eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1391/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-08-01
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1391/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Norbert Sierakowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 1 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 lipca 2018 r. przez wykonawcę S. B., prowadzącego w
Łodzi działalność gospodarczą pod nazwą S. B., S.T.M.B. Zakład Budowlano-Remontowy

w
postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Gminę Dobroń z siedzibą w
Dobroniu


postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów opisanych w pkt II.1, II.2
lit. a, II.3
odwołania z powodu uwzględnienia ww. zarzutów przez zamawiającego,

2.
umorzyć postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu opisanego w pkt II.2 lit. b
odwołania, z powodu cofnięcia odwołania w tej części,

3.
znieść wzajemnie koszty postępowania odwoławczego i nakazać Urzędowi Zamówień
Publicznych zwrot z rachunku bankowego U
rzędu Zamówień Publicznych kwoty
10.000
,00 zł
(słownie: dziesięciu tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy S. B.,
prowadzącego w Łodzi działalność gospodarczą pod nazwą S. B., S.T.M.B. Zakład
Budowlano-Remontowy,

stanowiącej wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Sieradzu.

Przewodniczący: ………….…………


Sygn. akt: KIO 1391/18

U z a s a d n i e n i e

Gmina
Dobroń z siedzibą w Dobroniu, zwana dalej „zamawiającym”, prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej
dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest „budowa przedszkola i sali gimnastycznej w
systemie budownictwa
o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
11 lipca 2018 r. poz. 587068-N-2018.
Wobec
czynności opisania przez zamawiającego przedmiotu zamówienia wykonawca
S. B.,
prowadzący w Łodzi działalność gospodarczą pod nazwą S. B., S.T.M.B. Zakład
Budowlano-Remontowy, zwany
dalej „odwołującym”, wniósł 16 lipca 2018 r. odwołanie do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
a) art. 7 ust 1 w zw. z art. 29 ust 1 i 2 ustawy
Pzp w zw. z § 5 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze
zm.)
przez dokonanie niewyczerpującego, nieprecyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia
w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję w zakresie w jakim zamawiający
nie opisał konstrukcji stalowej dachu zamawianego budynku w sposób umożliwiający
złożenie oferty i wykonanie zamówienia (zarzut II. 1 odwołania),
b) art. 7 ust 1 w zw. z art 29 ust 1 i 2 ustawy Pzp
przez dokonanie niewyczerpującego,
nieprecyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać
uczciwą konkurencję w zakresie w jakim zamawiający:
-
nie opisał przedmiotu zamówienia przy użyciu kompletnej i rzetelnie wykonanej
dokumentacji z inwentaryzacji prac wykonanych dotychczas w ramach inwestycji pn.:
„Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie
podwyższonych parametrach energetycznych” (zarzut II. 2 lit. a odwołania),
-
dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający przepisy ochrony
przeciwpożarowej (zarzut II. 2 lit. b odwołania);
c)
art. 29 ust 2 i 3 ustawy Pzp przez wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków
towarowych, patentów, pochodzenia, źródła, innych cech wskazujących na konkretne
produkty wytwarzane przez konkretnego wykonawcę bez wskazania możliwości
zaoferowania produ
któw równoważnych i bez wskazania cech równoważności lub
poprzez wskazanie cech równoważności, które odnoszą się do konkretnego produktu

konkretnego producenta, czym z
amawiający utrudnił uczciwą konkurencję w
postępowaniu uniemożliwiając zaoferowanie realizacji zamówienia przy użyciu
materiałów, produktów innych niż konkretne produkty konkretnych producentów
wskazane w dokumentacji postępowania, a ograniczenie takie nie jest uzasadnione
potrzebami i interesem z
amawiającego;
Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu dokonania zmiany opisu przedmiotu
zamówienia przez:
a)
precyzyjne opisanie konstrukcji stalowej dachu zamawianego budynku w sposób
umożliwiający złożenie oferty i wykonanie zamówienia, w szczególności poprzez
udostępnienie przed upływem terminu składania ofert: rysunków stalowej konstrukcji
dachu, uzupełnienia i uszczegółowienia projektu wykonawczego w zakresie i stopniu
dokładności niezbędnym do przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót
budowlanych; rysunków w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i
zastosowanych skal rysunków w projekcie wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które
dotyczą rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych
oraz urządzeń budowlanych; informacji m.in. o ryglach, tężnikach, stężeniach, słupach
stalowych, markach, itp.;
b)
udostępnienie przed upływem terminu składania ofert kompletnej i rzetelnie wykonanej
dokumentacji inwentaryzacji prac wykonanych dotychczas w ramach inwestycji pn.:
„Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie
podwyższonych parametrach energetycznych”,
c)
zmianę zapisów OPZ w zakresie ochrony przeciwpożarowej poprzez wskazanie, że
projektowana ściana w osi C sali gimnastycznej powinna być ścianą oddzielenia
pożarowego w odległości co najmniej 4m od granicy działki a drzwi D1 w 4 metrowym
pasie muszą być w klasie odporności ogniowej El co najmniej połowy klasy odporności
ogniowej REI dla ściany oddzielenia ppoż. o najwyższych wymaganiach, a ich
powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni ściany oddzielenia ppoż. w pasie 4
metrów;
d)
wskazanie możliwości zaoferowania produktów równoważnych i wskazania cech
równoważności dla produktów wymienionych w uzasadnieniu odwołania w sposób nie
wskazujący na konkretny produkt konkretnego producenta.

Na podstawie pisma
zamawiającego z 18 lipca 2018 r. ustalono, że zamawiający kopię
odwołania wraz z wezwaniem do zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego
przekazał innym wykonawcom 17 lipca 2018 r., zamieszczając je na swej stronie
internetowej.

W terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do Prezesa Izby nie wpłynęło żadne
zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.
Ustalono także, że 31 lipca 2018 r., przed otwarciem rozprawy, zamawiający doręczył
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił zarzuty
opisane w
pkt II.1, II. 2 lit. a, II.3 odwołania.
W trakcie posiedzenia Izby z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego
w dniu 1 sierpnia 2018 r., przed otwarciem rozprawy, odwołujący oświadczył, że cofa
odwołanie w zakresie zarzutu opisanego w pkt II. 2 lit. b odwołania.

Krajowa Izba O
dwoławcza zważyła, co następuje.


Zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu w części, w zakresie
zarzutów opisanych w pkt II.1, II. 2 lit. a, II.3 odwołania. Odwołujący w trakcie posiedzenia
Izby, przed otwarciem rozprawy oświadczył, że cofa odwołania w pozostałym zakresie. Do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego w terminie określonym w art. 185
ust. 2 ustawy Pzp nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. Mając na uwadze powyższe
okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze
podlega umorzeniu na podstawie art. 186 ust. 3a ustawy Pzp
. Zgodnie z przywoływanym
przepisem,
w
przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów
przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba
może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz
uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie
wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie
przyst
ąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie
zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów.

Stosownie do art. 192 ust. 1 ustawy Pzp,
o oddaleniu odwołania lub jego
uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje
postanowienie
.
Orzeczenie Izby w rozpatrywanej sprawie w żadnym zakresie nie miało
charakteru merytorycznego, zatem musiało przybrać postać postanowienia.
W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 3a i art. 192 ust. 1
zd. 2 ustawy Pzp,
postanowiła jak w pkt 1 sentencji.

Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie
z art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp. Stosownie do tego przepisu,

koszty postępowania
odwoławczego w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie
.
Izba nakazała zwrot odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania,
stosownie do przepisu § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu

pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i
sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972)
, gdyż uwzględnienie części zarzutów
nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Zgodnie z powołanym przepisem, w przypadku
umorzen
ia postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli zamawiający uwzględnił w części
zarzuty przedstawione w odwołaniu i pozostałe zarzuty zostały przez odwołującego
wycofane
, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił,
wypełniając wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy, żaden wykonawca albo
wykonawca
, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł
sprzeciwu wobec u
względnienia części zarzutów, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu
odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.


Przewodniczący: ……………..………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie