eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2016 › Sygn. akt: KIO 1805/16
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2016-10-10
rok: 2016
sygnatury akt.:

KIO 1805/16

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Agata Dziuban

wobec cofnięcia w dniu 10 października 2016 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 września 2016 r. przez
wykonawcę
T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
w postępowaniu prowadzonym przez
Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

przy udziale wykonawcy
Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającegopostanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urz
ędu Zamówień Publicznych na rzecz
T-Mobile Polska S.A. kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzyna
ście tysięcy pięćset złotych
zero groszy), stanowi
ącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.Przewodniczący: ………………..……
Sygn. akt: KIO 1805/16

U z a s a d n i e n i e


Odwołujący – T-Mobile Polska S.A.
10 października 2016 r., przed otwarciem rozprawy, cofnął
odwołanie wniesione 26 września 2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na „usługę polegającą na dostarczeniu łączności przewodowej na potrzeby
realizacji projektów UMWM”.

Izba stwierdziła, że oświadczenie o wycofaniu odwołania zostało złożone przez osobę
upoważnioną do reprezentowania odwołującego, zatem odwołanie zostało skutecznie
wycofane przed otwarciem rozprawy i, w oparciu o art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, postanowiła o umorzeniu postępowania.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1, § 3 i § 5 ust. 1 pkt
3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).


Przewodnicz
ący: ………………..……Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie