eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 2251/17
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2017-11-20
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 2251/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Edyta Paziewska

po
rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 20 listopada 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 października 2017 r. przez wykonawcę B.T.Z.P. sp. z
o.o. z siedzibą w (...)

w
postępowaniu
prowadzonym
przez
zamawiającego
P.P.L.K.
S.A.
z siedzibą w (...)


postanawia:

1)
umarza postępowanie odwoławcze
;
2)
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy B.T.Z.P.
sp. z o.o. z siedzibą w (...)
kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie:
osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu;
3)
zasądza
od
wykonawcy
B.T.Z.P.
sp.
z
o.o.
z sie
dzibą w (...)
na rzecz zamawiającego P.P.L.K. S.A. z siedzibą w (...) kwotę 3 600
zł 00 gr
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty
postępowania odwoławczego poniesione z tytułu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwo
ławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.


Przewodniczący: ……………Sygn. akt KIO 2251/17

U z a s a d n i e n i e


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z 22.09.2017 r. pod nrem (...).
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. (…)), zwanej dalej w skrócie »Pzp«.

Izba ustaliła, że 26 października 2017 r. wykonawca B.T.Z.P. sp. z o.o. z siedzibą w (...)
złożył odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego, pod nazwą »Opracowanie Dokumentacji Projektowej i wykonanie robót
budowlanych dla zadania pn. „Zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii (...) W.-Z. w ramach
projektu Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T. Nr referencyjny: (...)
«.
Odwołanie w imieniu odwołującego zostało wniesione przez pełnomocnika, którym jest
Pani Renata Król. Do odwołania odwołujący załączył pełnomocnictwo oraz informację
odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, z których to dokumentów
wynika przedmiotowe pełnomocnictwo.
Odwołujący, reprezentowany przez pełnomocnika, którym jest Pani
A.S.
(pełnomocnictwo w aktach postępowania odwoławczego), wycofał odwołanie przed
otwarciem rozprawy 20 listopada 2017 r.
Wobec ustalenia, że odwołujący wycofał skutecznie odwołanie, Izba stwierdziła, że
zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania, zgodnie z unormowaniem art.
187 ust. 8 zdanie dru
gie Pzp, wobec czego odwołującemu zwraca się 90% wpisu
uiszczonego przez odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, czyli
wycofującemu odwołanie zwraca się kwotę 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy
złotych zero groszy).
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. poz. 238 oraz z
2017 r. poz.
47) ze względu na cofnięcie odwołania w dniu posiedzenia oraz wniesienie
przez zamawiającego wniosku o zasądzenie kosztów postępowania – Izba zasądza na rzecz
zamawiającego koszty o których mowa w § 3 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania brzmi »W przypadku umorzenia
postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli […] odwołujący cofnął odwołanie, Izba […]
zasądza koszty, o których mowa w § 3 pkt 2, od odwołującego na rzecz zamawiającego lub
wnoszącego sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało cofnięte na mniej niż 1 dzień przed dniem, na
który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron oraz uczestników
postępowania, albo po otwarciu rozprawy«
§ 3 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania brzmi »Do kosztów postępowania odwoławczego,
zwanych dalej „kosztami”, zalicza się […] uzasadnione koszty stron postępowania
odwoławczego, a w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b lub § 5 ust. 3 pkt
2, koszty uczestnika postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie
zamawiającego oraz wniósł sprzeciw, w wysokości określonej na podstawie rachunków
przedłożonych do akt sprawy, obejmujące w szczególności (a) koszty związane z dojazdem
na wyznaczoną rozprawę lub rozprawy (posiedzenie lub posiedzenia) Izby, (b)
wynagrodzenie pełnomocników, jednak nie wyższe niż kwota 3.600 zł«.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 w
zw. z art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Prezesa
R
ady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. poz. 238 oraz z 2017 r. poz. 47).

Przewodniczący: ……………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie