eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 2147/17
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2017-10-19
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 2147/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik, Jan Kuzawiński, Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19
października 2017 r. w Warszawie
od
wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 października 2017
r. przez
wykonawcę ESS AUDIO Sp. z o.o., ul. Graniczna 17, 05-092 Łomianki w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al.
Racławicka 1, 20-059 Lublin

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz ESS AUDIO Sp.
z o.o., ul. Graniczna 17, 05-
092 Łomianki
kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579)

na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Przewodniczący : ………………………………

………………………………

………………………………Sygn. akt: KIO 2147/17

U z a s a d n i e n i e


Uniwersytet Medyczny w Lublinie
(dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż
oraz uruchomienie systemu audiowizualnego (UM-ZP-262-47/09)
. Postępowanie to
prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579), zwanej d
alej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o
zamówieniu zostało opublikowane w dniu 4 października 2017 r. w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej
pod pozycją 2017/S 190-388506.

W postępowaniu tym wykonawca ESS AUDIO Sp. z o.o., ul. Graniczna 17, 05-092
Łomianki (dalej: „Odwołujący”) w dniu 13 października 2017 r. złożył odwołanie do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej.

Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym miało miejsce w dniu 13
października 2017 r. Do niniejszego postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego, w terminie przewidzianym w ustawie, nie zgłosił przystąpienia żaden
wykonawca.

Pismem z dnia 18
października 2017 r. Zamawiający, przed otwarciem posiedzenia
Izby,
złożył odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu.

Wobec
powyższego, stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Pzp,
postępowanie odwoławcze należało umorzyć. W sytuacji umorzenia postępowania w
związku z uwzględnieniem zarzutów, ustawodawca nałożył na Zamawiającego obowiązek
wykonania, powtórzenia lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1
lit. a)
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.).

Przewodniczący : ………………………………

………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie