eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1377/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-07-30
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1377/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Norbert Sierakowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 lipca 2018 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lipca 2018 r. przez
wykonawcę Spire Sp. z o.o., ul. Królewska 65A lok. 1, 30-081 Kraków w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego Sąd Apelacyjny w Katowicach, Al. Korfantego
117/119, 40-156 Katowice

postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Spire Sp. z o.o., ul. Królewska 65A lok. 1, 30-081 Kraków
kwoty 13 500 zł 00 gr
(
słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Przewodniczący : ………………………………
Sygn. akt: KIO 1377/18
U z a s a d n i e n i e


Sąd Apelacyjny w Katowicach (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę drukarek,
urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów dla sądów powszechnych apelacji katowickiej.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 3 lipca 2018 r. w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2018/S 125-284659.
W postępowaniu tym wykonawca Spire Sp. z o.o. (dalej: „Odwołujący”) w dniu
13 lipca 2018 r.
złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
W dniu 27 lipca 2018 r. (pismem z dnia 26 lipca 2018 r.) przed otwarciem rozprawy,
Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.
W dniu 27 lipca
2018 r. Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie, w której
uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu i wniósł o umorzenie postępowania.
Zamawiający poinformował również o zmodyfikowaniu treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
ww.
odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie