eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 84/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-02-06
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 84/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lutego 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21.01.2019 r. przez wykonawcę p. S. K.
prow
adzący działalność gospodarczą pod firmą S. K. Zakład Produkcyjno – Handlowy,
Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego
Gmina Czermin, Czermin 140, 39-304 Czermin w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę
oraz pomp ciepła na terenie gmin Czermin i Wadowice Górne z podziałem na 3 części (znak
postępowania IN .271.5.2018 ).
przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum:
p. M. N.

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NIK-MAR Ekologiczne Systemy
Grzewcze Zakład Handlowo-Usługowy; R. Stal Spółka z o. o. oraz R. Spółka jawna, ul.
Ochotników Węgierskich 17, 23-300 Janów Lubelski
zgłaszającego przystąpienie do
postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po stronie Zamawiającego.


orzeka:
1. umarza po
stępowanie w odniesieniu do zarzutu dotyczącego braku dokumentów dla
kotła o mocy 10kW w związku z uwzględnieniem tego zarzutu przez Zamawiającego;
2.
uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów z art. 91 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2
w związku z zarzutami z art. 87 ust. 1 i art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych odnoszących się do niezgodności treści oferty
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: M. N.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NIK-MAR Ekologiczne Systemy
Grzewcze Zakład Handlowo-Usługowy; R. Stal Spółka z o. o. oraz R. Spółka jawna z


treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem dopuszczalnej
maksymalnej wartości ciśnienia roboczego kotła, rodzaju spalanego paliwa, systemu
automatycznego usuwania szlaki, kształtu podłogi komory spalania, miejsca
usytuowania
palnika,
jak
również
braku
dolnego
płaszcza
wodnego
i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
w zakresie części 3 zamówienia, nakazuje odrzucenie oferty ww. wykonawcy
z postępowania oraz ponowienie czynności badania i oceny oferty, jak również
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach części 3. W pozostałym zakresie
oddala zarzuty z
awarte w odwołaniu.


3
. kosztami postępowania w wysokości 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy
sześćset złotych i zero groszy) obciąża Zamawiającego - Gmina Czermin, Czermin 140,
39-304 Czermin
i:

1)
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę S. K. prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą S. K. Zakład Produkcyjno – Handlowy,
Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy
tytułem wpisu od odwołania,
2)
zasądza od Zamawiającego - Gmina Czermin, Czermin 140, 39-304 Czermin na
rzecz wykonawcy
S. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą S. K.
Zakład Produkcyjno – Handlowy, Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy
kwotę w
wysokości 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych i zero
groszy)
tytułem zwrotu kosztów wpisu od odwołania i zastępstwa przed Izbą.

4. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 16 października 2018 r., poz. 1986) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Przewodniczący:
……………………U z a s a d n i e n i e
do wyroku z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 84/19

Zamawiający – Gmina Czermin, Czermin 140, 39-304 Czermin prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i
montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Czermin i Wadowice
Górne” (znak In.271.5.2018).

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 18.09.2018 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz.
U. UE pod numerem 2018/S 179
– 404965.

W dniu 10.01.2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty
najk
orzystniejszej w zakresie części 3 zamówienia.

Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21.01.2019 r. w
formie pisemnej przez wykonawcę Pana S. K. prowadzącego działalność gospodarcza pod
firmą S. K. Zakład Produkcyjno – Handlowy, Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy wobec
czynności Zamawiającego tj. dokonania wyboru oferty Wykonawcy złożonej przez
konsorcjum firm tj. M. N.
prowadzącego działalność pod firmą NIKMAR Ekologiczne
Systemy Grzewcze - ZHU, 23-
300 Janów Lubelski , ul. Ochotników Węgierskich 17 (Lider
Konsorcjum), R.
Stal Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli , ul. Kazimierza Mireckiego 5
(członek konsorcjum) i R. Sp. j. z siedzibą w Nisku ul. Torowa 48 (członek konsorcjum) jako
najkorzystniejszej i zaniechania odrzucenia oferty wybranego Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z naruszeniem przepisów PZP .

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1) art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 87 ust. 1 ustawy PZP poprzez zaniechanie odrzucenia
oferty Wykonawcy-
złożonej przez M. N. prowadzącego działalność pod firmą NIKMAR
Ekologiczne Systemy Grzewcze - ZHU, 23-
300 Janów Lubelski, ul. Ochotników Węgierskich
17 - Lider Konsorcjum, R.
Stal Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli , ul. Kazimierza
Mireckiego 5 - konsorcjant i R.
Sp. j. z siedzibą w Nisku ul. Torowa 48 - konsorcjant i
niezgodne z ustawą dokonanie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty wybranego
Wykonawcy,
podczas
gdy
wyboru
najkorzystniejszej
oferty
dokonano
podczas
niedopuszczalnych negocjacji dotyczących treści oferty;

2) art. 91 ust. 1 w zw. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP przez dokonanie wybory jako
najkorzystniejszej oferty wybraneg
o Wykonawcy, co do której zachodzą podstawy do jej
odrzucenia;
3) art. 89 ust. 1 pkt. 2 i w zw. z art. 82 ust. 3 ustawy PZP poprzez bezpodstawne uznanie, że
treść oferty odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w
konsekwencji wybór oferty niezgodnej z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia;
4) art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 87 ust. 1 ustawy PZP poprzez niezgodne z ustawą
dokonanie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty wybranego Wykonawcy podczas, gdy
pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą doszło do niedopuszczalnych negocjacji
dotyczących treści oferty;
5) art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 87 ust 1 ustawy PZP poprzez nieodrzucenie oferty
wybranego Wykonawcy podczas, gdy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą doszło do
niedopuszczalnych negocjacji dotyczących treści oferty;
6) art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 87 ust 1 ustawy PZP poprzez niezgodne z ustawą
dokonanie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty wybranego Wykonawcy podczas, gdy
w skutek niedopus
zczalnych negocjacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą doszło do
zmiany treści oferty, a zatem oferta ta powinna zostać przez Zamawiającego odrzucona;

Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o:
I. nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
Wykonawcy
– M. N. prowadzącego działalność pod firmą NIKMAR Ekologiczne Systemy
Grzewcze - ZHU, 23-
300 Janów Lubelski , ul. Ochotników Węgierskich 17, - Lider
Konsorcjum, R.
Stal Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Kazimierza Mireckiego 5 -
konsorcjant i R.
Sp. j. z siedzibą w Nisku ul. Torowa 48- konsorcjant;
II. nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty wybranego Wykonawcy;
III. nakazania Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i wyboru ofert z
uwzględnieniem oferty Odwołującego,
IV. nakazanie Zamawiającemu powtórzenia dokonania czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej;
V. zwrot kosztów postępowania odwoławczego wraz z kosztami zastępstwa procesowego w
kwocie 3 600 zł,
VI. zobowiązanie Zamawiającego do załączenia dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych , instalacji fotowoltaicznych, kotłów
na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin Czermin i Wadowice Górne z zakresie części 3
a w szczególności oferty wybranego Wykonawcy z korespondencją związaną z
wyjaśnianiami dotyczącymi treści złożonej oferty wybranego Wykonawcy ;

VII. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do odwołania na
okoliczności w nich wskazane;
VIII. wnos
zę o zobowiązanie wybranego Wykonawcy o przedstawienie raportu z badań
określającego umiejscowienie oraz typ palnika z jakim wykonywane były badania zgodnie z
normą PN .EN 303-5 : 2012 w klasie piątej ;

Wyjaśnienia w kwestii zachowania terminu
Jak wskaza
ł Odwołujący zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało
doręczone Odwołującemu pocztą elektroniczną w dniu 10 stycznia 2019 r., Odwołujący
składa odwołanie w dniu 20 stycznia 2019 r. ponieważ wartość zamówienia pod nazwą
„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę
oraz pomp ciepła na terenie gmin Czermin i Wadowice Górne z zakresie części 3 zgodnie z
SIWZ jest większa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8
ustawy PZP, na podstawie 32 ust. 4 w zw. z art. 182 ust. 1 pkt 1 PZP termin na wniesienie
odwołania wynosi 10 dni. W związku z powyższym dziesięciodniowy termin na wniesienie
niniejszego odwołania, o którym mowa w art. 182 ust 1 pkt. 1 PZP został dochowany.

Interes
prawny we wniesieniu Odwołania
Odwołujący w tym zakresie podniósł, że zgodnie z art. 179 ust. 1 PZP środki ochrony
prawnej przewidziane w ustawie przysługują podmiotowi, który ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów PZP. Nie ulega wątpliwości, że w niniejszej sprawie
Odwołujący ma interes prawny w uzyskaniu zamówienia będącego, przedmiotem
analizowanego postępowania przetargowego. Wynika to z faktu, ze uczestniczył on w
postępowaniu przetargowym jako Wykonawca i jego oferta nie została wybrana zaś została
zakwalifikowana jako oferta druga najkorzystniejsza. Mają na uwadze kryteria wyboru ofert
oraz treść oferty wybranej jako najkorzystniejsza , należy uznać, że oferta wybranego
Wykonawcy powinna zostać odrzucona jako oferta niezgodna z treścią SIWZ. W związku z
powyższym, Odwołujący jako Wykonawca, którego oferta zostałaby wybrana jako
najkorzystniejsza, gdyby oferta wybranego Wykonawcy została odrzucona , posiada interes
prawny we wniesieniu odwołania a Odwołujący wykonawca uzyskałby zamówienie publiczne.

UZASADNIENIE
Zamawiający: Gmina Czermin prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
ustawy PZP postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa i
montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp

ciepła na terenie gmin Czermin i Wadowice Górne w zakresie części 3 znak postępowania IN
.271.5.2018 ).
Zamawiający - na podstawie informacji z dnia 10 stycznia 2019 r. o wyborze
najkorzystniejszej oferty dokonał wybory najkorzystniejszej oferty pod względem kryteriów
podanych w rozdziale 18 SIWZ , w zakresie części 3 wybierając ofertę oznaczaną jako oferta
nr 8 złożoną przez Wykonawcę : M. N. działającego pod firmą NIKMAR Ekologiczne Systemy
Grzewcze ZHU 23-
300 Janów Lubelski, ul. Ochotników Węgierskich 17, -Lider Konsorcjum,
R.
Stal Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli , przy ulicy Kazimierza Mireckiego 5 -
konsorcjant i R. Sp.
j. z siedzibą w Nisku przy ulicy Torowej 48-konsorcjant zwany w dalszej
części uzasadnienia jako: wybrany Wykonawca.

W uzasadnieniu Zamawiający stwierdził, że wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu,
jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art
. 89 ust. 1 PZP, ponadto stwierdził, że
wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu opisane w SIWZ oraz jego
oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów określonych w SIWZ - uzyskała
najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza przy zastosowaniu kryteriów zwartych w
SIWZ -
„cena - 60 punktów”, „okres gwarancji na wykonane prace instalacyjne - 20 punktów”
oraz „ czas usunięcia usterki awarii - 20 pkt „ - razem 100 punktów każdej z części.

Jak wskazał Odwołujący zgodnie z art. 82 ust. 3 PZP treść oferty złożona w trakcie
postępowania musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 87 ust. 2 PZP - nie mających, zdaniem
Odwołującego, zastosowania w sprawie, oferta złożona w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, jest niezmienna, nie podlega negocjacjom ani modyfikacjom i nie
może być uzupełniana, co wynika wprost z treści art. 87 ust. 1 ustawy pzp.

Odwołujący po analizie dokumentów złożonych przez wybranego Wykonawcę stwierdza, iż
wybrana oferta winna zostać odrzucona, gdyż oferowany produkt jest niezgodny z treścią
SIWZ, ponadto w trakcie składania wyjaśnień i dokumentów na etapie badania oferty
wybranego Wykonawcy doszło do niedozwolonych negocjacji pomiędzy wybranym
Wykonawcą a Zamawiającym, a ponadto wskutek negocjacji doszło do niedozwolonej
zmiany treści oferty co uzasadnia przedstawiony poniżej następujący stan faktyczny:

Zamawiający w SIWZ w rozdziale 4 - Opis przedmiotu zamówienia - w pkt. 4.2.3 - część 3
zamówienia - „Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie

gmin Czermin i Wadowice Górne” wymaga dostawy i montażu kotłów na biomasę wraz z
osprzętem do ogrzewania budynków.
Przedmiot zamówienia wskazany jest w SIWZ w pkt. 4.2.3 dotyczącej części 3: Dostawa i
montaż kodów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Czermin i Wadowice
Górne winien być wykonany według: Dokumentacji Technicznej kotłów na biomasę zał. nr 1 c
do SIWZ ( Projekt techniczny Instalacji Kotłów na biomasę o mocy 10-30 KW )
Dowód:
załącznik nr 1 C do SIWZ - Dokumentacji Technicznej kotłów na biomasę: Projekt techniczny
instalacji kotłów na biomasę o mocy od 10 do 30 KW

Wykonawcy zobowiązani byli do zaoferowania kotłów o parametrach spełniających
wymagania SIWZ oraz określone w załączniku nr 1 C do SIWZ- Dokumentacja Techniczna
kotłów na biomasę: Projekt techniczny instalacji kotłów na biomasę o mocy od 10-do 30 KW.
Wybrany Wykonawca w ofercie z dnia 30.10.2018r. zaoferował następujące kotły na
bi
omasę:
1) R. model firemax 10 KW
2) R. model firemax 15 KW
3) R. model firemax 20 KW
4) R. model firemax 25 KW
5) R. model firemax 30 KW

Następnie, w wyniku badania oferty przez Zamawiającego, Zamawiający w wezwaniu z dnia
21.11
.2018 r. do złożenia oświadczeń lub dokumentów w zakresie części 3 zamówienia
wezwał wybranego Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez Zamawiającego w zakresie części 3 zamówienia do
przedstawienia następujących dokumentów:
a) Certyfikat oraz raport z badań potwierdzający zgodność oferowanych kotłów z normą PN -
EN 303-
5 : 2012 ( lub równoważną) oraz certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań klasy
5 kotła - wydane przez jednostkę oceniająca zgodność zgodnie z art. 30 b ust. 1 ustawy PZP:
b) Karta techniczna oferowanych kotłów na biomasę obejmująca informację potwierdzającą
spełnienie przez kotły parametrów zawartych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 c do SIWZ zgodnie z punktem 8 Projektu techniczny
instalacji kotłów na biomasę o mocy od 10-do 30 KW.
Dowód:
pismo Zamawiającego z dnia 21.11.2018 (wezwanie do złożenia oświadczeń lub
dokumentów z zakresie części 3 zamówienia)

W odpowiedzi na powyższe pismo, wybrany Wykonawca przedstawił wraz z pismem
przewodnim z dnia 30.11.2018r. kartę techniczną kotłów FIREMAX marki R., zaświadczenia,
świadectwa oraz raporty z badań kotłów FIREMAX.

W tym miejscu Odwołujący podniósł, iż wybrany Wykonawca złożył żądane dokumenty, ale
tylko w zakresie dla kotłów FIREMAX 15KW, 20 KW, 25 KW oraz 30 KW. Jak wynika ze
złożonych przez Wykonawcę dokumentów, żadnych dokumentów dla kotła FIREMAX 10 KW
Wykonawca nie przedstawił. Dokumentów takich brak jest w dokumentacji zebranej w trakcie
prowa
dzonego przez Zamawiającego przedmiotowego postępowania.

Odwołujący wskazał, iż w jego ocenie brak przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów w
zakresie kotła FIREMAX 10 KW, potwierdza, że złożona i wybrana przez Zamawiającego
oferta wybranego Wykonawcy je
st niezgodna z SIWZ i winna być odrzucona zgodnie z art.
89 ust. 1 pkt. 2 PZP.

Następnie Odwołujący wskazał, iż wybrany Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego z dnia 21.11.2018r. przedstawił następujące dokumenty:
-
dla kotła FIREMAX 15 KW:
(1
) świadectwo nr 230/2018 z dnia 4.10.2018r. wydane przez ICH PW,
(2) raport z badań nr 289/LS/2018,
(3) zaświadczenie nr 268/2018 wydane prze ICH PW z dnia 04.10.2018 r. dla kotła FIREMAX
20 kW:
(1) świadectwo nr 231/2018 z dnia 04.10.2018 r. wydane przez ICH PW,
(2) raport z badań nr 291/LS/2018,
(3) zaświadczenie nr 269/2018 wydane przez ICH PW z dnia 04.10.2018 r. dla kotła
FIREMAX 25 kW:
(1) świadectwo nr 233/2018 z dnia 15.10.2018 r. wydane przez ICH PW,
(2) raport z badań nr 273/LS/2018,
(3) z
aświadczenie nr 271/2018 wydane przez ICH PW z dnia 15.10.2018 r. dla kotła
FIREMAX 30 kW:
(1) świadectwo nr 229/2018 z dnia 04.10.2018 r. wydane przez ICH PW,
(2) raport z badań nr 275/LS/2018,
(3) zaświadczenie nr 267/2018 wydane przez ICH PW z dnia 04.10.2018 r.;
Dowód: pismo wybranego Wykonawcy z dnia 30.11.2018 wraz wymienionymi załącznikami:
4 świadectwa, 4 raporty, oraz 4 zaświadczenia do wyżej wskazanych typów kotłów oraz karta
techniczna kotłów dołączona do ww. pisma określająca parametry techniczne dla ww. kotłów.

Odwołujący podniósł, że parametry techniczne przedstawione w karcie technicznej
dołączonej do pisma Wykonawcy z dnia 30.11.2018 r. są potwierdzone w Instrukcji obsługi i
montażu kotłów FIREMAX (instrukcja obsługi i montażu kotłów FIREMAX ogólnie dostępna
na stronach internetowych ) i nie spełniają wymogów SIWZ.
Dowód: Instrukcja obsługi i montażu z kartą gwarancyjną dla kotłów FIREMAX Instrukcja
oryginalna 4/2018 ogólnie dostępna pobrana ze strony www.

Poniżej Odwołujący wskazuje, w jakim m.in. zakresie zaoferowane przez wybranego
Wykonawcę kotły na biomasę nie spełniają wymogów SIWZ:
(1) Z karty technicznej z dnia 30.11.2018r. oraz z Instrukcji obsługi kotłów typu Firemax
(strona 8 rozdział 2 .2 Parametry techniczne) wynika, że dopuszczalne ciśnienie pracy kotłów
(o mocy od 15 KW do 30 KW) to 2,5 bara. Zamawiający zaś wymaga maksymalnego
ciśnienia pracy kotła 2 bary, wynika to załącznika nr 1C do SIWZ ( pkt. 4 - wymagane
warunki pracy kotłów i pkt 8 - minimalne parametry decydujące o równoważności Projektu
Technicznego -
Instalacja kotłów na biomasę).
(2) Zamawiający wymagał zastosowania w kotle podłogi wodnej komory paleniskowej
(rozdział 5 Opis techniczny zaprojektowanego typu kotła - Dokumentacja Projektowa do
SIWZ) zaś z karty technicznej kotłów z dnia 30.11.2018r. i Instrukcji obsługi (strona 9 rozdział
3 budowa kotła przekrój kotła firemax) jednoznacznie wynika brak podłogi wodnej komory
paleniskowej. Dodatkowo w rozdziale 6.5 czyszczenie i konserwacja kotła ww. Instrukcji
obsługi kotłów typu firemax, producent przedstawia, że w miejscu gdzie powinna być podłoga
wodna faktycznie znajduje się szuflada służąca do usuwania popiołu z popielnika (opis plus
rysunek kotła w wyżej wymienionym rozdziale).
(3) Zamawiający wymagał zastosowania palnika pelletowego wyposażonego m.in. w system
skutecznego mechanicznego usuwania szlaki umożliwiający spalanie pelletu w klasie A1, A2
i B, zgodnych z normą PN-EN ISO 17225-2:2014. Ponadto podłoga palnika winna mieć
kształt litery V i palnik powinien być montowany z przodu kotła zaś z przedstawionej przez
wybranego Wykonawcę karty technicznej oraz z Instrukcji obsługi kotłów typu firemax
wynika, że zaoferowany produkt nie spełnia wyżej wymienionych parametrów bowiem w
Instrukcji obsługi kotłów typu firemax rozdział 6.2 - Paliwo, producent dopuszcza spalanie w
kotle wyłącznie pelletów klasy A1 i A2 według normy EN-ISO 17225-2: 2014, czyli producent
nie dopuszcza spalania pelletu klasy B z wyżej wymienionej normy, czego wymagał
Zamawiający. Również w rozdziale 6.7 ww. Instrukcji producent zaleca stosowanie pelletu
klasy A1 i A2 jako jedynego dopuszczalnego paliwa dla bezawaryjnej pracy kotła firemax.
(4) Wykonawca w karcie technicznej dołączonej do pisma z dnia 30.11.2018 r. nie wskazał,
mechanicznego zgarni
acza szlaki. Również Instrukcja obsługi nie wskazuje, że zaoferowane
wraz z kotłami palniki wyposażone są w mechaniczny zgarniacza szlaki.

(5) Ani karta techniczna ani instrukcja obsługi kotłów firemax nie przewiduje mocowania
palnika z przodu kotła, co wskazuje, że zaoferowane produkty są niezgodne z treścią SIWZ.
Wszystkie rysunki i opisy w Instrukcji producenta odnoszące się do konfiguracji kotłów
firemax przedstawiają montaż palników z boku kotła.
(6) Ponadto w przedstawionej przy piśmie z dnia 30.11.2018 r. przez wybranego Wykonawcę
karcie technicznej zawarte jest następujące oświadczenie: „W przypadkach w których wizja
lokalna wskaże taką konieczność Wykonawca dostarczy kotły spełniające wymagania SIWZ
w zakresie wysokości i szerokości kotła i zasobnika oraz wymaganych długości rury
podającej pellet ze spiralą oraz rury przezroczystej giętkiej. W innych przypadkach
wykonawca dostarczy kotły zintegrowane w jedną całość (kocioł plus zasobnik), w których
długości rury podającej oraz przezroczystej giętkiej są mniejsze ale spełniają zabezpieczanie
zgodnie z normą PN -EN 303:5 -2012.,,


Odwołujący podniósł, iż powyższe oświadczenie wybranego Wykonawcy wskazuje, iż
przedmiotem dostawy będą kotły zintegrowane w jedną całości, czyli nie spełniające
wymagań SIWZ Zamawiającego.

Jak wynika z treści SIWZ oraz pytań i odpowiedzi w zakresie wyjaśnienia treści SIWZ,
Zamawiający nigdzie nie dopuścił do wykonania przedmiotu zamówienia przez dostarczenie
kotłów zintegrowanych w jedną całości tj. kocioł plus zasobnik.

Tak
ie oświadczenie wskazuje, że wybrany Wykonawca oferuje w ramach przedmiotowego
zamówienia kotły opisane w Instrukcji obsługi producenta, które są zintegrowane, posiadają
zamontowany palnik z boku kotła i nie posiadają wymaganych przez Zamawiającego
długości rury podającej pellet ze spiralą oraz rury przezroczystej giętkiej.

Zamawiający po analizie złożonych dokumentów zwrócił się do Wykonawcy pismem z dnia
07.12.2018 r. o kolejne złożenie uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów w zakresie części 3
zamówienia.
Między innymi, Zamawiający w pkt. 4.2 przedmiotowego pisma prosi o wyjaśnienie
niezgodności wymogu SIWZ - wymogu dopuszczalnego ciśnienia pracy kotła do 2 bar, w
przeciwieństwie do złożonej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, z której wynika, że
d
opuszczalne ciśnie pracy kotłów FIREMAX to 2,5 bara. W odpowiedzi na tą uwagę,
Wykonawca pismem złożonym do Zamawiającego w dniu 14.12.2018 (data wpływu)
oświadcza, że wartość 2,5 bara wpisana została omyłkowo a prawidłowe maksymalne ciśnie
robocze kotłów wynosi 2 bary. Jednocześnie Wykonawca dołącza do pisma z dnia

14.12.2018 r. kolejną kartę techniczną kotłów (zwana dalej kartą techniczną z dnia
14.12.2018 r.) z dopuszczalnym maksymalnym cieniem pracy dla każdego kotła - 2 bary.
Dowód:
a) pismo Zamawiającego z dnia 07.12.2018 r.,
b) Pismo Wykonawcy odpowiedź na pismo z dnia 07.12.2018 r. złożone do Zamawiającego
dnia 14.12.2018 r.
c) Karta techniczna z dnia 14.12.2018 r.
d) Instrukcja obsługi i montażu z kartą gwarancyjną dla kotłów FIREMAX Instrukcja
oryg
inalna 4/2018 ogólnie dostępna pobrana ze strony www.

Ponadto Odwołujący podkreślił, iż wskazane przez wybranego Wykonawcę karty techniczne
różnią się zawartymi tam parametrami technicznymi.
W tym miejscu Odwołujący zwrócił uwagę na Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22
maja 2018 roku o sygn. KIO 913/18, w którym Krajowa Izba Odwoławcza stwierdza m.in.:
„poprawa przez zamawiającego omyłek w ofercie wykonawcy stanowi wyjątek o zakazu
dokonywania zmian w treści oferty i w związku z tym przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP musi
być stosowany ściśle. Dlatego należy podkreślić, iż dla zastosowania tego przepisu
wymagane jest łączne zaistnienie przesłanek w nim wymienionych, tj. wystąpienie omyłki w
ofercie wykonawcy, powodującej niezgodność oferty z treścią SIWZ oraz brak istotności
zmian w treści oferty, będących skutkiem dokonanej poprawy. Nadto, aby taka poprawa była
możliwa, konieczne jest, aby w samej ofercie istniały dane umożliwiające jej dokonanie,
bowiem poprawa oferty nie może prowadzić do stworzenia nowego, odmiennego od już
złożonego, oświadczenia woli wykonawcy. Zważywszy na cel wprowadzenia przepisu art. 87
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, tj. uniknięcie odrzucania ofert z powodu błahych błędów w ofercie,
skutkujących jej niezgodnością z SIWZ, za omyłkę, o której w nim mowa, należy uznać
zarówno błędy treści oferty wyrażone omyłkowym jej zapisem (nieprawidłowym
przedstawieniu informacji), jak też pominięciem podania informacji, pod warunkiem, że ich
poprawianie spowoduje istotnych zmian w treści oferty, przy czym, ocena istotności tych
zmian, winna być dokonywana z uwzględnieniem całokształtu okoliczności danej sprawy.
Ważny w tym zakresie jest rodzaj i charakter poprawianych niezgodności oferty z treścią
SIWZ, sposób przeprowadzenia poprawy oraz konsekwencje tych zmian dla treści oferty.
Poprawa omyłki oznacza ingerencję zamawiającego w treść złożonej przez wykonawcę
oferty i jest związana z odtworzeniem rzeczywistej woli wykonawcy.”


Odwołujący podniósł, iż wybrany Wykonawca na podstawie oferty i złożonych przez
Wykonawcę dokumentów wskazał na możliwość zaoferowania w ofercie dwóch różnych

produktów, co stanowi o sprzeczności treści oferty z treścią SIWZ w rozumieniu art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy i otwiera możliwość dokonywania zmian treści oferty oraz prowadzenia
negocjacji z Zamawiającym co stanowi podstawę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 i art. 89 ust. I pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ponadto Odwołujący podniósł, iż wyjaśnienia wykonawcy w zakresie podania w ofercie
ciśnienia na poziomie 2, 5 bara nie stanowi omyłki, gdyż ogólnie dostępna Instrukcja obsługi i
montażu wyraźnie wskazuje, że maksymalne ciśnienie robocze dla wszystkich kotłów typu
FIREMAX wynosi 2,5 bara.

Dalej Odwołujący wskazał, Zamawiający w punkcie 4.3 pisma z dnia 7.12.2018 r. zażądał
jednoznacznej odpowiedzi od Wykonawcy, jakiej długości rur: przezroczystej giętkiej oraz
podającej pellet ze spiralą posiada oferowany kocioł, czy posiada palnik montowany z przodu
kotła oraz czy posiada budowę zintegrowaną z zasobnikiem (kocioł + zasobnik) czy nie.

Wykonawca pismem z dnia 14.12.2018 udzielił m.in. następującej odpowiedzi : „budowa
kotła FIREMAX umożliwia usytuowanie zasobnika bezpośrednio nad palnikiem co
minimalizuje gabaryty całego zestawu i jest rozwiązaniem bardzo uniwersalnym ... jeżeli
jednak zamawiający oczekuje takiego rozwiązania, ponieważ będzie ono lepsze dla
ergonomicznego wykorzystania pomieszczeń małych kotłowni, jesteśmy gotowi dostarczyć
kotły w konfiguracji z montażem palnika z przodu kotła w zestawach z długościami rur
podających i elastycznych wg tabeli pkt. 8”.


Zamawiający pismem z dnia 20.12.2018r. wezwał wybranego Wykonawcę do złożenia
kolejnych wyjaśnień i dokumentów m.in. wezwał do złożenia uzupełnia i złożenia wyjaśnienia
w zakresie 3 części zamówienia w odpowiedzi na pytanie nr 2: Czy zaświadczenia , raporty z
badań świadectwa nr 268/2018 230/2018, 289/LS/2018, 269/2018, 230/2018, 291/LS/2018,
271/2018, 231/2018, 273/18/2018, 267/2018, 233/2018, 276/LS/2018 dotyczą kotłów
przebadanych z palnikiem montowanym z boku kotła czy z przodu kotła. Prosimy o
przesłanie dokumentów potwierdzających jaki rodzaj kotła (z jakim usytuowaniem palnika)
został poddany ww. badaniom np. pełnego raportu z badań celem zweryfikowania informacji.

Wykonawca w odpowiedzi na powyższe pismo Zamawiającego pismem data wpływu
07.01.2019 r. w punkcie odnośnie pkt 2 wskazuje: „Wyjaśniamy, że dokumenty dotyczą
badań z palnikiem z boku kotła. Załączamy świadectwa badań tego samego kotła z palnikiem
z
amontowanym z przodu wykonane przez laboratorium posiadające akredytację PCA.
Badania potwierdzają zgodność tej wersji kotła z wymaganiami SIWZ. Dokumenty te


otrzymaliśmy z laboratorium w terminie późniejszym niż termin złożenia dokumentacji u
Zamawiającego (uzupełniamy w załączeniu)”.


Ponadto, jak wskazał Odwołujący, przy tym piśmie Wykonawca składa kolejną ofertę na inny
kocioł, co potwierdzają zaświadczenia z badań kotłów FIREMAX 250 + na zgodność z normą
PN.EN -303-
5:2012 wydane przez Zakłady Badań i Atestacji ZETOM z dnia 31.10.2018 r. tj.
wydane w terminie późniejszym niż termin składania oferty.
Dowód:
a) pismo Zamawiającego wezwanie z dnia 20.12.2018 r.
b) pismo Wykonawcy data wpływu z dnia 07.01.2019 r. wraz z załączniki do pisma
Wykonawcy data wpływy z 07.01.2019 r.;
c) załącznik nr 1 - karta produktowa oferowanych kotłów;
d) Załącznik nr 2 - schematyczny przekrój kotła z widocznym płaszczem wodnym
e) Załącznik nr 3 - wyciąg z dokumentacji technicznej dot. stosowanego paliwa.
f) Załącznik nr 4 - schematyczny przekrój, palnika z zaznaczonym zgarniaczem szlaki.
g) Załącznik nr 5 - wyciąg z dokumentacji technicznej - opis techniczny zgarniacza szlaki i
czujnika zatoru pelletu
h) Załącznik nr 6 - rysunek schematyczny palnika
i) Załącznik - świadectwa (zaświadczenia) badań kotłów FIREMAX z palnikiem z przodu kotła

Jak wskazał następnie Odwołujący Zamawiający wielokrotnie wzywał wybranego
Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, zaś wybrany Wykonawca w odpowiedzi na wezwania
składał nowe dokumenty (dwie różne karty techniczne), które w sposób istotny zmieniały
oferowane produkty.
Odwołujący wskazał na orzeczenie KIO Sygn. akt: KIO 992/18-Wyrok z dnia 6 czerwca 2018
roku, w którym KIO wyjaśnia: „Odwołując się do rozumienia wyrazu „wyjaśnić” w języku
polskim stwier
dzić należy, że wyjaśnić to „uczynić coś zrozumiałym”, „podać powody,
motywy”.
Nie należy tego terminu utożsamiać ze wskazywaniem nowych faktów, a tym
bardziej przedkładaniem dodatkowych dokumentów, które stoją w sprzeczności z
przedstawionymi dotychczas dokumentami. Przedstawienie nowych kart technicznych
stanowi w istocie zmianę oferty.

Podsumowując, Odwołujący wskazuje, iż wybrany Wykonawca w ofercie zaoferował produkt,
który nie spełnia wymagań SIWZ w następującym zakresie:
1) Niezgodne z SIWZ maksymal
ne ciśnienie robocze kotła;
2) Niezgodnie z SIWZ usytuowanie palnika na kotle (oferta zawiera palnik z boku kotła)

3) Niezgodnie z SIWZ zaoferowany produkt nie jest przystosowany do spalania pelletu klasy
B zgodnie ż normą PN - EN ISO 17225 -2:2014
4) Niez
godnie z wymaganiami SIWZ zaoferowany kocioł jest kotłem zintegrowanym w jedną
całość (kocioł plus zasobnik)
5) Niezgodnie z SIWZ zaoferowany kocioł nie posiadał podłogi wodnej
6) Niezgodnie z SIWZ zaoferowany kocioł nie posiadał wymaganych długości rur podających
pellet ze spiralą oraz rur przezroczystych giętkich;
7) Niezgodnie z SIWZ zaoferowany kocioł nie posiadał palnika z mechanicznym zgarniaczem
szlaki

Odwołujący podkreśla nadto, że oferta z dnia 30.10.2018 r. złożona przez wybranego
Wykonawcę jest niekompletna, gdyż wybrany Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego z dnia 21.11.2018 r. nie złożył żadnych dokumentów na typ kotła: kocioł na
biomasę o mocy grzewczej minimum 10 KW , producent i model kotła: R. model kotła
FIREMAX 10 kW. Wybr
any Wykonawca w ofercie z dnia 30.10.2018 r. zaoferował kocioł
producent R.
, model FIREMAX 10 KW, na który nie dostarczył żądanych przez
Zamawiającego, zgodnie SIWZ dokumentów (brak karty technicznej, certyfikatu oraz raportu
z badań zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 ). Czyli wykonawca zaoferował kocioł
FIREMAX 10 KW jednakże nie dostarczył żadnych dokumentów potwierdzających spełnienie
wymaganych przez SIWZ parametrów .

Odwołujący wskazał, że na podstawie oferty i złożonych przez wykonawcę dokumentów
składanych w kolejnych wyjaśnieniach przez wybranego Wykonawcę oraz dołączanych
kolejnych dokumentów wynika, że wybrany Wykonawca wskazał kolejne w ofercie modele
produktu co stanowi o sprzeczności treści oferty z treścią SIWZ w rozumieniu art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy i otwiera możliwość dokonywania zmian treści oferty oraz prowadzenia
negocjacji z zamawiającym co stanowi podstawę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE PRAWNE
Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 5 kwietnia 2017 roku (sygn. akt KIO 501/17), „niezgodność
treści oferty z treścią SIWZ w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. polega na niezgodności
zobowiązania, które wykonawca wyraża w swojej ofercie i przez jej złożenie na siebie
przyjmuje, z zakresem zobowiązania, które zamawiający opisał w SIWZ i którego przyjęcia
oczekuje”. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 09 stycznia 2017 roku (sygn. akt KIO 2440/16):
„przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. nakazuje zamawiającemu odrzucenie oferty, jeżeli jej treść
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87

ust. 2 pkt 3 tej ustawy. Norma art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. odnosi się zaś do merytorycznego
aspektu zaoferow
anego przez wykonawcę świadczenia oraz merytorycznych wymagań
zamawiającego, w szczególności co do zakresu, ilości, jakości, ceny, warunków realizacji i
innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia, w tym wyznaczonych parametrów
technicznych wyrobu.
Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce w sytuacji, gdy
oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w
całości zgodnie z wymogami zamawiającego”. Należy zatem uznać, że oferta wybranego
Wykonawcy nie sp
ełniała warunków określonych w SIWZ, gdyż wskazane parametry kotła
nie są zgodne z treścią SIWZ co odwołujący wykazał, składając szczegółowe wyjaśnienia
pism złożonych przez wybranego Wykonawcę.

Jak wskazano w dalszej części uzasadnienia stosownie do przepisów art. 82 ust. 1 PZP
wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zgodnie z przepisami art. 82 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. PZP . Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zgodnie z przepisami art. 87 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych zakazane jest prowadzenie negocjacji dotyczących treści
oferty.

Wybrany Wykonawca wskazuje, że podanie parametru kotła niezgodnego z SIWZ (2,5 bara a
winno być 2,0 bary) stanowiło omyłkę, jednakże, w ocenie Odwołującego była to omyłka nie
podlegająca poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp ponieważ jej poprawienie
spowodowało istotną zmianę treści oferty. Bez wątpienia bowiem istotną zmianą jest
podmiana produktu niezgodnego z SIWZ na produkt zgodny. Nadto dodać należy, że w
niniejszej sprawie nie zaszły żadne okoliczności pozwalające na przyjęcie, że z oferty
wybranego Wykonawcy wynikała wola zaoferowania właściwego produktu. Na wezwanie
Zamawiającego wybrany Wykonawca przedłożył nową kartę techniczną zawierającą całkiem
inne parametry niż karta techniczna przedstawiona pierwotnie. Z powyższych okoliczności
wynika, iż Zamawiający powinien uznać, że oświadczenie woli Wykonawcy w postaci oferty
złożonej w postępowaniu wskazywało na zaoferowanie produktu niezgodnego z SIWZ.

W opisanym stanie faktycznym, na poparcie s
tanowiska Odwołującego należy wskazać na
następujące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, orzeczenie KIO sygnatura akt IV.

Sygn. akt: KIO 902/18 Wyrok z dnia 25 maja 2018 r., w którym czytamy m.in. : „Zamawiający,
dokonując oceny ofert, sprawdza, czy wykonawcy spełniają wymogi określone 'w Pzp i SIWZ.
W przypadku gdy zaistnieją wątpliwości co do treści oferty, zamawiający może również żądać
od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Norma zawarta w
art. 87 ust. 1 Pzp dopuszcza
wyjaśnienie przez wykonawców na żądanie zamawiającego
treści złożonych ofert, nie zaś dokonywanie w nich jakichkolwiek zmian, poza poprawieniem
oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych, niepowodujących istotnych zmian
w treści oferty. Wyjaśnienie oferty nie może prowadzić do uzupełnienia jakiegokolwiek
brakującego dokumentu, w tym samej oferty, co stanowiłoby obejście prawa. Ponadto
zgodnie z tym przepisem w trakcie procedur^ uzyskiwania i oceny wyjaśnień
niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty.

Dodatkowo Odwołujący cytuje następujące orzecznictwo KIO, która podkreśla, że: "brak
podania modelu/symbolu zaoferowanego monitora (...) nie tylko uniemożliwiał
zamawiającemu weryfikację treści oferty pod względem zgodności z wymaganiami
szczegółowego opisu SIWZ, ale przede wszystkim uniemożliwiał identyfikację zaoferowanych
produktów, lub też oznaczał ich nie zaoferowanie, co stanowi jednoznaczny i nieusuwalny w
żadnym trybie dopuszczonym ustawą Prawo zamówień publicznych - brak oferty i
wystarczającą podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy - jedynie z tej przyczyny.
Uzupełnienie nazwy (.) w oparciu o art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ,
stanowiło niedozwolone negocjacje oraz zmianę treści oferty po upływie terminu jej złożenia,
czego wymieniony przepis nie dozwala" - (KIO 399/17; KIO 438/17; KIO 439/17).
„Niesprecyzowanie przedmiotu oferowanego świadczenia przesądza o wadliwości oferty i
stanowi zasadniczą podstawę do jej odrzucenia, jako niezgodnej z treścią SIWZ - nawet bez
potrzeby dalszych dociekań, czy ewentualnie taką ofertę można uznać, czy też nie za
niezgodną z innymi wymaganiami zamawiającego, w tym wymaganiami natury technicznej" -
(KIO 2058/16). "Brak informacji w
zakresie typu i modelu oferowanych urządzeń stanowi błąd
w treści oferty niemożliwy w przedmiotowej sytuacji do poprawienia na podstawie art. 87 ust.
2 pkt 3 Prawo zamówień publicznych" - (KIO 184/16). "Wymagane w SIWZ dane
identyfikujące przedmiot oferty, a do takich należy zaliczyć informacje o producencie i typie
oferowanego urządzenia równoważnego, są treścią oferty sensu stricte" - (KIO 88/17; KIO
95/17). "Brak wskazania i skonkretyzowania przedmiotu dostawy na etapie składania ofert
należy uznać za niezgodność treści oferty z siwz polegającą na niewłaściwym, tzn.
niezgodnym z wymaganiami siwz, opisaniu przedmiotu dostawy" - (KIO 1292/11). "skoro
wykonawca zobowiązany był podać "producenta, model, itd." zaoferowanych produktów i

informacji tych nie poda
ł to przesądza to o niezgodności jego oferty z treścią SIWZ - (KIO
2662/14).

Jak wskazał Odwołujący stan faktyczny w świetle przytoczonych przepisów Prawa zamówień
publicznych i orzecznictwa KIO w pełni uzasadnia odrzucenie oferty wykonawców wspólnie
ubie
gających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art.
82 ust. 1 i 87 ust. 1 ustawy PZP.
Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że wybór najkorzystniejszej oferty wybranego
Wykonawcy nie znajduje podstawy prawnej ani fakty
cznej. Wobec powyższego Odwołujący
wniósł jak na wstępie.

Izba uwzględniła również argumentację Przystępującego zaprezentowaną w piśmie z dnia
30.01.2019 r. złożonym na rozprawie i w części zacytowanym w jej trakcie.
Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej sprawie, na
podstawie zebra
nego materiału dowodowego, po zapoznaniu się z dokumentacją
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności z
postanowieniami og
łoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, ofertą złożoną w postępowaniu przez Przystępującego oraz
korespondencją prowadzoną w toku postępowania pomiędzy Zamawiającym a
wykonawcami
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, jak również po zapoznaniu
się z odwołaniem, po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk stron złożonych
ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje.

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek,
o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Jednocześnie Izba stwierdziła, że Odwołującemu przysługiwało prawo do skorzystania ze
środka ochrony prawnej, gdyż wypełniono materialnoprawną przesłankę interesu w
uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp kwalifikowaną możliwością
poniesienia szkody przez Odwołującego będącej konsekwencją zaskarżonej w odwołaniu
czynności. Wnoszący odwołanie złożył w przedmiotowym postępowaniu ofertę
sklasyfikowaną na drugim miejscu w rankingu ofert podnosząc jednocześnie w ramach
odwołania zarzuty wobec ofert najkorzystniejszej zmierzające do jej odrzucenia. W
przypadku zaś uwzględniania odwołania ma on szansę na uzyskanie przedmiotowego
zamówienia.

W zakresie zarzutu Przystępującego odnoszącego się do kwestii braku interesu we
wniesieniu odwołania oraz braku wykazania możliwości poniesienia szkody Izba wskazuje,
że każdorazowo kwestia przesłanek z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp powinna być oceniana
indywidualnie, zaś sama konstrukcja tego przepisu wskazuje, że mamy do czynienia z
przesłanką materialnoprawną odnoszącą się do kwestii legitymacji czynnej determinującej
prawo do korzystania ze środków ochrony prawnej. Dodatkowo wskazać należy, że badanie
istnienia tej przesłanki następuję w ramach merytorycznego rozpoznania odwołania i jej
spełnienie jest oceniane na moment jego wniesienia. W ramach wniesionego dowołania
Odwołujący na wstępie uzasadnienia wskazał m.in., że: „Nie ulega wątpliwości, że w
niniejszej sprawie Odwołujący ma interes prawny w uzyskaniu zamówienia będącego,
przedmiotem analizowanego postępowania przetargowego. Wynika to z faktu, ze
uczestniczył on w postępowaniu przetargowym jako Wykonawca i jego oferta nie została
wybrana zaś została zakwalifikowana jako oferta druga najkorzystniejsza. Mają na uwadze
k
ryteria wyboru ofert oraz treść oferty wybranej jako najkorzystniejsza, należy uznać, że
oferta wybranego Wykonawcy powinna zostać odrzucona jako oferta niezgodna z treścią
SIWZ. W związku z powyższym, Odwołujący jako Wykonawca, którego oferta zostałaby
wy
brana jako najkorzystniejsza, gdyby oferta wybranego Wykonawcy została odrzucona ,
posiada interes prawny we wniesieniu odwołania a Odwołujący wykonawca uzyskałby
zamówienie publiczne.”

Odnosząc się do powyższego Izba poddała ocenie sytuację obu wykonawców uznając, że
ustalony w niniejszym postępowaniu ranking ofert odpowiada twierdzeniom zawartym we
wniesionym odwołaniu. Sytuacja podmiotowa Odwołującego jest zatem prosta i klarowna -
pozwalając jednocześnie, na skutek wyeliminowania oferty Przystępującego (zgodnie z
żądaniami zawartymi w treści odwołania), na uzyskanie przedmiotowego zamówienia.
Jednocześnie nieuzyskanie przez Odwołującego zamówienia, które ze swej istoty ma na celu
uzyskanie wymiernych korzyści ekonomicznych w postaci dodatniego wyniku finansowego
(zysku), spowoduje szkodę w jego majątku. Odwołujący jest bowiem przedsiębiorcą, którego
celem jest prowadzenie działalności gospodarczej celem wypracowania dodatniego wyniku
finansowego. Podnoszona przez Przystępującego na rozprawie kwestia nie spełniania przez
oferowane przez Odwołującego kotły wymagań zawartych w treści SIWZ pozostaje bez
znaczenia w kontekście art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Po pierwsze, oferta Odwołującego nie
była jeszcze badana przez Zamawiającego w pełnym zakresie, w tym w szczególności
Zamawiający nie weryfikował obaw i wątpliwości prezentowanych w tym zakresie przez
Przystępującego. Po drugie i najistotniejsze Izba rozpoznając odwołanie nie może orzekać,
co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu (vide art. 192 ust. 7 ustawy Pzp).
Rozpoznanie
„zarzutów”
sformułowanych
wobec
oferty
konkurencyjnej
przez
Przystępującego nie może mieć również miejsca w ramach badania spełnienia przesłanek z

art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Co do zasady w ramach badania interesu w uzyskaniu
zamówienia ocenie podlega sytuacja podmiotowa wnoszącego odwołanie (jego status w
postępowaniu, kwestia związania ofertą, jego miejsce w rankingu, sposób – a ściślej, zakres
podmiotowy sformułowanych zarzutów, adekwatność sformułowanych żądań w stosunku do
zar
zutów, możliwość uzyskania zamówienia na skutek prawidłowego określenia przedmiotu
zaskarżenia). Badanie zgodności treści oferty Odwołującego z treścią SIWZ nie podlega
ocenie przez pryzmat przesłanek ujętych w treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp jeżeli żaden
innych wykonawca nie wniósł środka ochrony prawnej nakierowanego na eliminację
wnoszącego odwołanie z postępowania. W przeciwnym wypadku ocena tej kwestii (czy to
odrzucenia oferty, czy zaniechania wykluczenia wnoszącego odwołanie) w ramach badania
inter
esu z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp stanowiłaby obejście prawa (art. 192 ust. 7 ustawy Pzp)
i umożliwiałaby podnoszenie zarzutów z pominięciem adekwatnej drogi odwoławczej.
W tym konkretnym przypadku, w ocenie Izby, ewentualne uwzględnienie zarzutów zawartych
w odwołaniu otwiera Odwołującego możliwość uzyskania zamówienia, co wpisuje się w
ogólną definicje interesu z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Nie ulega także wątpliwości, i jest
zdaniem Izby kwestią oczywistą, że wybór oferty konkurencyjnego wykonawcy, która
powinna zostać odrzucona (w ocenie Odwołującego), naraża każdego, znajdującego się w
takiej sytuacji, wykonawcę na szkodę mającą swoje źródło w z braku uzyskania zamówienia.

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o zamówienie
publiczne, nadesłanej przez Zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem, w tym w szczególności z treści ogłoszenia o zamówieniu, treści
SIWZ,
oferty złożonej w postępowaniu przez Przystępującego, jak również korespondencji
prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie
Zamówienia publicznego.

Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z dokumentów zawnioskowane i złożone przez
Odwołującego wraz z odwołaniem w postaci:
1. załącznik nr 1 C do SIWZ - Dokumentacji Technicznej kotłów na biomasę: Projekt
techniczny instalacji kotłów na biomasę o mocy od 10 do 30 KW;
2. pismo Zamawiającego z dnia 21.11.2018 (wezwanie do złożenia oświadczeń lub
dokumentów z zakresie części 3 zamówienia);
3. pismo
wybranego Wykonawcy z dnia 30.11.2018 wraz wymienionymi załącznikami: 4
świadectwa, 4 raporty, oraz 4 zaświadczenia do wyżej wskazanych typów kotłów oraz karta
techniczna kotłów dołączona do ww. pisma określająca parametry techniczne dla ww. kotłów;
4. In
strukcja obsługi i montażu z kartą gwarancyjną dla kotłów FIREMAX Instrukcja
oryginalna 4/2018 ogólnie dostępna pobrana ze strony www.rakoczy.pl;

5. pismo Zamawiającego z dnia 07.12.2018 r.,
6. Pismo Wykonawcy odpowiedź na pismo z dnia 07.12.2018 r. złożone do Zamawiającego
dnia 14.12.2018 r.
7. Karta techniczna z dnia 14.12.2018 r.
8. Instrukcja obsługi i montażu z kartą gwarancyjną dla kotłów FIREMAX Instrukcja
oryginalna 4/2018 ogólnie dostępna pobrana ze strony www.rakoczy.pl;
9. zaświadczenia z badań kotłów FIREMAX 250 + na zgodność z normą PN.EN -303-5:2012
wydane przez Zakłady Badań i Atestacji ZETOM z dnia 31.10.2018 r.;
10. pismo Zamawiającego wezwanie z dnia 20.12.2018 r.
11. pismo Wykonawcy data wpływu z dnia 07.01.2019 r. wraz z załączniki do pisma
Wykonawcy data wpływy z 07.01.2019 r.;
12. załącznik nr 1 - karta produktowa oferowanych kotłów;
13. Załącznik nr 2 - schematyczny przekrój kotła z widocznym płaszczem wodnym
14. Załącznik nr 3 - wyciąg z dokumentacji technicznej dot. stosowanego paliwa.
15. Załącznik nr 4 - schematyczny przekrój, palnika z zaznaczonym zgarniaczem szlaki.
16. Załącznik nr 5 - wyciąg z dokumentacji technicznej - opis techniczny zgarniacza szlaki i
czujnika zatoru pelletu
17. Załącznik nr 6 - rysunek schematyczny palnika;
18. Załącznik - świadectwa (zaświadczenia) badań kotłów FIREMAX z palnikiem z przodu
kotła;

Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z dokumentów zawnioskowane i złożone na
rozprawie przez Przystępującego w postaci:
1. Raport badań nr B/2018/302/R z dnia 31.10.2018;
2. Pismo Zetom Katowice z dnia 30.01.2019 r. wraz z dołączonymi do niego przekrojami
technicznymi kotła.
3. Instrukcja montażu i eksploatacji kotłów centralnego ogrzewania typu SKP BIO wraz z
dołączonymi świadectwami typoszeregu kotłów wodnych SKP BIO produkcji Zakład
Produkcyjno
– Handlowy S. K. .
Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz zakres zarzutów
podniesionych w odwołaniu Izba stwierdziła, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie.
Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje.

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, iż postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieo
graniczonego o wartości powyżej kwot wskazanych w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zamawiający - Gmina Czermin prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych,
instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin Czermin i
Wado
wice Górne z podziałem na 3 części (znak postępowania IN .271.5.2018 ).
Z
amawiający w SIWZ w rozdziale 4 - Opis przedmiotu zamówienia - w pkt. 4.2.3 - część 3
zamówienia - „Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie
gmin Czermin
i Wadowice Górne” wymaga dostawy i montażu kotłów na biomasę wraz z
osprzętem do ogrzewania budynków.
Przedmiot zamówienia wskazany jest w SIWZ w pkt. 4.2.3 dotyczącej części 3: Dostawa i
montaż kodów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Czermin i Wadowice
Górne winien być wykonany według: Dokumentacji Technicznej kotłów na biomasę zał. nr 1 c
do SIWZ ( Projekt techniczny Instalacji Kotłów na biomasę o mocy 10-30 KW )
Zamawiający w treści SIWZ zawarł następujące postanowienia, istotne z punktu widzenia
zakresu zaskarżenia.
Rozdział 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji
fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin Czermin i Wadowice
Górne, która jest realizowana w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
szans
ą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne”.

4.2.3. część 3 zamówienia – „Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach
mieszkalnyc
h na terenie gmin Czermin i Wadowice Górne”, obejmująca:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną
123 szt. kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z osprzętem, w tym:
a) w gm. Czermin (łącznie 109 szt.):
- 3 szt. o mocy grzewczej min. 10 kW w budynkach mieszkalnych,
- 39 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW w budynkach mieszkalnych,
- 41 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW w budynkach mieszkalnych,
- 23 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW w budynkach mieszkalnych,
- 3 szt. o mocy grzewczej min. 30 kW w budynkach mieszkalnych.
b) w gm. Wadowice Górne (łącznie 14 szt.):
- 4 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW w budynkach mieszkalnych,
- 3 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW w budynkach mieszkalnych,
- 6 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW w budynkach mieszkalnych,
- 1 szt. o mocy grzewczej min. 30 kW w budynkach mieszkalnych.
2) wykonanie montażu czopucha do komina,

3) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,
4) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,
5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c. w. u,
6) wykonanie
montażu pomp obiegowych,
7) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,
8) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,
9) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów
konstrukcyjnych oraz innych
elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu
instalacji,
10) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła
na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem
użytkownikom,
11
) inne elementy ujęte w załączniku nr 1c do SIWZ i Projekcie umowy
stanowiącym załącznik Nr 2c do SIWZ.

4.4. Rozwiązania równoważne.
W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji techn
icznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien
założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w
dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są
podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz
wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne,
lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których
zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie
rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia
lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że
zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez
zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że
zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty
budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy
wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez
zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane,
dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie

wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację
techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub
usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego
oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę
oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako
środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w
opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia
oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne
jednos
tki oceniające zgodność.
Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności
dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu
do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim
terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod
warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane,
dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia,
kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący
na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o
konkretnych
parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to
osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności
wykonanych prac z dokumentacją projektową.

Rozdział 8
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu
8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
8.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
8.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.7. Na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest
złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
8.7.3. W celu potwi
erdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych
przez Zamawiającego:
w zakresie części 3 zamówienia:
e) certyfikat oraz raport z badań potwierdzający zgodność kotła z normą PN-EN 303-5:2012
(lub równoważną) oraz certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań klasy 5 kotła - wydane
przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,
f) karta techniczna kotła na biomasę obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez
piec parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik Nr 1c do SIWZ, zgodnie z pkt. 8 projektu,

Rozdział 13
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
13.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia. Złożenie więcej
niż jednej oferty dla danej części zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez wykonawcę na tę część zamówienia.
13.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych wg podziału
określonego w pkt. 4.2 SIWZ.
13.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
13.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
z tym, że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
13.5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
13.15. Oferta musi zawierać:
1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3
do SIWZ Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści oferty oraz
informacje o wykorzystanym programie szyfruj
ącym lub procedurze odszyfrowania danych
zawartych w JEDZ.

2) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1 SIWZ.

Rozdział 17
BADANIE OFERT
17.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
17.2. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości zamawiającego, co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zam
awiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów oraz w przypadkach określonych w
ust. 1a ustawy, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt. 1-
5 ustawy. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
17.3. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

Rozdział 27
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Integralną częścią SIWZ Zamawiający uczynił m.in. załączniki:
Załącznik Nr 1c – Dokumentacje techniczne kotłów na biomasę.
Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza Ofertowego.

Zamawiający w załączeniu nr 1C do SIWZ zatytułowanym „Dokumentacja techniczne kotłów
na biomasę” w opisie technicznym zawarł m.in. następujące postanowienia:
1. Podstawa opracowania
I. 1 Uzgodnienia z Inwestorem.
I .2 Przepisy techniczno
— budowlane i normy.
2. Źródło ciepła — kotły stalowe wodne
W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zostaną zlokalizowane kotłownie wbudowane
na paliwo stałe. Źródłem ciepła będą kotły stalowe opalane biomasą z automatycznym
zasypem paliwa, w zakresie mocy: od minimalnej 10 kW do maksymalnej 30 kW.

Kotły stanowić będą źródło ciepła dla instalacji grzewczych oraz instalacji ciepłej wody
użytkowej.
3. Wymagana klasa efektywności energetycznej i emisyjności kotłów i ich oznakowanie
Wymagane jest, aby kotły zostały wykonane w klasie 5 efektywności energetycznej i
emisyjności wg. Normy PN-EN 303-5:2012 lub równoważnej oraz zgodnie z
rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODESIGN lub równoważnego.
Każdy kocioł powinien posiadać etykietę efektywności energetycznej. Spełnienie wymogów
powinno być poparte certyfikatem wydanym na podstawie przeprowadzonych badań przez
akredytowaną jednostkę badawczą. Wymagane jest, aby kocioł posiadał oznaczenie
znakiem CE.
4. Wymagane warunki pracy kotłów
Projektowane kotły grzewcze, przeznaczone do podgrzewania czynnika grzewczego w
układzie centralnego ogrzewania, powinny umożliwiać osiąganie temperatury roboczej na
wyjściu z kotła nie niższej niż 800C i nieprzekraczającej 90
o
C, przy ciśnieniu roboczym nie
wyższym niż 2 bary.
Kotły powinny być przeznaczone do instalacji pracujących w otwartych jak i zamkniętych
systemach grzewczych (pod warunkiem zastosowani
a zestawu zabezpieczającego w postaci
armatury bezpieczeństwa oraz niezawodnego urządzenia do odprowadzania nadmiaru mocy
cieplnej z kotłów w postaci wbudowanej w kotły wężownicy schładzającej, podłączonej do
sieci wodociągowej poprzez zawór termostatyczny).
W tym przypadku instalacja kotła i zastosowanych urządzeń zabezpieczających musi
spełniać wymagania nomy PN-EN 12828 lub równoważna.
5. Opis techniczny zaprojektowanego typu kotła
Zaprojektowano stalowy, trójciągowy kocioł grzewczy wyposażony w palnik do
automatycznego spalania pelletu.
Część wymiennika kotła wykonana jest w technologii płomieniówkowej poziomej
przystosowanej ilością i średnicami do efektywnego spalania pelletu. Kocioł musi posiadać
wodną podłogę komory paleniskowej. Grubość blachy, z której wykonany jest wymiennik w
kotle, nie mniej niż 5 mm.
Kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy typu wrzutkowego, posiadający element
do samoczynnego zapłonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury
palnika. Ponadto pal
nik jest wyposażony w system skutecznego usuwania szlaki
umożliwiający spalanie pelletu w klasie Al, A2 i B.
Kocioł jest wyposażony w malowany proszkowo zbiornik paliwa o pojemności minimum 250
dm3
Dla możliwości adaptacji kotłów w pomieszczeniach o małych wymiarach zakłada się, że
szerokość kotła dla mocy 10 - 20 kW nie będzie większa niż 55 cm, a dla kotła 25 - 30 kW 65

cm. szerokość zbiornika paliwa nie powinna być większa niż 65 cm. Wysokość kotła i
zbiornika paliwa nie powinna przekroczyć 155 cm. Głębokość kotła nie powinna być większa,
niż 90 cm nie licząc palnika. Palnik powinien być montowany z przodu kotła.
6. Wymagane wyposażenie kotłów
Wymagane główne elementy istotne kotłów:
-
kocioł wykonany w klasie 5 efektywności energetycznej i emisyjności wg normy PN-EN 303-
5:2012 lub równoważnej oraz zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu
ECODESIGN lub równoważnego.
-
palnik z mechanicznym zgarniaczem szlaki uruchamianym cyklicznie z automatyki kotła,
-
palnik wyposażony w zróżnicowany system dysz powietrza — kurtyna na końcu rury
palnikowej (dopalanie gazów), palnik o podłodze paleniska w kształcie litery „V”
-
przepływomierz umożliwiający pomiar ilości wyprodukowanej energii cieplnej o przepływie
nominalnym min. 0,6 m3/h z możliwością przesyłania danych do sterownika kotła,
-
pompa zmieszania kotłowego o parametrach: DN25, Qmax 3 m3/h, Hmax m.
7. Opis techniczny funkcji projektowanego regulatora kotła
Projektowany regulator dla kotłów pelletowych powinien spełniać minimalną funkcjonalność
pracy w zakresie czynności:
-
sterowanie zapalarką, sterowanie podajnikiem, sterowanie wentylatorem nadmuchowym,
sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o., płynne sterowanie obiegiem z zaworem
mieszającym, odczyt danych o ilości wyprodukowanej energii cieplnej sterowanie pompą
c.w.u., współpraca z termostatem pokojowym, sterowanie tygodniowe, pod warunkiem
podłączenia termostatu pokojowego współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją
tradycyjną (dwustanową) lub wyposażonym w komunikację RS,
-
możliwość podłączenia modułu WLAN z możliwością sterowania funkcjami sterownika za
pomocą telefonu komórkowego z dostępnością do Internetu
-
możliwość podłączenia modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami podglądu
parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu na potrzeby budowy rozwiązania
technologii informacyjno --
komunikacyjnej beneficjenta, możliwość podłączenia dwóch
dodatkowych modułów sterujących zaworami.
8. Minimalne parametry decydujące o równoważności
Dane techniczne
Jednostka
Parametry
Parametry kotła zgodne z normą (5 klasa) potwierdzona certyfikatem wydanym przez
jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r.)
— wymaganie obligatoryjne, lub równoważną
Norma PN-EN303-5:2012 KLASA 5
Spełnia Dyrektywy o ekoprojekt (eco design) - wymaganie obligatoryjne, lub równoważną
Rozporządzenie Komisji UE UE2015/1189 UE 2009/125/WE

Sprawność kotła minimum Norma PN-EN303-5:2012
Minimalna temperatura powrotu czynnika grzewczego

55
Maksymalna temperatura pracy

85
Ogranicznik temperatury STB

94
Minimalna ilość ciągów spalin w wymienniku

Trzy ciągi spalin
Minimaln
a grubość blachy w wymienniku mm

5
Budowa wymiennika

Płomieniówkowo- półkowa
Maksymalna wysokość kotła i zasobnika na pellet mm

1550
Maksymalna szerokość kotła i zasobnika na pellet mm

650

Dopuszczalne ciśnienie pracy do

bar
2
Pojemność zasobnika minimum

250
Minimalna długość rury podającej pellet ze spiralą mm

1350
Minimalna długość rury przeźroczystej giętkiej
mm

1000
Wymagany zakres modulacji palnika

30 - 100
Wymagane elementy wyposażenia palnika KPI
Zapalarka
ceramiczna,
fotoelement,
czujniki temperatury, automatyczne czyszczenie palnika, (zgarniacz szlaki)
Dopuszczona budowa palnika
KPI

Wrzutkowy (nasypowy)
System napowietrzania procesu spalania Kpi
Dysze powietrza pierwotnego, dysze
powietrza wtórnego
Sterownik z możliwością zliczania i zapisu na karcie micro SD (SD) impulsów z
zewnętrznego przepływomierza z czujnikami temperatury zasilanie/ powrót — funkcja
zliczania ciepła.

Możliwość podłączenie do sterownika modułu komunikacji internetowej umożliwiającego
zdalny dostęp do parametrów kotła, w tym informacji o ilości wytworzonego ciepła przez
kocioł wymaga podłączenia do sieci INTERNET. KPI
Obligatoryjnie
Gwarancja na kocioł min. 5 lat
KPI.
Obligatoryjnie

9. Wymagane parametry podstawowego paliwa do kotłów
Projektowane urządzenia powinny być dostosowane do spalania paliwa o parametrach
zgodnych z PN-EN ISO 17225-
2: 2014 lub równoważnej klasa A1, A2 i B granulat z trocin
pellet: średnica granulatu 6-8 mm, długość granulatu 3,15 — 40 mm, wartość opałowa
16,5 19,0 MJ/kg, wilgot
ność maks. 10% i gęstość nasypowa kg/m
10. Wymagany osprzęt zabezpieczający kotłów Projektowane kotły zostaną wyposażone w:
-
bezpieczną rurę podającą paliwo ze zbiornika paliwa — cofnięcie płomienia do rury
podajnika powoduje stopienie specjalnej elast
ycznej rury, łączącej palnik ze zbiornikiem
paliwa,

-
ogranicznik temperatury kotła w przypadku przekroczenia temperatury kotła 900C,
termostat bimetaliczny usytuowany przy czujniku temperatury kotła odłączy wentylator i
podajnik; po zadziałaniu tego zabezpieczenia,

Zamawiający pismem z dnia 18.10.2018 r. udzielił odpowiedzi na pytania wykonawców. W
ramach rozpoznawanych zarzutów Izba za istotne uznała odpowiedzi na pytania nr 6 i 8.
Pytanie nr 6: W opisie technicznym zaprojektowanego typu kotła czytamy, że Dla możliwości
adaptacji kotłów w pomieszczeniach o małych wymiarach zakłada się, że szerokość kotła dla
mocy 10 -
20 kW nie będzie większa niż 55 cm, a dla kotła 25 - 30 kW 65 cm. szerokość
zbiornika paliwa nie powinna być większa niż 65 cm. Wysokość kotła i zbiornika paliwa nie
powinna przekroczyć 155 cm. Głębokość kotła nie powinna być większa, niż 90 cm nie licząc
palnika. Palnik powinien być montowany z przodu kotła. Dalej w tabeli nr. 8 podane są
minimalne długości rury podającej pellet ze spiralą oraz rury przezroczystej giętkiej. Czy
Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotłów zintegrowanych w jedną kompaktową całość z
zasobnikiem paliwa i palnikiem umieszczonym z prawej lub lewej strony kotła, w których
długości rury podającej oraz przezroczystej giętkiej są mniejsze, jeśli zarówno kocioł jak i
zasobnik spełniają wymagania co do wysokości i szerokości decydujących o równoważności,
a głębokość takiego zestawu jest nawet znacząco mniejsza niż kotłów z palnikiem
montowanym z przodu, z opcją zastosowania układu z osobnym zasobnikiem, rurą podającą
oraz przezroczystą giętką o wymaganej długości i palnikiem umieszczonym z przodu kotła
tylko w tych w przypadkach, w których wizja lokalna wskaże taką konieczność?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące zbiornika
pelletu

Pytanie nr 8. W opisie technicznym zaprojektowanego typu kotła czytamy, że kotły zostaną
wyposażone w bezpieczną rurę podającą paliwo ze zbiornika paliwa - cofnięcie płomienia do
rury podajnika powoduje stopi
enie specjalnej elastycznej rury, łączącej palnik ze zbiornikiem
paliwa. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie trójstopniowego zabezpieczenia przed
cofnięciem płomienia składającego się z:
-
elastycznego łącznika pomiędzy palnikiem, a zasobnikiem pelletu, który ulegnie stopieniu w
przypadku pojawienia się w nim płomienia i zapobiegnie cofnięciu żaru do zasobnika.
-
czujnika temperatury bezpośrednio w palniku pelletowym, który w przypadku wykrycia
wzrostu temperatury uruchomi wewnętrzny podajnik pelletu i uniemożliwi cofnięcie płomienia.
-
zintegrowanego ze sobą systemu podajników, które po podaniu każdej dawki pelletu
opróżniają do pusta elastyczny łącznik łączący zasobnik z palnikiem dodatkowo
uniemożliwiając cofnięcie płomienia do zasobnika.

Rozwiązanie to spełnia wymagania bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia przed
cofnięciem płomienia określone w normie PN-EN 303-5:2012, spełnia warunki
równoważności, a naszym zdaniem jest rozwiązaniem znacznie lepszym
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zabezpieczenia zgodne z normą PN-EN 303.5 - 2012 lub
równoważną

Jak Izba ustaliła w oparciu o dokumentację postępowania Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia Konsorcjum p. M. N. prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą NIKMAR Ekologiczne Systemy Grzewcze - ZHU, 23-300 Janów Lubelski , ul.
Ochotników Węgierskich 17, - Lider Konsorcjum, R. Stal Spółka z o.o. z siedzibą w Stalowej
Woli, ul. Kazimierza Mireckiego 5 - konsorcjant i R.
Spółka jawna z siedzibą w Nisku ul.
Torowa 48 złożyli ofertę w zakresie części 3 zamówienia. W treści oferty (sporządzonej w
oparciu o załącznik nr 3 do SIWZ – wzór formularza ofertowego) zostało zawarte
zobowiązanie o następującej treści:
„Oferuje, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w
opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia zawartym w dokumentacji technicznej: w zakresie części 3 zamówienia
„Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Czermin
i Wadowice Górne” 1) za łączną cenę brutto 1.780.056,00 zł obliczona na podstawie
poniższej tabeli:
Gmina Czermin
1. kocioł Rakoczy Firemax 10kW w ilości 3 szt. za łączna cenę 43.416,00 zł brutto;
2. kocioł Rakoczy Firemax 15kW w ilości 39 szt. za łączną cenę 564.408,00 złotych brutto;
3. kocioł Rakoczy Firemax 20kW w ilości 41 szt. za łączną cenę 593.352,00 złotych brutto;
4. kocioł Rakoczy Firemax 25kW w ilości 23 szt. za łączną cenę 332.856,00 zł brutto;
5. kocioł Rakoczt Firemax 30kW w ilości 3 szt. za łączną cenę 43.416,00 zł brutto.
Gmina Wadowice Górne
6. kocioł Rakoczy Firemax 15kW w ilości 4 szt. za łączną cenę 57.888,00 zł brutto;
7. kocioł Rakoczy Firemax 20kW w ilości 3 szt. za łączną cenę 43.416,00 zł brutto;
8. kocioł Rakoczy Firemax 25kW w ilości 6 szt. za łączną cenę 86.832,00 zł brutto;
9. kocioł Rakoczy Firemax 30kW w ilości 1 szt. za łączną cenę 14.472,00 zł brutto.

W formularzu ofertowym w lit. D na str. 4 Przystępujący m.in. zawarł następujące
oświadczenia:
D. O
świadczenie dotyczące postanowień treści SIWZ.

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi
przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w SIWZ wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy
do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczam/y, że zrealizuje/emy zamówienie zgodnie z SIWZ i Projektem umowy.

Zamawiający pismem z dnia 21.11.2018 r., działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp,
wezwał Przystępującego (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp) m.in. w lit. C „W
celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego”
-
w zakresie części 3 zamówienia:
a) certyfikat oraz raport z badań potwierdzających zgodność kotła z normą PN-EN 303-
5:2012 (lub równoważną) oraz certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań klasy 5 kotła –
wydane przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,
b) karta techniczna kotła na biomasę obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez
piec parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1c do SIWZ zgodnie z pkt 8 projektu.

Przystępujący wykonawca pismem z dnia 30.11.2018 r. złożył na wezwanie Zamawiającego
m.in. następujące dokumenty:
Ad. C w zakresie potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych
przez Zamawiającego w zakresie 3 części zamówienia:
C.a. certyfikaty oraz raporty z badań zgodności z normą PN-EN 303:5:2012
C.b. Kart
ę techniczną kotła na biomasę – potwierdzającą spełnienie przez kocioł parametrów
zawartych w załączniku nr 1c do SIWZ, zgodnie z pkt 8 załączonego projektu.
Do ww. pisma została dołączona karta techniczna kotłów Firemax marki Rakoczy z tabelą
zatytułowaną „Minimalne parametry decydujące o równoważności” dla kotłów z typoszeregu
Firemax o mocach 15, 20, 25 i 30 kW. W pkt 13 tabeli w kolumnie zatytułowanej „Parametr
decydujący o równoważności” pod. pozycją „Dopuszczalne ciśnienie pracy do 2 bar” dla
każdego kotła została wskazana wartość 2,5 bar.
Pod tabelą Przystępujący zawarł następującą informację: „W przypadkach, w których wizja
lokalna wskaże taką konieczność wykonawca dostarczy kotły spełniające wymagania SIWZ
w zakresie wysokości i szerokości kotła i zasobnika oraz wymaganych długości rury
podającej pellet ze spirala oraz rury przeźroczystej giętkiej. W innych przypadkach
wykonawca dostarczy kotły zintegrowane w jedna całość (kocioł + zasobnik) w których
długości rury podającej oraz przezroczystej giętkiej są mniejsze, ale spełniają zabezpieczenia
zgodnie z normą PN-EN 303: - 2012. Zamawiający nie wykluczył takich rozwiązań i


zaakceptował je odpowiadając na pytania nr 6 oraz 8 z dnia 18.10.2018. Mając powyższe na
względzie kocioł wstawiony do oferty spełnia warunki równoważności zgodnie z SIWZ”.
Jak
wynika z oznaczeń zawartych w tabeli powyższa informacja stanowiła odniesienie do
następujących parametrów kotła: „Maksymalna wysokość kotła i zasobnika na pellet 1150
mm”, „Maksymalna szerokość kotła i zasobnika na pellet 650 mm”, „Minimalna długośc rury
podającej pellet ze spiralą 1350 mm” oraz „Minimalna długość rury przeźroczystej giętkiej
1000 mm:.

Dla kotłów o mocach 15, 20, 25 i 30 kW wykonawca załączył także dokumenty zatytułowane:
„Zaświadczenia dla Zleceniodawcy Badań wg PN-EN 303-5:2012 (…)” (nr 268/2018, nr
269/2018, nr 271/2018 oraz nr 267/2018) przeprowadzony przez Instytutu Chemicznej
Przeróbki Węgla obejmującej charakterystykę energetyczno-emisyjną kotła c.o. oraz załączył
Świadectwo wydane na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28
kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo
stałe. Dodatkowo załączono raporty badań dla kotłów Firemax produkcji Rakoczy o mocach
15, 20, 25 i 30 kW.
-
dla kotła FIREMAX 15 KW:
(1) świadectwo nr 230/2018 z dnia 4.10.2018r. wydane przez ICH PW,
(2) raport z badań nr 289/LS/2018,
(3) zaświadczenie nr 268/2018 wydane prze ICH PW z dnia 04.10.2018 r. dla kotła FIREMAX
20 kW:
(1) świadectwo nr 231/2018 z dnia 04.10.2018 r. wydane przez ICH PW,
(2) raport z badań nr 291/LS/2018,
(3) zaświadczenie nr 269/2018 wydane przez ICH PW z dnia 04.10.2018 r. dla kotła
FIREMAX 25 kW:
(1)
świadectwo nr 233/2018 z dnia 15.10.2018 r. wydane przez ICH PW,
(2) raport z badań nr 273/LS/2018,
(3) zaświadczenie nr 271/2018 wydane przez ICH PW z dnia 15.10.2018 r. dla kotła
FIREMAX 30 kW:
(1) świadectwo nr 229/2018 z dnia 04.10.2018 r. wydane przez ICH PW,
(2) raport z badań nr 275/LS/2018,
(3) zaświadczenie nr 267/2018 wydane przez ICH PW z dnia 04.10.2018 r.;

Zamawiający pismem z dnia 07.12.2018 r. wezwał Przystępującego do złożenia wyjaśnień
treści oferty oraz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania
zamawiającego.

Zamawiający w pkt 4.1. wskazał, że:
Analizując kartę techniczną, którą przesłał oferent, zamawiający zauważa, że w
wymaganiach zamawiającego wskazano: (Pozycja opisu przedmiotu zamówienia:
ogranicz
nik temperatury STB). Oferent wskazuje w przedłożonych dokumentach (karta
techniczna/ rozwiązanie poprzez termik bimetaliczny działający w ten sam sposób co STB.
Jednocześnie w odpowiedzi nr 10 z dnia 18.10.2018 roku zamawiający zamieścił informację:
"W
opisie technicznym zaprojektowanego typu kotła czytamy, Że kotły powinny być
wyposażone w termostat bezpieczeństwa STB w przypadku przekroczenia temperatury
alarmowej 940C, zastosowany ogranicznik temperatury STB w układzie elektrycznym
regulatora elektr
onicznego odłączy zasilanie wentylatora i podajnika; po zadziałaniu tego
zabezpieczenia wymagane jest ręczne odblokowanie. Czy Zamawiający dopuszcza
zastosowanie termika bimetalicznego, który działa w dokładnie ten sam sposób? Odpowiedź
Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zabezpieczenia zgodne z normą PN-EN 303.5
2012. Norma PN-EN 303.5-
2012 pkt, 4.3.3 zawiera wymóg „Zabezpieczenie przed cofaniem
płomienia w automatycznych kotłach grzewczych” ppkt 4.33.2 „Przewodzenie ciepła” akapit
trzeci: „Zaleca się następujące rozwiązania zabezpieczające przed nadmiernym nagrzaniem
podajnika paliwa na skutek przewodzenia ciepła: tiret trzeci: podajnik paliwa chłodzony wodą
z zabezpieczeniem przed przekroczeniem temperatury wody chłodzącej przez STB (np. gdy
obieg wo
dy chłodzącej jest częścią obiegu kotłowego)." Oraz dalej; „Zalecane rozwiązania
zabezpieczające zespojony zasobnik paliwa przed nadmiernym nagrzaniem na skutek
przewodzenia ciepła, w uzupełnieniu do polecanych rozwiązań przeciw przegrzaniu
podajnika paliw
a są następujące: tiret pierwszy: „system gaśniczy w zespolonym zasobniku
paliwa oraz STB nastawiony na 95 W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie
jednoznaczne Czy kocioł FIREMAX posiada zabezpieczenie termiczne STB czy termik
bimetaliczny? Jeżeli produkt zawiera termik bimetaliczny, wnioskujemy o wykazanie
równoważności oferowanego rozwiązania do rozwiązania wymaganego w opisie przedmiotu
za
mówienia.
4.2 Zamawiający w pozycji 13 opisu przedmiotu zamówienia zawarł wymóg: „dopuszczalne
ciśnienie pracy do 2 bar. Oferent w złożonych na wezwanie zamawiającego dokumentach
wskazał niezgodne dokumentacją techniczną ciśnienie pracy 2,5 bara. Proszę o wyjaśnienie
ww. niezgodności.
4.3 Zamawiający w pozycjach 11, 12, 15 i 16 opisu przedmiotu zamówienia zawarł wymóg:
Minimalna długość rury podającej pellet ze spiralą 1350mm oraz minimalna długość rury
przeźroczystej giętkiej 1000 mm. Oferent zapisał pod kartą techniczną że dostarczy kotły
spełniające wymagania SIWZ w przypadku takiej konieczności. W innym przypadku
dostarczy kotły zintegrowane w jedną całość, w której długość rury przeźroczystej oraz

podającej pellet są mniejsze, sugerując że takie rozwiązanie jest dopuszczone w odpowiedzi
nr 6 i 8 z dnia 18.10.2018.

W tym miejscu należy przytoczyć pytanie nr 6 oraz odpowiedź do niego z dnia 18.10.2018
r.; „W opisie technicznym zaprojektowanego typu kotła czytamy że dla możliwości adaptacji
kotłów w pomieszczeniach małych wymiarach zakłada się, że szerokość kotła dla mocy - 20
kW nie będzie Większą niż 55 cm, a dla kotła 25 -30 kW 65 cm. szerokość zbiornika paliwa
nie powinna być większa niż 65 cm. Wysokość kotła i zbiornika paliwa nie powinna
przekroczyć 155 cm. Głębokość kotła nie powinna być większa, niż 90 cm nie licząc palnika.
Palnik powinien być montowany g przodu kotła. Dalej w tabeli nr. 8 podane są minimalne
długości rury podającej pellet ze spiralą oraz rury przezroczystej giętkiej. Czy Zamawiający
dopuszcza zastosowanie kotłów zintegrowanych w jedną kompaktową całość z zasobnikiem
paliwa pal
nikiem umieszczonym z prawej lub lewej strony kotła w których długości rury
podającej oraz przeźroczystej giętkiej są mniejsze, jeśli zarówno kocioł jak i zasobnik
spełniają wymagania co do wysokości i szerokości decydujących o równoważności, a
głębokość takiego zestawu Jest nawet znacząco mniejsza niż kotłów z palnikiem
montowanym z przodu, z opcją zastosowania układu z osobnym zasobnikiem, rurą podającą
oraz przezroczystą giętką o wymaganej długości i palnikiem umieszczonym z przodu kotła
tylko w tyc
h w przypadkach; w których wizja lokalna wskaże taką konieczność."

Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące zbiornika
pelletu.
Zamawiający zauważa, że w odpowiedzi z dnia 18.10.2018 nie dopuszczano kotłów
zintegrowanych z
e zbiornikiem, palnikiem z boku kotła oraz krótszymi, niż wymagane
długościami rur podających pellet ze spiralą długości rury elastycznej przeźroczystej.
Dodatkowo w odpowiedzi ż dnia 18.10.2018 Wykonawca zadał pytanie; opisie technicznym
zaprojektowane
go typu kotła czytamy że kotły zostaną Wyposażone w bezpieczną rurę
podającą paliwo ze zbiornika paliwa. Cofnięcie płomienia do rury podajnika powoduje
stopnienie specjalnej elastycznej rury, łączącej palnik ze zbiornikiem paliwa. 'Czy
Zamawiający dopuszcza zastosowanie trójstopniowego zabezpieczenia przed cofnięciem
płonienia składającego się z:
-
elastycznego łącznika pomiędzy palnikiem, a zasobnikiem pelletu; który ulegnie stopieniu w
przypadku pojawienia się w nim płomienia zapobiegnie cofnięciu żaru do zasobnika;
-
czujnika temperatury bezpośrednio w palniku pelletowym, który w przypadku wykrycia
wzrostu temperatury uruchomi wewnętrzny podajnik pelletu i uniemożliwi cofnięcie
płomienia;

-
zintegrowanego ze sobą systemu podajników, które po podaniu każdej dawki pelletu
opróżniają do pusta elastyczny łącznik łączący zasobnik z palnikiem dodatkowo
uniemożliwiając cofnięcie płomienia do zasobnika,
Rozwiązanie to spełnia wymagania bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia przed
cofnięciem płomienia określone w normie PN-EN 303-5:2012 spełnia warunki
równoważności, a naszym zdaniem jest rozwiązaniem znacznie lepszym, Odpowiedź
Zamawiającego: „Zamawiający dopuszcza zabezpieczenia zgodne z normą PN-EN 303.5 -
2012 lub równoważną."
W związku z ww. odpowiedzią, Zamawiający dopuścił powyższe rozwiązania przy
zachowaniu długości rur: elastycznej przeźroczystej i podającej paliwo ze spiralą z zasobnika
o minimalnych długościach podanych w załączniku nr 1c do SIWZ pkt 8.
Na zakończenie Zamawiający wskazał, że biorąc pod uwagę adnotację na ofercie
wykonawcy o wariantowym wykonaniu przedmiotu zamówienia w zależności od potrzeb
prosimy o jednoznaczną odpowiedź, jakie długości rur: przeźroczystej giętkiej oraz podającej
pellet ze spiralą, posiada oferowany kocioł, czy posiada palnik montowany z przodu kotła
oraz czy posiada budowę zintegrowaną z zasobnikiem czy nie?
W pkt 5. Zamawiający wskazał: Uzupełnienie dokumentów że oferowane dostawy spełniają
wymagania zamawiającego (karty technicznej).
Uzasadnienie:
Przedłożona karta techniczna nie zawiera informacji o:
5.1. maksymalnej głębokości kotła, nie licząc palnika;
5.2. podłodze wodnej;
5.3. posiadaniu przez palnik podłogi na której usypywany jest pellet w kształcie litery „V”
5.4. samoczyszczącym palniku z zastosowaniem zgarniacza szlaki
Ww. wymogi wynikają z opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik Nr 1c do
SIWZ, zgodnie z pkt. 8 projektu.
Termin złożenia wyjaśnień i uzupełnień mija w dniu 14.12.2018r. o godzinie 12.00

Przystępujący w odpowiedzi na pismo Zamawiającego z dnia 07.12.2018 r. wzywające do
złożenia wyjaśnień oraz do uzupełnienia dokumentów wskazał (data wpływu pisma
14.12.2018 r.) m.in. (odnośnie pkt 4.2. wezwania), że omyłkowo podano ciśnienie 2,5 bar.
Prawidłowo maksymalne ciśnienie robocze kotłów wynosi 2,0 bar.
Odnośnie pkt. 4.2 - omyłkowo podano ciśnienie 2,5 bar, Prawidłowo maksymalne ciśnienie
robocze kotłów wynosi bar.
Odnośnie pkt. 4.3 — wyjaśniamy:
Zamawiający przygotowując założenia projektowe, określił potrzeby z tym związane. W
opisie technicznym czytamy więc, że dla możliwości adaptacji kotłów w małych

pomieszczeniach należy zachować podane wymiary kotłów i zasobnika, oraz zastosować
palnik z
przodu kotła.
Jako oferent chcąc w najlepszym możliwym stopniu spełnić oczekiwania Zamawiającego
zaproponowaliśmy rozwiązania, które wychodzą naprzeciw tym potrzebom. Cytowane
pytanie nr 6 dotyczyło kilku aspektów technicznych umożliwiających adaptację w małych
kotłowniach i bardzo szerokie możliwości konfiguracyjne (dowolność usytuowania palnika,
inna długość rury podającej wynikająca z kompaktowego usytuowania zasobnika), natomiast
Zamawiający jednoznacznie wyjaśnił, że podtrzymuje zapisy dotyczące zbiornika pelletu. Nie
negował natomiast innego usytuowania palnika oraz długości rur podających. Odczytując
potrzeby jakie posiada Zamawiający odpowiedź niniejsza była I jest w pełni zrozumiała i
zezwala na zastosowanie innych rozwiązań przy zachowaniu wymiarów zasobnika, co
wydaje się logiczne patrząc na oczekiwaną Jego pojemność.
Odpowiedź jest tym bardziej jednoznaczna w kontekście odpowiedzi na pytanie nr 8) które
dotyczyło kwestii zabezpieczeń kotła, Norma PN-EN 303-5:2012, ani inne przepisy w żaden
sposób nie określają długości rur stanowiących zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia.
Zadając pytanie i proponując zastosowanie elastycznego łącznika, wyraźnie rozróżniliśmy to
rozwiązanie jako odmienne od zaprojektowanego, ale zgodne z normą, na co Zamawiający
wyraził zgodę.
W związku z powyższym zdecydowanie sprzeciwiamy się stanowisku zawartemu w piśmie z
dnia'07,12.2018, w którym znajduje się stwierdzenie, że Zamawiający wyraził zgodę na inny
rodzaj zabezpieczeń, ale przy określonych w SIWZ długościach rur opisanych w pkt. 8 zał. Ic
do SIWZ, gdyż w udzielonych odpowiedziach Zamawiający jednoznacznie wskazał, że
wyraża zgodę na zabezpieczenia zgodne z normą PN-EN 303-5:2112, nie pisząc nic o
zachowaniu długości rur.
Ponadto wracając do kwestii budowy kotła wyjaśniamy ponownie, że określenie
„zintegrowany” nie oznacza zespolony, na trwale połączony. Jest to kocioł ustawiony w
komplecie z zasobnikiem. Kotły przez wielu producentów dostarczane są na rynek
w wersjach do bezpośredniego montażu w kotłowni, często z dowolnym usytuowaniem
palnika i zasobnika, a zasobniki różnej wielkości często sprzedawane są osobno. W celach
adaptacji w kotłowniach spotyka się np. usytuowania zasobnika pelletu w innym
pomieszczaniu niż kocioł (za ścianą działową). Rozwiązania takie umożliwia palnik
wrzutkowy do którego paliwo dostarczane jest elastycznym przewodem podającym. Budowa
kotła Firemax umożliwia usytuowanie zasobnika bezpośrednio nad palnikiem, co
minimalizuje gabaryty całego zestawu i jest rozwiązaniem bardzo uniwersalnym, najbardziej
kompaktowym. Jednocześnie rozwiązanie to umożliwia także wyposażenie kotła w rurę
podającą o założonej w SIWZ długości i usytuowanie zasobnika w dalszej odległości od

kotła, jednak powierzchnia zabudowy całego zestawu jest wówczas znacznie większa od
ustawienia zintegrowanego!
Jeżeli jednak Zamawiający oczekuje takiego rozwiązania, ponieważ będzie ono lepsze dla
ergonomicznego wykorzystania pomieszczeń małych kotłowni, pomimo tego, że
Zamawiający w ramach odpowiedzi na pytania wyraził zgodę na rozwiązania sprzyjające jego
potrzebom, odpowiadamy jednoznacznie, że jesteśmy gotowi dostarczyć kotły w konfiguracji
z montażem palnika z przodu kotła, w zestawach z długościami rur podających i elastycznych
wg tabeli w pkt. 8., bez ich integracji w wyżej wymienionym rozumieniu.
Natomiast jeśli w trakcie realizacji inwestycji, Po dokonaniu wizji lokalnych wspólnie z
Inspektorem Nadzoru okaże się wskazane zastosowanie rozwiązań równoważnych w postaci
kotłów zintegrowanych, na które Zamawiający naszym zdaniem wyraził zgodę, wówczas
będziemy starali się dostosować układ kotła i zasobnika do konkretnych przypadków, po
uzyskaniu zgody Zamawiającego.
Odnośnie pkt. 5 - załączamy uzupełnioną kartę techniczną.
W uzupełnionej przez Przystępującego karcie technicznej pod poz. 14 zatytułowaną
”Dopuszczalne ciśnienie pracy do 2 bar” dal kotłów o mocach 15, 20, 25 i 30 kW zostało
wskazane w tabeli ciśnienie 2 bary.
Dodatkowo pod tabela znalazła się informacja: „dostarczymy kotły w konfiguracji z montażem
palnika z przodu kotła, w zestawach z długościami rur podających i elastycznych wg opisu
przedmio
tu zamówienia, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami Zamawiającego”.

Zamawiający pismem z dnia 20.12.2018 r. zatytułowanym "Wezwanie do złożenia,
uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów w zakresie części 3 zamówienia" wystosowanym na
podstawie art. 87 ust.
1 i art. 26 ust. 4 ustawy Pzp wskazał, co następuje.
W związku z wątpliwościami dotyczącymi oceny spełnienia przez oferowane kotły warunków
technicznych zgodnych z SIWZ prosimy o jednoznaczną i nie budzącą wątpliwości
odpowiedź na następujące pytania:
1. C
zy kocioł FIREMAX 15,20,25,30 ma zamontowany palnik z boku kotła (lewa lub prawa
strona w zależności od wersji), czy z przodu kotła, dla potwierdzenia jednoznacznie tego
faktu proszę o przesłanie np. rysunku technicznego kotła wskazującego na usytuowanie
p
alnika lub zdjęcia kotła, wykonawca może także przesłać dodatkowo inne dokumenty
potwierdzające ten fakt np. pełny raport z badań kotła na zgodność z normami wskazanymi w
SIWZ.
2. Czy zaświadczenia, raporty z badań świadectwa nr. 8/2018, 230/2018, 289/LS/2018,
269/2018, 230/2018, 291/LS/2018, 271/2018, 231/2018 273/182018, 267/2018, 233/2018
276/LS/2018 dotyczą kotłów przebadanych z palnikiem montowanym z boku kotła czy z
przodu kotła. Prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających jaki rodzaj kotła (z jakim

usytuowaniem palnika) został poddany ww. badaniom np. pełnego raportu z badań celem
zweryfikowania informacji.
3. Czy kocioł FIREMAX 15,20,25,30 posiada zbiornik pelletu na trwałe połączony z kotłem,
montowany na rurze podającej pellet w sposób zintegrowany czy jest on niezależnym
zbiornikiem połączonym z kotłem tylko i wyłącznie poprzez rurę elastyczną giętką o długości
minimum 1000 mm. Dla potwierdzenia prosimy o przesłanie rysunku technicznego kotła
wskazującego na usytuowanie zbiornika lub zdjęcia kotła, wykonawca może także przesłać
dodatkowo inne dokumenty potwierdzające ten fakt np. pełny raport z badań kotła na
zgodność z normami wskazanymi w SIWZ.
4. Czy kocioł FIREMAX 15, 20, 25, 30 posiada podłogę wodną czy tylko i wyłącznie podłogę
stalową izolowaną wermikulitem. Dla potwierdzenia proszę o przesłanie schematycznego
przekroju kotła z zaznaczonym płaszczem wodnym, w tym z podłogą wodną, wykonawca
może także przesłać dodatkowo inne dokumenty potwierdzające ten fakt np. pełny raport z
badań kotła na zgodność z normami wskazanymi w SIWZ.
5. Czy kocioł FIREMAX 15, 20, 25, 30 posiada rurę podającą pellet w minimalnej długości
1350 mm oraz rurę elastyczną giętką o minimalnej długości 1000 mm, Dla potwierdzenia
proszę o przesłanie rysunku lub zdjęcia kotła z opisanym wyżej rozwiązaniem, wykonawca
może także dodatkowo przesłać inne dokumenty potwierdzające ten fakt np. pełny raport z
badań kotła na zgodność z normami wskazanymi w SIWZ.
6. Czy kocioł FIREMAX 15,20,25,30 przystosowany jest do spalania pelletu klasy Al, A2, B,
zgodnie z dokumentacją techniczną, Proszę o przesłanie dokumentacji technicznej, z której
jednoznacznie będzie to wynikało.
7. Czy kocioł FIREMAX 15, 20, 25, 30 posiada palnik z mechanicznym zgarniaczem szlaki
umożliwiającym w sposób efektywny usuwanie powstałego w procesie spalania popiołu. Dla
potwierdzenia proszę o przesłanie karty katalogowej palnika (rysunku, zdjęcia, przekroju) z
zaznaczonym mechanicznym elementem samoczyszczącym oraz opisanie sposobu jego
działania.
8. Czy koci
oł FIREMAX 15, 20, 25, 30 posiada podłogę palnika w kształcie litery „V”, w karcie
katalogowej. Oferent wskazał "ścianki podłogi nachylone pod katem 135 st" , takie
rozwiązanie nie wskazuje jednoznacznie czy podłoga palnika, na którą wysypuje się pellet
je
st wygięta w kształcie litery Dla potwierdzenia proszę o przesłanie karty katalogowej palnika
(rysunku, zdjęcia, przekroju) z zaznaczeniem miejsca ugięcia podłogi palnika.
9. Czy kocioł FIREMAX 20, 25, 30 posiada maksymalną głębokość 900 mm nie licząc palnika
umiejscowionego z przodu kotła? Dla potwierdzenia prosimy o przesłanie rysunku
technicznego kotła z zaznaczonymi wymiarami kotła zgodnymi z instrukcją obsługi
wykonawca może także przesłać dodatkowo inne dokumenty potwierdzające ten fakt np.
pełny raport z badań kotła na zgodność z normami wskazanymi w SIWZ

10. Czy kotły FIREMAX 15, 20, 25, 30 posiadają, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
technicznej czujnik zatoru pelletu? Proszę o przesłanie dokumentacji technicznej kotła (np.
DTR, instrukcja obsługi) z której jasno wynika fakt posiadania przez kocioł ww. czujnika
11. Czy kotły FIREMAX 15, 20, 25, 30 posiadają, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
technicznej dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, które włącza się przy 90
o
C
i odblokowuje sa
moczynnie? Proszę opisać sposób jego funkcjonowania.
Termin na złożenie wyjaśnień mija w dniu 07.01.2019r. o godzinie 10;00
Ww. wymogi wynikają z opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik Nr 1c do
SIWZ, zgodnie z pkt. 8 projektu.

Przystępujący pismem z dnia 04.01.2019 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 07.01.2019 r.)
wskazał, co następuje.
w odpowiedzi na pismo z dnia 20.12.2018 dot. wezwania do złożenia dodatkowych wyjaśnień
w zakresie części 3 zamówienia, niniejszym odpowiadamy.
Odnośnie pkt. 1
Przedmiotem dostawy jest kocioł Firemax z palnikiem zamontowanym z przodu kotła.
Załączamy kartę produktową (załącznik 1).
Odnośnie pkt. 2
Wyjaśniamy, że dokumenty dotyczą badań z palnikiem z boku kotła. Załączamy świadectwa
badań tego samego kotła z palnikiem zamontowanym z przodu wykonane przez laboratorium
posiadające akredytację PCA. Badania potwierdzają zgodność tej wersji kotła z
wymaganiami SIWZ. Dokumenty te otrzymaliśmy z laboratorium w terminie późniejszym niż
termin złożenia dokumentacji u Zamawiającego (uzupełniamy w załączeniu).
Odnośnie pkt. 3
Zbiornik pelletu we wszystkich mocach oferowanego kotła Firemax nie jest trwale połączony
z kotłem, jest całkowicie niezależnym zbiornikiem połączonym z palnikiem wyłącznie za
pomocą rury elastycznej giętkiej o długości 1000mm (dokumentacja w załączniku 1).
Odnośnie pkt. 4
Wyjaśniamy, że kocioł Firemax posiada wodną podłogę.
Załączamy schematyczny przekrój kotła z widocznym płaszczem wodnym i zaznaczoną
podłogą wodną (załącznik 2).
Odnośnie pkt. 5
Ofero
wany kocioł Firemax posiada rurę podającą pellet o długości 1350 mm oraz rurę
elastyczną giętką o długości 1000 mm. (dokumentacja w załączniku 1).
Odnośnie pkt. 6

Wyjaśniamy, że kocioł Firemax przystosowany jest do spalania pelletów klasy A1, A2 i B.
Załączamy wyciąg z dokumentacji technicznej dot. stosowanego w kotłach Firemax paliwa
(załącznik 3).
Odnośnie pkt. 7
Kocioł Firemax posiada palnik z automatycznym zgarniaczem szlaki. Załączamy rysunek
schematyczny oraz wyciąg z dokumentacji technicznej kotła (załączniki 4 i 5).
Odnośnie pkt. 8
Informujemy, że podłoga palnika jest wygięta w kształcie litery V.
Załączamy rysunek z zaznaczeniem punktów przegięcia podłogi (załącznik 6).
Odnośnie pkt. 9
Informujemy, że kotły Firemax o mocach 15, 20, 25 i 30kW posiadają maksymalną głębokość
(nie licząc palnika) znacznie mniejszą niż 900 mm (załącznik 1, tabela z wymiarami).
Odnośnie pkt. 10
Wyjaśniamy, że Kotły Firemax posiadają czujnik zatoru pelletu. Załączamy wyciąg z
dokumentacji technicznej (załącznik 5).
Odnośnie pkt. 11
Kotły Firemax posiadają elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła wbudowane
w regulator kotła. Zabezpieczenie to w przypadku przekroczenia temperatury czynnika
grzewczego 900C wyłącza pracę wentylatora i podajnika w kotle. Po obniżeniu temperatury
czynnika do bezpiecznej wartości sterownik w kotle automatycznie wznawia pracę podajnika i
wentylatora. Zamawiający jednoznacznie dopuścił takie rozwiązanie odpowiadając na pytanie
numer 9 z dnia 18.10.2018.
Do pisma dołączamy:

Załącznik I karta produktowa oferowanych kotłów
Załącznik 2 —schematyczny przekrój kotła z widocznym płaszczem wodnym
Załącznik 3 — wyciąg z dokumentacji technicznej dot. stosowanego paliwa
Załącznik 4 — schematyczny przekrój palnika z zaznaczonym zgarniaczem szlaki
Załącznik 5 c— wyciąg z dokumentacji technicznej — opis techniczny zgarniacza szlaki i
czujnika zatoru pelletu
Załącznik 6 — rysunek schematyczny palnika
Świadectwa badań kotłów Firemax z palnikiem z przodu kotła.

Zamawiający pismem z dnia 10.01.2019 r. poinformował wykonawców w zakresie części 3 o
wyborze oferty najkorzystniejszej, za którą została uznana oferta nr 8 złożona przez
wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Konsorcjum p. M. N.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NIKMAR Ekologiczne Systemy Grzewcze -
ZHU, 23-
300 Janów Lubelski , ul. Ochotników Węgierskich 17, - Lider Konsorcjum, R. Stal

Spółka z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Kazimierza Mireckiego 5 - konsorcjant i R.
Spółka jawna z siedzibą w Nisku ul. Torowa 48. Zamawiający wskazał, że wybrany
wykonawca nie podlega wykluczeniu, zaś jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie
art. 89 ust. 1 Pzp, wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu opisane w SIWZ oraz
jego oferta przedstawia
najkorzystniejszy bilans kryteriów określonych w SIWZ – uzyskała
najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza przy zastosowaniu kryteriów zawartych w
SIWZ (łącznie 100 pkt). Jak wynika z powyższego pisma druga oferta w rankingu jest oferta
złożona przez p. S. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład
Produkcyjno-Handlowy S. K.
z siedzibą w Puławach, która uzyskała łącznie 96,62 punktów.

Na powyższa czynność Odwołujący wniósł odwołanie.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Izba, uwzględniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności powyższe
ustalenia oraz zakres zarzutów podniesionych w odwołaniu, doszła do przekonania, iż
sformułowane przez Odwołującego zarzuty znajdują częściowe oparcie w ustalonym stanie
faktycznym i prawnym, a tym
samym rozpoznawane odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności Izba odniesienie się do uwzględnienia przez Zamawiającego jednego
z zarzutów.
W niniejszych okolicznościach uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutu odnoszącego się
do braku złożenia przez Przystępującego dokumentów w odniesieniu do kotła o mocy 10kW
pozostaje bez wpływu na zakres rozstrzygnięcia. W tym wypadku, w ocenie Izby,
Zamawiający kierując do Przystępującego pismem z dnia 21.11.2018 r. wezwanie oparte o
treść art. 26 ust. 1 ustawy Pzp objął nim wszystkie urządzenia wskazane w treści oferty, w
tym ujęty tam kocioł o mocy 10kW. Jak wskazuje się w orzecznictwie: Nadto, częściowe
uwzględnienie odwołania jest odpowiednikiem uznania powództwa, stanowiącego
potwierdzenie zasadności powództwa w całości lub w części. Składając oświadczenie o
uznaniu powództwa, pozwany wyraża zgodę na wydanie wyroku zgodnego z żądaniem
powoda. Skoro więc Zamawiający uwzględnia w pewnym zakresie odwołanie, oznacza to, że
potwierdza zasadność zarzutu.
(vide: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 kwietnia
2013 r. KIO 626/13). Stąd też Izba podzieliła w tym zakresie stanowisko Odwołującego, że
Przystępujący nie przedstawił w stosunku do kotła R. model Firemax o mocy 10kW żadnych
dokumentów, a na skutek uwzględnienia pozostałych zarzutów Izba okoliczność
uwzględnienia przez Zamawiającego odwołania w tym zakresie uznała za pozbawioną

wpływu na całość rozstrzygnięcia – umarzając postepowania w tym zakresie bez
jednoczesnego wpływu tego umorzenia na pozostałe zarzuty.

W tym miejscu Izba uznała za konieczne podniesienie argumentów natury ogólnej
związanych z przedmiotem rozpoznania w ramach postępowania odwoławczego oraz
konieczności respektowania, po upływie terminu na wnoszenie zarzutów wobec treści SIWZ i
ogłoszenia o zamówieniu, postanowień tychże dokumentów.
Krajowa Izba Odwoławcza w ramach rozpoznania środka ochrony prawnej dokonuje, w
granicach sformułowanych zarzutów, kontroli czynności podmiotu zamawiającego lub jego
zaniechań w kontekście obowiązków mających swoje źródło w ustawie Pzp (a także
hierarchicznie niżej do przepisów ustawy Pzp w postanowieniach SIWZ oraz treści
ogłoszenia o zamówieniu). Ustaleniami faktycznymi są zatem okoliczności danego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postaci czynności podmiotu
zamawiającego lub bierność tego podmiotu, zaś wzorzec kontroli dla oceny tychże
czynności, dokonywanej przez Izbę, stanowi po pierwsze ustawa Pzp, a następnie treść
ogłoszenia o zamówieniu i treść SIWZ – stanowiących dopełnienie regulacji ustawowych
zmierzających do nadania relacji zamawiający – wykonawca waloru szczegółowego, tj.
dostosowanego do realiów i warunków określonego postępowania. Kontrola ta zatem
posiada
charakter kontroli zachowań określonego podmiotu (zazwyczaj jego oświadczeń
woli), dla których ustawodawca w ustawie Pzp i on sam w treści ogłoszenia o zamówieniu
oraz postanowieniach SWIZ wytyczył normatywne granice determinowane określonym
stanem faktycz
nym. Zamawiający bowiem na mocy ustawy Pzp, treści ogłoszenia o
zamówieniu oraz treści SIWZ ma ściśle określone prawa i obowiązki.
Tym samym Izba w ramach rozpoznawanego odwołania dokonuje oceny działań podmiotu
zamawiającego w kontekście stwierdzonych okoliczności faktycznych, oceniający w tym
wypadku, czy Zamawiający miał podstawy do przyjęcia na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (podkreślenie Izby), że oferta Przystępującego jest zgodna z treścią
SIWZ. Powyższe determinuje również ocenę zgromadzonego materiału dowodowego w tym
znaczeniu, że przy ocenie działań podmiotu zamawiającego brane są pod uwagę tylko te
okoliczności, które legły u podstaw działań Zamawiającego.

Izba w tym miejscu wskazuje również, że treść SIWZ w jej pełnym i ostatecznym brzmieniu
jest wiążąca, zarówno dla podmiotu zamawiającego, wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, jak również dla organów rozpoznających środki ochrony
prawne. Jednocześnie w tym miejscu wskazać należy, że w ramach środków ochrony prawej
ocenie podlegają czynności podmiotu zamawiającego przedsiębrane w toku postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego w kontekście podniesionych zarzutów, które obejmowały
tylko i wyłącznie niezgodność treści ofert jednego z wykonawców z treścią SIWZ.
W tym miejscu Izba wskazuje ponadto, że przedmiotem badania na tym etapie postępowania
nie mogą być postanowienia opisu przedmiotu zamówienia pod kątem ich racjonalności. Izba
nie jest obecnie uprawniona do oceny zasadności żądań spełnienia określonych wymagań
technicznych przez zamawiane w ramach części 3 (kotły na paliwo stałe), gdyż analogicznie
jak Zamawiający i wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia jest bezwzględnie
związana postanowieniami SIWZ – ze względu na upływ terminu do zaskarżenia tych
postanowień. Powyższe w szczególności odnosi się do wymogu związanego z maksymalnym
roboczym ciśnieniem pracy kotła. Co do odpowiedzi na pytania o numerach 6 i 8 zawartych w
piśmie z dnia 18.10.2018 r. Izba wskazuje, że odpowiedzi te nie odnoszą się do wszystkich
kwestii ujętych w pytaniu i mogły one budzić uzasadnione wątpliwości wykonawców. Jak
słusznie wskazywał Zamawiający, i popierający go Przystępujący, zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem wszelkie wątpliwości treści SIWZ należy rozstrzygać na korzyść
wykonawców. Istotne w przytoczonej wyżej i niezapisanej w ustawie Pzp zasadzie jest to, że
przy rozstrzyganiu tych wątpliwości należy mieć na uwadze, w pierwszej kolejności, zasady
wprost ujęte w regulacjach ustawy Pzp. Należy to rozumieć w ten sposób, że zasady
wypracowane przez orzecznictwo nie mogą stać w opozycji ustawowo zdefiniowanym
zasadom systemu zamówień publicznych. Oznacza to ni mniej ni więcej, że korzystanie z
dobrodziejstw wypracowanych przez orzecznictwo nie
może otwierać poszczególnym
wykonawcom drogi do całkowicie swobodnej (dowolnej) interpretacji treści SIWZ, gdyż na
przeszkodzie temu stoją regulacje ujęte w treści art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zabraniające
takiemu wykorzystywaniu niejasności treści SIWZ przez jednego wykonawcę celem
uzyskania przez niego przewagi konkurencyjnej nad pozostałymi wykonawcami. Kwestia ta
zostanie szczegółowo poruszona w dalszej części uzasadnienia.

Dla oceny podniesionych w odwołaniu zarzutów szczególne znaczenie nabiera jednoznaczna
identyfikacja przedmiotu świadczenia, która wyłania się z samej treści oferty oraz pozostałych
oświadczeń składanych przez Przystępującego w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Ustalenie to winno przebiegać z uwzględnieniem obecnego kształtu
procesu ubiegania się o zamówienie publiczne.
Zwrócić należy również uwagę na fakt, iż ze względu na przemodelowanie w drodze
nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie w dniu 28.07.2016 r., wdrażającej dyrektywy
2014/24/UE i 2014/25/UE,
procedury ubiegania się o zamówienia publiczne całkiem
odmienne znaczenie mają wezwania oparte o treść art. 26 ust. 1 ustawy Pzp i art. 26 ust. 3
ustawy Pzp. Pierwsze jest standardowym wezwaniem kierowanym do wykonawcy, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą, zaś dopiero wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

ma z zadanie konwalidację złożonej oferty przez wezwanie o dokumenty, które nie były
złożone uprzednio (także na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp), lub które są
niekompletne, błędne lub budzą wątpliwości zamawiającego. Kolejnym elementem tej
nowelizacji jest wprowadzenia tzw. procedury odwróconej w związku z treścią art. 24aa
ustawy Pzp.
Regulacja związana z tzw. procedurą odwróconą jest wynikiem implementacji do krajowego
porządku prawnego tzw. dyrektywy klasycznej (2014/24/UE) i ujętego tam postulatu
zmierzającego do odformalizowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Jak wskazano w Sekcji 3 dyrektywy 2014/24/UE zatytułowanej "Wybór uczestników oraz
udzielenie zamówienia" w art. 56 zatytułowanym "Zasady ogólne" w ust. 2, gdzie wskazano,
że: W procedurach otwartych instytucje zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu
ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełnienia
kryteriów kwalifikacji, zgodnie z przepisami art. 57-64. Jeżeli instytucje zamawiające
korzystają z tej możliwości, zapewniają, by sprawdzenie niewystępowania podstaw
wykluczenia i weryfikacja spełnienia kryteriów kwalifikacji przebiegały w sposób bezstronny i
przejrzysty
, tak aby żadnego zamówienia nie udzielono oferentowi, który powinien był zostać
wykluczony na podstawie art. 57 lub który nie spełnia kryteriów kwalifikacji określonych przez
instytucję zamawiającą.

Mając na uwadze powyższe w takiej procedurze Zamawiający, co do zasady, swoje decyzje
opiera głównie na oświadczeniach własnych wykonawców, zaś kwalifikację podmiotową
wykonawców ogranicza jedynie do oferty uznanej za najkorzystniejszą. Z powyższego
wynika, że w tej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają złożone przez wykonawców w
ofercie oświadczenia woli i wiedzy, w tym w szczególności te odnoszące się do zasadniczej
treści oferty – a więc konkretyzujące przedmiot świadczenia objęty ofertą.
Okoliczność ta przekłada się nie tylko na proces prowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, lecz również na proces dowodzenia w postępowaniu obejmującym
środki ochrony prawnej. Jeżeli bowiem Przystępujący dookreślił przedmiot świadczenia
wskazując występującą w obiegu gospodarczym nazwę własną urządzenia (kocioł R. model
Firemax o mocach 10, 15, 20, 25 i 30kW) to nie może w sposób całkowicie dowolny
posługiwać się tą nazwą, gdyż w przeciwnym wypadku należałoby uznać, że nazwa ta może
wprowadzać w błąd innych przedsiębiorców i klientów, co jest niezgodne z przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 419 z późn. zm.), która w art. 3 ust. 2 wskazuje, m.in., że czynem nieuczciwej
konkurencji może być wprowadzające w błąd oznaczanie towarów bądź usług.
Doprecyzowanie tej regulacji znajdujemy w art. 10 ust. 1 ww. ustawy, gdzie wskazano, że:
Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak,
które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników,


sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub
innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z
korzystaniem z nich.


Z drugiej zaś strony takie nieprecyzyjne określenie zaoferowanego urządzenia
umożliwiałoby całkowicie swobodne kształtowanie świadczenia przez wykonawcę w
zależności od potrzeb, które wynikać mogą choćby z działań podmiotu zamawiającego, jego
dociekliwości i stanowczości w procesie badania ofert, znajomości przedmiotu zamówienia,
jak również w kontekście rankingu oferty, w tym w szczególności kryteriów pozacenowych.
To, że jeden z partnerów konsorcjum jest producentem wspomnianego kotła nie oznacza, że
wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą w całkowicie dowolny sposób
kształtować jego charakterystyczne i istotne parametry technicznej.
Następnie Izba wskazuje, że zaoferowanie określonego urządzenia, identyfikowanego na
rynku pod określoną nazwą własną, przekłada się na proces dowodzenia w postępowaniu
odwoławczym, jak również może i musi stanowić punkt odniesienia dla działań podmiotu
zamawiającego przedsiębranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Tym samym negowanie przez Przystępującego adekwatności (możliwości) wykorzystania do
oceny przez Odwołującego parametrów technicznych w oparciu o dostępną na stronach
internetowych producenta kotła dokumentację w postaci Instrukcji użytkowania i montażu
serii kotłów R. Firemax oznaczonej symbolem 4/2018 wymaga szczególnej analizy. Po
pierwsze tego rodzaju praktyka stała się normą w ramach postępowań odwoławczych i jest
powszechnym zjawiskiem wymagającym specyficznego podejścia. Po drugie taka praktyka
powinna być oceniana przez pryzmat zasad udzielania zamówień publicznych.
W ocenie Izby praktykę polegającą na oferowaniu przez wykonawców w postępowaniach o
udzielenie zamówienia publicznego urządzeń występujących od lat pod określoną marką
handlową i negowaniu ich tożsamości z oferowanymi urządzeniami po podniesieniu przez
konkurencję w drodze środków ochrony prawnej zarzutów mających swoje oparcie w art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp należy ocenić negatywnie. Wynika to w pierwszej kolejności z faktu,
że zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.) nazwa towaru nie może wprowadzać w błąd.
Powinna ona bowiem umożliwiać podmiotowi zamawiającemu i konkurencyjnym
wykonawcom jednoznaczną identyfikację przedmiotu świadczenia mającego swoje źródło w
ofercie. Następnie, jeżeli Przystępujący rzeczywiście chciał zaoferować Zamawiającemu
urządzenie specjalnie skonfigurowane (tzw. dedykowane, inaczej „szyte na miarę”), powinien
dać temu wyraz w treści oferty składając stosowne oświadczenie woli. W ofercie takiego
oświadczenia brak, co umożliwiło Przystępującemu duże pole do manipulacji treścią złożonej
oferty. Następnie, choć Przystępujący negował tożsamość przedmiotu świadczenia z
typoszeregiem urządzeń R. model Firemax o mocach 10, 15, 20, 25 i 30kW jego

pełnomocnicy nie omieszkali zarzucić Odwołującemu manipulacji treścią publicznie dostępnej
na stronach internetowych Instrukcji użytkowania i montażu kotłów wdając się w polemikę i
obszernie cytując jej postanowienia związane z klasami pelletu, jakie może spalać kocioł.
Jednakże, co najistotniejsze, Przystępujący w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego dookreślił ostatecznie i niezmiennie rodzaj zaoferowanego urządzenia składając
Zamawiającemu dokumenty, w tym kartę techniczną kotła, na wezwanie z dnia 21.11.2018 r.
oparte o treść art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. Przystępujący wraz z pismem z dnia 30.11.2018 r.
przedłożył m.in. kartę techniczną kotłów R. Firemax, szereg zaświadczeń, świadectw
technicznych oraz raportów z badań. Ocena znaczenia tych dokumentów zostanie
przedstawiona w dalszej części uzasadnienia z uwzględnieniem całokształtu oświadczeń
składanych przez Przystępującego.
Okoliczność powyższa wymaga krótkiej analizy w związku z obowiązującym obecnie
modelem postępowania, wynikającym z ustalonej struktury składania dokumentów, o których
jest mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Jak wyżej wskazano procedura ubiegania się o
zamówienie publiczne jest obecnie oparta, w pierwszej kolejności, na oświadczeniach
własnych wykonawców.
Przystępujący składając ofertę zaoferował kotły na paliwo stałe marki R. model Firemax o
mocach 10, 15, 20, 25 i 30kW w ilościach żądanych przez Zamawiającego, dookreślając ich
ceny jednostkowe oraz wartość sumaryczną całej oferty. Zaoferował również określony okres
gwarancji na kotły oraz oświadczył w treści formularza ofertowego, że ich parametry
techniczne są zgodne z treścią SIWZ i że akceptuje tą ostatnią bez zastrzeżeń. Co istotne,
jak wyżej wskazano, Przystępujący w złożonej ofercie nie wskazał, że oferuje specjalną lub
dedykowaną wersję kotła R. Firemax – co pozwalało na utożsamienie, zarówno przez
Zamawiającego, jak i Odwołującego, oferowanego urządzenia z urządzeniem występującym
powszechnie w obrocie pod tą samą nazwą handlową.
Następnie na wezwanie Zamawiający oparte o treść art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Przystępujący
został zobligowany m.in. do złożenia dokumentów potwierdzających, że oferowane
urządzenia spełniają wymagania określone w treści SIWZ. Należy wskazać, że wezwanie
oparte o t
reść art. 26 ust. 1 ustawy Pzp konkretyzuje przedmiot świadczenia – a zatem
powinno w sposób bezpośredni odnosić się do treści oświadczenia ujętego w ofercie. Wśród
złożonych przez Przystępującego dokumentów znalazła się m.in. karta techniczna, w której
za
deklarowane zostało m.in. ciśnienie pracy kotła na poziomie 2,5 bara, zaś pod treścią
tabeli z deklarowanymi parametrami technicznymi Przystępujący zawarł następującą
informację: „W przypadkach, w których wizja lokalna wskaże taką konieczność wykonawca
dos
tarczy kotły spełniające wymagania SIWZ w zakresie wysokości i szerokości kotła i
zasobnika oraz wymaganych długości rury podającej pellet ze spiralą oraz rury
przeźroczystej giętkiej. W innych przypadkach wykonawca dostarczy kotły zintegrowane w


jedna całość (kocioł + zasobnik) w których długości rury podającej oraz przezroczystej
giętkiej są mniejsze, ale spełniają zabezpieczenia zgodnie z normą PN-EN 303: - 2012.
Zamawiający nie wykluczył takich rozwiązań i zaakceptował je odpowiadając na pytania nr 6
or
az 8 z dnia 18.10.2018. Mając powyższe na względzie kocioł wstawiony do oferty spełnia
warunki równoważności zgodnie z SIWZ”.

W ocenie Izby powyższa informacja wprowadził alternatywny sposób realizacji świadczenia i
co istotne, a wynikające z kolejnych oświadczeń Przystępującego składanych na wezwanie
Zamawiającego, pierwotnie zaoferowane urządzenie odpowiadało parametrom technicznym
wynikającym z dokumentacji dostępnej na stronach internetowych producenta, co zostało
udowodnione przez Odwołującego. Także parametr dopuszczalnego maksymalnego
ciśnienia pracy kotła, którego zasadności żądania Izba nie oceniała, został przez
Przystępującego pierwotnie wskazany na poziomie innym niż żądany w dokumentacji i
zgodny z jego wartością wynikającą z powszechnie dostępnej dokumentacji urządzenia.
Powyższe oświadczenie wzbudziło wątpliwość Zamawiającego – co stało się powodem
kolejnych wezwań.
W ramach kolejnego wezwania Zamawiającego Przystępujący dołączył zmodyfikowaną
tabelę z wartością ciśnienia pracy kotła na poziomie 2 bar oraz informacją, że dostarczy
kocioł o parametrach żądanych przez Zamawiającego. Oceniając oświadczenia
Przystępującego należy wskazać, że po pierwsze, zmiana zadeklarowanego parametru
ciśnienia pracy kotła została dokonana przez Przystępującego samodzielnie w wyniku
modyfikacji tabeli technicznej. Nie doszło do zmiany treści oferty na skutek działań
Zamawiającego opartych o treści art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Po drugie Przystępujący
zadeklarował dostawę kotła zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego abstrahując od treści
złożonej oferty, tj. nie próbował wskazać, że taki kocioł został zaoferowany w pierwotnie
złożonej ofercie, lecz złożył deklarację, że zgodność taka wystąpi dopiero na etapie dostawy,
co było wynikiem konsekwentnego stanowiska Zamawiającego. Okoliczność ta została
potwierdzona w ostatnim ze złożonych oświadczeń, które zostanie zacytowane w ramach
podsumowania argumentacji Izby. Nadto w wyjaśnieniach Przystępującego z pisma
przewodniego znalazło się twierdzenie, że:
Jeżeli jednak Zamawiający oczekuje takiego rozwiązania, ponieważ będzie ono lepsze dla
ergonomicznego wykorzystania pomieszczeń małych kotłowni, pomimo tego, że
Zamawiający w ramach odpowiedzi na pytania wyraził zgodę na rozwiązania sprzyjające jego
potrzebom, odpo
wiadamy jednoznacznie, że jesteśmy gotowi dostarczyć kotły w konfiguracji
z montażem palnika z przodu kotła, w zestawach z długościami rur podających i elastycznych
wg tabeli w pkt. 8., bez ich integracji w wyżej wymienionym rozumieniu.

Dokonując wykładni ww. oświadczenia wskazać należy, że z jego treści nasuwa się
jednoznaczny wniosek, że pierwotne świadczenie ujęte w ofercie obejmowało urządzenie

odmienne od pożądanego przez Zamawiającego – a więc było to urządzenie występujące w
powszechnym obrocie, którego parametry techniczne zostały wykazane przez Odwołującego
na skutek złożenia Instrukcji użytkowania i montażu kotłów na paliwo stałe marki R. model
Firemax o typoszeregu mocy 15, 20, 25 i 30 kW (dokument oznaczony symbolem 04/2018).
Nawet jeżeli przyjmiemy, że ze względu na treść odpowiedzi na pytania o numerach 6 i 8
(pismo z 18.10.2018 r.), że parametry odnoszące się do wymiarów i długości przewodów
mogły ulec modyfikacji to zupełnie odmiennie sytuacja wygląd w zakresie miejsca
usytuowania palnika
, kształtu podłogi paleniska, systemu automatycznego usuwania szlaki,
rodzaju spalanego paliwa oraz płaszcza wodnego. W tym wypadku na szczególną uwagę
zasługuje odpowiedź na pytanie nr 2 zawarta w piśmie z dnia 04.01.2019 r. (wpływ do
Zamawiającego w dniu 07.01.2019 r.), gdzie Przystępujący wskazał, co następuje. W
odpowiedzi na pismo z dnia 20.12.2018 dot. wezwania do złożenia dodatkowych wyjaśnień w
zakresie części 3 zamówienia, niniejszym odpowiadamy.
Odnośnie pkt. 2 Wyjaśniamy, że dokumenty dotyczą badań z palnikiem z boku kotła.
Załączamy świadectwa badań tego samego kotła z palnikiem zamontowanym z przodu
wykonane przez laboratorium posiadające akredytację PCA. Badania potwierdzają zgodność
tej wersji kotła z wymaganiami SIWZ. Dokumenty te otrzymaliśmy z laboratorium w terminie
późniejszym niż termin złożenia dokumentacji u Zamawiającego (uzupełniamy w załączeniu).

Odpowiedź ta odnosiła się do pytania nr 2 poprzedzonego ogólnym twierdzeniem
wskazującym na powzięcie przez Zamawiającego wątpliwości odnoszących się do
parametrów zaoferowanego urządzenia. W pytaniu tym Zamawiający wniósł o wyjaśnienie:
Czy zaświadczenia, raporty z badań, świadectwa nr 8/2018, 230/2018, 289/LS/2018,
269/2018, 230/2018, 291/LS/2018, 271/2018, 231/2018 273/182018, 267/2018, 233/2018
276/LS/2018 dotyczą kotłów przebadanych z palnikiem montowanym z boku kotła czy z
przodu kotła. Prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających jaki rodzaj kotła (z jakim
usytuowaniem palnika) został poddany ww. badaniom np. pełnego raportu z badań celem
zweryfikowania informacji.”

Oświadczenie Przystępującego w konfrontacji z jednoznacznym pytaniem Zamawiającego w
sposób jednoznaczny i nie budzący wskazuje, że przedmiotem oferty (dookreślonym przez
złożenie szeregu dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) był kocioł o
parametrach niezgodnych z treścią SIWZ. Niezgodność ta odnosiła się zarówno do
umiejscowienia palnika, jak również kształtu podłogi, braku płaszcza wodnego, braku
systemu automatycznego usuwania szlaki, rodzaju paliwa, jak r
ównież maksymalnego
ciśnienia roboczego pracy kotła. Te elementy wskazują zatem na niezgodność treści oferty
złożonej przez Przystępującego w toku postępowania z treścią SIWZ. Ww. parametry
techniczne miały charakter jednoznaczny i nie mogą podlegać interpretacji. Powyższe
dotyczy również maksymalnego ciśnienia roboczego pracy kotła – niezależnie od intencji jak

stała za takim określeniem tego parametru. Niezgodność treści oferty jest skutkiem wykładni
całokształtu oświadczeń składanych Zamawiającemu przez Przystępującego w toku
postępowania o udzielenie zamówienia. Wskazuje ona zarówno na zmianę treści oferty przez
Przystępującego, jak również na dopuszczenie przez Zamawiającego do negocjacji treści
oferty, której to czynności wyraźnie zabrania ustawa Pzp. Co istotne Zamawiający w
przytoczonym pytaniu nr 2 prosił o wskazanie do jakiego typu urządzenia odnoszą się
dokumenty złożone na pierwotne wezwanie oparte o treść art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. W
zamian otrzymał dokumenty odnoszące się do innego urządzenia, które nie było
przedmiotem ofertowania.
Odnosząc się do twierdzeń Przystępującego złożonych na rozprawie wskazać należy, że
ocena zgodności wyrobu z wymaganiami podlega regulacjom ustawy z dnia 13 kwietnia 2016
roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1398 z późn.
zm.).
Każdy wyrób poddany ocenie zgodności (niezależnie od formy tej oceny) powinien uzyskać
dokument o zgodności jego cech z wymaganiami stosownie do treści art. 13 pkt 1 – 5 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2016
roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Zgodnie z tym
ostatnim przepisem: „Producent ma obowiązek:
1) zapewnić, żeby wyrób został zaprojektowany i wytworzony zgodnie z wymaganiami;
2) sporządzić dokumentację techniczną wyrobu;
3) przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie procedury oceny zgodności;
4) sporządzić deklarację zgodności i umieścić oznakowanie CE, a w przypadkach
określonych w przepisach szczególnych inne oznakowanie, zgodnie z wymaganiami;
5) zapewnić stosowanie procedur mających na celu utrzymanie zgodności produkcji seryjnej
z wymaganiami, z uwzględnieniem zmian w projekcie lub cechach charakterystycznych
wyrobu oraz w innych dokumentach, w odniesieniu do których jest deklarowana jego
zgodność”

W przypadku wprowadzenia przez dystrybuto
ra lub importera (co w pierwszej kolejności
należy odnieść do producenta) do obrotu wyrobu pod własną nazwą lub znakiem
towarowym, o ile taki posiada, lub zmodyfikowania wyrobu znajdującego się w obrocie w taki
sposób, że może mieć to wpływ na zgodność z wymaganiami wykonawca ten powinien
dochować procedury uregulowanej w art. 13 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku o
systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
W artykule pt.: CERTYFIKACJA
– STATUS WYROBU (źródło: Organizacja i zarządzanie, Nr
6/20
16) w Rozdziale 5 zatytułowanym "Wprowadzanie zmian w wyrobie certyfikowanym"
jego autorzy Dariusz Wiśniewski, Piotr Garbarczyk wskazali, że: „Niestety, każda przeróbka,
zmiana, modernizacja wyrobu certyfikowanego powoduje, że status takiego wyrobu zmienia
się na wyrób niecertyfikowany. Po wykonaniu modyfikacji użytkowanego wyrobu mamy do


czynienia z innym wyrobem, który w takiej formie nie był nigdy poddany procesowi oceny i
certyfikacji. Różni się on od typu wyrobu, który został poddany badaniom na potrzeby
przeprowadzenia procesu certyfikacji. Czy istnieje zatem sposób aby modernizowany wyrób
zachował status wyrobu certyfikowanego? W odniesieniu do pierwotnie wydanego certyfikatu
takiej możliwości nie ma. Natomiast jeżeli posiadacz certyfikatu zgłosił do jednostki
certyfikującej wniosek o certyfikację zmodernizowanego wyrobu i zaznaczył, że wyroby te
powstają lub mogą powstać poprzez modernizację eksploatowanych wyrobów określonego
typu, wówczas taki wyrób może uzyskać status wyrobu certyfikowanego, ale w odniesieniu
do aktualnie obowiązującego certyfikatu. Inną drogą uzyskania statusu wyrobu
certyfikowanego jest certyfikacja jednostkowa (indywidualna) wyrobu.”

Nie sposób zatem zgodzić się z twierdzeniami Przystępującego, że zmiana tak
charakterystycznych
cech kotła jak miejsce usytuowania palnika, kształtu podłogi paleniska,
systemu automatycznego usuwania szlaki, rodzaju spalanego paliwa oraz płaszcza wodnego
powoduje, że mamy do czynienia z tym samym urządzeniem objętym pierwotnie złożonymi
dokumentami (
świadectwami, zaświadczeniami, czy raportami z badań).
Ww. wskazane oświadczenia pokazują również na okoliczność, że pierwotnie złożone
dokumenty (na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) w postaci zaświadczeń, świadectw
oraz raportów z badań odnosiły się do kotła w konfiguracji niezgodnej z treścią SIWZ.
Dopiero w styczniu 2019 r. Przystępujący złożył te dokumenty w odniesieniu do innego
rodzaju urządzenia.

Jak zaś wynika z dowodu złożonego przez Odwołującego w postaci Instrukcji użytkowania i
montażu kotła R. model Firemax (żródło: www.r..pl dokument nr 4/2018) potwierdziły się
spostrzeżenia zawarte w treści odwołania, w postaci:
1. Instrukcja obsługi kotłów typu Firemax (strona 8 rozdział 2 .2 Parametry techniczne)
wynika, że dopuszczalne ciśnienie pracy kotłów (o mocy od 15 KW do 30 KW) to 2,5 bara.
(2) Instrukcji obsługi (strona 9 rozdział 3 budowa kotła przekrój kotła firemax) brak jest na
rysunkach technicznych podłogi wodnej komory paleniskowej. W rozdziale 6.5 czyszczenie i
konserwacja ko
tła ww. Instrukcji obsługi kotłów typu firemax, producent przedstawia, że w
miejscu gdzie powinna być podłoga wodna faktycznie znajduje się szuflada służąca do
usuwania popiołu z popielnika (opis plus rysunek kotła w wyżej wymienionym rozdziale).
(3) Instr
ukcja obsługi kotłów typu firemax rozdział 6.2 - Paliwo, producent dopuszcza spalanie
w kotle wyłącznie pelletów klasy A1 i A2 według normy EN-ISO 17225-2: 2014 wskazując
jednocześnie poniżej, że: „Zastosowanie paliwa o gorszych parametrach powoduje obniżenie
sprawności cieplnej kotła i zwiększenie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach.
(4)
W Instrukcji obsługi brak jest informacji, że zaoferowane wraz z kotłami palniki
wyposażone są w mechaniczny zgarniacza szlaki.

(5) Instrukcja
obsługi kotłów firemax nie przewiduje mocowania palnika z przodu kotła. W
dokumencie tym rysunki i opisy
odnoszące się do konfiguracji kotłów firemax przedstawiają
montaż palników z boku kotła.

Powyższe tezy Odwołującego znajdują potwierdzenie w dowodzie załączonym do odwołania
w postaci wydruku dokumentu (jak wskazał Odwołujące ze strony o adresie www.rakoczy.pl)
zatytułowanego „Firemax Automatyczny kocioł c.o. na pellet 15kW, 20kW, 25kW i 30kW –
Instrukcja obsługi i montażu z kartą gwarancyjną – Instrukcja oryginalna 4/2018” o kolejno
ponumerowanych 40
stronach wraz z załączoną kartą gwarancyjną (wskazująca na adres
internetowy www.rakoczy.pl) oraz dokumentem w postaci
Świadectwa nr 229/2018 i
Zaświadczenia dla Zleceniodawcy Badań wg PN-EN 303-5:2012 nr 267/2018 (a więc z
z
ałączonym dokumentem, który w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
został złożony przez Przystępującego.
Stąd też Izba powyższe tezy uznała za udowodnione za pomocą ww. dokumentu, którego
mocy dowodowej i wiarygodności Izba nie zakwestionowała.

Co do kwestii związanej z integracją urządzenia, wymiarami kotła oraz długością przewodów
Izba uznała, że niejednoznaczność odpowiedzi na pytanie nr 6 zawarte w piśmie z dnia
18.10.2018 r. oraz ze względu na pojemne rozumienie odpowiedzi na pytanie nr 8 nie
pozwala na ocenę tej kwestii w sposób postulowany przez Odwołującego. Tym samym
zarzuty w tym zakresie podlegały oddaleniu jako nie znajdujące jednoznacznego osadzenia
w zgromadzonym materiale dowodowym. W zakresie tych zarzutów Izba uznała, że
wątpliwości mające swoje źródło w przywołanych wyżej odpowiedziach na pytania
wykonawców należy rozstrzygnąć na korzyść Przystępującego. Wątpliwości te jednak nie
uprawniały tego wykonawcy do zmiany w toku postępowania pierwotnie zaoferowanego
przedmiotu świadczenia.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Izba uznała, że czynności wyboru jako
najkorzystniejszej oferty Przystępującego była czynnością wadliwą i naruszała treść 91 ust. i
art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 i art. 82 ust 3 ustawy Pz
p. Wynika to z faktu, że
zdaniem Izby, doszło w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do zmiany
przedmiotu świadczenia oraz prowadzenia niedopuszczalnych prawem negocjacji
dotyczących jego cech i parametrów, które to zarzuty Izba oceniła przez pryzmat dostępnych
Zamawiającemu informacji, co poskutkowało negatywną weryfikacją czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz zaniechania w postaci nie odrzucenia oferty Przystępującego.

W związku z powyższym, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w
sentencji.
Zgodnie bowiem
z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie,
jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ
na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Potwierdzenie części zarzutów
wskazanych w odwołaniu powoduje, iż w przedmiotowym stanie faktycznym została
wypełniona hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2972)
zmienionego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2017 r., poz. 47), w ty
m w szczególności § 5 ust. 4.

Przewodniczący:


……………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie