eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2280/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-11-19
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2280/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Przemysław Dzierzędzki, Renata Tubisz Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 19 listopada 2018 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
5 listopada 2018 r. przez
wykonawcę TTcomm S.A. z siedzibą w Warszawie,
w
postępowaniu prowadzonym przez Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie,
przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: KenBIT
Koenig i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Warszawie, Tampa Microwave LLC z siedzibą
w Saint Petersburg (USA)

, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie Zamawiającego,

orzeka:

1. umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty
15.0
00 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony
wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za
mówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ………………

Członkowie:
………………

……………….


Sygn. akt: KIO 2280/18

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający

Inspektorat Uzbrojenia

prowadzi w trybie ne
gocjacji z ogłoszeniem
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa terminala satelitarnego
SHF szczebla taktycznego w wersji przenośnej
.
W dniu 5 listopada 2018 r. wykonawca TTcomm S.A. wniósł odwołanie wobec
czynności unieważnienia postępowania i odstąpienia od uzasadnienia tej czynności oraz
utajnienia okoliczności stanowiących jej podstawę, a także wobec zaniechania wykluczenia
Odwołującego i innych wykonawców lub odrzucenia ich ofert wraz ze stosownym
uzasadnieniem, zaniechania unieważnienia decyzji o wyborze oferty Odwołującego jako
najkorzystniejszej i zaniechania zawarcia umowy z Odwołującym. Odwołujący zarzucił
Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 93 ust. 1 pkt 4 i 6, art. 93 ust. 3 pkt 2 w zw. z art.
93 ust. 1 pkt 6 i pkt 4 w zw
. z art. 7 ust. 1, art. 8, art. 9 ust. 1, a także art. 24 oraz art. 89 ust.
1 ustawy Pzp.
W dniu 14 listopada 2018 r. do Prezesa Izby
wpłynęło oświadczenie Zamawiającego
o uwzględnieniu w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu.
Wykonawca, który przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego, nie stawił się na posiedzenie Izby. Zgodnie z § 21 ust. 3 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań,
niestawiennictwo strony oraz uczestn
ika postępowania odwoławczego prawidłowo
zawiadomionego o terminie rozprawy nie wstrzymuje rozpoznania odwołania. Izba
stwierdziła, że wskutek prawidłowego wezwania, Przystępujący miał możliwość stawienia się
na posiedzeniu i bronienia swych interesów. Przystępujący nie zdecydował się skorzystać ze
swojego prawa, gdyż nie stawił się na posiedzenie Izby wyznaczone na 19 listopada 2018 r.
W
ocenie Izby powyższe jest równoważne z rezygnacją z prawa do wniesienia sprzeciwu
wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu.
Dostrzeżenia wymaga, że posiedzenie z udziałem stron i uczestników postępowania jest tą
fazą postępowania odwoławczego, która bezpośrednio poprzedza rozprawę. Na tym etapie
strony prezentują swoje ostateczne stanowiska procesowe co do podtrzymania lub cofnięcia
odwołania, uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu czy wniesienia sprzeciwu
wobec tej ostatniej czynności, od których to stanowisk uzależnione jest skierowanie
odwołania do rozpoznania na rozprawie. Dobrowolny brak udziału w tej fazie postępowania

odwoławczego należy uznać za rezygnację z uprawnień do reprezentowania swoich
interesów
Wobec powyższego postępowanie odwoławcze należało umorzyć, stosownie do
dyspozycji art. 186 ust. 3 ustawy Pzp.
O koszta
ch postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy
Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010
r. w
sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.).


Przewodniczący: ………………

Członkowie:
………………

……………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie