eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 798/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-05-16
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 798/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z si
edzibą w Nowym Dworze Gdańskim w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego:
Gminę Nowy Dwór Gdański

przy udziale wykonawcy: D. G.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „OAZA”
Usługi Ogrodnicze D. G.


orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej i powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym
wykluczenie wykonawcy: D. G.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
„OAZA” Usługi Ogrodnicze D. G. z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. K
osztami postępowania obciąża Zamawiającego: Gminę Nowy Dwór Gdański, i:

2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie:
siedem
tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim tytułem wpisu od odwołania;
2.2.
zasądza od Zamawiającego: Gminy Nowy Dwór Gdański na rzecz wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim kwotę 11.582,40 zł (słownie:
jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy), stanowiącą
uzasadnione koszty strony poniesione
z tytułu wpisu od odwołania, wynagrodzenia
pełnomocnika oraz dojazdu na rozprawę.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Przewodniczący: ….……………………………

Sygn. akt: KIO 798/19
UzasadnienieZamawiający - Gmina Nowy Dwór Gdański („Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonywanie usług pn.
„Utrzymanie terenów zielonych administrowanych przez Gminę Nowy Dwór Gdański” (dalej
jako „Postępowanie”). Wartość ww. zamówienia nie przekracza kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 28 marca 2019 r. w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod numerem 530935-N-2019.

I. W dniu 29 kwietnia 2019
r. Odwołujący - Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim wniósł do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na czynność wyboru oferty

wykonawcy: D. G.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „OAZA” Usługi Ogrodnicze D. G. (dalej jako
„Wykonawca Oaza”) jako najkorzystniejszej w Postępowaniu.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1. art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art 82 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
Wykonawcy Oaza, w sytuacji, gdy jej tr
eść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (dalej: „SIWZ"),
2.
art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z § 2 ust. 4 pkt 2 oraz w zw. z § 14 ust. 2
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, dalej „rozporządzenie w sprawie
dokumentów"), poprzez dopuszczenie, a następnie dokonanie oceny oferty na
podstawie dokumentów, które nie zostały złożone przez Wykonawcę Oaza w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
3.
art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie dokonania wyboru oferty Odwołującego
jako najkorzystniejszej spełniającej wymagania specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
4. art. 7 ust. 3 Pzp jako konsekwencja
naruszeń w powyższym zakresie, poprzez
udzielenie zamówienia Wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami, bowiem jego
oferta nie odpowiada treści SIWZ;
5. art. 7 ust. 1 Pzp jako konsekwencja
naruszeń w powyższym zakresie, poprzez
prowadzanie postępowania w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, oraz wszystkich innych przepisów
przywołanych w odwołaniu.

W związku z podniesionymi zarzutami Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości
i
nakazanie Zamawiającemu:

unieważnienia decyzji o wyborze oferty Wykonawcy Oaza;
powtórzenia czynności badania i oceny ofert, odrzucenia oferty Wykonawcy Oaza na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz dokonania wyboru oferty na
jkorzystniejszej spośród
ofert nieodrzu
conych, tj. oferty Odwołującego.
Uzasadniając podniesione zarzuty Odwołujący powołał się na postanowienia SIWZ [pkt V 2)
c); VII 4); VII 5) a); VII 6); VII 17); VIII 2)] oraz przepisy rozporz
ądzenia w sprawie dokumentów
[§ 2 ust. 4 pkt 2 oraz § 14 ust. 2] i stwierdził, iż pomimo tak precyzyjnych przepisów
powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowień SIWZ, Zamawiający dokonał wyboru
oferty Wykonawcy Oaza, który nie przedłożył dokumentów na potwierdzenie spełniania
warunku udziału w Postępowaniu, tj. dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług -
w wymaganej formie w wyznaczonym terminie, podczas gd
y powinien taką ofertę odrzucić
jako niespełniającą wymogów SIWZ. Odwołujący wskazał, iż Wykonawca Oaza nie złożył
dokumentów stanowiących dowody potwierdzające należyte wykonanie usług na wezwanie
Zamawiającego skierowane do niego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. W związku z tym
wykonawca ten został wezwany przez Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp,
do uzupełnienia ww. dokumentów. W odpowiedzi na powyższe wezwanie Wykonawca
Oaza
uzupełnił dokumenty, jednakże w wymaganej formie pisemnej nastąpiło to po upływie
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu. Odwołujący wyjaśnił, iż Zamawiający w treści
SIWZ przewidział dla oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w Postępowaniu wyłącznie formę pisemną.
Na rozprawie Odwołujący podtrzymał stanowisko w sprawie.
II. Pismem z dnia 10 maja
2019 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na odwołanie wnosząc
o jego oddalenie.
Zamawiający potwierdził, iż w dniu 18 kwietnia 2019 r. zwrócił się do
Wykonawcy Oaza
o uzupełnienie brakującej dokumentacji. Wykonawca otrzymał wezwanie w
dniu 19 kwietnia 2019 r. i tego samego dnia
niezwłocznie odesłał wnioskowane dokumenty o
godz. 15.30. W ocenie Zamawiającego rozpoczęcie biegu terminu do złożenia dokumentów
nastąpiło dopiero w dniu 23 kwietnia 2019 r., nie zaś jak postuluje Odwołujący w dniu 20
kwietnia 2019 r.
Zamawiający powołał się na regulację art. 14 ust. 1 ustawy Pzp. W jego
ocenie skoro
wyznaczył termin 3 - dniowy na uzupełnienie dokumentacji, to bieg terminu do
uzupełnienia dokumentacji rozpoczął się we wtorek. Do tego dnia bowiem obiektywnie
Wykonawca Oaza
nie mógł zadośćuczynić nałożonemu nań zobowiązaniu, gdyż Urząd
Zamawiającego był zamknięty (sobota, niedziela oraz poniedziałek), zaś dokumenty powinny
zostać dostarczone do tego właśnie miejsca. Istniała zatem obiektywna przeszkoda
uniemożliwiająca złożenie stosownej dokumentacji. Zaznaczył, że zarówno Zamawiającego
jak i Wykonawcy nie można obarczać konsekwencjami ilości dni niezbędnej na doręczenie

przesyłki przez operatora pocztowego. Zamawiający zauważył, że wyznaczony przez niego
okres trzydniowy
przypadał na Święta Wielkiej Nocy, co w praktyce zapewne przyczyniło się
do zwłoki operatora pocztowego w terminowym doręczeniu wnioskowanej dokumentacji.
Niezależnie od powyższego, zdaniem Zamawiającego przesłanie w dniu 19.04.2019 r.
niezbędnej dokumentacji w formie elektronicznej stworzyło domniemanie skutecznego
doręczenia przedmiotowych dokumentów, pod warunkiem, że rzeczywiście bez zbędnej zwłoki
w rozsądnym terminie została nadana korespondencja zawierająca dokumentację w formie
jaką zastrzegł Zamawiający. W ocenie Zamawiającego nie budzi wątpliwości, że w niniejszej
sprawie
taka okoliczność miała miejsce.
Ponadto,
Zamawiający wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z danych
obejm
ujących historię przekazu przez operatora pocztowego listu poleconego, nadanego
przez Wykonawcę Oaza w dniu 20 kwietnia 2019 r., zawierającego uzupełnienie braków
formalny
ch, na okoliczność daty nadania oraz długości doręczania korespondencji przez
Pocztę Polską S.A. do Urzędu Zamawiającego.
Na rozpr
awie Zamawiający podtrzymał stanowisko w sprawie.
III. Pismem wniesionym do Prezesa Izby w dniu 30 kwietnia 2019 r. D. G.
prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą „OAZA” Usługi Ogrodnicze D. G. zgłosił przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. Powołując się na postanowienie
zawarte w pkt VIII 2) SIWZ stwierdził, iż postępowanie Zamawiającego było prawidłowe.

Izba ustaliła, co następuje:

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2
ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Izba stwierdziła, że Odwołujący posiadał legitymację do wniesienia odwołania, zgodnie
z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.
Izba ustaliła, że stan faktyczny sprawy nie był pomiędzy stronami sporny. Na podstawie
dokumentacji Postępowania Izba ustaliła

w szczególności, co następuje:
Zgodnie z pkt V 2) c) a) SIWZ warunek
udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności
technicz
nej lub zawodowej został przez Zamawiającego określony w następujący sposób:
a)
warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było utrzymanie i pielęgnacja
terenów zieleni o wartości pojedynczego zamówienia min. 100.000,00 zł,


Zgodnie z pkt VII 4) SIWZ
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt V
ust. 2 lit. c) SIWZ, obowiązany był złożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ic
h wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie – według wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ.

Zgodnie z pkt VII 5) a) SIWZ
[d]owodami o których mowa w pkt VII ust. 4 lit a) są:
a.
referencje/poświadczenie bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane; b. w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie
Wykonawcy
– jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w ust. a.

Zgodnie z pkt VII 6) SIWZ [
w] zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Zgodnie z pkt VII 17) SIWZ
[d]
okumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w
postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z
oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia muszą być składane w oryginale.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Zgodnie z pkt VIII 2) SIWZ
[w] niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca mogą
przekazywać pisemnie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, za wyjątkiem oferty
wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw dla których przewidziano wyłącznie formę
pisemną.

Pismem z dnia 10 kwietnia 2019 r. Zamawiaj
ący na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał
Wykonawcę Oaza, którego ofertą została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni od
dnia otrzymania wezwania
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w Postępowaniu, w tym wykazu wykonanych usług wraz z
dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

Wykonawca Oaza udzielił odpowiedzi na ww. wezwanie drogą poczty elektronicznej (skany
dokumentów) w dniu 15 kwietnia 2019 r., natomiast w formie pisemnej – w dniu 17 kwietnia
2019 r.
Następnie pismem z dnia 18 kwietnia 2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp, wezwał Wykonawcę Oaza do uzupełnienia dowodów potwierdzających należyte
wykonanie usług - w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania.
Ww. wezwanie
zostało Wykonawcy Oaza doręczone w dniu 19 kwietnia 2019 r.
Odpowiedzi na ww. wezwanie Wykonawca Oaza
udzielił przesyłając skany wymaganych
dokumentów drogą elektroniczną w dniu 19 kwietnia 2019 r., natomiast w formie pisemnej
dokumenty zostały doręczone Zamawiającemu w dniu 25 kwietnia 2019 r.
W dniu 24 kwietnia 2019 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców biorących udział
w
Postępowaniu o wyborze oferty Wykonawcy Oaza jako najkorzystniejszej.
Ponadto Izba uznała, iż złożony przez Zamawiającego dowód w postaci danych obejmujących
historię przekazu przez operatora pocztowego listu poleconego, nadanego przez Wykonawcę
Oaza w dniu 20 kwietnia 2019 r., zawierającego uzupełnienie braków formalnych, na
okoliczność daty nadania oraz długości doręczania korespondencji przez Pocztę Polską S.A.
do Urzędu Zamawiającego
– został powołany na potwierdzenie okoliczności nie mających
istotnego znaczenia dla rozst
rzygnięcia niniejszej sprawy. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego data nadania pisma jak i długość okresu doręczania korespondencji
przez operatora pocztowego nie mają znaczenia dla stwierdzenia terminu wniesienia pisma
do zamawiającego.

Izba zważyła, co następuje:

Jak wynika z postanowienia SIWZ zawartego w pkt VIII 2) SIWZ
Zamawiający wymagał formy
pisemnej dla
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
Postępowaniu. Doręczenie ww. dokumentów drogą faxu lub poczty elektronicznej zostało w
od
niesieniu do ww. dokumentów w sposób wyraźny wyłączone, a zatem nie mogło zostać
uznane za skuteczne.

Wezwanie do uzupełnienia dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług (pismo
z
dnia 18 kwietnia 2019 r.) zostało doręczone Wykonawcy Oaza w dniu 19 kwietnia 2019 r.
Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy Pzp d
o czynności podejmowanych przez
zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią
inaczej. Przepisy ustawy Pzp nie zawierają regulacji dotyczącej rozpoczęcia biegu terminu,

a
zatem w tym zakresie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art.
111 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne
zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
W ustawie Pzp unormowana została jedynie sytuacja, w której koniec terminu do wykonania
czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Zgodnie z przepisem art.
14 ust. 2 ustawy Pzp j
eżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub
dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych
od pracy (podobne unormowanie zawiera Kodeks cywilny).
W związku z powyższym 3 – dniowy termin wyznaczony przez Zamawiającego wezwaniem z
dnia 18 kwietnia 2019 r. (doręczonym w dniu 19 kwietnia 2019 r.) rozpoczął bieg w dniu 20
kwietnia 2019 r. (zgodnie z art. 111
§ 2 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp).
To, że 20 kwietnia 2019 r. wypadał w sobotę nie ma znaczenia, albowiem ani ustawa Pzp, ani
Kodeks cywilny nie zawiera regulacji dotyczących „przesunięcia” początkowego dnia terminu,
w przypadku gdy wyp
ada on w sobotę. Z tego samego powodu za niemającą znaczenia
należało uznać okoliczność, iż dnia 20 kwietnia 2019 r. siedziba Zamawiającego była
zamknięta – uwzględnienie tej okoliczności w kontekście oceny dochowania terminu do
udzielenia odpowiedzi na wezwanie
nie znajdowałoby oparcia w obowiązujących przepisach
prawa. Nie można również zgodzić się z Zamawiającym, iż Wykonawca Oaza dołożył należytej
staranności, albowiem udzielił odpowiedzi poprzez przesłanie skanów dokumentów jeszcze
tego samego dnia, a
dokumenty w formie pisemnej nadał w pocztówce operatora pocztowego
następnego dnia w godzinach przedpołudniowych i w związku z tym nie powinien ponosić
negatywnych konsekwencji opóźnienia powstałego po stronie operatora pocztowego. Należy
podkreślić, iż termin na udzielenie odpowiedzi na wezwanie, jak i forma i sposób doręczenia
wymaganych dowodów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu
zostały w sposób jednoznaczny określone – odpowiednio w treści wezwania oraz
postanowieniach SIWZ. Nie
stało nic na przeszkodzie, aby ww. wykonawca przed upływem
wyznaczonego
terminu wystosował do Zamawiającego drogą faxu lub poczty elektronicznej
wniosek o
jego zmianę. Nie można również podzielić opinii Zamawiającego, iż w chwili
przesłania skanów wymaganych dokumentów drogą poczty elektronicznej powstało
domniemanie skutecznego doręczenia, albowiem takiego domniemania w tego rodzaju
sytuacjach
nie przewidują ani przepisy prawa ani postanowienia SIWZ. W związku z
powyższym należało stwierdzić, iż udzielenie odpowiedzi przez Wykonawcę Oaza na
wezwanie Zamawiającego z dnia 18 kwietnia 2019 r. (doręczone w dniu 19 kwietnia 2019 r.)
nastąpiło w dniu 25 kwietnia 2019 r., a nie 23 kwietnia 2019 r., a zatem z przekroczeniem 3-
dniowego terminu wyznaczonego przez Za
mawiającego.

Sytu
ację, w której wykonawca udzielił odpowiedzi na wezwanie zamawiającego po upływie
wyznaczonego terminu należy traktować na równi z sytuacją, w której odpowiedź w ogóle nie
została udzielona. Dopuszczenie w tym zakresie odstępstwa sprzeciwiałoby się zasadzie
zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W przypadku
niezłożenia przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów wymaganych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu zachodzi podstawa do wykluczenia wykonawcy
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem z
postępowania o
udz
ielenie zamówienia wyklucza się między innymi wykonawcę, który nie wykazał spełniania
warunków udziału w postępowaniu. Niezłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu powinno być kwalifikowane jako niewykazanie spełniania
warunków udziału w postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, Izba uznała, iż wobec
niezłożenia przez Wykonawcę Oaza (w wymaganym terminie) dokumentów potwierdzających
spełnianie jednego z warunków udziału w Postępowaniu, w związku z mającym miejsce
wezwaniem
przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp, zachodzi podstawa do wykluczenia tego wykonawcy z Postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
Wymaga zauważenia, iż w ramach zarzutów podniesionych w odwołaniu Odwołujący wskazał
na zaniechanie odrzucenia oferty
Wykonawcy Oaza. Należy wskazać, iż niezgodność treści
oferty z SIWZ ma miejsce wtedy, gdy treść oferowanego przez wykonawcę świadczenia nie
odpowiada wymaganiom Zamawiającego wyrażonym w tym zakresie w treści SIWZ.
Niewykazanie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym wynikające z
niezachowania zawartych w postanowieniach SIWZ wymogów co do formy oświadczeń lub
dokume
ntów wymaganych na potwierdzenie spełniania tych warunków, stanowi przesłankę
do wykluczenia wykonawcy z
postępowania. Również jedno z żądań odnośnie dalszych
czynności w Postępowaniu zostało sformułowane jako żądanie nakazania Zamawiającemu
odrzucenia oferty Wykonawcy Oaza (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp), a nie
wykluczenia tego wykonawcy (na p
odstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp). Powyższe w
ocenie składu orzekającego Izby nie stało jednak na przeszkodzie uwzględnieniu odwołania i
nakazania Zamawiającemu wykluczenia Wykonawcy Oaza z Postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp
w ramach nakazanej, powtórnej czynności badania i oceny ofert
po unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Na gruncie przepisów
regulujących postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławcza pod pojęciem
zarzutu rozumienie się wskazanie określonych okoliczności faktycznych – przyczyn
uzasadniających zdaniem wykonawcy naruszenie przez zamawiającego wskazanych
przepisów prawa. W ocenie składu orzekającego Izby okoliczności przedstawione przez
O
dwołującego w odwołaniu uzasadniają stwierdzenie naruszenie przez Zamawiającego

p
rzepisów ustawy Pzp, tj. art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. Istotnie
wskazana przez Odwołującego w odwołaniu podstawa prawna i sformułowane w związku z
podniesionymi zarzutami żądania były częściowo nieprawidłowe, jednakże były one
nakierowane na ten sam skutek w postaci wyeliminowania ww. wykonawcy z Postępowania i
tak rozumiane żądanie – w świetle podniesionych przez Odwołującego okoliczności
uzasa
dniających stwierdzenie naruszeń - winno być przez Izbę uwzględnione.

Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła, jak
w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp
oraz § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972),
stosownie do wyniku p
ostępowania.

Na zasądzoną od Zamawiającego na rzecz Odwołującego
kwotę 11.582,40 zł, składa się kwota 7.500 zł poniesiona z tytułu wpisu od odwołania, kwota
3.600 zł poniesiona z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika oraz kwota 482,40 zł poniesiona z
tytułu dojazdu na rozprawę (na podstawie złożonych rachunków na kwoty 229 zł, 199 zł oraz
27,20 zł, z tym że w odniesieniu do przejazdu taksówką kwotę widniejącą na rachunku
(ostatnia z ww. wymienionych), zgodnie z wnio
skiem Odwołującego, uwzględniono w
podwójnej wysokości, z uwagi na obiektywną okoliczność braku możliwości przedłożenia
rachunku za przejazd taksówką po rozprawie).

Przewodniczący: …..……………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie