienia dokumentów Przystępującego uznanych za tajemnicę przedsiębiorstwa
i w efekcie
zaniechaniem udostępnienia uzasadnienia oceny oferty ww. wykonawcy
w
kryterium doświadczenie personelu) i bezzasadne w pozostałej części (zarzuty związane
z
zaniechaniem odrzucenia oferty Przystępującego z powodu niezgodności z treścią SIWZ).
Kosztami postępowania obciążono zatem Zamawiającego i Odwołującego po połowie. Na
koszty postępowania odwoławczego składał się wpis uiszczony przez Odwołującego
w
wysokości 20 000 zł, koszty poniesione przez Odwołującego z tytułu zastępstwa przed Izbą
w kwocie 3
600 zł oraz koszty poniesione przez Zamawiającego z tytułu zastępstwa przed Izbą
w kwocie 3
600 zł (łącznie 27 200 zł). Odwołujący poniósł dotychczas koszty postępowania
odwoławczego w wysokości 23 600 zł tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia
pełnomocnika (20 000 zł + 3.600 zł), tymczasem odpowiadał za nie jedynie do wysokości 13
600
zł (27 200 zł x 1/2 ). Wobec powyższego Izba zasądziła od Zamawiającego na rzecz
O
dwołującego kwotę 10 000 zł stanowiącą różnicę pomiędzy kosztami poniesionymi
dotychczas przez O
dwołującego a kosztami postępowania, za jakie odpowiadał w świetle jego
wyniku.

Biorąc powyższe pod uwagę, o kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku
postępowania - na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 5 ust.
2 pkt 1 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w
sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: ……………………………….………
……………………………….………
……………………………….………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie