eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 139/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-02-07
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 139/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik, Katarzyna Brzeska, Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Adam S

kowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2018
r. w Warszawie odwołania wniesionego w
dniu 24 stycznia 2018 r. przez
wykonawcę P. M. prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą Pogotowie Drogowe P. M. z siedzibą w Szczecinie
w postępowaniu
prowadzonym przez Zamaw
iającego: Gminę Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie

- przy udziale wykonaw
ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: CAR
STEIN oraz CAMARO Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą dla lidera konsorcjum w
Szczecinie

zgłaszających przystąpienie po stronie Zamawiającego


orzeka:
1.
Oddala odwołanie
2. K
osztami postępowania obciąża wykonawcę P. M. prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą Pogotowie Drogowe P. M. z siedzibą w Szczecinie
i:
1) zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr.
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczoną przez
wykonawcę P. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Pogotowie Drogowe P. M.
z siedzibą w Szczecinie
tytułem wpisu od
odwołania,
2)
zasądza od wykonawcy P. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą Pogotowie Drogowe P. M. z siedzibą w Szczecinie
kwotę 4.751 zł 00 gr.
(słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych zero groszy) na
rzecz
Zamawiającego: Gminy Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie
stanowiącą koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika,
noclegu oraz
dojazdu na rozprawę.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Przewodniczący:
……………………
……………………
……………………


Sygn. akt KIO 139/18
U z a s a d n i e n i e

Zamawia
jący – Gmina Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo
zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579) (zwanej dalej również „ustawą Pzp”),
postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Część I: Usługa polegająca na usuwaniu z dróg
wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecin pojazdów w trybie i
na zasadach określonych w art. 50a i art. 130a ustawy o ruchu drogowym i umieszczenie ich
na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie. Usuwanie pojazdów
dotyczy następujących rodzajów: rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t (z wyłączeniem pojazdów przewożących
mat
eriały niebezpieczne)
".

Wykonawca P. M.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pogotowie
Drogowe P. M.
z siedzibą w Szczecinie (zwany dalej: „Odwołującym”) w dniu 2 stycznia 2018
r. (data wpływu do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej) odwołanie na czynność odrzucenia
oferty Odwołującego zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art.
90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez
odrzucenie oferty Odwołującego pomimo, iż oferta
Odwołującego, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego
pomimo tego, że jej treść odpowiada treści SIWZ. Odwołujący wniósł o uwzględnienie
odwołania w całości, unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na odrzuceniu
oferty Od
wołującego dokonanej czynnością z dnia 19 stycznia 2018 r., powtórzenie
czynności polegającej na badaniu i ocenie oferty Odwołującego, ewentualnie wezwanie
Odwołującego do udzielenia dodatkowych wyjaśnień, obciążenie Zamawiającego kosztami
postępowania, zgodnie z wykazem kosztów przedstawionych na rozprawie.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz
postanowienia SIWZ
, ofertę wykonawcy P. M. prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą Pogotowie Drogowe P. M. z siedzibą w Szczecinie, jak również oświadczenia
i stanowiska stron oraz uczestnika
postępowania złożone w trakcie rozprawy, skład
orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie, wobec nie stwierdzenia na posiedzeniu niejawnym braków formalnych
oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu

na brak przesłanek uzasadniających odrzucenie odwołania Izba przeprowadziła rozprawę
merytor
ycznie je rozpoznając.

Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Izba potwie
rdziła skuteczność przystąpienia do postępowania odwoławczego po
stronie Zamawiającego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
CAR STEIN oraz CAMARO Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą dla lidera konsorcjum w
Szczecinie (zwanego dalej
również: „Przystępującym”).

Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła, co następuje:

Przedmiotem zamówienia jest: „Część I: Usługa polegająca na usuwaniu z dróg
wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecin pojazdów w trybie i
na zasadach określonych w art. 50a i art. 130a ustawy o ruchu drogowym i umieszczenie ich
na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie. Usuwanie pojazdów
dotyczy następujących rodzajów: rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t (z wyłączeniem pojazdów przewożących
materiały niebezpieczne)”.
/dokumentacja postępowania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, str. 1/.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej również: „SIWZ”)
zawierała m. in. następujące postanowienia:
Rozdział V pkt 2 ppkt 2) SIWZ - w celu wykazania, że Wykonawca spełnia warunek udziału
w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca zobowiązany
jest
wykazać, że posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże że: posiada narzędzia lub urządzenia
techniczne dostępne Wykonawcy w celu realizacji zamówienia:

sprzęt do usuwania pojazdów o Dopuszczalnej Masie Całkowitej (DMC) do 3,5 ton — co
najmniej 3 szt., w tym minimum 1 pojazd posiadający tzw. „hol sztywny” umożliwiający
holowanie pojazdu bez udziału kierowcy z podnośnikiem hydraulicznym, tzw. „widelec" bez
platformy holowniczej,
sprzęt do usuwania pojazdów o DMC do 3,5 ton z wysięgnikiem i
dźwigiem (tzw, HDS) — co najmniej szt., sprzęt do usuwania pojazdów o DMC od 3ś ton do
powyżej 16 ton — co najmniej 1 szt.,
sprzęt do usuwania pojazdów o DMC od 3,5 ton do
powyżej 16 ton, który nie może być usunięty na tzw. „holu sztywnym bez udziału kierowcy”
np. koparka samobieżna lub poważnie uszkodzony pojazd samochodowy (tzw. laweta

niskopodłogowa) na naczepie samochodowej — co najmniej 1 szt.,
ciągnik siodłowy —
co najmniej 1 szt.Ť miejsce garażowania pojazdów (tzw. bazę operacyjną), która musi się
znajdować w granicach administracyjnych miasta Szczecin (wykonawca najpóźniej na dzień
podpisania umowy przedstawi oświadczenie, że będzie dysponował miejscem garażowania
pojazdów tzw., bazą operacyjną, która musi się znajdować w granicach administracyjnych
miasta Szczecin),
Sprzęt, o którym mowa w lit. b) powinien posiadać załadunkowe rejestratory video
zapewniające stosowną jakość odtwarzanego obrazu (1280x720 pik tzw. HD Ready) oraz
przenośne lampy halogenowe lub LED zapewniające dostateczne doświetIenie
fotografowanych pojazdów udokumentowane oświadczeniem Wykonawcy o wyposażeniu,
według wzoru stanowiącego załącznik nr IA do siwz.
Pojazdy własne o DMC powyżej 3,5t muszą być dopisane do wypisu z zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji przewoźnika drogowego.
Posiadany sprzęt o którym mowa w lit. b) musi umożliwiać usuwanie pojazdów z
uwzględnieniem ich pełnego zakresu rodzajowego, a więc wszystkich pojazdów niezależnie
od ich masy i stanu technicznego, w maksymalnym czasie
dojazdu. Pojazdy powinny być
przystosowane do usuwania pojazdów (w tym załadunku i rozładunku), oznakowane zgodnie
z przepisami prawa, dopuszczone do ruchu.
/dokumentacja postępowania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, str. 6-7/

Ponadto Izba ustaliła, że Zamawiający dwukrotnie wzywał wykonawcę P. M.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pogotowie Drogowe P. M. z siedzibą w
Szczecinie pismem z dnia 12 grudnia 2017 r. oraz z dnia 16 stycznia 2018 r. w trybie art. 90
ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.
/dokumentacja postępowania: Wezwanie Zamawiającego z dnia 12 grudnia 2017 r. oraz 16
stycznia 2018 r./Wykonawca P. M.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pogotowie Drogowe
P. M.
z siedzibą w Szczecinie dwukrotnie składał wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej ceny.
/dokumentacja postępowania: Wyjaśnienia wykonawcy P. M. prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą Pogotowie Drogowe P. M. z siedzibą w Szczecinie /


Zamawiający w dniu 19 stycznia 2018 r. odrzucił ofertę Odwołującego.
/dokumentacja postępowania: Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Odwołującego z dnia 19
stycznia 2018 r. /.

Krajowa Izba
Odwoławcza zważyła, co następuje:


Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, oświadczenia
i
stanowiska stron oraz uczestnika postępowania przedstawione podczas rozprawy, Izba
uznała, iż odwołanie podlega oddaleniu.
W pierwszej kolejności Izba rozpatrzyła zarzut dotyczący rażąco niskiej ceny. W
ocenie Izby zgodzić należało się z Zamawiającym, że wobec wezwania Odwołującego w
trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp to na wykonawcy spoczywa
ł ciężar wykazania, że
zaoferowana cena nie jest rażąco niska. Nie ulegało wątpliwości, że zaoferowana cena przez
Odwołującego jest niższa o około 46% od wartości szacunkowej zamówienia. Zamawiający
dwukrotnie występował do wykonawcy o wyjaśnienie zaoferowanej ceny. Pierwsze z
wezwania Zamawiającego w swej treści było wezwaniem ogólnym, drugie zaś odnosiło się
do poszczególnych kosztów, tj. kosztów pracowniczych, amortyzacji, kosztów paliwa. W
ocenie Izby
Odwołujący nie wykazał w złożonych wyjaśnieniach, że zaoferowana cena nie
jest rażąco niska. W szczególności opieranie się na ustnej umowie może wskazywać na
przypadkowość, nieregularność i niepowtarzalność udzielanych ulg. Ponadto dochodzenie
należnych na podstawie takiej umowy praw jest niezwykle trudna i czasochłonna. Zgodzić
należało się, że przedstawione faktury świadczą jedynie o pojedynczych przypadkach
udzielanego rabatu i w żaden sposób nie potwierdzają zawartej i obowiązującej od kilku lat
umowy. Wykonawca oświadczył, iż nie jest w stanie skalkulować minimalnego kosztu
amortyzacji pojazdów niezbędnego do utrzymania floty w stanie mobilności. Izba zgodziła
się, - co jest istotne - że Zamawiający nie mógł uznać tłumaczenia, że ustalenie tego
parametru nie jest możliwe ze względu na to, iż zależy on od charakteru awarii sprzętu, które
są przypadkowe, nieregularne i niepowtarzalne. Części eksploatacyjne pojazdów, takie jak
amortyzatory, czy elementy zawieszenia zużywają się w dającym się przewidzieć, na
podstawie doświadczenia zebranego w trakcie prowadzenia aktywnej działalności
gospodarczej opartej na transporcie drogowym.
Ponadto, zgodnie z określonymi
parametrami Zamawiający jest zobligowany do wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu,
w
ykonawca prowadząc profesjonalnie przez wiele lat działalność gospodarczą, w tym
świadcząc minimum przez dwa lata (2015 i 2016) usługi na rzecz Zamawiającego,
prowadząc księgowość w tym zakresie posiadał niezbędne do tego typu kalkulacji dane. Co
więcej ceny jednostkowe skalkulowane przez wykonawcę są nieadekwatne do zakresu
holowania, gdyż wykonawca w piśmie z dnia 15 grudnia 2017 r, podparł się cenami
wolnorynkowymi, m.in. cennikiem firmy Sta
rter24, jednakże ceny te odnosiły się do pojazdów
unieruchomionych z powodu awarii, do których wykonujący czynność holowania ma
swobodny dostęp. Usługi takie diametralnie różnią się od usuwania pojazdów z dróg
publicznych w trybie art. 50a lub 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, gdyż holowanie
często dotyczy pojazdów z utrudnionym dostępem do elementów umożliwiających usunięcie
pojazdu bez szkody w mieniu, niejednokrotnie zablokowanych za pomocą hamulca

postojowego i skrzyni biegów, co niewątpliwie zwiększa czas, nakład pracy, konieczność
użycia sprzętu specjalistycznego. Dodatkowo wykonawca ma w obowiązku w przypadku
usuwania pojazdów pokolizyjnych dokonać usunięcia skutków wycieków płynów
eksploatacyjnych, usunąć z drogi części pojazdów. Izba zgodziła się z Zamawiającym, że w
nin
iejszym postępowaniu wykonawca wykazując, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska
powinien przedstawić umowy na które powołał się w złożonych wyjaśnieniach. Zgodzić
należało się z Zamawiającym, że rabat na który powołał się Odwołujący był rabatem o
nieznacznej wartości w stosunku do wartości zamówienia i długości świadczenia. Izba
zgodziła się również z Zamawiającym, że przedstawiona wycena nie jest realna, gdyż
Odwołujący oparł się wyłącznie na cenniku określonej firmy. Ponadto zakresem świadczenia
objęte są również usługi usuwania pojazdów pokolizyjnych. Niewątpliwie Odwołujący nie
odniósł się do pytania Zamawiającego dotyczącego amortyzacji.
Odnosząc się do złożonych dowodów zauważyć należy, że Izba zgodnie z art. 180
ust. 1 ustawy Pzp zobowiązana jest do badania czynności Zamawiającego – a w tym
przypadku do zbadania, czy
złożone wyjaśnienia przez Odwołującego potwierdzają, że
złożona oferta zawiera rażąco niską cenę. Nie ulega wątpliwości, że przedmiotem oceny –
wobec brzmienia art. 180 ust. 1 ustawy Pzp
– mogą być wyłącznie złożone przez
wykonawcę wyjaśnienia. Tym samym w rozpoznawanej sprawie złożone dowody należało
uznać jako bezprzedmiotowe.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp dotyczącego
niez
godności treści oferty z SIWZ, w ocenie Izby Zamawiający błędnie zakwalifikował
przedstawione oko
liczności faktyczne jako podstawę odrzucenia oferty Odwołującego
uznając że zostały wypełnione przesłanki wynikające z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
Niewątpliwie Zamawiający odnosił się do spełniania warunku udziału w postępowaniu, nie
zaś do treści oferty – co przyznał na rozprawie. Niniejsza okoliczność mogłaby stanowić
podstawę wykluczenia, jednak w niniejszym stanie faktycznym wobec niewykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający nie wzywał wykonawcę o
uzupełnienie brakujących dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Niemniej
j
ednak Izba wobec niepotwierdzenia się zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art.
90 ust. 3 ustawy Pzp uznała, że wzywanie Odwołującego o uzupełnienie brakujących
dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie miałoby wpływu na wynik tego
postępowania.
Wobec powyższego, orzeczono jak na wstępie.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości

wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.), tj. stosownie do wyniku postępowania.
Przewodniczący:

…………………….
…………………….
…………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie