eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1538/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-08-20
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1538/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron i uczestników postępowania
w dniu 20 sierpnia 2018 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 3 sierpnia 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia: ENGIE Services Sp. z o.o., IZIM Sp. z o.o. i ENGIE Technika
Instalacyjna Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego Gminę-Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock
przy udziale wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Siemens
Sp. z o.o. i Siem
ens Finance Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
zgłaszających
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ENGIE Services
Sp. z o.o., IZIM Sp. z o.o. i ENGIE Technika Instalacyjna Sp. z o.o.,
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
kwoty 20 0
00 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Płocku.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 1538/18
U z a s a d n i e n i e

Gmina-
Miasto Płock (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie dialogu
konkurencyjnego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest k
ompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Miasta
Płocka w formule partnerstwa publiczno - prywatnego. Postępowanie to prowadzone jest na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.)
zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o przedmiotowym
zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu
10 kwietnia 2018 r. pod pozycj
ą 2018/S 069-152473.

W postępowaniu tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
ENGIE Services Sp. z o.o., IZIM Sp. z o.o. i ENGIE Technika Instalacyjna Sp. z o.o. (dalej:
„Odwołujący”) w dniu 3 sierpnia 2018 r. złożyli do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie wobec czynności Zamawiającego polegających na wykluczeniu Odwołującego
z p
ostępowania oraz zaniechaniu zaproszenia Odwołującego do udziału w dialogu
konkurencyjnym.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów:
1. art. 60d ust. 2 ustawy
Pzp poprzez zaniechanie skierowania do Odwołującego
zaproszenia do udziału w dialogu konkurencyjnym;
2. art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy
Pzp poprzez uznanie, iż Odwołujący nie potwierdził spełniania
warunków udziału w postępowaniu;
3. art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. art. 22a ust. 2 ustawy
Pzp poprzez wykluczenie Odwołującego
z postępowania z uwagi na niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu
w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wobec rzekomego nieprzedstawienia
odpowiedniego zobowiązania do udostępnienia zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia;
4. art. 7 ust. 1 ustawy
Pzp poprzez naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności z dnia 24 lipca 2018 r. polegającej na zaproszeniu wykonawców
do udziału w dialogu oraz wykluczeniu Odwołującego z postępowania;
2. dokonania
ponownego badania i oceny wniosków, w tym wniosku złożonego przez
Odwołującego;
3.
zaproszenia Odwołującego do udziału w dialogu konkurencyjnym.

Do postępowania odwoławczego przystąpienie po stronie Zamawiającego zgłosili

wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Siemens Sp. z o.o. i Siemens
Finance Sp. z o.o.
(dalej: „Przystępujący”).

W dniu 16 sierpnia
2018 r. wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo
Zamawiającego, w którym Zamawiający oświadczył, że uwzględnia odwołanie
w części zarzutów 2 i 3 odwołania, oraz unieważnia:
a.
„czynność wykluczenia Konsorcjum ENGIE Services Sp. z o.o. z dnia 24.07.2018 r.
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp tj. z uwagi na niewykazanie przez
Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu (pismo z dnia
24.07.2018 r. Informacja o wynika
ch oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu),
b.
czynność oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z dnia
24.07.2018 r. (pismo z dnia 24.07.2018 r. Informacja o wynikach oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu),
c.
czynność wezwania Konsorcjum ENGIE Services Sp. z o.o. z dnia 27.06.2018 r. do
uzupełnienia oświadczeń/dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp w zakresie pkt
5 wezwania tj. wskazania jednoznacznie, które roboty w złożonych dokumentach
JEDZ zostały wykazane na spełnienie warunku udziału, a które na kryteria selekcji
oraz uzupełnienia zobowiązań podmiotu trzeciego Engie EC Serwis Sp. z o.o. i Engie
Energie Services (pismo z dnia 27.06.2018 r.).
”.

W dniu 17 sierpnia 2018 r.
wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo
Odwołującego, w którym Odwołujący wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego
wskazując, że częściowe uwzględnienie odwołania przez Zamawiającego kompensuje
żądania Odwołującego.

Na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania Przystępujący złożył
oświadczenie, że nie wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia przez Zamawiającego
odwołania w części.

Odwołujący złożył oświadczenie, że wycofuje zarzuty 1 i 4 odwołania, tj. zarzuty
naruszenia przez Zamawiającego art. 60d ust. 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
skierowania do Odwołującego zaproszenia do udziału w dialogu konkurencyjnym oraz art. 7
ust. 1 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców.

Wobec powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust.
3a
ustawy Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze umorzyć.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp
w zw. z art. 186 ust. 3a ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.
Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art. 186 ust. 6
pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).

Przewodniczący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie