eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2560/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-12-21
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2560/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 21 grudnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 grudnia 2018 r. przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Remondis Medison sp. z o.o. w Dąbrowie
Górniczej
, Promarol Plus sp. z o.o. w Ciepielówku, Firma Usługowo - Handlowa „EKO -
TOP" Sp. z o. o. w Rzeszowie


w
postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Dolnośląski Szpital
Specjalistyczny im. T. Marciniaka, Centrum Medycyny Ratunkowej z siedzibą we
Wrocławiu


postanawia:

1.
zwrócić odwołanie,
2. nakaz
ać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego Urzędu
Zamówień Publicznych kwoty 7.500,00 zł (słownie: siedmiu tysięcy pięciuset złotych zero
groszy) na rzecz wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Remondis Medison sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, Promarol Plus sp. z o.o. w
Ciepielówku, Firma Usługowo - Handlowa „EKO - TOP" Sp. z o. o. w Rzeszowie
,
stanowiącej wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych
(t.j.
Dz.
U.
z
2018
poz.
1986)
na
niniejsze
postanowienie
-
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący: ………….…………


Sygn. akt: KIO 2560/18

U z a s a d n i e n i e

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, Centrum Medycyny
Ratunkowej z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej „zamawiającym”, prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2018 poz. 1986)
zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest „usługa odbioru i
utylizacji odpadów medycznych”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 27 sierpnia 2018 r., poz. 607927-N-2018.

W dniu 7 grudnia 2018
r. zamawiający zawiadomił wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Remondis Medison sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, Promarol Plus
sp. z o.o. w Ciepielówku, Firma Usługowo - Handlowa „EKO - TOP" Sp. z o. o. w Rzeszowie,
zwanych dalej „odwołującym”, o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez
wykonawc
ę ECO-ABC sp. z o.o. w Bełchatowie.
Wobec
zaniechania przez zamawiającego czynności polegającej na wykluczeniu z
postępowania ww. wykonawcy, względnie zaniechania czynności odrzucenia oferty złożonej
przez tego wykonawcę wniesiono w dniu 12 grudnia 2018 r. odwołanie do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej. Odwołanie zostało wniesione w imieniu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Remondis Medison sp. z o.o. w Dąbrowie
Górniczej, Promarol Plus sp. z o.o. w Ciepielówku, Firma Usługowo - Handlowa „EKO - TOP"
Sp. z o. o. w Rzeszowie
. Odwołanie zostało podpisane przez pana D. A. . Do odwołania
załączono:
1)
pełnomocnictwo z dnia 30 sierpnia 2018 r., w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udziele
nie zamówienia Remondis Medison sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, Promarol
Plus sp., z o.o. w Ciepielówku, Firma Usługowo - Handlowa „EKO - TOP" Sp. z o. o. w
Rzeszowie ustanawiają pełnomocnikiem pana D. A. do reprezentowania konsorcjum w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo to
zostało podpisane:
a) w imieniu Remondis Medison sp. z o.o.
– przez pełnomocnika – pana D. A.,
b) w imieniu Promarol
– Plus sp. z o.o. przez panią H. C. i pana H. P.
c)
w imieniu Firmy Usługowo - Handlowej „EKO - TOP" Sp. z o. o. w Rzeszowie – przez
pełnomocnika – pana J. F.
2)
pełnomocnictwo z 1 lutego 2017 r., w którym Remondis Medison sp. z o.o. ustanawia
swym pełnomocnikiem pana D. A.,

3)
pełnomocnictwo z dnia 21 stycznia 2013 r., w którym Firma Usługowo - Handlowa „EKO -
TOP" s
p. z o. o. w Rzeszowie ustanawia pełnomocnikiem pana J. F., ww. pełnomocnictwo
nie uprawniało pana J. F. do udzielenia dalszych pełnomocnictw w imieniu Firmy
Usługowo - Handlowej „EKO - TOP" Sp. z o. o. w Rzeszowie.

Ustalono również, że w dniu 15 grudnia 2018 r., pismem znak
UZP/BO/MC/20073/25379/18,
Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187
ust. 7 w zw. z art. 187 ust. 3 ustawy Pzp,
wezwała odwołującego do przesłania w terminie 3
dni od doręczenia wezwania prawidłowego ciągu pełnomocnictw, z którego wynikać będzie
umocowanie pana D. A.
do wniesienia odwołania w imieniu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Remondis Medison sp. z o.o. w Dąbrowie
Górniczej, Promarol Plus sp, z o.o. w Ciepielówku, Firma Usługowo - Handlowa „EKO - TOP"
Sp. z o. o. w Rzeszowie.
W treści wezwania Izba wskazała, że pełnomocnictwo dalsze z 30 sierpnia 2018 r.
jest niepraw
idłowe, gdyż w imieniu F.U-H. „EKO - TOP" sp. z o. o. w Rzeszowie podpisał je
jako pełnomocnik pan J. F., który nie miał prawa do dokonania takiej czynności w imieniu
swego mocodawcy. Z treści pełnomocnictwa z dnia 21 stycznia 2013 r. nie wynikało bowiem,
aby Firma
Usługowo - Handlowa „EKO - TOP" sp. z o. o. w Rzeszowie upoważniła pana J. F.
do ustanawiani
a dalszych pełnomocników.
Izba w wezwaniu
pouczyła pełnomocnika, że w razie nieuzupełnienia braków
formalnych
odwołanie zostanie zwrócone. W dniu 15 grudnia 2018 r. wezwanie doręczono
odwołującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Ustalono również, że 18 grudnia 2018 r. pocztą elektroniczną pełnomocnik
odwołującego doręczył Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej pismo z 12 grudnia 2018 r. Do
pisma załączono pełnomocnictwo z 5 września 2018 r. mocą którego Firma Handlowo-
Usługowa „EKO-TOP” sp. z o.o. w Rzeszowie udziela pełnomocnictwa panu J. F. do
wniesienia odwołania, wraz z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Krajowa Izba
Odwoławcza zważyła, co następuje.


Odwołanie podlega zwrotowi.

Odwołanie wniesione w dniu 12 grudnia 2018 r. obarczone było brakiem formalnym
wskutek którego nie mogło otrzymać prawidłowego biegu. Brak ten polegał na niewykazaniu
przez pełnomocnika dalszego – pana D. A. - faktu umocowania do wniesienia odwołania w
imieniu członków konsorcjum odwołującego.

Do odwołania załączono bowiem pełnomocnictwo dalsze z 30 sierpnia 2018 r., które
okazało się nieprawidłowe, gdyż w imieniu F.U-H. „EKO - TOP" sp. z o. o. w Rzeszowie
podpisał je jako pełnomocnik pan J. F., który nie miał prawa do dokonania takiej czynności w
imieniu swego mocodawcy. Z treści pełnomocnictwa z dnia 21 stycznia 2013 r. nie wynikało
bowiem, aby Firma
Usługowo - Handlowa „EKO - TOP" sp. z o. o. w Rzeszowie upoważniła
pana J. F. do ustanawiani
a dalszych pełnomocników.
Odwołujący został poinformowany o tym braku formalnym w dniu 15 grudnia 2018 r. i
wezwany
do przesłania w terminie 3 dni od doręczenia wezwania prawidłowego ciągu
pełnomocnictw, z którego wynikać będzie umocowanie pana D. A. do wniesienia odwołania
w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Remondis
Medison sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, Promarol Plus sp, z o.o. w Ciepielówku, Firma
Usługowo - Handlowa „EKO - TOP" Sp. z o. o. w Rzeszowie. Odwołujący został też
pouczony, że w razie nieuzupełnienia braku odwołanie zostanie zwrócone.
Pomimo wezwania
odwołujący w wyznaczonym terminie nie doręczył Prezesowi
Krajowej Izby Od
woławczej prawidłowego ciągu pełnomocnictw, z którego wynikałoby
umocowanie pana D. A.
do wniesienia odwołania w imieniu wszystkich członków konsorcjum
odwołującego. Nie świadczyło o wypełnieniu obowiązku uzupełnienia braków formalnych
odwołania przesłanie pełnomocnictwa z 5 września 2018 r., co nastąpiło przy piśmie z 12
grudnia 2018 r. W
pełnomocnictwie tym Firma Handlowo-Usługowa „EKO-TOP” sp. z o.o. w
Rzeszowie udzieliła wprawdzie umocowania panu J. F., wraz z prawem do udzielania
dal
szych pełnomocnictw. Jednakże, jak wynikało z treści tego pełnomocnictwa zostało ono
sporządzone w dniu 5 września 2018 r. Zatem dopiero w tej dacie pan J. F. zyskał prawo do
ustanawiania dalszych pełnomocników w imieniu Firmy Handlowo-Usługowo-Handlowej
‘EKO-TOP” sp. z o.o. w Rzeszowie. Tymczasem pełnomocnictwo dalsze dla pana D. A. pan
J. F.
podpisał już w dniu 30 sierpnia 2018 r., nie będąc do tego umocowanym.
Tymczasem zgodnie z art. 106 KC
, pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy
innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z
ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.
W związku z powyższym należało uznać, że w dalszym ciągu nie złożono Izbie
prawidłowego ciągu pełnomocnictw, z którego wynikałoby umocowanie pana D. A. do
wniesienia odwołania w imieniu wszystkich członków konsorcjum odwołującego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza
stwierdziła, że odwołanie podlega zwrotowi na podstawie art. 187 ust. 7 w zw. z art. 187 ust.
6 ustawy Pzp z zw. z
§ 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22
marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz.U. z
2018 r., poz. 1092). Zgodnie z art. 187 ust. 6 ustawy Pzp
w razie bezskutecznego upływu

terminu do uzupełnienia braków formalnych odwołania, w szczególności niezłożenia
pełnomocnictwa Prezes Krajowej Izby Odwoławczej zwraca odwołanie w formie
postanowienia

. Z kolei w myśl art. 187 ust. 7 ustawy Pzp., jeżeli niezachowanie warunków
formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający
Izby, przepis art. 187 ust. 6 stosuje się, z tym, że kompetencje Prezesa Izby przysługują
składowi orzekającemu Izby
. Wreszcie, w myśl § 13 ust. 1 powołanego rozporządzenia,
skład orzekający dokonuje na posiedzeniu niejawnym niezbędnych czynności formalnych i
sprawdzających. Z § 13 ust. 2 pkt 2 tego rozporządzenia wynika zaś, że w zależności od
poczynionych ustaleń faktycznych skład orzekający jest uprawniony do wydania
postanowienia o zwrocie odwołania.
W związku z powyższym Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187
ust. 7 w zw. z art. 187 ust. 6 ustawy Pzp oraz
§ 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia,
postanowiła jak w pkt 1 sentencji.

Izba nakazała zwrot odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania,
stosownie do przepisu § 4 rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972
), zgodnie z którym w przypadku zwrotu odwołania
zwraca się odwołującemu z rachunku Urzędu kwotę uiszczoną tytułem wpisu.


Przewodniczący: ……………..………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie