eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 838/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-05-17
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 838/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2019 roku w Warszawie o
dwołania
wniesionego do Prezesa K
rajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 maja 2019 roku przez
wykonawc
ę Digiservice Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) w postępowaniu
prowadzonym przez
zamawiającego Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą w Białymstoku
(15-092)

przy udziale wykonawcy Deko-Bau Sp. z o.o.
z siedzibą w Lubinie (59-300)
,
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


orzeka:

1. oddala
odwołanie,

2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę Digiservice Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
(87-100)
i:

2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Digiservice
Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu (87-100)
tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od wykonawcy Digiservice Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) na rzecz
zamawiającego Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą w Białymstoku (15-092) kwotę
3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty
postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.
KIO 838/19

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Białymstoku.


Przewodniczący: …………………………………...

KIO 838/19

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia i realizację wystawy stałej Muzeum
Pamięci Sybiru
" przez Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą w Białymstoku (15-092) [dalej
„zamawiający”] wykonawca Digiservice sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) [dalej
„odwołujący”] złożył odwołanie wobec czynności wyboru oferty Deko-Bau spółka z o.o. jako
najkorzystniejszej.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 91 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) [dalej „ustawa Pzp”]
w związku z postanowieniami rozdziału XIX ustęp 1 punkt 4 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) w związku z treścią pozycji 5 formularza
ofertowego, poprzez dokonanie wyboru oferty Deko-
Bau spółka z o.o. (dalej
„Deko-Bau spółka z o.o.” albo „przystępujący”) jako najkorzystniejszej w wyniku
przyznania jej 10 punktów w pozycji doświadczenie osób skierowanych do realizacji
zamówienia: kierownik ds. systemów multimedialnych, a w konsekwencji przyznanie
tej ofercie łącznej ilości 100 punktów podczas, gdy oferta Deko-Bau spółka z o.o.
powinna być oceniona o 10 punktów mniej i w konsekwencji nie zostać uznaną za
najkorzystniejszą,
2. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, poprzez niezapewnienie zachowania zasady uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (w związku z naruszeniem
wyżej wymienionych przepisów ustawy) oraz udzielenie zamówienia wykonawcy
wybranemu niezgodnie z postanowieniami SIWZ a w konsekwencji przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odwołujący wniósł o:


unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,


nakazanie zamawiającemu dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert,


przyznanie odwołującemu kosztów poniesionych w związku z prowadzonym
postępowaniem odwoławczym, w tym kosztów wynagrodzenia pełnomocnika,
w kwocie 3.600,00 zł oraz kosztów dojazdu na rozprawę, które zostaną
potwierdzone poprzez przedłożenie na rozprawie stosownych rachunków,


dopuszczenie dowodów z dokumentów załączonych do odwołania na okoliczności
wskazane w jego uzasadnieniu.

Odwołujący wskazał, że w rozdziale XIX ustęp 1 punkt 4 SIWZ zamawiający podał,
KIO 838/19

że jednym z kryteriów oceny ofert jest doświadczenie osób skierowanych do realizacji
zamówienia – zamawiający wymagał podania liczby zamówień oraz pełnej nazwy zadania,
w którym uczestniczyła wskazana osoba: „Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym
ilość zamówień, wartość [jeżeli dotyczy] i nazwę zadania, w których realizacji uczestniczyły
wskazane osoby." Uzupełnił, że w formularzu ofertowym pod pozycją 5 zamawiający
wskazał: „Uwaga: W przypadku braku wskazania nazwy zadania oraz wartości zadania
[wartość zadania dot. tylko Koordynatora Projektu], oferta otrzyma odpowiednio mniejsza
ilość punktów w kryterium „doświadczenie osoby"". (dowód: postanowienia rozdziału XIX
punkt 4 SIWZ oraz wzór formularza ofertowego).
Odwołujący podał, że w pozycji 3 punktu 4 oferty złożonej przez firmę Deko-Bau
„Osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego w zakresie Kierownik ds.
systemów multimedialnych " zostały wskazane następujące opisy: „nazwa zadania:
Muzeum Azji i Pacyfiku -
Sala Muzyki/Dźwięków”, „nazwa zadania: Muzeum
im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu - Centrum Wyszkolenia Kawalerii”, „nazwa
zadania: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie”, „nazwa zadania: Muzeum ZGH - Kopalnia
wiedzy o cynku".
W ocenie odwołującego Deko-Bau w powyższym opisie wskazał nazwy
zamawiających lub co najwyżej miejsc realizacji zamówień, natomiast nie nazwy
zrealizowanych zadań.
Podniósł, że wszystkie wskazane podmioty są podmiotami zobowiązanymi do
stosowania Pzp wobec czego oczywistym jest, że postępowania prowadzone przez
wskazane podmioty były prowadzone w trybie Pzp, a więc posiadają jasne i precyzyjne
nazwy nadane przez samych zamawiających wskazanych przez Deko-Bau.
Uzupełnił, że nazwy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (przez to
także nazwy samych zadań) kształtują się zupełnie odmienne aniżeli na rynku
komercyjnym i mogą zostać precyzyjne wskazane. Wskazał także, że podanie nazw jest
wyraźnie wymagane treścią formularza ogłoszenia o zamówieniu w sekcji II, punkt 1.1. a co
za tym idzie wszczęcie postępowania i ogłoszenie zamówienia wymaga nadania zadaniu
określonej, konkretnej i precyzyjnej nazwy.
Wskazał, że w ofercie Deko-Bau zostali wskazani: zamawiający lub miejsca
realizacji zamówię, ale nie została wskazana żadna nazwa zadania ani nazwa zamówienia,
która umożliwiłaby identyfikację zadania, w ramach którego dana osoba pełniąca obowiązki
kierownika ds. systemów multimedialnych zdobyła doświadczenie, co oznacza, że oferta
Deko-
Bau sp. z o.o. powinna była w kryterium doświadczenia osób skierowanych do
realizacji zamówienia otrzymać 0 (zero) punktów.
Wedle odwołującego takie rozumienie SIWZ i wymogów zamawiającego potwierdza
także sam oferent, który w punkcie 4.1) dotyczącym opisu doświadczeń wymaganego dla
KIO 838/19

Koordynatora Projektu Pana P. M.
podał dokładne nazwy zadań, w których brała udział
wskaza
na osoba (dowód: oferta Deko-Bau sp. z o.o. strona 2).
Odwołujący podniósł, że niedopuszczalną jest konwalidacja popełnionego błędu
albowiem zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w toku badania i oceny ofert zamawiający
może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert jednakże
niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 tego przepisu, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Odwołał się do wyroku z 5 września 2018r. o sygn. akt KIO 1688/18, zgodnie
z którym: „skoro zamawiający określił, iż doświadczenie osoby stanowi element oceniany
na podstawie kryteriów oceny ofert i wskazywane w treści formularza ofertowego, to nie
ule
ga wątpliwości, że nie stanowi ono dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 P.z.p.,
oraz nie jest dokumentem uzupełnianym czy podlegającym modyfikacji w trybie określonym
w art. 26 ust. 3 p.z.p. Oświadczenie złożone w formularzu ofertowym nie powinno również
podlegać zmianie w trybie art. 87 ust. 1 p.z.p., bowiem prowadziłoby to do
niedopuszczalnych negocjacji treści oferty w zakresie odnoszącym się do kryteriów oceny
ofert.Odwołujący podniósł także, na wypadek nieuwzględnienia argumentacji powyżej, iż
nawet jeśli hipotetycznie przyjąć, że wskazane przez Deko-Bau sp. z o.o. opisy wskazują
na nazwy zadania to nie precyzują w ramach jakiego zamówienia wskazana osoba zdobyła
niezbędne doświadczenie. Stwierdził, że ci sami zamawiający mogli i z pewnością
pro
wadzili postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które w swoich zakresach
nie miały nic wspólnego z systemami multimedialnymi. Wskazał na następujące
zamówienia realizowane przez zamawiających, na których powołuje się Deko-Bau
sp. z o.o. w swojej ofercie:
1.
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Numer ogłoszenia 592707-N-2018 z dnia
2018-07-
20, Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych
na potrzeby ekspozycji stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.
2. Muzeum im.
ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu Numer ogłoszenia: 231830-
2011, Nazwa zamówienia: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku
spichrzy nr 11/13
– etap I.
3.
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Numer ogłoszenia 655130-N-2018 z 2018-
11-29, Nazwa
zamówienia: Usługi w zakresie bieżącego utrzymania i pielęgnacji
parku
– arboretum (oddziały 1 – 31) oraz oddziałów 32 i 33 w pokazowej zagrodzie
zwierząt ośrodka kultury leśnej w Gołuchowie w roku 2019.

KIO 838/19

Stwierdził, że wskazani zamawiający mogli organizować postępowania o całkiem
odmiennych nazwach aniżeli przytoczone przez DIGISERVICE spółka z o.o. i z tego
względu nie sposób zweryfikować, czy i na ile Deko-Bau spółka z o.o. w rzeczywistości
wykazała w treści oferty wymaganą wiedzę i doświadczenie.
Stwier
dził nadto, że żaden z powyższych zamawiających nie zorganizował
postępowania, które nazwą mogłoby choć zbliżać się do nazw podanych w treści oferty
albowiem dokonał analizy przeprowadzonych postępowań przez tych zamawiających, która
prowadzi do następujących wniosków:
1. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie im. Andrzeja Wawrzyniaka ul. Solec 24,
00-
403 Warszawa organizowało postępowanie o nazwie: „Zaprojektowanie
i wykonanie prac budowlanych na potrzeby ekspozycji stałej Muzeum Azji i Pacyfiku
w Warszawie, w ramach zadania pn.: „Podróż na Wschód-nowa oferta kulturalna
Muzeum Azji i Pacyfiku".
2.
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu przy ul. Wodna 3/5,
86-
300 Grudziądz organizowało postępowanie o nazwie „Wykonanie stałych
elementów aranżacji wystawy w salach wystawowych Muzeum w Grudziądzu”.
3.
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie jako nazwę zadania wskazywał: "Wykonanie,
dostarczenie i montaż elementów aranżacji przestrzeni przeznaczonej na wystawę
stałą o charakterze muzealnym w budynku "Powozownia" w Ośrodku Kultury Leśnej
w Gołuchowie."

Podniósł, że Muzeum ZGH nie nosi nawet nazwy podobnej do tej podanej w ofercie
albowiem nie istnieje zamawiający o nazwie „Muzeum ZGH". Dodał, że istnieje co prawda
podmiot o nazwie Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. jednakże – zdaniem
odwołującego – nie sposób pozyskać informacji, aby utworzył on jednostkę kultury jaką jest
muzeum.

Na podstawie dokumentacji przekazanej przez za
mawiającego w kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przy piśmie z dnia 9 maja 2019 r., tj. postanowień
rozdziału IXI SIWZ, Formularza ofertowego przystępującego, Informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty z dnia 26 kwietnia 2019 r. dowodów złożonych przez odwołującego
i przystępującego, wskazanych w dalszej części uzasadnienia, Odpowiedzi na odwołanie
(pismo zamawiającego z dnia 17 maja 2019 r.), a także stanowisk stron i przystępującego
zaprezentowanych w toku rozprawy skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje.

Skład orzekający Izby ustalił, że nie została wypełniona żadna z przesłanek
skutkujących odrzuceniem odwołania w trybie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp i nie stwierdziwszy
KIO 838/19

ich, skierował odwołanie do rozpoznania na rozprawę.
Skład orzekający Izby ustalił także, że wykonawca wnoszący odwołanie posiada
interes w uzyskaniu zamówienia, kwalifikowany możliwością poniesienia szkody w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1
ustawy Pzp.

Skład orzekający Izby dopuścił i przeprowadził dowody:
1. z korespondencji e-
mail złożonej przez odwołującego – z dnia 15 i 16 maja 2019 r.
z Kierownikiem Działu Gospodarczego Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi
w Grudziądzu, potwierdzającej realizację w 2018 roku zadania obejmującego zakup
i montaż wyposażenia wystawy „Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu
1920-
1939”, z dnia 15 i 16 maja 2019 r. z osobą z Działu BHP i Szkolenia ZGH
Bolesław S.A., potwierdzającej istnienie wystawy „Kopalnia wiedzy o cynku”;
2.
z dokumentów złożonych przez przystępującego – pismo Dyrektora Muzeum Azji
i Pacyfiku z Warszawy z dnia 14 maja 2019 r. potwierdzające wykonanie zadania
„Sala
Muzyki/Dźwięków”
i
uczestnictwo
M.
K.,
pismo
z
Muzeum
im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu z dnia 14 maja 2019 r. potwierdzające
wykonanie zadania „Centrum Wyszkolenia Kawalerii” i uczestnictwo M. K., pismo
Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 14 maja 2019 r.
potwierdzające wykonanie zadania obejmującego wykonanie i montaż oraz
uruchomienie systemów AT, IT i oświetlenia oraz zarządzanie kontem
multimedialnym na potrzeby ekspozycji muzealnej, pismo Prezesa Zarządu,
Dyrektora
Naczelnego ZHG Bolesław z dnia 14 maja 2019 r. potwierdzające
wykonanie zadania „Kopalnia wiedzy o cynku” i uczestnictwo M. K.

S
kład orzekający Izby ustalił, co następuje.
Zgodnie z rozdziałem XIX „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert” zamawiający
przewi
dział, jak jedno z czterech kryteriów, kryterium „doświadczenie osób”, przypisując mu
20% znaczenie.
Zamawiający podał, że „Liczba punktów w ramach kryterium „doświadczenie osób”
skierowanych do realizacji zamówienia zostanie przyznana zgodnie z poniższym opisem
(…) b) kierownik ds. systemów multimedialnych odpowiedzialny za wykonanie stanowisk
multimedialnych i interaktywnych oraz zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania
sprzętem AV i IT i oświetlenia, posiadający doświadczenie w wykonaniu zamówień
obejmujących swoim zakresem montaż oraz uruchomienie systemów AV, IT i oświetlenia
oraz zarządzanie kontem multimedialnym na potrzeby ekspozycji *, w ilości: 2 zamówienia
– 0 pkt 3 zamówienia – 5 pkt 4 zamówienia – 20 pkt”.

KIO 838/19

„*” zamawiający przypisał treść „dotyczy zamówień zakończonych”.
Dodatkowo zamawiający przewidział: „Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym
ilość zamówień, wartość (jeżeli dotyczy) i nazwę zadania, w których realizacji uczestniczyły
wskazane osoby

”.
Zamawiający we wzorze formularza ofertowego przewidział m.in. pkt 4
o treści: „Oświadczam, iż osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego: …..
Uwaga: W przypadku braku wskazania nazwy zadania oraz wartości zadania (wartość
zadania dot. Tylko Koordynatora pr
ojektu), oferta otrzyma odpowiednio mniejszą ilość
punktów w kryterium „doświadczenie osoby”.


Przystępujący w formularzu ofertowym oświadczył, iż osobą skierowaną do
realizacji zamówienia jako kierownik ds. systemów multimedialnych jest M. K. o
następującym doświadczeniu: „ – 4 zadania* nazwa zadania Muzeum Azji i Pacyfiku-Sala
Muzyki Dźwięków nazwa zadania: Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu-
Centrum Wyszkolenia Kawalerii nazwa zadania: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
nazwa zadania: Muzeum ZGH Bolesław – Kopalnia wiedzy o cynku
”.

Pismem z dnia 26 kwietnia 2019 r. zamawiający zawiadomił wykonawców
o wyborze najkorzystniejszej oferty (Pismo „Informacja o wyborze najkorzystniejszej
oferty

”), wskazując, że za najkorzystniejszą uznał ofertę przystępującego („ponieważ
uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt.
”) oraz podając punktację, jaką przyznał
poszczególnym ofertom w poszczególnych kryteriach.
Ofercie przystępującego w kryterium „doświadczenie osób” zamawiający przyznał
łącznie 20 pkt, tj. 10 pkt za doświadczenie osoby – koordynatora projektu i 10 pkt za
doświadczenie osoby – kierownika ds. systemów multimedialnych, co w obu przypadkach
odpowiadało uznaniu przez zamawiającego, że osoby te legitymują się doświadczeniem
w postaci 4 zamówień każdy (zamawiający podał zarówno ilość punktów, jak i ilość
zamówień „składających się” na doświadczenie osób).

Zarzut wyboru oferty przystępującego jako najkorzystniejszej w wyniku przyznania
jej 10 p
unktów w pozycji doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia:
kierownik ds. systemów multimedialnych, a w konsekwencji przyznanie tej ofercie łącznej
ilości 100 punktów podczas, gdy oferta ta powinna być oceniona o 10 punktów mniej
i w konsekwencji nie zostać uznaną za najkorzystniejszą nie potwierdził się.

Skład orzekający Izby zważył, co następuje.
Ustalony przez zamawiającego w SIWZ sposób oceny ofert jest tak dla
KIO 838/19

wykonawców, jak i samego zamawiającego wiążący na etapie całego postępowania
przetargowego w tym w
szczególności na etapie badania i oceny ofert. Odstępstwo od
uprzednio wskazanych reguł oceny stanowiłoby rażące naruszenie zasad uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców.
I niezależnie od tego jak „dobry” albo „jak zły” jest przewidziany przez
zamawiającego w SIWZ sposób oceny (o ile nie narusza przepisów o zamówieniach
publicznych)
oraz jak „duże” albo jak „małe” znaczenie danemu kryterium przypisał
zamawiaj
ący, to sposób ten musi zostać zastosowany przez zamawiającego do oceny
złożonych ofert. Dla zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
oferentów koniecznym jest wyłożenie sposobu rozumienia postanowienia SIWZ
przewidującego przyznanie punktacji za doświadczenie kierownika ds. systemów
multimedialnych z zastosowaniem
wykładni literalnej.
Stosując językową interpretację sposobu oceny ofert przewidzianego przez
zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w kryterium doświadczenie kierownika ds. systemów multimedialnych, uznać należy, że
zamawiający miał opierać się na oświadczeniach wykonawców co do ilości zamówień,
w których realizacji uczestniczyła dana osoba (w których uzyskała doświadczenie) oraz na
oświadczeniach wykonawców co do nazw zadań, w których realizacji uczestniczyła dana
osoba
. Podkreślenia wymaga, że zamawiający posłużył się dwoma odrębnymi pojęciami –
„zamówienia” oraz „zadania”, co przesądza (przy braku odmiennych postanowień SIWZ)
o tym, że pojęć tych nie można utożsamiać. Nadto, zamawiający nie zawęził
sformułowania „nazwa zadania” tak, iżby miała to być li tylko nazwa nadana przez
zamawiającego (organizatora przetargu). Było to o tyle uzasadnione, że częstokroć
odrębne nazwy samych zadań (w odróżnieniu od nazwy zamówienia jako całości) nie są
w ogóle nadawane przez zamawiających. W ramach jednego zamówienia publicznego
zamawiający opisują, w ramach szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, obowiązek
r
ealizacji przez zwycięskiego wykonawcę szeregu różnych, różnorakich zadań (różne
dziedziny, branże), które to zadania częstokroć nie znajdują nawet odzwierciedlenia
w nazwie samego
zamówienia, jaką zamawiający wskazują w ogłoszeniach.
Dostrzec także należy, że dopuszczenie interpretacji „nazwa zadania” w ten sposób,
iż obowiązkiem wykonawcy wskazującego osobę, która uzyskała doświadczenie w ramach
kontraktu publicznego było posłużenie się pełną nazwą zamówienia (z ogłoszenia
o zamówieniu) różnicowałoby, z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców, obowiązki tychże wykonawców w porównaniu do wykonawców,
którzy wskazują osobę, która uzyskała doświadczenie w ramach kontraktu prywatnego. Jak
bowiem wskazywał sam odwołujący nazwy zamówień komercyjnych kształtują się zupełnie
odmiennie na rynku komercyjnym i nie podlegają rygorom ustawy Pzp.
KIO 838/19

Wobec powyższego za zgodne z SIWZ uznać należy wskazanie nazwy nadanej
zadaniu przez wykonawcę.

W świetle ww. postanowień SIWZ nie znajduje potwierdzenia stanowisko
odwołującego iżby obowiązkiem wykonawcy było podanie „w ramach jakiego zamówienia
wskazana osoba zdobyła niezbędne doświadczenie”. Ponownie skład orzekający Izby
podnosi, że z literalnego brzmienia SIWZ wynika, iż wykonawca miał złożył oświadczenie
co do „ilości zamówień” oraz co do „nazwy zadania”, nie zaś dodatkowo co do tego
w ramach jakiego zamówienia zadanie było wykonane.

Skład orzekający Izby nie podzielił także stanowiska odwołującego co do braku
możliwości identyfikacji zadań wskazanych przez przystępującego w formularzu ofertowym,
przy czym
– w ocenie składu orzekającego Izby – kluczowym nie jest wcale to, czy
identyfikacja taka „udała się w 100%” odwołującemu („sukces” w identyfikacji nie leżał
zresztą w interesie odwołującego), ale to, czy identyfikacji takiej mógł dokonać
zamawiający (gdyby uznał to za zasadne z jakichkolwiek względów np. ze względu na
wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń wykonawcy), w tym korzystając z wyjaśnień
wykonawcy
w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Wyjaśnienia takie nie prowadziłyby, wbrew
twierdzeniu odwołującego, do zmiany treści oferty, ponieważ oferta przystępującego
w zakresi
e doświadczenia M. K. była – w świetle oczekiwań zamawiającego
wyartykułowanych w SIWZ – kompletna (podano ilość zamówień i nazwy zadań, których
stopnia szczegółowości zamawiający nie wskazał) i nie wymagała uzupełnień.
Złożone przez przystępującego na rozprawie dokumenty, które potwierdzają, że
zadania wskazane w formularzu ofertowym zostały zrealizowane przystępujący mógłby
dodatkowo
załączyć do wyjaśnień na wezwanie zamawiającego.
Na marginesie skład orzekający Izby zauważa, że użycie przez przystępującego
skrótu „ZGH Bolesław”, którym posługuje się nawet sam podmiot, którego skrót dotyczy ma
znaczenie drugorzędne.

Reasumując, zamawiający prawidłowo zastosował przewidziany przez siebie
w SIWZ sposób oceny oferty i przyznał przystępującemu, wobec złożonych oświadczeń,
10 pkt za doświadczenie osoby wskazanej przez tego wykonawcę jako kierownika
ds. systemów multimedialnych.

Powyższe przesądza o uznaniu przez skład orzekający Izby, że zarzut się nie
potwi
erdził.

KIO 838/19

Zarzut zaniechania zachowania zasady uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców oraz udzielenie zamówienia wykonawcy wybranemu niezgodnie
z postanowieniami SIWZ, a w konsekwencji przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych nie
potwierdził się.

Skład orzekający Izby zważył, co następuje.
Zarzut został postawiony przez odwołującego w konsekwencji zarzutu poprzedniego
(jak ujął to odwołujący w pkt II ppkt 2 odwołania – „w związku z naruszeniem wyżej
wymienionych przepisów ustawy
”).
W konsekwencji uznania, że zarzut poprzedni nie potwierdził się skład orzekający
Izby uznał, że nie potwierdził się także ten zarzut.

Ze względu na to, że nie potwierdził się żaden z zarzutów odwołania skład
orzekający orzekł jak w sentencji, oddalając odwołanie.

Skład orzekający Izby zważył, co następuje.KIO 838/19

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp
oraz
§ 3 pkt 1) lit. a) oraz pkt 2) lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów z 2018 r., poz. 972).Przew
odniczący: …………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie