eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2010 › Sygn. akt: KIO/UZP 1174/10, KIO/UZP 1175/10, KIO/UZP 1208/10
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2009-06-28
rok: 2010
sygnatury akt.:

KIO/UZP 1174/10
KIO/UZP 1175/10
KIO/UZP 1208/10

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Członkowie: Emil Kuriata, Jolanta Markowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2010r. w Warszawie odwołańskierowanych
w drodze zarządzenia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 czerwca 2010 r.
do łącznego rozpoznania, wniesionych przez:
A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
Trakcja Polska S.A., Przedsiębiorstwo „EL – IN” Tomasz Wach i Wspólnicy sp. j.,
00-828 Warszawa, ul. Jana Pawła II 11,
B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
JM – Tronic Sp. z o.o., Start – Engineering S.A., 00-379 Warszawa, ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 31/33,
C. ELEKTROBUDOWA S.A., 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12,

od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., 01-232
Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20
protestów:
A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
Trakcja Polska S.A., Przedsiębiorstwo „EL – IN” Tomasz Wach i Wspólnicy sp. j.,
00-828 Warszawa, ul. Jana Pawła II 11
z dnia 21 maja 2010 r.

B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
JM – Tronic Sp. z o.o., Start – Engineering S.A., 00-379 Warszawa, ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 31/33
z dnia 21 maja 2010 r.
C. ELEKTROBUDOWA S.A., 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12
z dnia 18 maja 2010 r.

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego: Trakcja Polska S.A., Przedsiębiorstwo „EL – IN” Tomasz Wach
i Wspólnicy sp. j., 00-828 Warszawa, ul. Jana Pawła II 11
zgłaszających przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego w sprawach o sygn. akt KIO/UZP
1174/10 i KIO/UZP 1208/10.


orzeka:

1. Oddala odwołania.
2. Kosztami postępowania obciąża:
A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
Trakcja Polska S.A., Przedsiębiorstwo „EL – IN” Tomasz Wach i Wspólnicy sp. j.,
00-828 Warszawa, ul. Jana Pawła II 11,
B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
JM – Tronic Sp. z o.o., Start – Engineering S.A., 00-379 Warszawa, ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 31/33,
C. ELEKTROBUDOWA S.A., 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12

i nakazuje:

1)
zaliczyćna rzecz Urzędu ZamówieńPublicznych koszty w wysokości 4 444 zł
00 gr
(słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote zero groszy)
z kwoty wpisów uiszczonych przez odwołujących się, w tym:
A.
koszty w wysokości 1 481 zł 34 gr (słownie: jeden tysiąc czterysta
osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści cztery grosze) z kwoty wpisu
uiszczonego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego: Trakcja Polska S.A., Przedsiębiorstwo
„EL – IN” Tomasz Wach i Wspólnicy sp. j., 00-828 Warszawa, ul. Jana
Pawła II 11,


B.
koszty w wysokości 1 481 zł 33 gr (słownie: jeden tysiąc czterysta
osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści trzy grosze) z kwoty wpisu
uiszczonego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego: JM – Tronic Sp. z o.o., Start – Engineering S.A.,
00-379 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33,
C.

koszty w wysokości 1 481 zł 33 gr (słownie: jeden tysiąc czterysta
osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści trzy grosze) z kwoty wpisu
uiszczonego
przez
ELEKTROBUDOWA
S.A.,
40-246
Katowice,
ul. Porcelanowa 12,


2)
dokonaćzwrotu kwoty 55 556 zł 00 gr (słownie: pięćdziesiąt pięćtysięcy
pięćset pięćdziesiąt sześćzłotych zero groszy) z rachunku dochodów
własnych Urzędu ZamówieńPublicznych na rzecz odwołujących się, w tym:
A.
kwoty 18 518 zł 66 gr (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset osiemnaście
złotych sześćdziesiąt sześćgroszy) na rzecz wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: Trakcja Polska
S.A., Przedsiębiorstwo „EL – IN” Tomasz Wach i Wspólnicy sp. j., 00-828
Warszawa, ul. Jana Pawła II 11,
B.

kwoty 18 518 zł 67 gr (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset osiemnaście
złotych sześćdziesiąt siedem groszy) na rzecz wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: JM – Tronic
Sp. z o.o., Start – Engineering S.A., 00-379 Warszawa, ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 31/33,
C.

kwoty 18 518 zł 67 gr (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset osiemnaście
złotych sześćdziesiąt siedem groszy) na rzecz ELEKTROBUDOWA S.A.,
40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12.


U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
przebudowy
podstacji
trakcyjnych
„Goleszowska”,
„Grzybowska”,
„Jagiellońska”,
„Kawęczyńska” wraz z urządzeniami.

W dniu 12 maja 2010 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wynikach oceny
ofert, w tym:
1.
O wyborze jako najkorzystniejszej:
a. dla Zadania 1 i 3 oferty Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego
Elester-PKP Sp. z o.o.,
b. dla Zadania 2 i 4 oferty wykonawcy AndrzejŚwięcki prowadzący działalność
gospodarcząpod nazwą„ŚWIĘCKI” AndrzejŚwięcki,
2. O odrzuceniu oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego: Trakcja Polska S.A., Przedsiębiorstwo „EL – IN”
Tomasz Wach i Wspólnicy sp. j. zwanych dalej Konsorcjum Trakcja Polska na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej ustawąPzp.
a. Zamawiający stwierdził,że zaoferowana w Zadaniach 1 i 3 jako wyrób
równoważny rozdzielnica typu MRT-06 produkcji Trakcja Polska S.A. nie spełnia
wymagańdotyczących parametrów technicznych i funkcjonalnych określonych
w dokumentacji projektowej:
- wymaganie: indywidualne układy próby linii dla każdego z zasilaczy
umieszczone na wózkach wyłączników – w zaoferowanej rozdzielnicy urządzenia
tego układu znajdująsięw wydzielonym przedziale próby linii z dostępem do tego
przedziału od tyłu rozdzielnicy,
- wymaganie: montażkabli trakcyjnych od przodu rozdzielnicy – w ofercie
przedział odłącznikowo-szynowy, do którego podłączone sąkable trakcyjne nie
jest dostępny od przodu rozdzielnicy,
- wymaganie: szerokośćpola zasilacza trakcyjnego rozdzielnicy 1 000 mm,
szerokośćprzedział kablowego 400 mm, głębokośćrozdzielny nie więcej niż
1 500 mm – zaoferowana rozdzielnica ma szerokośćpola zasilacza trakcyjnego
600 mm i głębokość1 700 mm,

- wymaganie: odłączniki szynowy i obejściowy z szybkim napędem elektrycznym
o ruchu skokowym – zaoferowano rozwiązanie polegające na zastąpieniu
odłącznika szynowego wysuwanąszufladąz wyłącznikiem o czasie wysuwu
10 s.,
- wymaganie: zakres nastaw wyłączników trakcyjnych nie mniejszy niż1 500 –
5 000 A z podziałkąco 200 A – zaoferowano wyłącznik o zakresach 1.4 – 2.7 kA
lub 2.0-8 kA,
- wymaganie: wyłączniki wyposażone w wyzwalacz podnapięciowy –
zaoferowano wyłącznik nie wyposażony w wyzwalacz podnapięciowy,
- wymaganie: napięcie znamionowe wyłącznika szybkiego co najmniej 1 000 V –
zaoferowano wyłącznik szybki o napięciu znamionowym 900 V,
- wymaganie: wyłącznik o prądach przeciążeniowych wytrzymywanych: przez 120
min – co najmniej 3 150 A, przez 2 min – co najmniej 5 200 A, przez 20 s
– co najmniej 7 800 A – wykonawca podał inne punkty charakterystyki
wytrzymywanego prądu przeciążeniowego,
- wymaganie: wyłączniki: przemienne napięcie wytrzymywane 50 Hz
– co najmniej 10 kV – zaoferowano wyłącznik o wytrzymywanym napięciu 3 600
V,
- wymaganie: wyłączniki: zwarciowa zdolnośćłączenia eksploatacyjna
– co najmniej 60 kV – wykonawca nie wykazał spełnienia wymagania.
b. Zdaniem Zamawiającego, rozdzielnica RPS typu TrakCell produkcji JM-Tronic
zaoferowana w ramach Zadania 2 i 4 jako wyrób równoważny nie spełnia
wymagańdotyczących parametrów technicznych i funkcjonalnych określonych
w dokumentacji projektowej, bowiem do oferty nie dołączono dokumentów
potwierdzających,że oferowana rozdzielnica spełnia wymagania określone
w dokumencie „Wymagania w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalnych
wyrobów (urządzenia, materiały)”. Na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia
dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane roboty budowlane
wymagańZamawiającego w zakresie oferowanych wyrobów równoważnych
wykonawca podał tylko jeden parametr tj. prąd pola zespołowego.
3. O wykluczeniu wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia
publicznego JM – Tronic Sp. z o.o., Start – Engineering S.A. zwanych dalej Konsorcjum
JM-Tronic na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp oraz o odrzuceniu oferty złożonej
przez ww. wykonawców na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

a. w ocenie Zamawiającego, Konsorcjum JM-Tronic nie wykazało spełniania
warunku doświadczenia, a wobec faktu,że mimo uzupełnienia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oferta
Konsorcjum JM-Tronic podlegałaby odrzuceniu, Zamawiający zaniechał
wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
b. Zamawiający stwierdził,że oferta Konsorcjum JM-Tronic złożona w ramach
Zadania 3 podlega odrzuceniu jako niezgodna z treściąSpecyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia z uwagi na zaniechanie złożenia wykazów robocizny,
materiałów i sprzętu z cenami, zaoferowanie w kosztorysie ofertowym
dla Zadania 2 w pozycji 77 drabin wewnętrznych pionowych o długości do 3 m,
podczas gdy należało zaoferowaćbalustrady schodowe z prętów stalowych
osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg, a także
z uwagi na zaoferowanie w kosztorysie ofertowym dla Zadania 3 w pozycji 114
obsadzenia ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2,0 m² wścianach
z cegieł, podczas gdy należało zaoferowaćskrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m² fabrycznie
wykończone.
4. O odrzuceniu oferty złożonej przez wykonawcęElektrobudowa S.A. na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z uwagi na zaniechanie złożenia wykazów robocizny, materiałów
i sprzętu z cenami.

Sprawa o sygn. akt KIO/UZP 1174/10:

W dniu 21 maja 2010 r. protest wobec czynności Zamawiającego z dnia 12 maja
2010 r. wniosło Konsorcjum Trakcja Polska zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
- art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez złamanie zasady równego traktowania wykonawców,
- art. 7 ust. 3 ustawy Pzp przez dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z rażącym
naruszeniem przepisów ustawy Pzp oraz postanowieńSpecyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia,
- art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez odrzucenie oferty Konsorcjum Trakcja Polska pomimo
braku ku temu podstaw faktycznych oraz prawnych,
- art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez zaniechanie przez Zamawiającego
odrzucenia oferty wykonawcy AndrzejŚwięcki prowadzący działalnośćgospodarcząpod
nazwą„ŚWIĘCKI” AndrzejŚwięcki.

Konsorcjum Trakcja Polska podniosło,że Zamawiający nie określił minimalnych
parametrów technicznych i funkcjonalnych dla wyrobów równoważnych, nie wskazał, które
wymagania i parametry będąbrane pod uwagęprzy ocenie ofert. Brak w treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia wymagańw powyższym zakresie upoważniał
wykonawców, w ocenie Konsorcjum Trakcja Polska, do zaoferowania takich produktów,
które wykonawca uzna za równoważne pod względem technicznym i funkcjonalnym
produktom opisanym przez Zamawiającego tj. takich, które umożliwiająwypełnienie celu,
jakim jest zasilanie trakcji elektrycznej. Konsorcjum Trakcja Polska stwierdziło,że wykonawca nie może ponosićnegatywnych konsekwencji zaniechania przez
Zamawiającego wskazania wymagańdotyczących kluczowych parametrów, które będzie brał
pod uwagęoceniając równoważnośćzaoferowanych rozwiązań.
Konsorcjum Trakcja Polska zwróciło równieżuwagęna fakt,że pomimo zaoferowania
przez wykonawcęAndrzejaŚwięckiego prowadzącego działalnośćgospodarcząpod nazwą
„ŚWIĘCKI" AndrzejŚwięcki rozdzielnicy prądu stałego 660V TrakCell firmy JM-Tronik,
a zatem tego samego urządzenia, które zaoferowało Konsorcjum Trakcja Polska, oferta
ww. wykonawcy nie została odrzucona.
Konsorcjum Trakcja Polska wniosło o:
- unieważnienie czynności Zamawiającego z dnia 12 maja 2010 r. dotyczącej wyboru
najkorzystniejszej oferty,
- ponowne dokonanie badania i oceny złożonych ofert z uwzględnieniem oferty Konsorcjum
Trakcja Polska,
- uznanie, iżoferta złożona przez Konsorcjum Trakcja Polska w Zadaniu nr 1 i 3 jest ofertą
najkorzystniejszą.

Zamawiający rozstrzygnął protest w dniu 1 czerwca 2010 r. przez jego oddalenie
w całości. Wskazał,że wymagania techniczne i funkcjonalne, które musząspełniaćwyroby
równoważne Zamawiający dokładnie opisał w kolumnie 4 w dokumencie „Wymagania
w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalnych wyrobów (urządzenia, materiały)”
stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jako część
dokumentacji projektowej). Zamawiający zwrócił uwagęna fakt,że zgodnie z art. 30 ust. 5
ustawy Pzp to wykonawca, który powołuje sięna rozwiązania równoważne opisywanym
przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać,że oferowane przez niego dostawy, usługi
lub roboty budowlane spełniająwymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający podniósł również,że wezwał Konsorcjum Trakcja Polska w dniu
16 marca 2010 r. do uzupełnienia opisu zaoferowanych wyrobów równoważnych
tj. dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań

określonych przez Zamawiającego w zakresie oferowanych wyrobów równoważnych:
rozdzielnic RPS (rozdzielnice MRT-06 oraz TrakCell) oraz rozdzielnicy Szafy Kabli
Powrotnych SKP. W odpowiedzi na ww. wezwanie w zakresie Zadań2 i 4 Konsorcjum
Trakcja Polska nie dokonało uzupełnienia dokumentów, zaśw zakresie Zadań1 i 3
przedstawiło obszerne informacje na temat zaoferowanej rozdzielnicy MRT-06, na podstawie
których Zamawiający stwierdził,że rozdzielnica ta nie spełnia wymagańokreślonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odnosząc siędo zarzutu dotyczącego oferty złożonej przez wykonawcęAndrzejŚwięcki prowadzący działalnośćgospodarcząpod nazwą„ŚWIĘCKI" AndrzejŚwięcki
Zamawiający stwierdził,że obie oferty zasadniczo różniąsięw zakresie opisu wyrobów
równoważnych. Zamawiający uznał,że wykonawca AndrzejŚwięcki prowadzący działalność
gospodarcząpod nazwą„ŚWIĘCKI" AndrzejŚwięcki przedstawił dokumenty pozwalające
na stwierdzenie,że zaoferowane przez niego urządzenie spełnia wszystkie wymagania
określone w stosunku do wyrobów równoważnych. Zdaniem Zamawiającego, na podstawie
samej tylko nazwy nie można wnioskowaćo wyposażeniu i poszczególnych parametrach
rozdzielnicy, nie można np. określićtypu i parametrów wyłącznika szybkiego, jaki miałby być
w niej zainstalowany. Zamawiający wyjaśnił,że wyłączniki UR26 produkcji Secheron
oferowane sąw różnych wykonaniach, z których częśćspełnia określone przez
Zamawiającego wymagania.

Z decyzjąZamawiającego nie zgodziło sięKonsorcjum Trakcja Polska wnosząc
w dniu 11 czerwca 2010 r. odwołanie, w którym zarzuciło Zamawiającemu naruszenie:
- art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez złamanie j zasady uregulowanej równego traktowania
wykonawców,
- art. 7 ust. 3 ustawy Pzp przez dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z rażącym
naruszeniem przepisów ustawy Pzp oraz postanowieńSpecyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia,
- art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez odrzucenie oferty Konsorcjum Trakcja Polska mimo
braku ku temu podstaw,
- art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty
wykonawcy AndrzejŚwięcki prowadzący działalnośćgospodarcząpod nazwą„ŚWIĘCKI"
AndrzejŚwięcki.
Konsorcjum Trakcja Polska wniosło o:
- merytoryczne rozpoznanie przez KrajowąIzbęOdwoławcząodwołania i jego
uwzględnienie,

- nakazanie przez KrajowąIzbęOdwoławcząunieważnienia czynności Zamawiającego
z dnia 12 maja 2010 r. polegającej na odrzuceniu oferty Konsorcjum Trakcja Polska
i wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe „Elster-PKP” Sp. z o.o.,
- nakazanie powtórzenia czynności badania i oceny ofert,
- uznanie,że oferta złożona przez Konsorcjum Trakcja Polska w Zadaniu 1 i 3 jest ofertą
najkorzystniejszą.

Sprawa o sygn. akt KIO/UZP 1175/10:

Protest wobec czynności Zamawiającego polegających wykluczeniu Konsorcjum
JM-Tronic w zakresie Zadania 1 i 3, błędnej ocenie oferty Konsorcjum JM-Tronic przez jej
odrzucenie oraz na wyborze jako najkorzystniejszej w zakresie Zadań1 i 3 oferty złożonej
przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Elster-PKP” Sp. z o.o. wniosło
w dniu 21 maja 2010 r. Konsorcjum JM-Tronic zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 7
ust. 1 i 3, art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 26 ust. 3, art. 87 ust. 2 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp.

Konsorcjum JM-Tronic nie zgodziło sięz twierdzeniem Zamawiającego,że nie złożenie przez wykonawcęwykazów robocizny, materiałów i sprzętu z cenami stanowi
wypełnienie przesłanki odrzucenia oferty określonej w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W opinii Konsorcjum JM-Tronic, Zamawiający nie wskazał celu, jakiemu wykazy te mają
służyć, nie określił teżkonsekwencji, które poniesie wykonawca w przypadku zaniechania
załączenia do oferty przedmiotowych wykazów. Zdaniem Konsorcjum JM-Tronic, podstawą
oceny treści oferty jest kosztorys ofertowy, a wykazy robocizny, materiałów i sprzętu, jako nie
mające walorów merytorycznej treści oferty, a tym samym zbędne w procedurze, nie mogą
byćtraktowane jako element treści oferty, o którym stanowi art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Odnosząc siędo zarzutu zamieszczenia w kosztorysie ofertowym dla części
architektoniczno - budowlanej, w pozycji 114 obsadzenia ościeżnic stalowych o powierzchni
otworu ponad 2,0m² wścianach z cegieł zamiast opisu pozycji „skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m² fabrycznie wykończone”
Konsorcjum JM-Tronic stwierdziło, iżprzedmiotowe uchybienie stanowi omyłkępodlegającą
poprawie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Konsorcjum JM-Tronic zwróciło
uwagę,że w wyjaśnieniach złożonych w dniu 27 kwietnia 2010 r. złożyło oświadczenie,że składając ofertęzdawało sobie sprawęw pełni z wymagańZamawiającego określonych

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz stanowiącej jej integralnączęść
dokumentacji, w kosztorysie ofertowym uwzględniło wszelkie wymagane prace i ich koszt.
Tym samym, jak zauważyło Konsorcjum JM-Tronic, zobowiązało sięono do wykonania
zamówienia
zgodnie
z
dokumentacją
projektową
i
wymogami
Zamawiającego.
W ww. wyjaśnieniach wykonawca wskazał również,że „Do wyliczenia kosztu prac przyjęte
zostały ujęte w dokumentacji założenia, zgodnie z pozycjązamawiającego, dlatego teżnie
wprowadzenie zmiany opisu pozycji kosztorysowej nie ma merytorycznego znaczenia dla
treści tej pozycji.” Konsorcjum JM-Tronic wyjaśniło,że z uwagi na fakt,że w kosztorysie
ofertowym umieszczone zostały pomyłkowo pozycje nie dotyczące przedmiotowego zakresu
robót, które nie miały wpływu na zakres prac (ich obmiar był równy zero), ani na cenęoferty
(wartośćpozycji była równa zero), nastąpiło przesunięcie w numerowaniu pozycji o jedną
pozycję, i tak poz. 115 kosztorysu ofertowego odpowiada poz. 114 przedmiaru i nastąpiła
w niej omyłka w podstawie wyceny i opisie robót. Konsorcjum JM-Tronic podkreśliło
jednocześnie,że ilośći cena zostały określone właściwie a prace zostanąwykonane zgodnie
z STWiOR oraz projektem.

Ponadto Konsorcjum JM-Tronic podniosło, z uwagi na brak podstaw do odrzucenia
oferty,że Zamawiający zobowiązany jest do wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
Konsorcjum JM-Tronic wniosło o:

- ponowne badanie i ocenęofert z uwzględnieniem dyspozycji art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
- unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w Zadaniach 1 i 3,
- unieważnienie czynności wykluczenia Konsorcjum JM-Tronic i odrzucenia oferty
ww. wykonawcy w zakresie Zadań1 i 3.

Zamawiający oddalił protest w dniu 1 czerwca 2010 r. stwierdzając,że brak wykazów
robocizny, materiałów i sprzętu z cenami uniemożliwi Zamawiającemu sprawdzenie czy
oferta obejmuje wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia oraz rozliczenie robót zamiennych, o których mowa w § 10 ust 10 projektu
umowy. W ocenie Zamawiający, przedmiotowe wykazy nie stanowiąformalnego
uzupełnienia oferty, gdyżzawierająinformacje merytoryczne. Zamawiający zwrócił uwagę,że złożenie ww. wykazów jest równieżistotne z uwagi na wymóg złożenia kosztorysu
uproszczonego, który nie zawiera cen materiałów, sprzętu i robocizny. Zestawienie stawek
robocizny, materiałów i sprzętu nie jest konieczne dla zobrazowania kalkulacji kosztorysowej,
lecz stanowićma podstawędo ustalenia wynagrodzenia za roboty zamienne.

W zakresie błędu w kosztorysie Zamawiający wskazał,że pozycja 115 kosztorysu
ofertowego złożonego przez Konsorcjum JM-Tronic odpowiada pozycji 113 przedmiaru robót
(zgodnośćpodstawy, opisu i jednostki). Korzystając z przesłanek z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp Zamawiający poprawił jedynie obmiar w ww. pozycji, o czym Konsorcjum JM-Tronic
zostało poinformowane i wyraziło zgodęna takąpoprawkę. Zamawiający stwierdził,że z uwagi na wyjaśnienia wykonawcy, rozbieżnośćw podstawie, rozbieżnośćw opisie nie
wynikającąz zastosowania ogólnego, katalogowego opisu oraz rozbieżnośćw ilości
Zamawiający nie znalazł podstaw do poprawienia treści oferty w tym zakresie.

W dniu 11 czerwca 2010 r. Konsorcjum JM-Tronic wniosło odwołanie zarzucając
Zamawiającemu naruszenie: art. 7 ust. 1 i 3, art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 26 ust. 3, art. 87 ust. 2
pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Konsorcjum JM-Tronic podtrzymało zarzuty w zakresie Zadania 1.
Konsorcjum
JM-Tronic
wniosło
o
uwzględnienie
odwołania
i
nakazanie
Zamawiającemu:
- dokonania ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem dyspozycji art. 26 ust. 3
ustawy Pzp,
- unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Zadania nr 1,
- unieważnienia czynności odrzucenia oferty Konsorcjum JM-Tronic i wykluczenia
wykonawcy z postępowania w zakresie Zadania 1.

Sprawa o sygn. akt KIO/UZP 1208/10:

W dniu 18 maja 2010 r. wykonawca Elektrobudowa S.A. wniósł protest wobec
czynności odrzucenia oferty Elektrobudowa S.A., wyboru jako najkorzystniejszej w Zadaniu 1
i 3 oferty Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Elester-PKP” Sp. z o.o.,
wyboru jako najkorzystniejszej w Zadaniu 2 i 4 oferty wykonawcy AndrzejŚwięcki
prowadzący działalnośćgospodarcząpod nazwą„ŚWIĘCKI” AndrzejŚwięcki. Wykonawca
Elektrobudowa S.A. zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
- art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Pzp przez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej w Zadaniach 1
i 3 oferty wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Elester-PKP”
Sp. z o.o., która w kryterium oceny ofert (100% cena) nie jest ofertąnajkorzystniejszą, oraz
przez zaniechanie wyboru oferty Elektrobudowa S.A. jako najkorzystniejszej,

- art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez dokonanie wyboru oferty
wykonawcy AndrzejŚwięcki prowadzący działalnośćgospodarcząpod nazwą„ŚWIĘCKI”
AndrzejŚwięcki jako najkorzystniejszej, zaniechanie odrzucenia oferty tego wykonawcy
i uznanie jej za ważnąw rozumieniu ustawy Pzp, mimoże oferta ta jest sprzeczna z treścią
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie rozwiązańrównoważnych, oraz
zaniechanie wyboru oferty Elektrobudowa S.A. jako najkorzystniejszej w Zadaniach 2 i 4,
- art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp przez odrzucenie oferty Elektrobudowa S.A.
w konsekwencji uznania,że oferta ta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

Wykonawca Elektrobudowa S.A. stwierdził,że wykaz robocizny, materiałów i sprzętu
jest dokumentem akcesoryjnym, o czymświadczy okoliczność,że ceny oferty
w poszczególnych zadaniach zostały wskazane w samym kosztorysie ofertowym
uproszczonym oraz w formularzu ofertowym przez podanie dla każdego zadania osobno
ceny netto, VAT i ceny brutto. Wykonawca Elektrobudowa S.A. podniósł równieżwątpliwość
co do skutecznościżądania przez Zamawiającego ww. wykazu, którąwywiódł z odpowiedzi
Zamawiającego na pytanie nr 16, gdzie Zamawiający przyznał,że „nie posiada przedmiarów
zawierających w pozycjach nakłady robocizny, materiałów i sprzętu”. Elektrobudowa S.A.
wskazała,że w wyjaśnieniach z dnia 26 kwietnia 2010 r. złożyła oświadczenie,że cena
oferty nie ulega zmianie, tj. cena wskazana za każde zadanie w formularzu ofertowym
i wynikająca z kosztorysu uproszczonego. Wobec powyższego, wykonawca Elektrobudowa
S.A. uznał,że sam brak w ofercie spornego wykazu nie stanowi o sprzeczności oferty
z treściąSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Odnosząc siędo oceny przez Zamawiającego oferty wykonawcy AndrzejŚwięcki
prowadzący działalnośćgospodarcząpod nazwą„ŚWIĘCKI” AndrzejŚwięcki w Zadaniu 2
i 4 wykonawca Elektrobudowa S.A. wskazał,że w oferowanej przez ww. wykonawcę
rozdzielnicy TrakCell rolęodłącznika szynowego pełni człon wysuwny wyłącznika oraz
zastosowano tu odłączniki obejściowe typu SWS produkcji Secheron, w których
przestawienie styków odbywa sięw sposób płynny, podczas gdy Zamawiający wymaga
odłączników szynowych i obejściowych z szybkim napędem elektrycznym o ruchu
skokowym. Powyższe, zdaniem wykonawcy Elektrobudowa S.A., wskazuje na niezgodność
oferty wykonawcy AndrzejŚwięcki prowadzący działalnośćgospodarcząpod nazwą
„ŚWIĘCKI” AndrzejŚwięcki z treściąSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w zakresie wymagańodnośnie równoważności urządzeń.
Wykonawca Elektrobudowa S.A. wniosła o:
- unieważnienie czynności odrzucenia oferty Elektrobudowa S.A.,

- unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w Zadaniach 1, 2, 3 i 4,
- powtórzenie czynności badania i oceny ofert, z uwzględnieniem oferty Elektrobudowa S.A.,
- odrzucenie oferty wykonawcy AndrzejŚwięcki prowadzący działalnośćgospodarcząpod
nazwą„ŚWIĘCKI” AndrzejŚwięcki i wybór oferty Elektrobudowa S.A. jako najkorzystniejszej
w Zadaniach 2 i 4,
- dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty Elektrobudowa S.A. w Zadaniach 1 i 3.

Zamawiający rozstrzygnął protest w dniu 1 czerwca 2010 r. przez jego oddalenie
stwierdzając,że brak wykazów robocizny, materiałów i sprzętu z cenami uniemożliwi
Zamawiającemu sprawdzenie czy oferta obejmuje wszystkie materiały i urządzenia
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz rozliczenie robót zamiennych, o których
mowa w § 10 ust 10 projektu umowy. W ocenie Zamawiający, złożenie ww. wykazów jest
równieżistotne z uwagi na wymóg złożenia kosztorysu uproszczonego, który nie zawiera cen
materiałów, sprzętu i robocizny. Zestawienie stawek robocizny, materiałów i sprzętu nie jest
konieczne dla zobrazowania kalkulacji kosztorysowej, lecz stanowićma podstawę
do ustalenia wynagrodzenia za roboty zamienne.

W zakresie zarzutu dotyczącego zgodności z treściąSpecyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oferty wykonawcy AndrzejŚwięcki prowadzący działalnośćgospodarcząpod
nazwą„ŚWIĘCKI” AndrzejŚwięcki Zamawiający wskazał,że zaoferowana rozdzielnica
wyposażona została w odłączniki obejściowe typu SWS produkcji Secheron o czasie
przestawiania styków poniżej 1 s, co spełnia wymaganie funkcjonalne ruchu skokowego,
natomiast funkcjęodłącznika szynowego spełnia mechanizm wysuwu wózka wyłącznika
o czasie przesuwu wynoszącym <3 s, co oznacza,że cechy funkcjonalne odłącznika
polegające na szybkości działania oraz widocznej przerwie izolacyjnej zostały zachowane.

Z decyzjąZamawiającego nie zgodził sięwykonawca Elektrobudowa S.A. wnosząc
w dniu 11 czerwca 2010 r. odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
- art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Pzp przez dokonanie wyboru jako oferty najkorzystniejszej
w Zadaniach 1 i 3 oferty wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„Elester-PKP” Sp. z o.o., która w kryterium oceny ofert nie jest najkorzystniejsza, a tym
samym zaniechanie wyboru oferty Elektrobudowa S.A. w Zadaniu 1 i 3 jako
najkorzystniejszej,
- art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez dokonanie wyboru
oferty wykonawcy AndrzejŚwięcki prowadzący działalnośćgospodarcząpod nazwą
„ŚWIĘCKI” AndrzejŚwięcki jako najkorzystniejszej, zaniechanie odrzucenia oferty tego
wykonawcy i uznanie jej za ważnąw rozumieniu ustawy Pzp, mimoże jest sprzeczna

z treściąSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a tym samym zaniechanie wyboru
oferty Elektrobudowa S.A. jako najkorzystniejszej w Zadaniach 2 i 4,
- art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w stosunku do Elektrobudowa S.A. przez odrzucenie oferty
ww. wykonawcy i uznanie,że oferta ta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Wykonawca Elektrobudowa S.A. wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
- unieważnienia czynności odrzucenia oferty Elektrobudowa S.A.,
- unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w Zadaniach 1, 2, 3 i 4,
- powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Elektrobudowa S.A.

Na rozprawie Strony podtrzymały dotychczas prezentowane stanowiska.

Izba dokonała następujących ustaleń:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 12 grudnia 2009 r. pod numerem 2009/S 240-343661.
W Rozdziale I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 4B ppkt 4.14
Zamawiający wymagał dołączenia do oferty uproszczonych kosztorysów ofertowych
z załączonymi wykazami robocizny, materiałów i sprzętu z cenami – sporządzonych zgodnie
z przedmiarami robót – odpowiednio dla zadań, które obejmuje oferta (modyfikacja
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 8 stycznia 2010 r., odpowiedź
na pytanie nr 16).
W Rozdziale II, pkt 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający
dopuścił ujęcie w ofercie i zastosowanie w realizacji zamówienia wyrobów równoważnych
do wskazanych w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót (ppkt 7.1). Jednocześnie Zamawiający zaznaczył,że warunkiem
oferowania wyrobów równoważnych jest spełnienie przez nie parametrów technicznych
i funkcjonalnych określonych w dokumentacji projektowej (ppkt 7.2), przy czym proponowane
wyroby równoważne należy wskazaćw formularzu oferty i dołączyćdo oferty opis
techniczno-funkcjonalny pozwalający stwierdzićspełnienie warunku równoważności (ppkt
7.3). Zamawiający zobowiązał równieżwykonawców, w przypadku oferowania wyrobów
równoważnych, do wykazania,że oferowane wyroby spełniająwymagania określone przez
Zamawiającego (ppkt 7.4). Dołączenia do oferty opisu techniczno-funkcjonalnego

oferowanych wyrobów równoważnych Zamawiający wymagał ponadto w pkt 4.15 Rozdziału I
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uwzględniając dokumentacjęz przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, w tym w szczególności postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami, treśćzłożonych ofert, jak równieżbiorąc pod uwagę
oświadczenia i stanowiska Stron i uczestnika postępowania złożone w trakcie rozprawy,
skład orzekający Izby zważył, co następuje.

W pierwszej kolejności skład orzekający Izby ustalił,że wobec wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy rozpoznawane przez
Izbęodwołanie, przed dniem 29 stycznia 2010 r., tj. przed dniem wejścia wżycie przepisów
ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówieńpublicznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778), do rozpoznawania niniejszej sprawy
odwoławczej majązastosowanie przepisy ustawy Pzp w brzmieniu dotychczasowym -
sprzed wejścia wżycie wskazanych przepisów.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła,że Odwołujący legitymująsięinteresem
prawnym w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Interes prawny Odwołujących
w uzyskaniu zamówienia, jako wykonawców, którzy zostali wykluczeniu z postępowania
bądźich oferty zostały odrzucone, mógłby doznaćuszczerbku w sytuacji potwierdzenia się
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
W ocenie Izby, nie znalazł potwierdzenia zarzut Konsorcjum Trakcja Polska
dotyczący braku podstaw do odrzucenia jego oferty jako niezgodnej z treściąSpecyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Na wstępie rozważańw zakresie przedmiotowego zarzutu
wskazaćnależy,że Konsorcjum Trakcja Polska nie kwestionuje w złożonym proteście
i odwołaniu oceny oferty dokonanej przez Zamawiającego w dniu 12 maja 2010 r. w pkt II
ppkt 5.1. i 5.2. co do poszczególnych wymagań. Zarzut Konsorcjum Trakcja Polska opiera
sięna założeniu,że Zamawiający nie określił kryteriów równoważności, z czego wykonawca
wywodzi,że sam wykonawca uprawniony był do oceny czy zaoferowane przez niego
produkty sąrównoważne pod względem technicznym i funkcjonalnym produktom opisanym
przez Zamawiającego. Izba nie przychyliła siędo twierdzeńKonsorcjum Trakcja Polska.
W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przewidział,że warunkiem oferowania wyrobów równoważnych będzie spełnienie przez nie parametrów
technicznych i funkcjonalnych określonych w dokumentacji projektowej (Rozdział I, pkt 7.2

Specyfikacji). Jednocześnie Zamawiający zamieścił w treści dokumentacji tabelę
zatytułowaną„Wymagania w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalnych wyrobów
(urządzenia, materiały)”, której kolumna czwarta nosi tytuł „Wymagania techniczne
i funkcjonalne, które musząspełniaćwyroby równoważne”. Ww. wymagania zostały
określone przez wskazanie parametrów minimalnych (np. prąd znamionowy pola
– co najmniej 630 A), maksymalnych (np. wymiary maksymalne pola: wysokość2200 mm),
bądźprzez wskazanie wymaganego wyposażenia. Wobec powyższego nie budzi
wątpliwości,że Zamawiający w sposób jednoznaczny określił parametry i funkcjonalności
wyrobów, które uzna za równoważne opisanym w dokumentacji projektowej. Jednocześnie
postawione wymogi, przez określenie minimalnych lub maksymalnych wymagań, pozwalają
wykonawcom na pewnądowolnośćco do wyboru oferowanych wyrobów. Dodatkowo
wskazaćnależy,że ustanowione wymagania nie zostały zakwestionowane przez
wykonawców w terminach na złożenieśrodków ochrony prawnej.
Za bezzasadny Izba uznała podniesiony przez Konsorcjum JM-Tronic i wykonawcę
Elektrobudowa S.A. zarzut braku podstaw do odrzucenia ofert w przypadku nie dołączenia
wykazów robocizny, materiałów i sprzętu. W przedmiotowej sprawie bezsporne między
stronami jest,że Zamawiającyżądał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
złożenia uproszczonego kosztorysu wraz z wykazami robocizny, materiałów i sprzętu. Spór
w niniejszej sprawie osadza sięwyłącznie na celu, jakiemu ww. wykazy miały służyćoraz
konsekwencjach nie dołączenia do oferty przedmiotowych dokumentów. W pierwszej
kolejności wskazaćnależy,że przedmiotowe wymaganie wprowadzone zostało przez
Zamawiającego do treści Specyfikacji w dniu 8 stycznia 2010 r. i nie zostało oprotestowane
przez wykonawców w stosownym terminie, zatem kwestionowanie jego zasadności
na obecny etapie postępowania uznaćnależy za spóźnione. Ponadto, obaj Odwołujący
tj. Konsorcjum JM-Tronic i wykonawca Elektrobudowa S.A. nie wskazali podstaw
uzasadniających twierdzenie,że wykazy robocizny, materiałów i sprzętu sąjedynie
dokumentem dodatkowym, formalnym orazże
wymaganie złożenia kosztorysu
uproszczonego wykluczażądanie ww. wykazów. Izba stwierdziła,że brak jest podstaw
prawnych, które zostałyby naruszone przez Zamawiającego przezżądanie wykazów wraz
z kosztorysem uproszczonym. Podstaw takich nie wskazali teżww. wykonawcy. Przeciwnie,
Zamawiający uprawniony jest do postawienia wymagańw zakresie wykazania przez
wykonawców przy nakładzie jakich materiałów, sprzętu czy norm robocizny zostanie
zrealizowane zamówienie. Powyższe znajduje swoje uzasadnienie tym bardziej,że charakter
wynagrodzenia został określony jako kosztorysowy, a wynagrodzenie wykonawcy rozliczane
będzie m.in. na podstawie faktur częściowych (§10 projektu umowy – Rozdział III
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Zasadnościżądania wykazów nie przeczy

treść§10 pkt. 10 zd. drugie projektu umowy, w którym przewidziano przyjęcieśrednich cen
z zeszytu Sekocenbud, bowiem dotyczy ono wyceny materiałów nie wycenionych
w kosztorysie. Jednocześnie zauważyćnależy,że sporne wykazy, z uwagi na fakt,że ich
treśćokreśla przedmiot zamówienia zaoferowany przez poszczególnych wykonawców,
stanowi treśćoferty, stąd ich brak powinien staćsiępodstawądo odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Wobec powyższego, Izba za zasadne uznała zaniechanie wezwania Konsorcjum
JM-Tronic do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu. Dyspozycja art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jednoznacznie daje Zamawiającemu
uprawnienie do zaniechania wezwania w sytuacji, gdy oferta wykonawcy, mimo złożenia
dokumentów, podlega odrzuceniu.
Jednocześnie, z uwagi na zasadnośćodrzucenia oferty wykonawcy Elektrobudowa
S.A., zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Pzp nie znajduje oparcia w przepisach prawa
– Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo spośród ofert ważnych.
W ocenie Izby, nie znajduje równieżuzasadnienia zarzut braku równoważności
rozdzielnicy zaoferowanej przez wykonawcęAndrzejŚwięcki prowadzący działalnośćpod
nazwą„ŚWIĘCKI” AndrzejŚwiecki z wymaganiami Zamawiającego podniesiony przez
wykonawcę
Elektrobudowa
S.A.
Zamawiający
wyjaśnił,że
zaoferowana
przez
ww. wykonawcęrozdzielnica wyposażona została w odłączniki obejściowe typu SWS
produkcji Secheron o czasie przestawiania styków poniżej 1 s, co spełnia wymaganie
funkcjonalne ruchu skokowego, natomiast funkcjęodłącznika szynowego spełnia mechanizm
wysuwu wózka wyłącznika o czasie przesuwu wynoszącym <3 s, co oznacza,że cechy funkcjonalne odłącznika polegające na szybkości działania oraz widocznej przerwie
izolacyjnej zostały zachowane. Wykonawca Elektrobudowa S.A., zobowiązany na podstawie
art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
nie przedstawił dowodów potwierdzających brak równoważności.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 191 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak
w pkt 1 wyroku.
O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy, na podstawie art. 191 ust. 6 i 7
ustawy Pzp.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńpublicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

.................................

Członkowie:

……………………….

………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie