eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2699/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-01-15
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2699/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Pakulska - Banach

po rozpoznaniu na posied
zeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 stycznia 2019 roku
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
31 grudnia 2018 roku
przez wykonawcę Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z
siedzibą w Warszawie
, w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasta Tychy
przy udziale wykonawcy Gothaer
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie
,
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego

postanawia:
1. Umarza
postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Ur
zędu Zamówień Publicznych kwoty
13 500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie
, stanowiącej
90% uiszczonego wpisu od
odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
, z późn. zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie
7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.
Przewodniczący: ………….……………………….……Sygn. akt: KIO 2699/18
Uzasadnienie

Gmina Miasta Tychy (zwana dalej:
„zamawiającym”) prowadzi – w imieniu własnym
oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych podległych - postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,
z
późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, na realizację zadania pn.: Kompleksowe
ubezpieczenie Urzędu Miasta Tychy oraz jednostek organizacyjnych Miasta Tychy na lata
2019
– 2021,
numer referencyjny: PZP.271.75.2018.KK. Zamówienie podzielone jest
na
części.
O
głoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu
5 października 2018 roku pod numerem 2018/S 192-434270.
Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
W dniu 21 grudnia 2018 roku zamawiający przekazał wykonawcom - za pośrednictwem
poczty elektronicznej
– informację o czynności stanowiącej podstawę wniesienia odwołania,
tj. zawiadomienie o wynikach
postępowania.
Wykonawca
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany
dalej:
„odwołującym”) w dniu 31 grudnia 2018 roku wniósł odwołanie od czynności
zamawiającego, niezgodnych z przepisami ustawy Pzp, w szczególności nieodrzucenia
przez
zamawiającego oferty złożonej przez Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z
siedzibą w Warszawie – dla Zadania nr 1.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy
Pzp:
1. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego z naruszeniem fundamentalnej zasady uczciwej konkurencji
i
równego traktowania uczestników postępowania;
2. art. 7 ust. 3 ustawy Pzp
w związku z wyborem oferty najkorzystniejszej z naruszeniem
przepisów Pzp;
3. art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy,
podczas,
gdy jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
w
ykonawcy z uwagi na jej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5. art. 90 ust. 2 i 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy, mimo
niewystarczających wyjaśnień wykonawcy dotyczących rażąco niskiej ceny.
W oparciu o powyższe zarzuty odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania oraz o:
1.
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2.
powtórzenie czynności oceny złożonych wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 i 3 ustawy
Pzp przez w
ykonawcę;
3. odrzucenie oferty wykonawcy;
4. wyboru jako najkorzystniejszej oferty o
dwołującego;
5.
zasądzenie kosztów postępowania stosownie do art. 192 ust. 9 ustawy Pzp
wraz z
uwzględnieniem kosztów uczestnictwa w rozprawie.
W dniu 31 grudnia 2018 roku z
amawiający przekazał wykonawcom uczestniczącym
w
postępowaniu kopię odwołania wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania
odwoławczego (za pośrednictwem poczty elektronicznej).
Zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp w
ykonawca może zgłosić przystąpienie
do
postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania,
wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci
papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego
kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

W dniu 3 stycznia 2019 roku do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wpłynęło
zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
od wykonawcy
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie – w formie
pisemnej,
przy czym zgłaszający przystąpienie wskazał stronę, do której zgłosił przystąpienie
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść tej strony oraz przedstawił dowody przesłania
s
tronom kopii zgłoszenia przystąpienia.
Izba ustaliła, że ww. wykonawca zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego
po stronie zamawiającego z zachowaniem wymogów określonych w art. 185 ust. 2 ustawy
Pzp, t
ym samym stając się uczestnikiem tego postępowania.
W dniu 8 stycznia 2019 roku
– za pośrednictwem poczty elektronicznej – zamawiający
poinformował Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, iż podjął działania polegające
na
unieważnieniu czynności badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz,
że powtórzy czynności badania i oceny ofert. Pismo o tożsamej treści zamawiający
przekazał Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 stycznia 2019 roku w formie
pisemnej. Jednocześnie w dniu 14 stycznia 2019 roku zamawiający złożył do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź na odwołanie (za pośrednictwem poczty

elektronicznej), w której oświadczył, iż uwzględnił w całości zarzuty odwołującego
przedstawione w odwołaniu.
W dniu 11 stycznia 2019 roku wykonawca Gothaer Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A.
z
siedzibą w Warszawie, zgłaszający swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego
po
stronie zamawiającego, przedstawił Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej stanowisko
w
sprawie (za pośrednictwem poczty elektronicznej).
W dniu 14 stycznia 2019 roku odwołujący złożył Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej
oświadczenie o cofnięciu odwołania - w formie pisemnej.

Krajowa Izba Od
woławcza zważyła, co następuje.

Kra
jowa Izba Odwoławcza ustaliła, iż oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało
podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania odwołującego. Oświadczenie
to
zostało złożone przed otwarciem rozprawy.
Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp o
dwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze.
Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Z kolei przepis art. 186 ust.
3 ustawy Pzp stanowi, że jeżeli uczestnik postępowania
odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie
sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu
przez
zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza
lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu.

Stosownie do art. 192 ust. 1 ustawy Pzp
o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu
Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie

C
zynność cofnięcia odwołania jest czynnością dyspozytywną wykonawcy
odwołującego się, którą może on podjąć aż do momentu zamknięcia rozprawy.
Należy zauważyć też, że wycofanie odwołania niesie ze sobą skutek dalej idący niż jego
uwzględnienie, albowiem w konsekwencji oznacza brak substratu środka ochrony prawnej.
To
odwołujący jest dysponentem wniesionego odwołania i oświadczenie złożone przez niego
w przedmiocie wycofania odwołania, stanowi przesłankę do umorzenia postępowania
odwoławczego. W takiej sytuacji podstawy do umorzenia postępowania nie mogło stanowić
oświadczenie zamawiającego z dnia 14 stycznia 2018 roku o uwzględnieniu w całości
zarzutów odwołującego przedstawionych w odwołaniu.

Na marginesie
Izba zauważa, że zawiadomienia zamawiającego, iż podjął on działania
polegające na unieważnieniu czynności badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz, że powtórzy czynności badania i oceny ofert, nawet przy przedstawieniu dowodów
na
podjęcie takich czynności (unieważnienia czynności badania, oceny i wyboru
najkorzystniejszej oferty),
nie należy utożsamiać z oświadczeniem o uwzględnieniu w całości
zarzutów odwołania, które zamawiający złożył dopiero w ramach odpowiedzi na odwołanie.
Mając powyższe na uwadze Izba postanowiła o umorzeniu postępowania
odwoławczego na podstawie art. 187 ust. 8 i art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Pzp.
Ponadto, Izba
nakazała zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych
na rzecz o
dwołującego kwoty 13 500,00 zł, stanowiącej 90% uiszczonego wpisu, na podstawie
art. 187 ust. 8 zd. 2
oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972
), gdyż cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy.
Zgodnie z
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. rozporządzenia w przypadku umorzenia
postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli odwołujący cofnął odwołanie, Izba:
a) orzeka o dokonaniu zwrotu
odwołującemu z rachunku Urzędu 90% kwoty uiszczonej
tytułem wpisu, jeżeli odwołanie zostało cofnięte przed otwarciem rozprawy.

Mając powyższe na uwadze Izba orzekła jak w sentencji.Przewodniczący: ………….……………………….……Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie