eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2016 › Sygn. akt: KIO 1582/16
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2016-09-07
rok: 2016
sygnatury akt.:

KIO 1582/16

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września 2016 roku odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 sierpnia 2016 r. przez wykonawcę
ubiegającego się o udzielenie zamówienia
PWH WIP – M. S.-G., ul. Reymonta 23, 44-200
Rybnik
w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, ul.
Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno


orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu; unieważnienie czynności wyboru
najkorzystniejszej oferty oraz dokonanie ponownego badania i oceny oferty odwołującego
2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego
Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna,
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
i zalicza w poczet kosztów postepowania kwotę
7 500,00 zł
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez
odwołującego, tytułem wpisu od odwołania,
3.2. zasądza od zamawiającego na rzecz wykonawcy PWH WIP – M. S.-G., ul. Reymonta
23, 44-200 Rybnik
kwotę 9 738,00 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści
osiem złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z
tytułu wpisu od odwołania, wynagrodzenia pełnomocnika oraz jego dojazdu na rozprawę.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Poznaniu

Przewodniczący:
…………………
Sygn. akt KIO 1582/16

UZASADNIENIE


Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, dalej
zwany także „Zamawiającym” prowadzi postępowanie o wartości poniżej progów unijnych, w
trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem do Urz
ędu Miasta Leszna, znak sprawy OR-I.271,02.2016.

W dniu 18 sierpnia 2016 roku Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze
najkorzystniejszej oferty, za którą została uznana oferta złożona przez wykonawcę Login
Computer B. H., ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno, Który to wykonawca zgłosił
przestąpienie do postępowania odwoławczego.
Od takiej czynności Zamawiającego wykonawca PWH WIP – M. S.-G., ul. Reymonta
23, 44-200 Rybnik, dalej zwany także „Odwołującym” wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej.
We wniesionym odwołaniu zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów art. 89 ust.
1 pkt 2 i art. 7 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
poprzez odrzucenie oferty Odwołującej z powodu zaoferowania oprogramowania Open
Office PI Standard 2015 zamiast oprogramowania Ms Office 2013 lub nowszego, mimo że
treść oferty Odwołującej odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
ponieważ
Zamawiający
dopuścił
w
specyfikacji
zaoferowanie
oprogramowania
równoważnego.
Podnosząc powyższy zarzut wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia
czynności odrzucenia oferty Odwołującej i wyboru jako najkorzystniejszej i powtórzenia
czynności badania i oceny ofert.

Na wstępie Odwołujący wskazał iż przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na
dwie, Odwołujący złożył ofertę na część I i od wyboru najkorzystniejszej oferty w tej części
wnosi odwołanie. Zgodnie z załącznikiem nr 8a do SIWZ w skład tej części zamówienia
wchodziła dostawa 25 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Ms Office 2013
lub nowszym, zawierającym min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny w wersji dla MS
Windows, licencję bezterminową (pkt 1.9 załącznika), oraz dostawę 5 sztuk laptopów wraz z
oprogramowaniem Ms Office 2013 lub nowszym, zawierającym min. edytor tekstu, arkusz
kalkulacyjny w wersji dla MS Windows, licencję bezterminową (pkt 3.15 załącznika).
Następnie Odwołujący podkreślił iż w punkcie 5 w rozdziale 3 SIWZ, Zamawiający dopuścił
możliwość zaoferowania w ofercie sprzętu lub oprogramowania równoważnego pod
warunkiem, iż oferowany sprzęt lub oprogramowanie będzie o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim
przypadku, Wykonawca zobowiązany był przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową
specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno
wynikać, iż zaoferowany sprzęt lub oprogramowanie jest o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do
sprzętu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazane
postanowienie SIWZ nie było przedmiotem wyjaśnień Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert.
Podniósł, że Zamawiający w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wskazał
jako podstawę odrzucenia jego oferty to, że oferta złożona przez Odwołującą jest niezgodna z
wymaganiami zawartymi w SIWZ, gdyż:
„Wymagano: w pozycji 1.9 - MS Office 2013 lub nowszy, zawierający min. edytor tekstu,
arkusz kalkulacyjny w wersji dla MS Windows, licencja bezterminowa.
Zaoferowano: Open Office Pi Standard 2015
Wymagano: w pozycji 3.15 - MS Office 2013 lub nowszy
, zawierający min. edytor tekstu,
arkusz kalkulacyjny w wersji dla MS Windows, licencja bezterminowa.
Zaoferowano: Open Office PI Standard 2015".

Stwierdził, że Odwołujący rzeczywiście zaoferował we wskazanych przez
Zamawiającego pozycjach oprogramowanie Open Office PI Standard 2015. Jednakże
zaoferowane oprogramowanie jest równoważne oprogramowaniu MS Office 2013 w zakresie
określonym przez Zamawiającego, a postanowienia SIWZ jednoznacznie dopuszczały
zaoferowanie oprogramowania równoważnego (pkt 5 w rozdziale 3 SIWZ). Dlatego też,
odrzucenie oferty Odwołującej na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp było
nieuzasadnione. Treść SIWZ co do możliwości oferowania równoważnego oprogramowania i
sprzętu była bowiem jednoznaczna. Zamawiający w sposób nie budzący wątpliwości dopuścił
w punkcie 5 w rozdziale 3 SIWZ zaoferowanie sprzętu lub oprogramowania równoważnego w
stosunku do sprzętu lub oprogramowania określonego przez Zamawiającego w opisie
przedmiotu zamówienia.
Podkreślił, że powyższe postanowienie znajduje się w ogólnej części SIWZ, która ma
nadrzędny charakter wobec załączników do SIWZ. Postanowienie pkt 5 w rozdziale 3 SIWZ
ma zatem zastosowanie do wszystkich pozycji opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr
8a do SIWZ, w tym do spornych pozycji 1.9 i 3.15. Jeżeli zamiarem Zamawiającego było
wyłączenie zastosowania powyższego postanowienia do niektórych pozycji opisu przedmiotu
zamówienia, a tym samym wykluczenie możliwości zaoferowania dla tych pozycji sprzętu lub
oprogramowania równoważnego, Zamawiający powinien byt wyraźnie zaznaczyć to w
pozycjach, gdzie posłużył się nazwami własnymi. W spornych pozycjach 1.9 i 3.15 brak
takiego zastrzeżenia, tym samym Odwołujący był uprawniony do zaoferowania
oprogramowania równoważnego. Podniósł także iż z treści pisma Zamawiającego z 18
sierpnia 2016 r. wynika, iż wyłączną przyczyną odrzucenia oferty Odwołującej jest stanowisko
Zamawiającego, że w spornych pozycjach przedmiotu zamówienia Odwołujący nie mógł
zaoferować oprogramowania równoważnego. Zamawiający nie kwestionuje natomiast, że
zaoferowane oprogramowanie Open Office PI Standard 2015 jest równoważne w stosunku do
oprogramowania MS Office 2013.
Podkreślić należy, że uzasadnienie faktyczne zawiadomienia o odrzuceniu oferty powinno
wyczerpująco wskazywać przyczyny decyzji zamawiającego, tak aby wykonawca mógł się
ustosunkować w odwołaniu do twierdzeń zamawiającego. Nie wypełnia dyspozycji przepisu
art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP
Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie ze
względu na niezasadność podniesionego zarzutu. Podkreślił, iż Odwołujący podnosi, że
zaoferowane oprogramowanie było równoważne do opisanego przez Zamawiającego w
Specyfikacji, a Zamawiający dopuścił możliwość przedstawienia w ofercie sprzętu lub
oprogramowania równoważnego. Ze stwierdzeniem tym, zdaniem Zamawiającego nie sposób
się zgodzić, gdyż z treści specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia jednoznacznie
wynika nie tylko jakie oprogramowania komputerowe objęte są przez Zamawiającego
zamówieniem, ale także co do których dopuszczone zostały rozwiązania równoważne.
W punkcie 5 w rozdziale 3 SIWZ Zamawiający dopuszczał możliwość przedstawienia w
ofercie sprzętu lub oprogramowania równoważnego pod warunkiem, iż oferowany sprzęt lub
oprogramowanie będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych, jednocześnie w załączniku nr 8a do SIWZ -
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający jednoznacznie wskazał pozycje, co
do których dopuszcza lub nie dopuszcza zaoferowania oprogramowania równoważnego.
W „Szczegółowym opisie technicznym przedmiotu zamówienia dla Części 1 zostały
wskazane nazwy handlowe dla części produktów. Dotyczy to systemu operacyjnego oraz
oprogramowania biurowego w pozycjach:

1. Zestaw komputerowy - 25 sztuk ” Windows 10 Professional PL z możliwością
downgrade- u do systemu Windows 8.1 Professional PL oraz Ms Office 2013 lub nowszy,
zawieraj
ący min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny w wersji dla MS Windows, licencja
bezterminowa
(pkt 8 i 9),


„3. Laptop - 5 sztukWindows 10 Professional PL z możliwością downgrade-u do
systemu Windows 8.1 Professional PL oraz Ms Office 2013 lub nowszy, zawieraj
ący min.
edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny w wersji dla MS Windows, licencja bezterminowa

(pkt 14 i 15),


„ 9. Tablet -1 szt.Windows 10 PRO 64-bit oraz Ms Office 2013 lub nowszy,
zawieraj
ący min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny w wersji dla MS Windows, licencja
bezterminowa (pkt 8 i 9),

a także oprogramowania wskazanego w pozycji 12:

12. Microsoft SQL Server 2014 Standard Edtn MOLP GOV- 1 szt. ” (pkt 3),

,, 12. Microsoft SQL CAL 2014 Device MOLP GOV- 20 szt.(pkt 4),

„12. Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 2Proc MOLP GOV- 3 szt. ”(pkt 5),

12. Windows 2012 CAL - 20 szt.(pkt 6).

Zamawiający odnosząc się do powyższego wykazu stwierdził iż zastosowanie
rozwiązań równoważnych dopuszczone zostało tylko w pozycji 12 dla oprogramowania
graficznego Corel Draw Graphic (pkt 1) oraz projektanckiego AutoCad LT (pkt 2). Wskazał,że zgodnie z art. 29. ust. 3 ustawy Pzp: Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba
że jest to uzasadnione
specyfik
ą przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za
pomoc
ą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub
równowa
żny". Sama ustawa nakazuje, że w przypadku zastosowania nazw handlowych w
opisie przedmiotu zamówienia koniecznym jest dopisanie przy nazwie handlowej
sformułowania "lub równoważny" co Zamawiający dokładnie uczynił w oprogramowaniu gdzie
dopuścił rozwiązania równoważne.
Zamawiający dla systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego nie dopuścił
rozwiązań równoważnych, gdyż w Urzędzie Miasta Leszna funkcjonuje środowisko Active
Directory dla systemów Windows. Wszystkie stacje robocze podłączone są do domeny
Windows i korzystają z usług udostępnionych poprzez Active Directory. W związku z tym, aby
zachować pełną funkcjonalność systemu operacyjnego, koniecznym jest, aby był to produkt
firmy Microsoft - Windows 10 w wersji Professional. Powyższej zgodności nie uzyska się
stosując produkty innych producentów, gdyż nie są one w pełni równoważne. Ponadto ze
względu na rozwiązania sprzętowo programowe zastosowane w Urzędzie Miasta Leszna
wymagane jest dostarczenie pakietu biurowego Ms Office w wersji 2013 lub nowszej.
Dodał, że komputery, laptopy i tablet, które zostaną zakupione w niniejszym przetargu,
przeznaczone są dla pracowników, którzy obecnie pracują na oprogramowaniu biurowym
firmy Microsoft, posiadają zasoby plikowe utworzone w powyższym pakiecie i korzystają ze
specyficznych funkcji tego oprogramowania, m.in. tworzenie i wymiana szablonów w ramach
MS Word i MS Excel, praca na dokumentach zawierających makra, pracownicy korzystają z
określonych i ustalonych standardów takich jak czcionki, kliparty, format dokumentów itp.
Nadto dodał, że informacja o powyższym stanie faktycznym, wskazującym na konieczność
zaoferowania takich, a nie innych funkcjonalności, z powodu takich a nie innych okoliczności
znalazła się w notatce służbowej - uzasadnienie zastosowanych rozwiązań w opisie
przedmiotu zamówienia,
z dania 15 lipca 2016 r. Notatka była jawna i ogólnie dostępna
wszystkim Wykonawcom i stanowiła załącznik do protokołu z przedmiotowego
postępowania. Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu mogli z treścią notatki
się zapoznać i dysponować jednoznaczną wiedzą jakie oprogramowanie należy zaoferować
Zamawiającemu.

Natomiast Odwołujący w pozycji 1 pkt 9 oraz w pozycji 3 pkt 15 zaoferował
oprogramowanie Open Office PI Standard 2015.
Wynika z tego, że na każdą pozycję
Odwołujący złożył ofertę odbiegającą od wymagań Zamawiającego. Podkreślił iż
zaoferowany przez Odwołującego pakiet Open OfficePL Standard 2015 BOX nie jest
kompatybilny z produktami Ms Office 2013 lub nowszymi, co wprost wynika z dostarczonej
wraz z ofertą karty. Ze strony producenta oprogramowania Open OfficePL, z opisu
zaoferowanego przez Odwołującego produktu wynika, że Open OfficePL Standard 2015
BOX
umożliwia
odczyt/zapis
dokumentów
w
formacie
MS
Office
97/2000/XP/2003/2007/2010
brak jest informacji o zgodności oprogramowania z wersjami
Ms Office 2013 i nowszymi.
Podkreślił także, że do pełnej funkcjonalności pakiet OpenOfficePL wymaga
oprogramowania firmy trzeciej - środowiska Java, który wymaga osobnej instalacji, a ze
względu problemy związane z bezpieczeństwem środowiska Java, w Urzędzie Miasta
Leszna instalacja powyższego została sprowadzona do absolutnego minimum. Luki
bezpieczeństwa w oprogramowaniu Java mogą narazić komputery na infekcję wirusami,
oprogramowaniem typu malware lub atakami z zewnątrz.
Reasumując swoje stanowisko stwierdził iż określenie przedmiotu postępowania o
udzielenie zamówienia jest zawsze decyzją własną Zamawiającego. To bowiem
Zamawiający decyduje o tym, co ma być przedmiotem określonego zamówienia (vide wyrok
Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 09.11.2005 r. syg. akt II Ca 587/05). Zamawiający ma
prawo do takiego sformułowania wymagań, aby mógł wybrać ofertę najlepiej odpowiadającą
jego potrzebom. Postawienie przez Zamawiającego wymagań co do oprogramowania, które
są możliwe do spełnienia, nie prowadzi do naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Krajowa
Izba
Odwoławcza
rozpoznaj
ąc
zło
żone
odwołanie
na
rozprawie
i uwzgl
ędniając dokumentację z tego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz stanowiska stron post
ępowania przedstawione na piśmie i do
protokołu rozprawy, ustaliła i zwa
żyła co następuje.
Bior
ąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Izba uznała iż zarzut
niezasadnego odrzucenia oferty odwołuj
ącego z postępowania potwierdził się i wobec
tego odwołanie zostało uwzgl
ędnione.

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek
ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy
Pzp. Jednocześnie Izba stwierdziła, że wypełniona została przez Odwołującego materialno-
prawna przesłanka posiadania interesu w uzyskaniu zamówienia, określona w art. 179 ust. 1
ustawy Pzp.
Na wstępie odniesienia Izby wymaga kwestia oceny prawidłowości zgłoszenia
przystąpienia do postepowania odwoławczego. Przystąpienie po stronie Zamawiającego
zgłosił wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu
Login Computer B. H., ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno, wykonawca ten pomimo
prawidłowego poinformowania o terminie posiedzenia przed KIO nie stawił się. Po analizie
spełniania warunków formalnych zgłoszenia przystąpienia o których mowa a przepisie art.
185 ust.2 Pzp Izba stwierdziła iż wykonawca ten o wniesieniu odwołania został
poinformowany przez Zamawiającego w dniu 24 sierpnia 2016 roku. Natomiast do Prezesa
KIO zgłoszenie przystąpienia do postępowania wpłynęło dopiero w dniu 29 sierpnia, a więc z
uchybieniem ustawowego terminu wskazanego w ww. przepisie. Wobec tego Izba stwierdziła
nieskuteczność przystąpienia wykonawcy Login Computer B. H. do przedmiotowego
postepowania odwoławczego.
Stan faktyczny sprawy był pomiędzy stronami niesporny i w związku z tym brak było
potrzeby prowadzenia w tym zakresie przez Izbę dalszych ustaleń.
Osią sporu pomiędzy stronami jest kwestia czy postanowienie pkt 5 rozdziału 3 SIWZ
ma zastosowanie do wszystkich pozycji wskazanych w Szczegółowym opisie technicznym
przedmiotu zamówienia, a także czy Zamawiający mógł wybiórczo wskazywać iż możliwość
zaoferowania rozwiązania równoważnego była możliwa tylko w pewnym zakresie, czy też
winna dotyczyć tych wszystkich pozycji, które zostały opisane przy pomocy znaków
towarowych czy też wskazania pochodzenia produktów.
Na wstępie wskazać należy iż zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie
dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Z kolei art.
30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, że opisując przedmiot
zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia,
o których mowa w ust. 1-3 art. 30, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym. Art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który dopuszcza opisanie
przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów i pochodzenia ma
charakter przepisu lex specialis i może być stosowany tylko w wyjątkowych sytuacjach i to
pod warunkiem, a opisowi towarzyszą wyrazy „lub równoważne”, co powoduje, że konkretnie
wskazane produkty mają charakter przykładowy. Zakaz opisu przedmiotu zamówienia za
pomocą patentów, wzorów użytkowych czy pochodzenia nie jest zakazem bezwzględnym i
może zostać wyeliminowany w sytuacji, gdy specyfika przedmiotu zamówienia uniemożliwia
jednoznaczny i dokładny opis w inny sposób, a zamawiający dopuścił rozwiązania
równoważne.
Istotne jest to, że w sytuacji, gdy zamawiający dokonuje opisu przedmiotu
zamówienia, korzystając z dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, winien sprecyzować zakres
minimalnych parametrów równoważności produktów, w oparciu o które dokona oceny
spełnienia wymagań określonych w SIWZ. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem oraz
stanowiskiem doktryny, wymogi co do równoważności produktów winny być podane w
sposób dokładny, przejrzysty i jasny tak (tak jak wymóg w ust.1 art. 29 Pzp), aby z jednej
strony zamawiający, dokonując oceny ofert, mógł w sposób jednoznaczny przesądzić
kwestię równoważności zaproponowanych produktów, z drugiej zaś strony aby wykonawcy,
przystępujący do udziału mieli pewność co do oczekiwań zamawiającego w zakresie
właściwości i istotnych cech charakteryzujących przedmiot zamówienia. Odnosząc się do
powyższego podkreślić należy, że obowiązkiem zamawiającego jest opisanie zakresu
parametrów równoważności „od – do”, a obowiązkiem wykonawcy jest wykazanie ,że
zaoferowane rozwiązania równoważne zawierają się w zakresie wskazanych przez
zamawiającego parametrach równoważności.
Zamawiający nie ma dowolności w ustalaniu postanowień SIWZ w celu realizacji
swoich potrzeb w trybie zamówień publicznych. Zapisy SIWZ winny być precyzyjne jasne i
zrozumiałe dla potencjalnych wykonawców danej branży, nie powinny sugerować wskazania
na konkretnego producenta, ale winny opisywać w sposób obiektywny przedmiot
zamówienia którego realizacji oczekuje Zamawiający. Ten wymóg ma także zastosowanie do
rozwiązań równoważnych.

Niewątpliwym w tym postepowaniu jest fakt iż Zamawiający opisując wymagania co
do oprogramowania biurowego wskazał iż ma to być program MS Office 2013 lub nowszy,
zawieraj
ący min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny w wersji dla MS Windows, licencja
bezterminowa.
Poza sporem także jest fakt iż Zamawiający w pkt 5 rozdziału 3 SIWZ
dopuścił możliwość przedstawienia w ofercie sprzętu lub oprogramowania równoważnego
pod warunkiem, i
ż oferowany sprzęt lub oprogramowanie będzie o takich samych lub
lepszych parametrach technicznych, jako
ściowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
Jednocześnie nie zostało podane do jakiego zakresu opisanych w SIWZ programów np.
biurowych ww postanowienie ma zastosowanie. Odnosząc to postanowienie do wymagań
art. 29 ust.3 stwierdzić należy iż przepis ustawy nie daje Zamawiającemu prawa wyboru,
kiedy mnożna dopuścić rozwiązania równoważne. Z treści tego przepisu jednoznacznie
wynika iż dopuszczenie rozwiązań równoważnych musi mieć miejsce zawsze, kiedy
Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia niezgodnie z wymogiem ust 2 art. 29 i winno to
nastąpić wg reguł wskazanych w ust. 3 tegoż artykułu. Dlatego tez wywodzenie prawa do
swobodnego wskazywania przez Zamawiającego dla którego programu możliwe jest
zastosowanie oprogramowania równoważnego i dla którego nie jest zupełnie bezpodstawne.
Zamawiający, dopuszczając składanie ofert równoważnych, powołał w SIWZ jedynie ogólną
definicję „oferty równoważnej” nie określając jednocześnie, minimalnych wymogów
technicznych co do zaoferowanych produktów i nie podając istotnych dla niego parametrów,
które będzie brał pod uwagę, oceniając równoważność produktów. W powszechnie
przyjętym orzecznictwie produkt równoważny to taki, który jest produktem posiadającym
zbliżone parametry i funkcjonalność do produktu wskazanego. Nie musi natomiast być z nim
identyczny, gdyż w praktyce powodowałoby to, iż pojęcie równoważności byłoby
abstrakcyjne.
Zamawiający na rozprawie wskazywał, iż treść SIWZ powinna być jasna dla
Odwołującego, gdyż nie składał wniosków o wyjaśnienie jego treści. W tym zakresie
wskazać należy na kwestie, iż postanowieniem pkt 5 rozdziału 3 SIWZ Zamawiający dopuścił
rozwiązania równoważne, bez dookreślenia jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie.
Ponadto w załączniku 8a do SIWZ pkt 8-10 wskazał iż przy oprogramowaniu biurowym
wymaga pakietu MS Office pakietu 2013, bez dalszego dookreślenia iż w tym zakresie nie
jest możliwe zaoferowanie rozwiązania równoważnego. Dlatego też trudno w tej sytuacji
winić Odwołującego iż nie kwestionował treści postanowień w sytuacji kiedy ich literalna
treść była jednoznaczna.
Ponadto Zamawiający podnosił iż u Zamawiającego była dostępna notatka służbowa
pn. uzasadnienie zastosowanych rozwiązań w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie
Zamawiający podał iż w zakresie oprogramowania biurowego wymienionego w poz 1;3 i 9,
niezbędne jest zaoferowanie tylko oprogramowania Ms Office, gdyż oczekiwane jest
wymaganie dostarczenia pakietu biurowego Ms Office w wersji 2013 lub nowszej.
Spowodowane jest to tym, i
ż część funkcjonalności oferowana jest tylko przez pakiet firmy
Microsoft,
a nadto komputery, laptopy i tablet, które zostaną zakupione w niniejszym
przetargu, przeznaczone s
ą dla pracowników, którzy obecnie pracują na oprogramowaniu
biurowym firmy Microsoft, posiadaj
ą zasoby plikowe utworzone w powyższym pakiecie.
Argumentacja ta zdaniem Izby wskazuje bardziej na potrzebę zachowania przyzwyczajenia
personelu do danego oprogramowania niż konieczność stosowania zasad ustawy Pzp.
Odnosząc się do przywołanej Notatki która wg. Oświadczenia Zamawiającego miała być
dostępna dla wszystkich uczestników postepowania, gdyż stanowi załącznik do protokołu
postępowania, stwierdzić należy iż argumentacja ta nie zasługuje na aprobatę. Nadmienić
należy iż zgodnie z przepisem art. 96 ust.3 Pzp Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewa
żnieniu postępowania. Dlatego też
twierdzenie iż była powszechnie dostępna na etapie składania ofert nie znajduje w
prezentowanej sytuacji uzasadnienia.
Izba odnosząc się do powyższego stwierdza iż notatka ta dla wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może mieć żadnego znaczenia prawnego.
Wynika to z faktu iż ofertę sporządza się w oparciu o treść postanowień SIWZ.
Przedmiotowa notatka nie jest załącznikiem do SIWZ, nie jest elementem wyjaśnień treści
SIWZ, nie została także podpisana przez kierownika Zamawiającego lecz przez Kierownika
referatu ds. informatyzacji, osoby niedecyzyjnej co do procedury udzielania zamówień
publicznych. Tym samym wywodzenie z tej notatki jakichkolwiek obowiązków wykonawców
narusza zasady udzielania zamówień publicznych przez Zamawiającego.
Oceniając dokonany opis wymagań Zamawiającego w zakresie oczekiwanego
oprogramowania stwierdzić należy iż niewątpliwym jest, że Zamawiający w takim stopniu
przywiązał się do oprogramowania Ms Office i nie dopuszczał możliwości zaoferowania
innego oprogramowania, że zupełnie zaniedbał opis cech samego oprogramowania, pomimo
tego, że musiał dopuścić oprogramowanie równoważne do wszystkich programów opisanych
w trybie art. 29 ust 3 Pzp i w związku z tym konieczne było wskazanie cech i parametrów
oprogramowania równoważnego.

Zatem jeśli koncepcja budowy oprogramowania przygotowana przez danego wykonawcę
była dla Zamawiającego niedogodna, ale nie wykazano, że jest niezgodna z wymogami
SIWZ (zwłaszcza z braku sformułowania tych wymogów), to jest wyłączną winą i sprawą
Zamawiającego. Przy braku jakiegokolwiek wymagania co do równoważności wskazanych w
pkt 5 rozdziału 3 SIWZ w zakresie oprogramowania biurowego trudno bowiem wykazać, że
oferta jest ze specyfikacją niezgodna, a tylko niezgodność ze specyfikacją jest podstawą do
odrzucenia oferty( por wyrok KIO
z dnia 29 kwietnia 2015 r. sygn. KIO 740/15).
Trudno również uznać za przekonujące stanowisko Zamawiającego jakoby w sposób
jednoznaczny ustalił iż zaoferowany przez Odwołującego pakiet Open OfficePL Standard
2015 BOX nie jest kompatybilny z produktami Ms Office 2013 lub nowszymi, w sytuacji kiedy
tylko w oparciu o dane z kart produktu OpenOfficePL Standard 2015 BOX, wywiódł że brak
jest informacji o zgodności oprogramowania z wersjami Ms Office 2013 i nowszymi.
Podobnie na rozprawie Zamawiający w nawiązaniu do pisma OPENOFFICE SOFTWARE z
dnia 5 września 2016 roku przy pomocy którego Odwołujący wykazywał, iż Oprogramowanie
OpenOfficePL Standard 2015 jest równowa
żnym pakietem biurowym w stosunku do
Microsoft Office 2016,
stwierdził iż opierając się na informacji ze strony internetowej OPEN
OFFICE ustalił, że oprogramowanie OPEN OFFICE, zapisuje poprawnie pliki MS OFFICE do
wersji 2010, natomiast nie ma informacji co do nowszych wersji.

W tym zakresie Izba stwierdza iż, aby Zamawiający mógł odrzucić ofertę wykonawcy
to winien w sposób jednoznaczny stwierdzić, że zaoferowane rozwiązanie jest niezgodne z
treścią SIWZ. Tutaj Zamawiający takich ustaleń nie dokonał, gdyż nie mógł tego zrobić z
powodu braku opisu zasad oceny spełniania wymagania równoważnego w SIWZ.

Nadto Izba uznaje naruszenie przez Zamawiającego zasad postepowania z powodu
braku wezwania Odwołującego do wyjaśnienia treści rzekomej niezgodności treści oferty z
treścią SIWZ. Zgodnie z przeważającym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa czynność
odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp winno poprzedzić wezwanie do
złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 Pzp.. Stanowią one oświadczenie wykonawcy,
którym jest on związany na równi ze złożoną ofertą.
Zamawiający jest zobligowany do
prowadzenia postępowania z należytą starannością i dlatego nie może pozostawić żadnych
elementów treści oferty do końca niewyjaśnionych. Zamawiający może dokonać odrzucenia
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy jedynie w sytuacji ustalenia w sposób nie
budzący wątpliwości, że oferta wykonawcy nie zapewni realizacji zamierzonego i opisanego
w SIWZ celu, a oferowane świadczenie nie odpowiada wyrażonym w treści SIWZ
wymaganiom. To na zamawiającym, jako wywodzącym skutek prawny, w postaci odrzucenia
oferty z twierdzenia o jej brakach, spoczywa ciężar dowodu zgodnie z art. 190 ust. 1 Pzp.
Obowiązek starannego działania w tym zakresie spoczywający na Zamawiającym
wynika przede wszystkim z faktu, że zamawiający dokonując zamówienia wydatkuje na ten
cel środki publiczne, dlatego też działania Zamawiającego w kwestii wyboru
najkorzystniejszej oferty winny być podporządkowane właściwemu wydatkowania tychśrodków.
Stwierdzić nadto należy iż zakaz wyrażony w ust. 2 i nakaz z ust.3 art. 29 Pzp
koreluje w sposób nierozerwalny z zasadami zawartymi w art. 7 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym
zamawiający ma obowiązek przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe
traktowanie wykonawców. Złamanie zakazu z art. 29 ust. 2 i 3 Pzp musi więc prowadzić
jednocześnie do naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp.

Zgodnie z przepisem art. 192 ust.2 Pzp Izba może uwzględnić odwołanie tylko wtedy,
kiedy stwierdzone naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy może mieć wpływ na
wynik postepowania, co miało miejsca w przedmiotowym postępowaniu. Wpływ na wynik wświetle powyższego przepisu należy rozumieć, jako możliwość zmiany sytuacji w
postępowaniu w sposób, który pozwoliłby Odwołującemu uzyskać zamówienie.
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania i ustalenia, Izba postanowiła jak w sentencji
wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust.7, 191 ust.2 i 192 ust. 2 i 3 pkt 1
ustawy Pzp,

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust.
9 i 10 ustawy Pzp, oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt.1a) rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41 poz. 238).

Przewodniczący:
….…………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie