eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1400/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-07-31
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1400/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2018 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 lipca 2018 r. przez wykonawcę GE
Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa
w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,
Al. W. Witosa 26, 45-401 Opole

przy udziale wykonawcy Viridian Polska Sp. z o.o., ul Morgowa 4, 04-224 Warszawa
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583
Warszawa
kwoty 15 0
00 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)
stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Opolu.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 1400/18
U z a s a d n i e n i e


Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
(dalej: „Zamawiający”) prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
z
akup i dostawę wraz z montażem i uruchomieniem specjalistycznego sprzętu
kardiologicznego oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi. Postępowanie to
prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 13 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
pod pozycją 2018/S 072-159222.

W dniu 16 lipca 2018 r. wykonawca GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. (dalej:
„Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec czynności
(zaniechań) Zamawiającego w zakresie zadania 1, polegających na dokonaniu wyboru oferty
złożonej przez Viridian Polska Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej w zakresie zadania 1,
zaniechaniu odrzucenia oferty Viridian Polska Sp. z o.o. w zakresie zadania 1, zaniechaniu
dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w zakresie zadania 1 na
skutek błędnej wykładni i zaniechania zastosowania art. 7 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2) oraz art.
91 ust. 1 ustawy Pzp.

Odwołujący wskazał, że zadanie 1 dotyczy zintegrowanego systemu do
stacjonarnego monitorowania funkcji życiowych pacjentów na sali intensywnego nadzoru
kardiologicznego. Zgodnie z punktem 104 formularza ofertowo-
cenowego stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ, zawierającego wymagania graniczne i oceniane: „W komplecie do
każdego monitora: wężyk z szybkozłączką, 3 mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach
dla pacjentów dorosłych oraz mankiet na przedramię dla pacjentów otyłych”. Odwołujący
stwierdził, że Viridian Polska Sp. z o.o. potwierdziła spełnianie tego parametru, pomimo że
żaden mankiet pomiarowy firmy Philips, spośród stanowiących przedmiot oferty Viridian
Polsk
a Sp. z o.o., nie jest dedykowany do stosowania na przedramieniu pacjentów otyłych.

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej w zadaniu 1, dokonania czynności odrzucenia oferty Viridian Polska
Sp
. z o.o. w zadaniu 1, powtórzenia czynności oceny ofert i dokonania wyboru oferty
najkorzystniejszej w zadaniu 1.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w dniu 19
lipca 2018 r.
zgłosił wykonawca Viridian Polska Sp. z o.o.
W dniu 27 lipca 2018 r. d
o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo
Zamawiającego, w którym Zamawiający złożył oświadczenie, że uwzględnia odwołanie
w całości i podejmie czynności unieważnienia wyboru oferty i dokona ponownej oceny
złożonych ofert z uwzględnieniem zarzutów zawartych w odwołaniu.
Wykonawca
Viridian Polska Sp. z o.o. nie stawił się na posiedzenie Izby w dniu 31
lipca 2018 r. Izba zważyła, że ustawodawca nie wskazał terminu, w jakim wykonawca
przystępujący do postępowania odwoławczego może złożyć oświadczenie o sprzeciwie co
do uwzględnienia odwołania przez zamawiającego. Nie budzi to jednak wątpliwości, gdyż
termin ten skorelowany jest ze skutkami procesowymi określonymi w ustawie, w zależności
od etapu, na którym znajduje się postępowanie odwoławcze w chwili uwzględnienia
odwołania przez zamawiającego. Wobec złożonego w dniu 27 lipca 2018 r. oświadczenia
Zamawiającego, że uwzględnia odwołanie w całości, to moment zamknięcia posiedzenia
Izby stanowił termin stanowczy na złożenie oświadczenia o sprzeciwie wobec uwzględnienia
odwołania przez Zamawiającego. Jest to etap, na którym zapada decyzja Izby o skierowaniu
odwołania do rozpoznania na rozprawie, zaś do tego konieczne jest istnienie w sprawie
sporu, który Izba może rozstrzygnąć. Skutkiem prawnym braku sprzeciwu uczestnika
postępowania jest materialny zanik sporu, będącego warunkiem możliwości wydania
merytorycznego rozstrzygnięcia. Wobec braku oświadczenia Viridian Polska Sp. z o.o. co do
sprzeciwu wobec uwzględnienia odwołania przez Zamawiającego, Izba zobligowana jest,
w związku z brakiem możliwości wydania orzeczenia merytorycznego, do podjęcia
rozstrzygnięcia
formalnego
poprzez
umorzenie
postępowania
odwoławczego.
Niestawiennictwo
Viridian Polska Sp. z o.o. nie wstrzymywało postępowania odwoławczego,
wobec treści § 21 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r.
w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2017, poz. 14),
zgodnie z którym niestawiennictwo strony oraz uczestnika postępowania odwoławczego
prawidłowo zawiadomionego o terminie rozprawy nie wstrzymuje rozpoznania odwołania.
Przepis ten na mocy § 3 wyżej wskazanego rozporządzenia stosuje się odpowiednio do
posiedzeń. Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego przystępującego na posiedzeniu
stanowi o rezygnacji z czynnego uczestnictwa w postępowaniu odwoławczym, a także
wyczerpuje drugą przesłankę - braku zgłoszenia sprzeciwu, o której mowa w art. 186 ust. 3
ustawy Pzp.
Wobec powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust.
3
ustawy Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze umorzyć.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp
w zw. z art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.
Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art. 186 ust. 6
pkt 2 lit. b
ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie