eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1565/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-08-21
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1565/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Łukasz Listkiewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron i uczestników postępowania
w dniu 21 sierpnia 2018 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 6 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę Philips Lighting Poland
Sp. z o.o., ul. Kossaka 150, 64-
920 Piła
w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Philips Lighting Poland Sp. z o.o., ul. Kossaka 150, 64-
920 Piła
kwoty
15 000
zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej
uiszczony
wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Suwałkach.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 1565/18
U z a s a d n i e n i e


Miasto Suwałki (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa
opraw oświetleniowych typu LED oraz w wykonaniu OZE. Postępowanie to prowadzone jest
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.)
zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o przedmiotowym
zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu
25 lipca 2018 r. pod
pozycją 2018/S 141-322651.

W postępowaniu tym wykonawca Philips Lighting Poland Sp. z o.o. (dalej:
„Odwołujący”) w dniu 6 sierpnia 2018 r. złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1. art. 29
ust. 1, ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez naruszenie
zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców przez
określenie w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) przedmiotu
zamówienia z zastosowaniem parametrów technicznych, które w kontekście wymaganej
przez Zamawiającego funkcjonalności są nadmiernie szczegółowe i nie znajdują
obiektywnego uzasadnienia i prowadzący do uznania, iż wszelkie parametry techniczne
mogą zostać spełnione jedynie przez jedno urządzenie indywidualnego producenta, co
w sposób nieuzasadniony i sprzeczny z zasadami ustawy prawo zamówień publicznych
narusza zasady równości i uczciwej konkurencji wykonawców i wyklucza możliwość
zaoferowania urządzeń równoważnych spełniających wszystkie specyficzne wymogi
Zamawiającego;
2.
art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, poprzez dopuszczenie pozornej równoważności, przez żądanie,
by rozwiązania równoważne spełniały wszystkie parametry oświetleniowe w stopniu nie
gorszym niż określone przez Zamawiającego, co nadal powoduje, że wymogi
Zamawiającego mogą być spełnione tylko przez jedno urządzenie określonego producenta.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu
modyfikacji
treści SIWZ, poprzez zobowiązanie Zamawiającego do:
1.
wykreślenia z dokumentacji SIWZ z punktu 9. Rozdziału 2 „Opis przedmiotu zamówienia”
oraz z parametrów technicznych wszystkich wymaganych opraw - załącznika nr 3 do SIWZ
wymogu, że w przypadku zastosowania rozwiązań innych niż w projekcie bazowym
(obliczeniach fotometrycznych) należy uzyskać wszystkie parametry oświetleniowe nie

gorsze niż te zastosowane w obliczeniach bazowych dla poszczególnych sytuacji;
2.
zastąpienie tego zapisu możliwością zastosowania rozwiązań innych niż w projekcie
bazowym (obliczeniach fotometrycznych), których wszystkie parametry oświetleniowe,
pozostaną w zgodzie z normą oświetleniową PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”;
3.
zwiększenie tolerancji dla wymiarów opraw dekoracyjnych typu C1, C2 i C3 do +/- 15%
z przy
jętego aktualnie poziomu +/- 5%;
4.
wykreślenie z załącznika nr 3 do SIWZ wymogów dotyczących rozmiarów opraw
drogowych -
wszystkich typów;
5.
uzupełnienia parametrów technicznych oprawy dekoracyjnej LED typu C3 o zakres
temperatury otoczenia podczas pracy oprawy;
6.
korektę obliczeń i zmianę geometrii systemu, w ten sposób, by nawis punktu świetlnego
w stosunku do długości wysięgnika wskazywał, iż słup stoi nie w granicy jezdni, a poza nią,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Do postępowania odwoławczego w terminie wyznaczonym art. 185 ust. 2 ustawy Pzp
nie przystąpił żaden wykonawca.

W dniu 17 sierpnia 2018 r. wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo
Zamawiającego z dnia 16 sierpnia 2018 r., w którym Zamawiający odniósł się do stawianych
zarzutów w sposób następujący:
„Ad 1 oraz Ad 2.
Wskazana przez firmę Philips argumentacja jest poniekąd zasadna gdyż miarodajnym
dokumentem jest polska norma oświetleniowa i to do niej powinno się odnosić. Niemniej
jednak norma nie jest przepisem praw
nym, jej respektowanie nie jest obowiązkowe, jest
tylko dokumentem technicznym i z tego powodu Zamawiający miał prawo oczekiwać
wyższych niż przewiduje norma parametrów oświetleniowych. Aczkolwiek Zamawiający
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom firmy Philips
i zmienia zapisy SIWZ na następujące:
Parametry oświetleniowe w obliczeniach fotometrycznych muszą spełniać normy PN-EN
13201 "Oświetlenie dróg” dla podanych klas dróg. chodników itp.
Ad 3 oraz Ad 4.
Żądanie rozszerzenia tolerancji wymiarów do +/- 15% dla opraw C1, C2, C3 a dla opraw
drogowych ich całkowita eliminacja jest mocno wygórowana i zaburza całkowicie koncepcję,
która została opracowana. Zamawiający ma prawo oczekiwać od zamawianych opraw aby
były zgodne z przyjętym w mieście standardem, który jest realizowany od wielu lat,
Rezygnacja z wymiarów oprawy drogowej spowodowała by rażące różnice w wielkościach

opraw, które zostały już na istniejących ulicach wymienione i tych które Zamawiający
zamawia i zamierza wymienić. Zamawiający wychodząc naprzeciw firmie Philips zwiększa
tolerancję wielkości opraw do +/ na wszystkie typy opraw.
Ad 5.
Uzasadnienie Odwołującego jest bezzasadne jako iż on sam posiada oprawy oświetleniowe
z zakresem temperatury w wymaganym zakresie tak jak i wielu innych producentów opraw
(załączniki kart katalogowych np. LUG, Luxiona, Arealamp, Rosa, Philips) W przejrzysty
sposób widać, że Philips celowo chce zaniżyć parametry aby dopuścić produkty gorszej
jakości, Temperatura pracy bowiem ma kluczowy wpływ na żywotność oprawy. Dioda LED
wytwarza ogromne ilości ciepła i musi być intensywnie chłodzona. Temperatura pracy im
bliższa temperatury pokojowej tym lepiej, przekłada się to tym samym na bezawaryjny czas
pracy. Dlatego im oprawa jest przystosowana do pracy w wyższej lub niższej temperatura
oznacza że posiada lepsze właściwości chłodnicze / izolacyjne i jest w stanie dłużej
pracować bezawaryjnie. W interesie Zamawiającego leży zamówienie i otrzymanie produktu
bezawaryjnego który będzie świecić przez okres gwarancji jak i po nim bezawaryjnie.
Zamawiający określając ten parametr ma na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo na
drodze / jezdni. Zarzut, że dla opraw drogowych i parkowych Inwestor podał inne zakresy
temperatury pracy jest również chybiony. Przede wszystkim od opraw drogowych wymaga
się większej bezawaryjności, gdyż awaria oprawy drogowej (oświetlenia ulicznego) ma dużo
wyższy wpływ na obniżenie bezpieczeństwa niż w przypadku opraw parkowych. Drugą
kwestią jest fakt, że oprawy parkowe montowane są na niższych słupach, w związku z czym
koszty ich ewentualnej naprawy/konser
wacji są zdecydowanie niższe niż w przypadku opraw
drogowych. Zamawiający utrzymuję temperaturę pracy opraw drogowych na poziomie od 40
do 40 stopni oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firmy Philips rezygnuje z parametru
temperatury pracy dla opraw dekoracyjnych.
Ad 6.
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z norma. W przypadku długości
wysięgnika i posadowienia słupa uwaga bez zasadna, gdyż słup w rzeczywistości stoi 0,5m
poza jezdnią a wysięgnik ma długość 1,5m (w symulacji słup stoi na granicy jezdni
a wysięgnik ma 1 metr). Ale nie ma to znaczenia przy wykonywaniu obliczeń
fotometrycznych. Do porównania produktów należy wykonać symulację oświetlenia
w identycznych założonych warunkach dla wszystkich opraw, dlatego Zamawiający uważa
zarzut za bezzasadny.
Dodatkowo Zamawiający wydłużył termin dostawy do 84 dni.”.
Na potwierdzenie powyższego Zamawiający załączył kopię zmodyfikowanej SIWZ.

W dniu 17 sierpnia 2018 r. Odwołujący przekazał do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej oświadczenie, że wobec treści odpowiedzi na odwołanie złożonej przez
Zamawiającego oraz wobec dokonanej modyfikacji SIWZ, cofa odwołanie w pozostałym,
nieuwzględnionym zakresie.

W dniu 21 sierpnia 2018 r. Zamawiający przekazał Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej oświadczenie, że uwzględnia odwołanie w następującym zakresie:
„Wykonawca wnosił o:
1.
wykreślenia z dokumentacji SIWZ z punktu 9. Rozdziału 2 „Opis przedmiotu zamówienia”
oraz z parametrów technicznych wszystkich wymaganych opraw- załącznika nr 3 do SIWZ
wymogu, że w przypadku zastosowania rozwiązań innych niż w projekcie bazowym
(obliczeniach fotometrycznych)
należy uzyskać wszystkie parametry oświetleniowe nie
gorsze niż te zastosowane w obliczeniach bazowych dla poszczególnych sytuacji;
2.
zastąpienie tego zapisu możliwością zastosowania rozwiązań innych niż w projekcie
bazowym (obliczeniach fotometrycznych), których wszystkie parametry oświetleniowe,
pozostaną w zgodzie z normą oświetleniową PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”,
Zamawiający uwzględnił zarzuty.
Zamawiaj
ący wyszedł naprzeciw oczekiwaniom firmy Philips i zmienia zapisy SIWZ na
następujące: Parametry oświetleniowe w obliczeniach fotometrycznych muszą spełniać
wymagania normy PN-EN 13201
„Oświetlenie dróg” dla podanych klas dróg, chodników itp.
Wykonawca wno
sił o:
3.
zwiększenie tolerancji dla wymiarów opraw dekoracyjnych typu C1, C2 i C3 do +/- 15%
z przyjętego aktualnie poziomu +/- 5%;
4.
wykreślenie z załącznika nr 3 do SIWZ wymogów dotyczących rozmiarów opraw
drogowych wszystkich
typów;
Zamawiający częściowo uwzględnia zarzuty.
Zamawiający wychodząc naprzeciw firmie Philips zwiększa tolerancję wielkości opraw do
+/- 10% na wszystkie typy opraw.
Wykonawca wnosił o:
5.
uzupełnienie parametrów technicznych oprawy dekoracyjnej LED typu C3 o zakres
temperatury otoczenia podczas pracy oprawy;
Zamawiający częściowo uwzględnił zarzuty.
Zamawiający utrzymał temperaturę pracy opraw drogowych na poziomie od — 40 do 40

stopni oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firmy Philips rezygnuje z parametru
temperatury pracy dla opraw dekoracyjnych.
Dodatkowo Zamawiający wydłużył termin dostawy do 84 dni.”.
Zamawiający wniósł o wzajemne zniesienie kosztów postępowania odwoławczego.

W dniu 21 sierpnia 2018 r. Odwołujący złożył oświadczenie, że wobec treści pisma
Zamawiającego z dnia 21 sierpnia 2018 r. oraz wobec dokonanej modyfikacji treści SIWZ,
cofa odwołanie w pozostałym, nieuwzględnionym zakresie. Odwołujący wniósł o dokonanie
zwrotu opłaty od odwołania i wzajemne zniesienie kosztów postępowania odwoławczego.
Wobec powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust.
3a
ustawy Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze umorzyć.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp
w zw. z art. 186 ust. 3a ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.
Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art. 186 ust. 6
pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).

Przewodniczący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie