eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 331/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-03-12
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 331/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Anna Wojciechowska, Katarzyna Brzeska Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2019
r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 lutego 2019 r. przez Sygnity S.A.
z
siedzibą w Warszawie
,
w
postępowaniu prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
z siedzibą w Warszawie
,
przy udziale wykonawcy Softiq Sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach
, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,


orzeka:
1.
Oddala odwołanie;
2.
Kosztami postępowania obciąża Sygnity S.A. i zalicza w poczet kosztów postępowania
odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)
uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie
7
dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………..

Członkowie:
………………..

…………………

Sygn. akt KIO 331/19
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup
Usługi Utrzymania i rozwoju systemu informatycznego SI-Agencja*KI na okres 47 miesięcy
.
W dniu 25 lutego 2019 r. wykonawca Sygnity S.A. wniósł odwołanie wobec wyboru
jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Softiq Sp. z o.o., zaniechania wezwania tego
wykonawcy do uzupełnienia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia oraz zaniechania wykluczenia go z postępowania. Odwołujący zarzucił
Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 91 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
Odwołujący wskazał, że 10 stycznia 2019 r. otrzymał od Zamawiającego informację
o
wyborze najkorzystniejszej oferty, po czym wniósł odwołanie, w wyniku którego KIO
w
wyroku z dnia 8 lutego 2019 r. (sygn. akt: KIO 92/19) nakazała Zamawiającemu powtórzyć
ocenę ofert i odtajnić wybrane fragmenty dotychczas zastrzeżonej części oferty wykonawcy
Softiq oraz wyjaśnień złożonych przez Softiq w toku postępowania, w tym część wykazu
usług oraz informacje zawarte w wykazie usług za wyjątkiem danych osobowych.
W
wykonaniu tego wyroku Zamawiający przekazał Odwołującemu w dniu 15 lutego 2019 r.
odtajnione dokumenty oraz jednocześnie informację o dokonaniu ponownego wyboru jako
oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Softiq.

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12, ewentualnie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w z
wiązku
z
niekompletnym / błędnym wykazem osób
Odwołujący podniósł, że zgodnie z treścią Rozdziału III pkt 1.3.2. SIWZ Zamawiający
wymagał od wykonawców, aby dysponowali osobami, które zostaną skierowane do realizacji
zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem
i
doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. W ramach szczegółowych
wymagań w tym względzie zdefiniowano wymagania dla 16 ról, dla których Zamawiający
w
każdym wypadku sformułował wymagania w zakresie posiadania określonego
doświadczenia oraz dla części ról również wymagania w kwestii wykształcenia, lub poziomu
wymaganych kwalifikacji (określone certyfikaty). Jak wynika z treści Rozdziału IV.2 ust. 2 pkt
2 lit b SIWZ, na potwierdzenie spełnienia tych wymagań Zamawiający oczekiwał
przedłożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia,
Sygn. akt KIO 331/19

w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania umowy,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Zamawiający określił również wzór takiego oświadczenia,
stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Ponadto liczba lat doświadczenia poszczególnych osób
wskazanych w wykazie zgodnie z SIWZ była jednym z kryteriów oceny ofert.
W ramach odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie przepisu art. 26 ust. 1
ustawy Pzp wykonawca Softiq złożył wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia.
Zdaniem Odwołującego wykaz ten, mimo że jest zgodny ze wzorem formularza nr 5 do
SIWZ, nie jest dokumentem zawierającym informacje potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego potencjału kadrowego. Co prawda zawiera
każdorazowo ogólne stwierdzenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, tym
niemniej nie wykracza ono poza stwierdzenie, jakie wykonawca złożył już wcześniej, np.
w
treści JEDZ. Wykaz nie zawiera żadnych szczegółowych informacji (poza informacją
o certyfik
atach) umożliwiających potwierdzenie spełnienia tych warunków.

Odwołujący podkreślił, że zgodnie z rozdz. IV.2 ust. 2 pkt 2 lit b SIWZ, przenoszącym
normę rozporządzenia w sprawie dokumentów, wykaz osób powinien zawierać informacje na
temat kwalifikacji z
awodowych, doświadczenia i wykształcenia osób niezbędnych do
wykonania umowy. Wykaz złożony przez Softiq takich informacji nie zawiera, co
uniemożliwia Zamawiającemu dokonanie jakiejkolwiek weryfikacji prawdziwości stwierdzeń
zawartych w wykazie. Bez podan
ia konkretnych informacji odnośnie posiadanego
doświadczenia, w szczególności udziału danej osoby w odpowiedniej roli w realizacji
nazwanych projektów, Zamawiający nie jest w stanie rzetelnie ocenić zadeklarowanego
doświadczenia, a przecież ocena dokonana przez wykonawcę i Zamawiającego może się
różnić. Jest to o tyle istotne, że bez weryfikacji tych okoliczności nie da się z całą pewnością
potwierdzić prawidłowości oceny dokonanej przez Zamawiającego w kryterium:
„doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia". Brak żądania
uszczegółowienia treści wykazu osób poprzez wskazanie konkretnych informacji na temat
posiadanego przez każdą z wykazanych osób doświadczenia, czy też wykształcenia
doprowadził do sytuacji, w której ocena w zakresie istotnego procentowo kryterium oceny
ofert (waga: 25%) została dokonana wyłącznie na podstawie deklaracji wykonawcy. Zdaniem
Odwołującego taka sytuacja z całą pewnością narusza naczelną zasadę systemu zamówień
publicznych, a mianowicie zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców. Jest to również sprzeczne z postanowieniami SIWZ i § 2 ust. 4 pkt 10
rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które wprost
Sygn. akt KIO 331/19

wymagają wskazanie w treści wykazu informacji dotyczących kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia osób niezbędnych do wykonania umowy. Z całą pewnością
wykaz przedłożony przez Softiq informacji w zakresie doświadczenia czy wykształcenia
wskazanych w nim osób nie zawiera, co obligować powinno Zamawiającego, do uznania, że

dokument ten jest niekompletny oraz zawiera błędy. Wady te powinny zostać usunięte
poprzez wezwanie do uzupełnienia w zakresie ww. okoliczności. Odwołujący zwrócił jednak
uwagę, że w kontekście wcześniejszego wezwania do uzupełnienia wykazu osób
przedłożonego przez Softiq, ponowne poprawienie wykazu nie powinno być dopuszczalne,
co skutkować powinno wykluczeniem tego wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zakresie nieprawidłowego certyfikatu
Programisty Java Spring
Odwołujący wskazał, że zgodnie z rozdz. III pkt 1.3.2 SIWZ wykonawcy ubiegający
się o zamówienie powinni wykazać się dysponowaniem osobami, które zostaną skierowane
przez wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami
zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia.
W
szczególności w pkt. 1.3.2.9 Zamawiający wymagał, aby wykonawca wykazał się
dysponowaniem d
woma programistami, z których każdy posiada:


minimum 3-
fetnie doświadczenie przy realizacji systemów wykonywanych w technologii
Java Spring ze Spring Boot


certyfikat Spring Professional Certification (Spring Web Application Developer, Spring
Enterprise Integration Specialist) lub równoważny.
Jednocześnie w uwagach do pkt 1.3.2 SIWZ Zamawiający wskazał definicję
równoważności certyfikatów, wskazując, że: „Przez certyfikaty równoważne, o których mowa
powyżej Zamawiający rozumie certyfikat, który:
1) jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanym z nazwy dla
danej roli, co jest rozumiane jako:


analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat,

analogiczny sto
pień poziomu kompetencji,


analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego
certyfikatu,
2) potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról, których przykładowe certyfikaty
muszą być potwierdzone egzaminem)”.
Sygn. akt KIO 331/19

Informacja o taki
m rozumieniu przez Zamawiającego równoważności dla certyfikatów
została dodatkowo umieszczona we wzorze załącznika nr 5 do SIWZ, tj. „Oświadczenie –
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia" dla każdej roli dla której
Zamawiający wymagał wykazania posiadania certyfikatu.
Zdaniem Odwołującego wydaje się jasne, że Zamawiający oczekiwał przedstawienia
osoby posiadającej kompetencje w zakresie Java Spring potwierdzone zdobyciem w ramach
programu certyfikacji „Spring Professional Certification" certyfikatów: Spring Web Application
Developer, Spring Enterprise Integration Specialist,
lub certyfikatu równoważnego do nich,
zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego zasadami określania równoważności.
Odwołujący podniósł, że z udostępnionych mu przez Zamawiającego materiałów,
w
szczególności z „Wykazu osób" wynikało, że Softiq nie wykazał się dysponowaniem
dwiema osobami (Programistami) posiadającymi wymagany w SIWZ certyfikat lub certyfikat
równoważny w rozumieniu określnym w SIWZ. W wykazie złożonym przez Softiq dla jednej
z
wykazanych osób (Pozycja 9 Wykazu, osoba wskazana w punkcie 2) została umieszczona
informacja o dysponowaniu przez tę osobę certyfikatem Core Spring Certification.
Przedstawiony przez Softiq dla programisty certyfikat nie został wskazany przez
Zamawiającego w punkcie 1.3.2 Rozdziału III SIWZ, ani również nie spełnia określonych
przez Zamawiającego kryteriów równoważności, ponieważ certyfikat ten nie reprezentuje
analogicznego poziomu kompetencji w stosunku do certyfikatów wskazanych dla tej roli
w SIWZ.
Zdaniem Odwołującego, z publicznie dostępnych informacji, udostępnianych przez
firmę PivotaI prowadzącą program szkoleń i certyfikacji Spring – szkolenie i certyfikat Core
Spring ma charakter bardziej ogólny od certyfikacji Web Application Developer oraz
Enterprise Integration Specialist i zgodnie z rekomendacją samego organizatora tj. Pivotal –
szkolenie i egzamin Core Spring powinien poprzedzać dalsze specjalistyczne szkolenie
i
certyfikację w obszarach Web Application Developer i Enterprise Integration Specialist.
Powyższe jednoznacznie potwierdza informacja z serwisu prowadzonego przez firmę Pivotal
(Odwołujący przedstawił schemat Ścieżka nauczania Spring pokazująca kursy i powiązane
Certyfikacje).
Odwołujący stwierdził, że zasadne były działania Zamawiającego, który w piśmie do
wykonawcy Softiq z 19 grudnia 2018 r. uznał, że wykonawca wykazał dla jednej z osób
certyfikat o niższym stopniu kompetencji w stosunku do certyfikatu wymaganego w SIWZ
i w
związku z tym wezwał wykonawcę do uzupełnienia złożonego wykazu o osobę
spełniającą wymagania określone w Rozdziale III pkt. 1.3.2.9. Wykonawca Softiq
w
odpowiedzi z 7 stycznia 2019 r. przedstawił wyjaśnienie dotyczące równoważności
Sygn. akt KIO 331/19

certyfikatów Spring, własną interpretację wymagania określonego przez Zamawiającego oraz
na potwierdzenie swoich tez dołączył korespondencję z przedstawicielem podmiotu
odpowiedzialnego za program szkoleń i certyfikacji Spring (Pivotal.io). Jednocześnie mając
na względzie słabość swojej argumentacji wykonawca uzupełnił Wykaz poprzez wskazanie
kolejnej osoby, mającej spełniać wymagania określone w Rozdziale III pkt. I.3.2.9. Zgodnie
z
oświadczeniem wykonawcy, osoba ta posiada certyfikat Spring Professional 5.0.
Odnosząc się do wyjaśnień i dokumentów złożonych przez wykonawcę Softiq
Odwołujący podniósł, że dokonane na wezwanie Zamawiającego uzupełnienie wykazu osób
jest nieskuteczne, zaś Softiq nie wykazał spełnienia warunku w zakresie dysponowania 2
Programistami spełniającymi wymagania określone w Rozdziale III pkt. 1.3.2.9
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje potwierdzone stosownymi certyfikatami.
Odwołujący stwierdził, że Softiq w wyjaśnieniach nie wykazał równoważności
certyfikatu Core Spring z certyfikatami wskazanymi przez Zamawiającego w treści SIWZ,
w sz
czególności nie potwierdził, że uzyskanie certyfikatu Core Spring wymaga tego samego
poziomu kompetencji, jak w przypadku certyfikatów wskazanych przez Zamawiającego. Sam
fakt wycofania przez firmę Pivotal szkoleń i certyfikacji w obszarze Sprint Web Application
Developer i Enterprise Integration Specialist nie oznacza, że aktualnie dostępny w ofercie
tego podmiotu certyfikat Core Spring odnosi się do tego samego poziomu kompetencji.
Szkolenie i certyfikacja w obszarach Web Application Developer i Enterprise Integration
przez samego organizatora była określona jako bardziej specjalistyczna, skoncentrowana
bardziej szczegółowo na wybranych aspektach budowy oprogramowania przy zastosowaniu
szkieletu aplikacyjnego (ang. Framework) Spring. Potwierdzają to przywołane informacje na
serwisie/stronie internetowej prowadzonej przez firmę Pivotal, a także bezpośrednio
korespondencja z firmą Pivotal jaką jako dowód/uzasadnienie do swoich wyjaśnień przesłał
Zamawiającemu wykonawca Softiq. W szczególności we wskazanej korespondencji
konsultant Pivotal wskazał: „The Spring Web and Spring Enterprise Certifications are not
offered anymore. They were morę specialized and could be considered a 'higher' certifcation
than the original Core Spring certifkation that was replaced by the Spring Professional
Certification". Wykonawca Softiq dołączył do wyjaśnień własne tłumaczenie tego tekstu,
które zawiera fragmenty niemające odwzorowania w oryginalnej treści, co może mieć
znamiona próby manipulacji treścią informacji stanowiącej uzasadnienie dla prezentowanych
przez wykonawcę tez. W szczególności w drugim zdaniu tłumaczenia pojawia się
sformułowanie „jak były oferowane", które nie znalazło się w oryginalnej treści w języku
angielskim. Zdaniem Odwołującego prawidłowe tłumaczenie tej informacji wygląda
następująco: „Certyfikacje Spring Web i Spring Enterprise nie są już oferowane na rynku.
Sygn. akt KIO 331/19

Były bardziej specjalistyczne i można je było uznać za „wyższą" certyfikację niż certyfikację
Core Spring, która została zastąpiona przez Spring Professional Certifcation".
W ocenie Odwołującego w zestawieniu z informacją ze strony prowadzonej przez
Pivotal, powyższe stanowisko przedstawione przez konsultanta PivotaI, że certyfikaty Spring
Web Application Developer oraz Enterprise Integration Specialist
nie są już obecnie
dostępne, ale były bardziej specjalistyczne od Core Spring i powinny być uznawane jako
wyższe, tj. odnoszące się do innego, wyższego poziomu kompetencji. Ponadto obecnie
dostępny program certyfikacji, tj. Spring Professional Certification jest następcą programu
certyfikacji Core Spring, a nie wycofanych programów certyfikacji Spring Web Application
Developer oraz Enterprise Integration Specialists. Powyższe wskazuje, że wykonawca Softiq
nie wykazał równoważności certyfikatu Core Spring dla jednej z osób, które miały spełniać
warunek określony w Rozdziale III pkt. I.3.2.9.
Odwołujący podniósł, że zważywszy na treść przedłożonej przez Softiq
korespondencji z firmą Pivotal należałoby też dojść do wniosku, że ta sama argumentacja
w zakresie b
raku równoważności certyfikatów znajdzie swoje zastosowanie również
w
przypadku nowej osoby, która została wskazana w wyniku dokonanego przez Softiq
uzupełnienia. Wykonawca ten uzupełniając bowiem wykaz osób, wskazał na potwierdzenie
spełnienia warunku określonego w Rozdziale III pkt. 1.3.2.9 osobę posiadającą certyfikat
Spring Professional 5.0, co w aspekcie już samej informacji udzielonej na wniosek Softiq
przez Pivotal w dalszym ciągu nie potwierdza spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Certyfikat S
pring Professional 5.0 jest następcą certyfikatu Core Spring, czyli zgodnie
z
przedstawioną
powyżej
argumentacją
certyfikatu
bardziej
ogólnego,
mniej
specjalistycznego niż wskazane przez Zamawiającego certyfikaty w SIWZ. Powyższe
znajduje również potwierdzenie w publicznie dostępnej dokumentacji dotyczącej zakresu
szkoleń w ramach certyfikacji Spring Professional oraz specjalistycznych szkoleń i
certyfikacji Spring Web Application Developer i Enterprise Integration Specialist.
Odwołujący podkreślił, że ewentualne kwestionowanie w tej chwili okoliczności
dotyczącej niedostępności aktualnie w ofercie szkoleniowej Pivotal certyfikowanych szkoleń
o poziomie kompetencji wskazanym w treści warunku, nie może mieć miejsca, gdyż każdy
z
wykonawców znających treść ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ miał możliwość
zakwestionowania warunków określonych przez Zamawiającego, jeśli uważał je za zbyt
wygórowane lub niemożliwe do spełnienia, Skoro tego nie uczynił należy przyjąć, że uznał
ten warunek jako możliwy do spełnienia i uzasadniony merytorycznie. Takie a nie inne
określenie przez Zamawiającego warunków w zakresie konieczności posiadania
odpowiednich certyfikatów, w tym certyfikatów jakimi powinni legitymować się członkowie
zespołu skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia dla potwierdzenia
Sygn. akt KIO 331/19

spełnienia wymagania określonego w Rozdziale III pkt. 1.3.2.9 mogło mieć wpływ na decyzję
wykonawców co do udziału w przedmiotowej procedurze zamówienia publicznego.
Zamawiający określił precyzyjne oczekiwania dotyczące certyfikatów, określił warunki
traktowania danego certyfikatu jako równoważny i obowiązkiem wykonawców było
zapewnienie mu osób, które wymagane kompetencje potwierdzone tymi certyfikatami
posiadają. Jeśli zaś Softiq nie był w stanie określić w prawidłowy sposób warunków
równoważności wymaganych certyfikatów, to miał on przecież możliwość zadania w trakcie
postępowania stosownych pytań Zamawiającemu w tym przedmiocie. Co warto podkreślić,
kilka pytań odnośnie równoważności certyfikatów właśnie dotyczących tego konkretnego
wymagania zostało zadanych. Konsekwentnie zresztą Zamawiający we wszystkich
przypadkach uznał brak równoważności proponowanych przez wykonawców certyfikatów
z
certyfikatem wymaganym w treści Rozdziału III pkt 1.3.2.9 SIWZ.
Zdaniem Odwołującego nie może budzić wątpliwości, że ani wykazany przez Softiq
dla programisty (określonego w Rozdziale III p. 1.3.2.9 SIWZ) w wykazie osób certyfikat
Core Spring, ani też wykazany dla osoby wskazanej w uzupełnieniu, a posiadającej certyfikat
Spring Professional
5.0, nie mogą być uznane za równoważne z wymaganymi przez
Zamawiającego certyfikatami Spring Professional Certification (Spring Web Application
Developer, Spring Enterprise Integration Specialist), a co za tym idzie wykonawca Softiq
z uwagi na to powinien
zostać wykluczony z postępowania z uwagi na fakt, że nie potwierdził
spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: unieważnienia czynności oceny
ofert, w tym czynności wyboru oferty Softiq, wykluczenia Softiq z postępowania, ewentualnie
wezwania tego wykonawcy do uzupełnienia w zakresie wykazu osób oraz dokonania
powtórnej oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu.

Na podstawie dokument
acji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod
uwagę stanowiska stron i dowody przedstawione na rozprawie, Izba ustaliła i zważyła,
co następuje:

Na wstępie Izba ustaliła, że Odwołujący spełnia określone w art. 179 ust. 1 ustawy
Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu
zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować
poniesienie przez niego szkody polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.
Sygn. akt KIO 331/19

Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego skutecznie przystąpił
wykonawca Softiq
Sp. z o.o., wnosząc o oddalenie odwołania.
Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
W zakresie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12, ewentualnie art. 26
ust. 3 ustawy Pzp w związku z niekompletnym/błędnym wykazem osób, Izba ustaliła, że
w rozdziale
III pkt 1.3.2. SIWZ Zamawiający wymagał od wykonawców, aby dysponowali
osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymującymi się
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnymi
do wykonania zamówienia. Zgodnie w rozdziałem IV pkt 2.2.2 lit. b SIWZ Zamawiający
wymagał złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia,
w
szczególności osób odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
umowy, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
Zamawiający podał w ww. postanowieniu SIWZ, że wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór ten zawiera wpisaną przez
Zamawiającego treść wymagań, których spełnienie należało potwierdzić oraz oznaczone
miejsca na wpisanie przez wykonawcę imienia i nazwiska osoby oraz wymaganych danych
(przykładowo: wpisane przez Zamawiającego oświadczenie, że wskazana w pkt 1) osoba
spełnia wymagania zdefiniowane w rozdziale III pkt 1.3.2.9 SIWZ
oraz miejsce na wpisanie
nazwy posiadanego przez tę osobę certyfikatu, jego numeru i wystawcy oraz daty ważności).
W odpowiedzi na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp
Przystępujący
złożył wykaz osób, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,
uzupełniony informacjami w miejscach przeznaczonych do wypełnienia przez wykonawców.
Zgodnie z art. 24 ust.
1 pkt 12 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia. Stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Jeżeli
wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub
dok
umentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. W ocenie Izby żaden z przytoczonych wyżej przepisów,
Sygn. akt KIO 331/19

które były podstawą sformułowanego w odwołaniu zarzutu, nie został przez Zamawiającego
naruszony.
W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, że określenie warunków udziału
w
postępowaniu oraz wymaganych od wykonawców środków dowodowych należy do
Zamawiającego, który komunikuje wymagania w tym zakresie wykonawcom w ogłoszeniu
o
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 22 ust. 1a w zw. art. 41
pkt 7 i 7a oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Pzp).
Zatem to treść tych dokumentów stanowi
podstawę oceny, czy wykonawca złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, a wymagania niewyartykułowane w ogłoszeniu o zamówieniu
i
SIWZ nie mogą stanowić podstawy do stwierdzenia, że spełnianie tych warunków nie
zostało wykazane.
W rozpoznawanej sprawie Zamawiający, opisując warunek dotyczący dysponowania
osobami o określonych kwalifikacjach, określił sposób wykazania spełniania tego warunku,
formułując wzór wykazu osób stanowiący integralną część SIWZ. Wzór ten został częściowo
wypełniony treścią przez Zamawiającego (wykonawca miał złożyć jedynie oświadczenie
o
spełnianiu wymagań dotyczących minimalnego okresu doświadczenia), a częściowo
określał, jakie dane wykonawca ma uzupełnić. Wskazanie, które informacje należy podać
w wykazie,
było jednoznaczne i nie pozostawiało żadnych wątpliwości. Wobec powyższego
bezpodstawne jest wyciąganie negatywnych konsekwencji wobec wykonawców, którzy nie
przedstawili informacji o
większym stopniu szczegółowości, niż tego wymagał Zamawiający.
Stanowisko takie nie ma oparcia ani w przepisach ustawy, ani w postanowieniach SIWZ,
a
jego przyjęcie prowadziłoby do modyfikacji wymagań na etapie oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu, co godziłoby w zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców.
W związku z powyższym zarzut zaniechania wykluczenia Przystępującego
z
postępowania z uwagi na sposób wypełnienia wykazu osób, jak również zarzut
ewentualny
– zaniechania wezwania do uzupełnienia tego wykazu, należało uznać za
bezzasadny.

W zakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zakresie
nieprawidłowego certyfikatu Programisty Java Spring Izba ustaliła następujący stan
faktyczny:
W rozdziale III pkt 1.3.2.9
Zamawiający wymagał, aby wykonawcy wykazali się
dysponowaniem
dwoma programistami, z których każdy posiada:
Sygn. akt KIO 331/19

a) minimum 3-
letnie doświadczenie przy realizacji systemów wykonywanych w technologii
Java Spring ze Spring Boot,
b) certyfikat Spring Professional Certification (Spring Web Application Developer, Spring
Enterprise Integration Specialist) lub równoważny
Zamawiający podał, że przez certyfikaty równoważne, o których mowa powyżej,
rozumie certyfikat, który:
1) jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanym z nazwy dla
danej roli, co jest rozumiane jako:


analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat,


analogiczny stopień poziomu kompetencji,


analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego
certyfikatu,
2) potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról, których przykładowe certyfikaty
muszą być potwierdzone egzaminem)”.
Zamawiający udzielił w tym zakresie następujących wyjaśnień do SIWZ:
Pytanie 102
Prosimy o potwierdzenie, że certyfikat „Oracle Certified Expert, EE 6 Enterprise JavaBeans
Developer” można traktować jako równoważny z certyfikatem „Spring Professional
Certification” wymaganym dla stanowiska Programista (minimum 3-letnie doświadczenie).

Odpowiedź:
Dla stanowiska Programista (minimum 3-
letnie doświadczenie) Zamawiający wymaga
potwierdzenia kompetencji programistycznych w technologii Java Spring i dlatego
wymienione w pytaniu certyfikaty nie będą uznawane przez Zamawiającego za równoważne.

Pytanie 103:
Prosimy o potwierdzenie, że certyfikat „Sun Certified Developer for Java Web Services”
można traktować jako równoważny z certyfikatem „Spring Professional Certification”
wymaganym dla stanowiska Programista (minimum 3-
letnie doświadczenie).

Odpowiedź:
Dla stanowiska Programista (minimum 3-
letnie doświadczenie) Zamawiający wymaga
potwierdzenia kompetencji programistycznych w technologii Java Spring i dlatego
wymienione w pytaniu certyfikaty nie będą uznawane przez Zamawiającego za równoważne.

Sygn. akt KIO 331/19

Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Przystępujący złożył wykaz osób, w którym
w poz. 9 jako drugą osobę wskazał osobą posiadającą certyfikat Core Spring Certification
oraz Spring Enterprise Integration Specialist wydany przez Pivotal.
Zamawiający uznał, że
certyfikat
Core Spring Certification nie został wskazany w SIWZ, nie spełnia również
określonych przez Zamawiającego kryteriów równoważności, gdyż nie reprezentuje
analogicznego poziomu kompetencji w stosunku do certyfikatów wskazanych dla tej roli
w SIWZ.
W związku z tym pismem z 19 grudnia 2018 r. Zamawiający wezwał
Przystępującego – na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp – do uzupełnienia wykazu o osobę
spełniającą wymagania określone w rozdziale III pkt. I .3.2.9 SIWZ.
W odpowiedzi na powyższe wezwanie Przystępujący złożył wyjaśnienia, w których
poinformował, że zdanie egzaminu Core Spring jest równoznaczne z posiadaniem certyfikatu
Spr
ing Professional Certification, którego posiadania wymaga Zamawiający (na dowód
czego przedstawił korespondencję z przedstawicielem autoryzowanego ośrodka
egzaminacyjnego).
Niezależnie od tych wyjaśnień Przystępujący uzupełnił wykaz osób
poprzez wskazanie osoby
posiadającej certyfikat Spring Professional 5.0., który został
uznany przez Zamawiającego za spełniający wymagania SIWZ.
Odnosząc się do argumentacji przedstawionej w odwołaniu po pierwsze zauważyć
należy, że Zamawiający uznał, iż Przystępujący wykazał spełnianie warunku udziału
w
postępowaniu wykazem uzupełnionym na wezwanie skierowane na podstawie art. 26 ust.
3 ustawy Pzp,
w którym wskazano osobę dysponującą certyfikatem Spring Professional 5.0,
a Izba nie dopatrzyła się żadnych podstaw do uznania, że uzupełnienie to było nieskuteczne.
W związku z tym cały wywód odwołania dotyczący certyfikatu Core Spring Certification
należy uznać za bezprzedmiotowy, gdyż osoba dysponująca tym certyfikatem nie została
oceniona jako wykazująca spełnianie warunku.
Oc
eniając natomiast kwestię zgodności certyfikatu Spring Professional 5.0
z
wymaganiami Zamawiającego, ponownie podkreślić należy, że o zakresie wymagań
Zamawiającego decyduje treść ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, a jakikolwiek brak jasności i precyzji w tym zakresie nie może usprawiedliwiać
wyinterpretowania z tych dokumentów wymagań bardziej restrykcyjnych i prowadzić do
obciążania wykonawców skutkami wątpliwości interpretacyjnych.
W ocenie Izby postanowienie rozdz. II
I pkt 1.3.2.9 SIWZ nie było do końca precyzyjne
i mogło być źródłem wątpliwości. Nie wynika z niego – jak twierdził Zamawiający – że
wymaganym certyfikatem był certyfikat Spring Professional Certification lub równoważny,
albo zamiast niego certyfikaty Spring Web Application Developer, Spring Enterprise
Integration Specialist.
Jednocześnie nieuprawniona jest interpretacja, jaka zdaje się wynikać
Sygn. akt KIO 331/19

ze
stanowiska Odwołującego, że wykazanie spełniania warunku mogło nastąpić tylko przez
przedstawienie osoby z certyfikatem Spring Web Application Developer i Spring Enterprise
Integration Specialist lub z certyfikatem
równoważnym.
Odnosząc się do interpretacji prezentowanej przez Zamawiającego stwierdzić należy,
że z literalnego brzmienia warunku w żadnej mierze nie wynika, aby wymaganiem
Zamawiającego było alternatywne dysponowanie albo certyfikatem Spring Professional
Certification albo łącznie certyfikatami Spring Web Application Developer i Spring Enterprise
Integration Specialist.
Żadne sformułowanie zawarte w rozdz. III pkt 1.3.2.9 SIWZ nie daje
podstaw do takiej interpretacji. Gdyby rzeczywiście intencja Zamawiającego była taka, jak to
prezentował w postępowaniu odwoławczym, to postanowienie SIWZ brzmiałoby inaczej, ze
wskazaniem wprost na możliwość potwierdzenia spełniania warunku albo certyfikatem
Spring Professional Certification albo łącznie certyfikatami Spring Web Application
Developer, Spring Enterprise Integration Specialist.
W ocenie Izby r
ównież interpretacja prezentowana przez Odwołującego nie ma
oparci
a w brzmieniu SIWZ. Wbrew temu, co twierdzi Odwołujący, Zamawiający w opisie
warunku
wskazał z nazwy trzy rodzaje certyfikatów, a twierdzenie, że można było wykazać
spełnianie warunku tylko certyfikatami wymienionymi w nawiasie lub certyfikatami do nich
równoważnymi, jest bezpodstawne. Teza, jakoby nazwa Spring Professional Certification nie
wskazywała rodzaju certyfikatu, po pierwsze nie było podstawą zarzutów odwołania, a po
drugie nie ma oparcia w dokumentacji postępowania. Sam Zamawiający w SIWZ użył dla tej
nazwy określenia certyfikat i tak samo była ona określenia w zadanych pytaniach do SIWZ.
Co więcej, określenie Spring Professional Certification pojawia się w złożonej przez
Przystępującego korespondencji Odwołującego z firmą Pivotal w kontekście wzajemnej
relacji poszczególnych rodzajów certyfikatów.
W ocenie Izby b
rak precyzji postanowienia SIWZ polegał na tym, że Zamawiający
podał w nim trzy nazwy certyfikatów, przy czym dwie z nich umieścił w nawiasie, co mogło
wywołać wątpliwości interpretacyjne, a jednocześnie Zamawiający nie doprecyzował relacji
między tymi wymaganiami. Nie wiadomo co oznacza ujęcie dwóch nazw certyfikatów
w nawiasie,
Zamawiający nie posłużył się też stosownymi spójnikami czy innymi
określeniami doprecyzowującymi, czy każdy z tych certyfikatów samodzielnie będzie uznany
za spełniający warunek, czy też oczekiwanie Zamawiającego jest inne. Jak się okazało, taki
sposób sformułowania wymagań stał się źródłem sporów na etapie oceny spełniania
warunków, a nic nie stało na przeszkodzie, żeby wymaganie w tym zakresie określić
precyzyjnie, za pomocą sformułowań niepozostawiających żadnych wątpliwości.
Sygn. akt KIO 331/19

Wobec powyższego, dla zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców, należy przyjąć interpretację, która nie ogranicza możliwość wykazania
spełniania warunku bez podstawy wyartykułowanej w postanowieniu SIWZ. Zdaniem Izby
przedmiotowy warunek należy intepretować w ten sposób, że osoba wskazana wykazie
powinna legitymować się certyfikatem Spring Professional Certification lub Spring Web
Application Developer lub Spring Enterprise Integration Specialist. Oznacza to, że
posiadanie jednego z ww. certyfikatów jest wystarczające dla spełnienia warunku udziału
w
postępowaniu. Należy więc zauważyć, że z uwagi na to, że osoba wskazana
w
pierwotnym wykazie posiada jeden z tych certyfikatów (Spring Enterprise Integration
Specialist),
Zamawiający powinien uznać spełnianie warunku udziału w postępowaniu za
wykazane
. Ponieważ jednak kwestia ta nie była przedmiotem sporu w postępowaniu
odwo
ławczym, oceny wymaga wykazanie spełniania warunku poprzez złożenie
uzupełnionego wykazu.

Odnosząc się do tej kwestii zauważyć należy, że Przystępujący w uzupełnionym
wykazie osób wskazał osobę, która posiada certyfikat Spring Professional 5.0, a więc jeden
z
certyfikatów wskazanych w warunku, brak jest bowiem jakichkolwiek podstaw do
twierdzenia, że certyfikat Spring Professional 5.0 nie jest certyfikatem Spring Professional
Certification
. W związku z tym bezprzedmiotowe są wywody Przystępującego kwestionujące
równoważność tego certyfikatu do certyfikatów Web i Enterprise, jak również złożone na tę
okoliczność dowody. Podkreślenia wymaga, że wykazanie takiej równoważności byłoby
konieczne w przypadku wskazania osoby z certyfikatem innym niż podane przez
Za
mawiającego w opisie warunku. Ponieważ jednak Przystępujący wskazał osobę
z certyfikatem Spring Professional,
certyfikat ten nie podlegał ocenie pod względem
równoważności, był to bowiem certyfikat wprost wskazany przez Zamawiającego.
W związku z powyższym brak było podstaw do stwierdzenia, że Zamawiający
naruszył przepis art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
Przystępującego z postępowania.

Wobec niestwierdzenia naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
odwołanie podlegało oddaleniu.

Sygn. akt KIO 331/19

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z
dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: ………………..

Członkowie:
………………..

……………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie