eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2016 › Sygn. akt: KIO 1786/16
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2016-10-07
rok: 2016
sygnatury akt.:

KIO 1786/16

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 7 października 2016 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
23.09.2016 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
ERBUD – RZESZÓW Spółka z o.o., Jasionka 942, 36-001 Jasionka; MWM Architekci
Spółka z o.o., ul. Partyzantów 1A/335, 35-242 Rzeszów; Komplet Inwest Spółka jawna
T.G., E.P.-N., ul. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wielkopolski
oraz Komplet
Inwest Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. 11 – go Listopada 91K, 66-400 Gorzów
Wielkopolski
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Dolnośląski Park
Innowacji i Nauki S.A., ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Wybór Zarządzającego Projektem – Budowa Ośrodka Narciarstwa
Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach" – (postępowanie znak
ZP/PN/01/2016)

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Miastoprojekt Wrocław Spółka z o.o., ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław oraz ETC
Architekci Spółka z o.o. Spółka komandytowa, al. Wi
śniowa 36a, 53-137 Wrocław
zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia
odwołania o sygn. akt KIO 1786/16 po stronie Zamawiającego

KIO 1786/16


postanawia:
1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia ERBUD – RZESZÓW Spółka z o.o., Jasionka 942, 36-001 Jasionka;
MWM Architekci Spółka z o.o., ul. Partyzantów 1A/335, 35-242 Rzeszów;
Komplet Inwest Spółka jawna T.G., E.P.-N., ul. 11-go Listopada 91K, 66-400
Gorzów Wielkopolski
oraz Komplet Inwest Spółka z o.o. Spółka komandytowa,
ul. 11 – go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wielkopolski
kwotę 13 500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych i zero groszy), stanowiącą 90%
uiszczonego przez Odwołującego wpisu.

Stosownie do treści art. 198 a i art. 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na
niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Wrocławiu.

Przewodniczący:

……………………


KIO 1786/16


Sygn. akt KIO 1786/16

UZASADNIENIE
postanowienia z dnia 7 pa
ździernika 2016 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1786/16


Zamawiający – Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326
Wrocław prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Wybór Zarządzającego Projektem – Budowa Ośrodka
Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach" – (postępowanie
znak ZP/PN/01/2016).

Izba ustaliła ponadto, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 13.09.2016 r. Zamawiający przekazał Odwołującemu informację o wyborze
oferty najkorzystniejszej.

Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
23.09.2016 r. w formie pisemnej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia ERBUD – RZESZÓW Spółka z o.o., Jasionka 942, 36-001 Jasionka; MWM
Architekci Spółka z o.o., ul. Partyzantów 1A/335, 35-242 Rzeszów; Komplet Inwest Spółka
jawna T.G., E.P.-N., ul. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wielkopolski oraz Komplet
Inwest Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. 11 – go Listopada 91K, 66-400 Gorzów
Wielkopolski.
W ramach powyższego odwołania Odwołujący zarzucił Zamawiającemu brak
odrzucenia oferty konsorcjum firm: Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. (Lider) oraz ETC
Architekci Sp. z o.o. Sp. k. (Partner) wskazując na naruszenie prawa materialnego w postaci
art. 7 ust. 1 i 2 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez jego niezastosowanie polegające na:
- braku odrzucenia oferty konsorcjum Miastoprojekt w sytuacji, w której oferent nie wykazał
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym to warunku mowa w zapisie VIII.2,3.
SIWZ poprzez brak wykazania wykonania opisanych tam co najmniej dwóch usług
kompleksowego zarządzania inwestycja w charakterze Inżyniera Kontraktu oraz
KIO 1786/16

- braku odrzucenia oferty konsorcjum Miastoprojekt w sytuacji, w której oferent nie wykazał
posiadania wymaganego ubezpieczenia, o którym to wymogu mowa w zapisie VIII.3.1.
SIWZ.

Odwołujący uznając, iż doszło do naruszenia przez Zamawiającego wskazanych przepisów
ustawy Pzp, wniósł o:
1. nakazania Zamawiającemu powtórzenia czynności oceny ofert co do oferty konsorcjum
Miastoprojekt;
2. nakazanie Zamawiającemu odrzucenia przez Zamawiającego oferty konsorcjum
Miastoprojekt i w konsekwencji wykluczenia tego oferenta od dalszego udziału w
postępowaniu.

Izba ustaliła, w oparciu o dokumentację postępowania, iż kopia odwołania została
przekazana wykonawcom w dniu 23.09.2016 r.
Izba ustaliła ponadto, iż w ustawowym terminie, tj. do dnia 26.09.2016 r. do
postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania przystąpienie po stronie
Zamawiającego zgłosili skutecznie wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Miastoprojekt Wrocław Spółka z o.o., ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław
(Lider) oraz ETC Architekci Spółka z o.o. Spółka komandytowa, al. Wiśniowa 36a, 53-137
Wrocław.

Krajowa Izba Odwoławcza na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników
postępowania odwoławczego stwierdziła, iż postępowanie odwoławcze należało umorzyć na
podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp.

Powyższe jest wynikiem faktu, iż w dniu 07.10.2016 r. (przed otwarciem rozprawy)
Odwołujący złożył na posiedzeniu z udziałem stron oświadczenie woli, iż cofa wniesione
odwołanie w całości oraz wnosi o umorzenie postępowania odwoławczego.

Izba wskazuje, iż Odwołujący jest gospodarzem postępowania odwoławczego
i złożenie przez niego oświadczenia o cofnięciu odwołania odnosi daleko idące skutki
w postaci obowiązku zniesienia tegoż postępowania. Zatem Krajowa Izba Odwoławcza
zobligowana jest na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp do umorzenia
postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.

KIO 1786/16

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględniła okoliczność, iż w przypadku cofnięcia odwołania przez Odwołującego przed
otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8
zdanie drugie stawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych, orzekając w
tym zakresie o konieczności zwrotu kwoty 13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset
złotych i zero groszy) z wpisu uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu
Zamówień Publicznych.
W zakresie wniosku Zamawiającego o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego
Izba wskazuje, iż nie uwzględniła ww. wniosku kierując się okolicznością, iż przepisy ustawy
Pzp oraz rozporządzenia wykonawczego nie przewidują ich przyznania w przypadku
cofnięcia odwołania. Cofnięcie odwołania i w konsekwencji umorzenie postępowania
odwoławczego odnoszą bowiem skutek równoważny z brakiem wniesienia środka ochrony
prawnej, wobec powyższego brak jest w tym zakresie merytorycznego rozstrzygnięcia
o zarzutach odwołania – zaś Izba wydaje postanowienie kończące postępowania, które ma
charakter jedynie formalny.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Przewodnicz
ący

……………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie