eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 774/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-05-13
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 774/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu
z udziałem stron w dniu 13 maja 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 kwietnia 2019 r.
przez wykonawcę Comarch Polska S.A., z siedziba w Krakowie,

w postępowaniu prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie,


postanawia:

1.

umorzyć postępowania odwoławcze;
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Comarch Polska S.A., z siedzibą w Krakowie kwoty 15.000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)
uiszczonej tytułem wpisu od
odwołania.
Stosownie do art. 198 a i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odw
oławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.





Przewodniczący:…………………………………..



Sygn. akt KIO 774/19

Uzasadnienie

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawa
Pzp

”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wdrożenie e-usług
publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu
obiegu dokumentów w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”.

W dniu 26 kwietnia 2019 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy Comarch Polska S.A., z siedziba w Krakowie (dalej
Odwołujący”) zarzucając
Zamawiającemu naruszenie: (i) art. 29 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wprowadzenie w SIWZ
sprzecznych postanowień w zakresie praw autorskich i licencji w odniesieniu do Systemu
Obiegu Dokumentów, a w konsekwencji - opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
nieprecyzyjny, niejednoznaczny, bez uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć
wpływ na przygotowanie oferty; (ii) art. 29 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wprowadzenie w SIWZ
sprzecznych postanowień w zakresie praw autorskich i licencji w odniesieniu do e-Usług, a w
konsekwencji -
opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nieprecyzyjny, niejednoznaczny,
bez uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na przygotowanie oferty.

W związku z podniesionymi powyżej zarzutami, Odwołujący wniósł o uwzględnienie
o
dwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji SIWZ i doprecyzowania treści
SIWZ poprzez: (i)
wskazanie w treści Załącznika nr 6 do OPZ przy Systemie elektronicznego
obiegu dokumentów, że jest to rodzaj oprogramowania: „oprogramowanie dedykowane lub
oprogramowanie standardowe"; (ii)
wskazanie w treści Załącznika nr 6 do OPZ przy e-
Usługach, tj.: Cyfryzacji dostępu, e-PUK, e-informacji publicznej, e-patronacie, e-wydarzeniu
o charakterze niemasowym, e-
informacji o kontroli autokarów, e-zamówieniu, e-
zaświadczeniu o kolizji, że jest to rodzaj oprogramowania: „oprogramowanie dedykowane lub
oprogramowanie standardowe".

Izba us
taliła, że w przedmiotowej sprawie w terminie 3 dni od wezwania Zamawiającego do
postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca.
W dniu 10 maja 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo
Zamawiający, w którym oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty podniesione w
odwołaniu i w związku z tym wnosi o umorzenie postępowania. Odwołujący pismem z dnia
10 maja 2019 r. w związku z uwzględnieniem przez Zamawiającemu zarzutów
podniesionych w odwołaniu, wniósł o umorzenie postępowania.
Stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy P
zp w przypadku uwzględnienia przez
zamawiającego w całości zarzutów przestawionych w odwołaniu Izba może umorzyć
postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie
zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca.
Do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. W konsekwencji, wobec
uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu,
postępowanie podlega umorzeniu na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła
okoliczność, iż uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem
koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, orzekając w tym zakresie o konieczności zwrotu kwoty wpisu
uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do
§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w
sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).


Przewodniczący:……………………………...






Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie