eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2676/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-01-15
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2676/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Dominik Haczykowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 15 stycznia 2019 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
28 grudnia 2018 r. przez
wykonawcę „IZAN+” Sp. z o.o., ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
„IZAN+” Sp. z o.o., ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Słupsku.

Przewodniczący : ………………………………
Sygn. akt: KIO 2676/18

U z a s a d n i e n i e


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
(dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie
o udzielenie zamówienia na usługę utrzymania czystości w obiektach Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego
im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. przez okres 36
miesięcy. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986), zwanej dalej:
„ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 20 grudnia 2018 r.
w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2018/S 245-561377.
W postępowaniu tym wykonawca „IZAN+” Sp. z o.o. (dalej: „Odwołujący”) w dniu
28 grudnia 2018 r.
złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
W dniu
14 stycznia 2019 r. wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
oświadczenie Odwołującego, że cofa odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
ww.
odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie