eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1508/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-08-07
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1508/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki

po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2018 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 lipca 2018 r. przez wykonawcę TMS sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie


w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez 1 Wojskowy Szpital
Kliniczny
z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą w Lublinie


postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
TMS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 13.500 zł 00 gr (słownie:
trzynastu tysi
ęcy pięciuset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Przewodniczący: ……………………..……


Sygn. akt: KIO 1508/18
U z a s a d n i e n i e

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą w Lublinie, zwany dalej
„zamawiającym”, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów
ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze
zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest „dostawa tomografu
komputerowego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem i
uruchomieniem
”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 18 lipca 2018 r. nr 2018/S 136-310433.
30 lipca 2018 r. wykonawca
TMS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej
„odwołującym”, wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7 sierpnia 2018 r., przed otwarciem rozprawy,
odwołujący doręczył Prezesowi
Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania.


Krajowa Izba O
dwoławcza zważyła, co następuje:


Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp,
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze
. W myśl
zaś art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w
wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie
.
O
dwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego przez siebie
odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba
Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8, art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Pzp,
postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie.
Stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp,
jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło
przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu
. Analogiczne brzmienie
posiada przepis
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca
2010 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).
Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie
art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego rozporządzenia,
postanowiła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień
Publicznych kwoty 13.500,00
zł, stanowiącej 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od
odwołania.


Przewodniczący: ……………………..……Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie