eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1575/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-08-24
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1575/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron w dniu 24 sierpnia 2018 r. w
Warszawie odwołania wniesionego w dniu 07 sierpnia 2018 roku przez Wykonawcę
FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. (
ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów)
w postępowaniu
prowadzonym przez
Zamawiającego Gmina Wierzchosławice, (ul. Wierzchosławice 550,
33-122
Wierzchosławice)


prz
y udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum:
PMP Style Sp.
z o.o., Your Partner Sp. z o.o. (ul. Naściszowa 60, 33-300 Nowy Sącz)

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: 1575/18 po stronie
Z
amawiającego

postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Wykonawcy FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. (
ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów)
kwoty
6750
zł 00 gr
(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) stanowiącej
90% uiszczonego wpisu,
3.

zasądza od Odwołującego FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. (ul. Odległa 8, 33-100
Tarnów)
na rzecz Zamawiającego Gmina Wierzchosławice, (ul. Wierzchosławice
550, 33-
122 Wierzchosławice)
kwotę 4028,00 gr (słownie: cztery tysiące
dwadzieścia osiem złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania
odwoławczego poniesione z tytułu kosztów strony w postaci wynagrodzenia
pełnomocnika i dojazdu na rozprawę.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Przewodniczący: …………………………….Sygn. akt: KIO 1575/18
U z a s a d n i e n i e


Zamawiający Gmina Wierzchosławice prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbieranie o zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice, na
których zamieszkują mieszkańcy”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w
Biuletynie Zamówień Publicznych z 6 lipca 2017 r„ nr ogłoszenia 585168-N-2018.

Odwołujący FBSerwis Karpatia sp. z o.o. wniósł odwołanie wobec czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej -
konsorcjum w składzie PMP Style sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
oraz Your Partner sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy PZP w zw. z
art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy PZP poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum pomimo, że
nie został spełniony warunek w przedmiocie zdolności technicznej, określony w Rozdziale III.
1.3) p
kt 2 lit. d) ogłoszenia, dotyczący konieczności posiadania bazy magazynowo
transportowej wyposażonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, a Konsorcjum wprowadziło w tym zakresie Zamawiającego w
błąd; art. 24 ust. 16) oraz ust. 17) ustawy PZP, poprzez zaniechanie wykluczenia
Konsorcjum, pomimo wprowadzenia Zamawiającego w błąd w przedmiocie dysponowania
bazą magazynowo - transportową, o którym to fakcie Zamawiający powziął wiedzę przed
dokonaniem czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; art. 26 ust. 3 ustawy PZP poprzez
zaniechanie wezwania Konsorcjum do uzupełnienia dokumentów potwierdzających
spełnienie warunku udziału w Postępowaniu dotyczącego posiadania doświadczenia, tj.
wykazu wykonanych usług oraz dokumentów poświadczających należyte ich wykonanie,
pomimo iż przedłożone przez Konsorcjum w tym zakresie dokumenty dotyczą całości usługi
wykonanej przez PMP wspólnie z innym wykonawcą, tj. z „Firmą Handlowo-Usługową
„Pałka”, nie wskazując jednocześnie, w jakiej części ta usługa została wykonana przez PMP;
art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP poprzez
zaniechanie wezwania do uzupełnienia wykazu
narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (...) i złożenia wyjaśnień co do
oświadczeń i dokumentów mających potwierdzać spełnianie warunków udziału w
Postępowaniu w zakresie dysponowania bazą magazynowo-transportową w rozumieniu
Rozporządzenia, zaniechanie wezwania Konsorcjum do wyjaśnień dotyczących spełniania
wiedzy i doświadczenia, pomimo iż Konsorcjum posłużyło się doświadczeniem nabytym w
konsorcjum przez PMP oraz „Firmę Handlowo-Usługową „Pałka” z siedzibą w Łososinie
Dolnej nie wskazując wykonanej przez siebie osobiście części zamówienia.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości, nakazanie Zamawiającemu
unieważnienia decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej; nakazanie dokonania ponownej
czynności badania i oceny ofert; nakazanie wykluczenia Konsorcjum z udziału w
Postępowaniu (ewentualnie nakazanie wezwania Konsorcjum do wyjaśnień w przedmiocie
spełniania warunków udziału w Postępowaniu w zakresie bazy magazynowo-transportowej)
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów, zasądzenie na rzecz Odwołującego kosztów
postępowania.

24 sierpnia 2018 roku
Odwołujący przed otwarciem posiedzenia i rozprawy wniósł pismo, w
którym oświadczył, że cofa odwołanie.

Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 8
zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.).
Izba uwzględniła złożony w trakcie posiedzenia z udziałem stron wniosek Zamawiającego o
zasądzenie kosztów reprezentacji w wysokości 3 600 zł (udokumentowany fakturą VAT) oraz
wniosek o
zasądzenie kosztów dojazdu na rozprawę w wysokości 428 zł (udokumentowane
fakturami VAT). Stosownie bowiem do treści § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
o
dwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2972
) zmienionego rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47) W przypadku umorzenia
postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli odwołujący cofnął odwołanie, Izba zasądza
kosz
ty, o których mowa w § 3 pkt 2, od odwołującego na rzecz zamawiającego lub
wnoszącego sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało cofnięte na mniej niż 1 dzień przed dniem, na
który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron oraz uczestników
postępowania, albo po otwarciu rozprawy
.

Złożenie oświadczenia woli o cofnięciu odwołania nastąpiło w tym samym dniu, na który
zostało wyznaczone posiedzenie z udziałem stron i rozprawa (24 sierpnia 2018 roku). W

związku z powyższym Izba zasądziła na rzecz Zamawiającego koszty reprezentacji oraz
koszty dojazdu na rozprawę pełnomocnika.Przewodniczący: ……………….………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie