eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2010 › Sygn. akt: KIO/UZP 306/10
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2010-04-06
rok: 2010
sygnatury akt.:

KIO/UZP 306/10

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Dagmara Gałczewska - Romek, Magdalena Grabarczyk Protokolant: Łukasz Listkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego
przez Inwestycje, Budownictwo, Handel Inwest-Complex Sp. z o. o., ul. Góry
Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice
od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Miasto
Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60/B503, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
protestu z dnia
27 stycznia 2010 r.

przy udziale xxx zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
odwołującego,
przy udziale konsorcjum wykonawców Grontmij Polska Sp. z o.o., 60-164 Poznań, ul.
Ziębicka 35
oraz Grontmij Nederiand B.V., 3732 HM De Bilt, De Holle Bilt 22, Holandia
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny
ofert

2. kosztami postępowania obciąża Miasto Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego
60/B503, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
i nakazuje:

1) zaliczyćna rzecz Urzędu ZamówieńPublicznych koszty w wysokości 4 444 zł 00 gr
(słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote zero groszy)
z kwoty
wpisu uiszczonego przez Inwestycje, Budownictwo, Handel Inwest-Complex Sp. z
o. o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice,


2) dokonaćwpłaty kwoty 4 444 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące czterysta
czterdzieści cztery złote zero groszy)
przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, Al.
Piłsudskiego
60/B503,
44-335
Jastrzębie-Zdrój

na
rzecz
Inwestycje,
Budownictwo, Handel Inwest-Complex Sp. z o. o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-
100 Gliwice
stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od
odwołania,

3) dokonaćwpłaty kwoty 00 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień
Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP,

4) dokonaćzwrotu kwoty 10.556 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy pięćset
pięćdziesiąt sześć złotych zero groszy
) z rachunku dochodów własnych Urzędu
ZamówieńPublicznych na rzecz Inwestycje, Budownictwo, Handel Inwest-
Complex Sp. z o. o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice.

U z a s a d n i e n i e


Miasto Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60/B503, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, zwany
dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie przepisów ustawy dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieńpublicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawąPzp”, wszczął w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji kierownika projektu w ramach inwestycji pn.:
Przebudowa dróg najazdowych wraz z podniesieniem o 5,50 m wadium (strona północna)
nad torami J.S.K. Sp. z o.o. w ciągu DW 933 ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdrój”. Ogłoszenie
o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z dnia 15 października 2009 r., nr 2009/S 199-286484.
Zamawiający pismem z dnia 13 stycznia 2010 r. (przedmiotowe pismo Odwołujący
otrzymał w dniu 18 stycznia 2010 r.) poinformował wykonawcęInwestycje, Budownictwo,
Handel Inwest-Complex Sp. z o. o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice., zwanego dalej

„Odwołującym” o wyborze jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez konsorcjum
wykonawców Grontmij Polska Sp. z o.o., 60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35 oraz Grontmij
Nederland B.V., 3732 HM De Bilt, De Holle Bilt 22, zwanej dalej „Konsorcjum Grontmij”.
Pismem z dnia 27 stycznia 2010 r. (wpływ do Zamawiającego faksem 27 stycznia
2010r., pisemnie 28 stycznia 2010r.) Odwołujący wniósł protest wobec czynności podjętych
przez Zamawiającego polegających na uznaniu oferty złożonej przez Konsorcjum Grontmij
za ofertęnajkorzystniejszą.
Tym samym Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7, art. 24 ust. 1 pkt
10 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
Jednocześnie Odwołujący wniósł o:
1. unieważnienie czynności podjętej przez Zamawiającego polegającej na wyborze jako
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum Grontmij;,
2. wykluczenie z udziału w postępowaniu Konsorcjum Grontmij i odrzucenie jego oferty,
3. powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
W uzasadnieniu protestu Odwołujący podniósł, iżKonsorcjum Grontmij:
1)
nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, określonego w ppkt 5.2.2. lit. a SIWZ w
zakresie wymaganego doświadczenia Kierownika Projektu, gdyżnie dysponuje osobą,
która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym tj.
kierownik budowy/ Inżynier Kontraktu/ Kierownik Projektu, przy czym co najmniej jeden
projekt w zakresie inżynierii komunikacyjnej zakończony protokołem odbioru
końcowego na wartośćrobót budowlanych, co najmniej 20 min PLN brutto,
2)
nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, określonego w ppkt 5.2.2. lit. c SIWZ w
zakresie wymaganego doświadczenia Inspektora Nadzoru Robót Drogowych, gdyżnie
dysponuje osobą, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe licząc
od daty uzyskania uprawnień, w nadzorowaniu/ kierowaniu robotami drogowymi na
drogach co najmniej klasy Z przy czym , przynajmniej jeden projekt miał wartośćrobót
brutto, co najmniej 2 min PLN i został pomyślnie zakończony i rozliczony, przy udziale
osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie,
3)
nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, określonego w ppkt 5.2.2. lit. h SIWZ w
zakresie wymaganego doświadczenia Inspektora ds. Rozliczeń, gdyżnie dysponuje
osobą, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w obmiarach i
wycenie robót budowlanych, oraz ich rozliczeniu a także co najmniej 2 lata
doświadczenia obejmującego stanowisko ds. rozliczeńw tym przy rozliczaniu co
najmniej jednego kontraktu drogowo-mostowego o wartości robót brutto 10 mln PLN.

Uzasadniając zarzut braku wymaganego doświadczenia przez osobęprzewidzianą
do pełnienia funkcji Kierownika Projektu wskazał, iżw ofercie Konsorcjum Grontmij do

wykonywania tej funkcji został przewidziany Pan Adam S i zakwestionował posiadane przez
niego doświadczenie wykazane przez Konsorcjum Grontmij w wierszu 3 wykazu. Podniósł, iż
Węzeł Wirek nie był wydzielonym elementem kontraktu autostradowego A4, gdyżwydzieloną
częściąkontraktu był odcinek Węzeł Sośnica - Węzeł Wirek. Wobec powyższego wywodził,
iżna wymienionym odcinku Pan Adam S nie pełnił funkcji Kierownika Budowy w rozumieniu
przepisów Prawa budowlanego. Wywodził także,że firma PRINś- 9, której pracownikiem był
Adam S na ww. odcinku realizowała roboty kanalizacyjne.

Uzasadniając zarzut braku wymaganego doświadczenia przez osobęprzewidzianą
do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Robót Drogowych wskazał, iżw ofercie konsorcjum
Grontmij do wykonywania tej funkcji został przewidziany Pan Zdzisław K i zakwestionował
jego doświadczenie wykazane w wierszu 1, 2, 3, 7 wykazu.

Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 1 wykazu podniósł, iżjest ono
niewystarczające, gdyżnie potwierdza pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego /
kierowania budowąw rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Wywodził,że wskazane w
pkt 1 wykazu złożonego w ofercie Konsorcjum Grontmij stanowisko Inżyniera Rezydenta
które sprawował Pan Z. Kogut nie jest tożsame z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 2 wykazu podniósł, iżjest ono
niewystarczające, gdyżkontrakt obejmował swoim zakresem dzielnice: Brzezinka,śerniki,
Łabędy, Sośnica, Ligota Zabrska, Czechowice , Stare Miasto, a parametry techniczne dróg w
ww. dzielnicach Gliwic oraz w centrum Gliwic -Stare Miasto odpowiadająklasie drogi L
[lokalne], D [dojazdowe] zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999, poz. 430).
Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 3 wykazu podniósł, iżjest ono
niewystarczające, gdyżpotwierdza jedynie pełnienie funkcji Kierownika Zespołu ze strony
Inwestora to jest ZDW w Katowicach, natomiast Pan Z. K nie pełnił w trakcie realziajci tej
inwestycji funkcji inspektora nadzoru robót drogowych ani kierownika budowy w rozumieniu
Prawa budowlanego. Podnosił,że funkcjęInżyniera Kontraktu w tym kompleksowy nadzór
inwestorski w trakcie realizacji ww. projektu pełniła spółka Inwest-Complex Sp. z o.o. w
Gliwicach.
Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 7 wykazu podniósł, iżjest ono
niewystarczające, gdyżnie potwierdza doświadczenia w nadzorowaniu/ kierowaniu robotami
drogowymi na drogach co najmniej klasy Z.

Uzasadniając zarzut braku wymaganego doświadczenia przez osobęprzewidzianą
do pełnienia funkcji Inspektora ds. Rozliczeńwskazał, iżw ofercie konsorcjum Grontmij do
wykonywania tej funkcji został przewidziany Pan Marek S i zakwestionował jego
doświadczenie wykazane w wierszu 1, 3, 4, 6.

Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 1 wykazu podniósł, iżumowa z
wykonawcąrobót - EUROVIA Polska na realizacjęww. projektu została podpisana 3.06.2009
roku, wobec czego wykazane przez Konsorcjum Grontmij doświadczenie Pana Marka S
potwierdza co najwyżej pełnienie funkcji specjalisty ds. rozliczeńw okresie 6 miesięcy, licząc
od daty podpisania umowy z wykonawcąrobót do terminu składania ofert w niniejszym
postępowaniu to jest 11.2009 r.

Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 3 wykazu, podniósł, iżPan Marek S
pełnił funkcjęInspektora ds. rozliczeńz ramienia Inwestora to jest Bytomskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bytomiu, a nie wykonawcy, co jego zdaniem
było niewystarczające z punktu widzenia warunku udziału w postępowaniu.

Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 4 wykazu, Odwołujący podniósł, iż
wymieniona w tym punkcie inwestycja nie weszła w fazęrealizacji robót. Podkreślał, ponadto
iżwykazane przez Konsorcjum Grontmij w tym punkcie doświadczenie Pana Marka S w ww.
zakresie potwierdza fakt praktyki zawodowej z ramienia Zamawiającego to jest Bytomskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bytomiu przygotowującego inwestycjędo
realizacji na etapie prac przedprojektowych i projektowych, natomiast nie potwierdza
doświadczenia zawodowego w obmiarach i wycenie robót budowlanych oraz ich rozliczaniu.

Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 6 wykazu, Odwołujący podniósł, iż
projekt Modernizacja oczyszczalniścieków Bytom - Radzionków oraz budowa kolektorów
tłocznych doprowadzającychścieki wraz pompownią" realizowany był zgodnie z wzorami
FIDIC „Warunki kontraktu dla realizacji „Projekt i budowa" i „pod klucz". Na zlecenie
beneficjentaśrodków Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bytomiu
funkcjęInżyniera Kontraktu pełniło Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji Sp. z o.o. w
Bytomiu. Podkreślał, iżzakres obowiązków Inżyniera Kontraktu obejmował również
weryfikacjęobmiarów, przedmiarów i kosztorysów, a także ich sporządzanie, sporządzanie
zestawieńkosztów i kontroli kosztów oraz przekazanie kompletu dokumentów
rozliczeniowych opracowanych zgodnie z wymaganiami Funduszu, beneficjentowiśrodków

Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Bytomiu. W imieniu beneficjenta
Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bytomiu funkcjęInżyniera
Kontraktu, a w tym specjalisty ds. rozliczeńpełniła spółka Rejonowe Przedsiębiorstwo
Inwestycji sp. z o.o. w Bytomiu, a zatem w trakcie realizacji tego kontraktu wymaganego
przez Zamawiającego doświadczenia nie mógł nabyćPan Marek S.
Odnosząc siędo drugiego projektu wskazanego w tym punkcie wykazu tj.
Rozbudowa oczyszczalniścieków BPK Sp. z o.o. w Bytomiu przy ul. Sikorskiego 5 - część
biologiczno – osadowa, zarzucałże na zlecenie Bytomskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Bytomiu nadzór inwestorski pełniło Rejonowe Przedsiębiorstwo
Inwestycji Sp. z o.o. w Bytomiu w zakresie obowiązków, którego było równieżrozliczenie
zadania. Wobec powyższego wywodził, iżrównieżw trakcie realizacji tego projektu Marek S
nie mógł pełnićfunkcji specjalisty ds. rozliczeń.

Zamawiający przekazał pozostałym wykonawcom biorącym udział w niniejszym
postępowaniu kopięprotestu i wezwał ich do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się
w wyniku wniesienia protestu. Wykonawcy otrzymali wezwanie w dniu 29 stycznia 2010r.
Pismem z dnia 01 lutego 2010r. doręczonym Zamawiającemu w tym samym dniu
Konsorcjum
Grontmij
przystąpił
do
postępowania
protestacyjnego
po
stronie
Zamawiającego, przekazując jednocześnie kopięprzystąpienia Odwołującemu.
Konsorcjum Grontmij w przystąpieniu wniosło o oddalenie protestu. Odnosząc siędo
zarzutu dot. doświadczenia zawodowego Pana Adama S Konsorcjum Grontmij podniosło, iż
zarzuty Odwołującego nie zasługująna uwzględnienie, bowiem Odwołujący na poparcie
swych twierdzeńnie przedstawiłżadnych dowodów.

Odnośnie zarzutu dot. doświadczenia zawodowego Pana Zdzisława K Konsorcjum
Grontmij ustosunkowało sięnastępująco:
Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 1 Konsorcjum Grontmij podniosło, iż
Zamawiający nie wymagał od osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Robót Drogowych posiadania doświadczenia tylko i wyłącznie na stanowisku inspektora
nadzoru w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego (pojęcie rozumiane wąsko).

Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 2 Konsorcjum Grontmij podniósł, iżprzy
realizacji kontraktu „Modernizacja gospodarkiściekowej w Gliwicach" Pan Z. Kogut
nadzorował minimum 13 dróg klasy „Z" oraz „G". Na tej podstawie wywodził, iżnie jest
oparte na prawdzie twierdzenie Odwołującego,że parametry techniczne dróg objętych

kontraktem odpowiadająjedynie klasie dróg „L" i „D" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r".

Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 3 wykazu Grontmij wyjaśniał,że w latach
02.2004 - 05.2005 Pan Z. Kogut nadzorował roboty drogowe na drogach co najmniej klasy
„Z" przy realizacji projektu „Rozwój Infrastruktury drogowej województwaŚląskiego -
Obwodnica Ustronia", realizowanego wg warunków kontraktowych FIDIC, pełniąc funkcję
Kierownika Zespołu z ramienia Inwestora. Podnosił iżprojekt został zakończony i rozliczony
zaśjego wartośćwynosiła ok. 11 mln PLN. Podkreślał,że Zamawiający w SIWZ nie
uzależniał nabycia doświadczenia w zakresie pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót
drogowych wyłącznie poprzez fakt pełnienia funkcji kierownika budowy lub inspektora
nadzoru w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 7 wykazu Konsorcjum Grontmij wywodziło,że w
okresie od 07.1992 do 04.1994 Pan Z. K pełnił funkcjęinspektora nadzoru inwestorskiego w
branży drogowej przy realizacji inwestycji:
-
Budowa dróg osiedlowych na osiedlu w Bytomiu - Miechowice,
-
Budowa ciągów pieszych wraz z odwodnieniem dla 6 ulic w mieście RudaŚląska
-
Budowa sygnalizacjiświetlnej w ciągu ul, Wolności w Zabrzu (droga klasy „G").
Podnosił, iżw rozpatrywanym okresie Pan Zdzisław K pełnił funkcji inspektora
nadzoru w branży drogowej przy realizacji dróg co najmniej klasy Z.

Ustosunkowując siędo zarzutu dot. doświadczenia zawodowego Pana Marka S Konsorcjum
Grontmij podniosło co następuje:

Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 1 wykazu Konsorcjum Grontmij wywodziło,że
Pan Marek S uczestniczył przy rozliczaniu tego zadania. Wyjaśniał,że rozpoczęcie realizacji
tego kontraktu i w związku z tym pracy na stanowisku specjalisty ds. rozliczeńnastąpiło w
grudniu 2008r. po podpisaniu kontraktu z Zamawiającym tj. MZDiM Bytom. Podkreślał,że
zakres obowiązków realizowanych przez Pana Marka S na w/w stanowisku obejmował m.in.:
współuczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy
kontraktu na roboty wraz z projektowaniem (zgodnie z procedurami kontraktów
realizowanych wg FIDICżółty), przygotowanie dokumentów rozliczeniowych dla wykonawcy
robót wraz z projektowaniem (zgodnie z procedurami kontraktów realizowanych wg FIDICżółty) oraz raportów dla Zamawiającego.

Odnośnie zarzutów dotyczących doświadczenia wykazanego w pkt 3, pkt 4 oraz pkt 6
wykazu
Konsorcjum Grontmij wywodził,że, Zamawiający nie wskazał w SIWZ,że
doświadczenie wymagane na stanowisku specjalisty ds. rozliczeńmoże byćuzyskiwane
jedynie po stronie wykonawcy, inżyniera kontraktu, bądźnadzoru inwestorskiego.

Zamawiający nie rozstrzygnął protestu w terminie tj. do dnia 08 lutego 2010r. (07 luty
2010r. -niedziela - dzieńustawowo wolny od pracy) co zgodnie z art. 183 ust. 3 ustawy Pzp
należy uznaćza jego oddalenie.

Odwołujący wniósł odwołanie do Prezesa Urzędu ZamówieńPublicznych w dniu 17
lutego 2010r. (data nadania w placówce pocztowej operatora publicznego). W tym samym
dniu kopięodwołania otrzymał Zamawiający.
W odwołaniu Odwołujący podtrzymał zarzuty iżądania zawarte w proteście,
domagając sięnadto zasądzenia na swojąrzecz kosztów postępowania, w tym kosztów
zastępstwa prawnego, zgodnie z rachunkami potwierdzającymi poniesione wydatki.
Pismem z dnia 24.03.2010r. doręczonym do Urzędu ZamówieńPublicznych faksem
w dniu 25.03.2010r. oraz pisemnie w dniu 26 marca 2010r. Konsorcjum Grontmij zgłosiło
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. W uzasadnieniu
wniosło o oddalenie odwołania i podtrzymało swe twierdzenia zawarte w przystąpieniu do
protestu.
Na rozprawie w dniu 31 marca 2010r. Odwołujący oświadczył, iżnie zgłasza wniosku
o zasądzenie kosztów postępowania.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności postanowienia SIWZ wraz z
załącznikami, ofertę konsorcjum Grontmij, jak również biorąc pod uwagę dokumenty
złożone przez Strony podczas rozprawy, a także oświadczenia i stanowiska Stron
złożone podczas rozprawy, skład orzekający Izby ustalił co następuje:


Zgodnie z pkt 5.2 SIWZ wykonawcy przystępujący do udziału w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji kierownika projektu
w ramach inwestycji pn.: Przebudowa dróg najazdowych wraz z podniesieniem o 5,50 m
wadium (strona północna) nad torami J.S.K. Sp. z o.o. w ciągu DW 933 ul. Pszczyńska w
Jastrzębiu Zdrój” zobowiązani byli wykazaćm.in. iżdysponująlub będądysponować
odpowiednio wykwalifikowanym personelem, któremu zostanie powierzone wykonanie
niniejszego zamówienia na następujących stanowiskach:

1) Kierownik projektu, m.in. posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie na
stanowisku kierowniczym tj. kierownik budowy/Inżynier kontraktu/Kierownik Projektu,
przy czym co najmniej jeden projekt w zakresie inżynierii komunikacyjnej zakończony
protokołem odbioru końcowego na wartośćrobót budowlanych, co najmniej 20 mln
PLN brutto (pkt 5.2.2. lit. a SIWZ),
2) Inspektor Nadzoru Robót Drogowych, m.in. posiadający co najmniej 5 letnie
doświadczenie
zawodowe
licząc
od
daty
uzyskania
uprawnień,
w
nadzorowaniu/kierowaniu robotami drogowymi na drogach co najmniej klasy Z przy
czym, przynajmniej jeden projekt miał wartośćrobót brutto, co najmniej 2 mln PLN i
został pomyślnie zakończony i rozliczony, przy udziale osoby wykazującej
doświadczenie w tym punkcie (pkt 5.2.2. lit. c SIWZ),
3) Inspektor ds. Rozliczeń, m.in. posiadający –
- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w obmiarach i wycenie robót
budowlanych, oraz ich rozliczeniu,
- co najmniej 2 lata doświadczenia obejmujące stanowisko ds. rozliczeń w tym przy
rozliczaniu co najmniej jednego kontraktu drogowo-mostowego o wartości robót
brutto 10 mln PLN
(pkt 5.2.2. lit. h SIWZ)
Zgodnie z pkt 6.1.10. SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków wykonawcy
zobowiązani byli złożyćwykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował oferent i
które będąuczestniczyćw wykonywaniu zamówienia wg. załącznika nr 4 „potencjał kadrowy”
oraz załącznika nr 4a tj. „Informacja o doświadczeniu i kwalifikacjach personelu”. Wykaz
musiał zawieraćdane potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt 5.2.2.

Konsorcjum Grontmij, na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt
5.2.2. lit. a SIWZ złożyło w ofercie wykaz (s. 64-65 oferty). W wykazie tym konsorcjum
Grontmij zaproponowało do pełnienia funkcji Kierownika Projektu Pana Adama S i wykazało
posiadanie przez niego m.in. następującego doświadczenia:
W Wierszu 3: realizacja inwestycji:
Budowa Autostrady A4 Gliwice – Katowice, odcinek węzeł Wirek, wartość robót
budowlanych 20 mln PLN brutto, w okresie 06.2002r.- 08.2005r. na stanowisku Kierownik
budowy w firmie PRInż – 9 sp. z o.o.


Firma PrInż-9, której pracownikiem był Pan Adam S na ww. projekcie realizowała
roboty w zakresie inżynierii komunikacyjnej o wartości powyżej 20mln PLN. Pan Adam S
pełnił w trakcie realizacji ww. kontraktu funkcjękierownika robót sanitarnych, posiadając w
tym okresie uprawnienia budowane w zakresie robót sanitarnych, natomiast uprawnienia
budowlane w specjalności drogowej uzyskał w 2006r.

Konsorcjum Grontmij, na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt
5.2.2. lit. c SIWZ złożyło w ofercie oraz w złożonym tytułem uzupełnienia dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykaz (s. 70-71 oferty). W
wykazie tym konsorcjum Grontmij zaproponowało do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Robót Drogowych Pana Zdzisława K i wykazało posiadanie przez niego m.in. następującego
doświadczenia:

W wierszu 1:Nadzór przy realizacji kontraktu Budowa Bytomskiego Odcinka Obwodnicy
Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III, w okresie od 12.2008r. do chwili obecnej, na
stanowisku Inżyniera Rezydenta w firmie Grontmij Polska sp. z o.o.


Pan Zdzisław K pełni na ww. zadaniu funkcjęInżyniera Rezydenta, natomiast nie pełni na
ww. zadaniu funkcji inspektora nadzoru ani kierownika w zakresie robót drogowych w
rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

W wierszu 2: Nadzór przy realizacji kontraktu „Modernizacja gospodarki ściekowej w
Gliwicach”. Wartość robót kontraktowych instalacyjno-drogowych wynosi 56 mln, w okresie
od 07.2005r. do 12.2008r. Na stanowisku inspektora nadzoru w branży drogowej w firmie
Safege S.A.


W ramach ww. kontraktu Pan Zdzisław K nadzorował jako inspektor nadzoru w branży
drogowej remont drogi krajowej (ul. Tarnogórska) oraz dróg powiatowych (Łabędzka,
Kozielska, Kujawska, Sikorskiego, Odrowążów, Reymonta, pocztowa, Dolna,Św. Jacka,
Bydgoska, Myśliwska, Strzelnicza, Olszewskiego, Łowicka,śernicka) zaliczanych do dróg
klasy Z i wyższej. Wartośćrobót w tym kontrakcie przekroczyła 2mln PLN.

W wierszu 3: nadzór nad projektem Rozwój infrastruktury drogowej województwa śląskiego –
Obwodnica Ustronia, w okresie od 02.2004 do 05.2005, na stanowisku Kierownika Zespołu
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach.


FunkcjęInżyniera Kontraktu na ww. projekcie pełnił Odwołujący. Pan Zdzisław K pełnił w
trakcie realizacji tego zadania funkcjęKierownika Zespołu ze strony Inwestora tj. Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Katowicach, natomiast nie pełnił funkcji inspektora nadzoru ani
kierownika w zakresie robót drogowych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

W wierszu 7: pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej (budowa drog
osiedlowych na osiedlu w Bytomiu – Miechowice, Budowa ciągów pieszych wraz z
odwodnieniem dla 6 ulic w mieście Ruda Śląska, budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy
Wolności w Zabrzu w okresie 1 miesiąca, na stanowisku Inspektor Nadzoru w branży
drogowej w Zakładzie Budownictwa Lądowego.


Ulica Wolności w Zabrzu jest drogąpowiatową, a więc drogąklasy Z.

W wierszu 8 wykazu złożonego tytułem uzupełnienia dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu (zawartego w piśmie Konsorcjum Grontmij z
dnia 11.01.2010r.): remont dróg po awariach wodociągowych i gazowych na terenie miasta
Bytomia, remont ul. Powstańców Warszawskich, remont ulicy Ogrodowej w Bytomiu w
okresie 4 miesięcy: na stanowisku kierownika robót budowlanych w Zakładzie Budownictwa
Bytom.


Ulica Powstańców Warszawskich w Bytomiu jest drogąklasy Z.

Konsorcjum Grontmij, na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt
5.2.2. lit. h SIWZ złożyło w ofercie wykaz (s. 92-94 oferty). W wykazie tym konsorcjum
Grontmij zaproponowało do pełnienia funkcji Inspektora ds. RozliczeńPana Marka S i
wykazało posiadanie przez niego m.in. następującego doświadczenia:
W wierszu 1:
Realizacja i rozliczanie projektu Budowa Bytomskiego Odcinka Obwodnicy Północnej
Aglomeracji (…). Inwestycja drogowo-mostowa, wartość brutto 80mln PLN, w okresie
12.2008 do chwili obecnej, na stanowisku specjalista ds. rozliczeń w Grontmij Polska sp. z
o.o.


Pan Marek S w okresie od grudnia 2008r. po podpisaniu kontraktu z MZDiM Bytom
brał udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy wraz z
projektowaniem, w tym m.in. kosztorysów.
Umowa z wykonawcąrobot budowlanych została podpisana w czerwcu 2009r.

W wierszu 3: realizacja i rozliczanie projektu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na
terenie Gminy Bytom (…), wartość robót ok. 250mln PLN, w okresie od 10.2006 do 05.2008
na stanowisku specjalista ds. rozliczeń w BPK sp. z o.o.


Na podstawie umowy zawartej z Inwestorem, funkcjęInżyniera Kontraktu w trakcie
realizacji tego projektu pełnił Przystępujący. Przedmiotem tej umowy było m.in. wykonanie
obmiarów robót i potwierdzanie ilości monitorowanie i kontrola kontraktu pod względem
technicznym i finansowym, a także weryfikacja ostatecznego rozliczenia wykonawcy
Pan Marek S brał udział w realizacji ww. zadania jako inspektor jednostki realizującej
projekt ze strony Zamawiającego i współpracującej z Inżynierem Kontraktu.

W wierszu 4: prowadzenie realizacji inwestycji pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Bytomiu,,, wartość robót ok. 10 mln PLN netto, w okresie od
04.2005 do 12.2006, na stanowisku specjalista ds. rozliczeń w BPK sp. z o.o.


Ww. inwestycja nie weszła w fazęwykonawstwa, gdyżnie został wyłoniony generalny
wykonawca robót budowlanych.
Pan Marek S jako Inspektor ds. przygotowania i realizacji zadańz ramienia BPK sp. z
o.o. dokonywał wyceny na etapie prac projektowych i przedprojektowych oraz dokonywał
obmiarów w trakcie realizacji robot w części zadania wykonywanej przez Inwestora siłami
własnymi.

W wierszu 6: realizacja i rozliczenie projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
Centralna w Bytomiu” oraz Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bytomiu przy ul. Sikorskiego
5”

FunkcjęInżyniera Kontraktu w trakcie realizacji ww. projektów pełniła Rejonowe
Przedsiębiorstwo Inwestycji sp. z o.o., do której zadańnależało m.in. wycena robót, kontrola
obmiarów robót oraz rozliczenie robót i rozliczenie zadania.
Pan Marek S jako Inspektor ds. przygotowania i realizacji zadańz ramienia
Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. dokonywał wyceny na etapie prac
projektowych i przedprojektowych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Izba zważyła, co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Izba nie znalazła podstaw do odrzucenia odwołania w związku z tym, iżnie została
wypełnionażadna z przesłanek negatywnych, uniemożliwiających merytoryczne rozpoznanie
odwołania, wynikających z art. 187 ust. 4 ustawy Pzp.

Odwołujący jako podmiot, którego oferta w przypadku odrzucenia oferty Konsorcjum
Grontmij mogłaby zostaćwybrana jako najkorzystniejsza, legitymuje sięinteresem prawnym
o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, uprawniającym go do wniesienia odwołania.

Przedmiotem sporu pomiędzy stronami postępowania odwoławczego jest ocena
spełnienia przez Konsorcjum Grontmij warunków udziału w postępowaniu, określonych w
ppkt 5.2.2. lit. a, pkt 5.2.2. lit. c oraz 5.2.2. lit. h SIWZ w zakresie doświadczenia
wymaganego przez Zamawiającego od osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Kierownika
Projektu, Inspektora Nadzoru Robót Drogowych oraz Inspektora ds. Rozliczeń.

Zarzut dotyczący nie wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu
dotyczącym wymaganego doświadczenia Kierownika projektu


Zarzut dotyczący nie wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu
dotyczącym wymaganego doświadczenia Kierownika projektu zasługuje na uwzględnienie.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego Izba uznała, iżjest on
wystarczający do zaprzeczenia doświadczenia posiadanego przez Pana Adama S. W
pierwszej kolejności Izba uznała,że treśćwarunku dotyczącego wymaganego
doświadczenia od osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Kierownika projektu nie
dopuszczała możliwości wykazania sięzakresem prac wykonywanych przez Pana Adama S
na zadaniu wymienionym w wierszu 3 wykazu, tj. kierownika w zakresie robot sanitarnych.
Okolicznośćiżpan Adam S pełnił w trakcie realizacji ww. kontraktu funkcjękierownika robót
sanitarnych została wykazana przez Odwołującego na rozprawie pismem Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z 24.03.2010r., które Izba uznała za wiarygodne.
Okolicznośćtępotwierdza równieżfakt,że Pan Adam S w rozpatrywanym okresie nie
posiadał uprawnieńbudowlanych do kierowania robotami drogowymi, gdyżuzyskał je
dopiero w 2006r., którąto okolicznośćpodniósł na rozprawie Odwołujący, a przyznało
Konsorcjum Grontmij. W ocenie Izby, Zamawiający wymagał posiadania doświadczenia nie
na jakimkolwiek stanowisku kierowniczym, a na stanowisku kierownika budowy/ Inżyniera
Kontraktu/ Kierownika Projektu. Za takim rozumieniem warunku przemawia to, iżczynności
kierownika robót sanitarnych nie wypełniająobowiązków Kierownika projektu określonych
przez Zamawiającego w SIWZ. W ocenie Izby złożonośći stopieńskomplikowania kontraktu
jakim była budowa węzła autostradowego przemawia za tym, iżw omawianym przypadku nie
zachodziła okoliczność, o której mowa w art. 42 ust. 4 Prawa budowlanego, zgodnie z
którym „Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik


budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej
specjalności
”. Wświetle powyższego Izba uznała,że w trakcie realizacji rozpatrywanego
kontraktu Pan Adam S nie pełnił funkcji kierownika budowy, co wykazywało w ofercie
Konsorcjum Grontmij, a więc nie wykonywał czynności określonych przez Zamawiającego w
opisie warunku w pkt 5.2.2. lit. a SIWZ, tj. kierownika budowy/ Inżyniera Kontraktu/
Kierownika Projektu.

Zarzut dotyczący nie wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu
dotyczącym wymaganego doświadczenia Inspektora Nadzoru Robót Drogowych


Zarzut dotyczący nie wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu
dotyczącym wymaganego doświadczenia Inspektora Nadzoru Robót Drogowych nie
zasługuje na uwzględnienie.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego – Izba uznała, iżjest on
wystarczający do zaprzeczenia posiadanego przez Pana Zdzisława K doświadczenia
wymienionego przez Konsorcjum Grontmij w pkt 1 i 3 wykazu, natomiast nie jest on
wystarczający do zaprzeczenia doświadczenia wskazanego w pkt 2 i 7 wykazu.

W pierwszej kolejności Izba uznała, ze treśćwarunku dotyczącego wymaganego
doświadczenia osoby proponowanej na stanowisko Inspektora Nadzoru Robót Drogowych
nie dopuszczała możliwości wykazania sięzakresem prac wykonywanych przez Pana
Zdzisława K w zadaniu wymienionym w wierszu 1 oraz w wierszu 3 wykazu, tj. odpowiednio
stanowisku Inżyniera Rezydenta oraz Kierownika Zespołu ze strony Inwestora. W ocenie
Izby, Zamawiający wymagał bowiem posiadania doświadczenia nie na jakimkolwiek
stanowisku związanym z nadzorowaniem/kierowaniem robotami drogowymi, lecz na
stanowisku inspektora nadzoru / kierownika robót w branży drogowej w rozumieniu
przepisów Prawa budowlanego, a takich stanowisk w trakcie realizacji ww. projektów Pan Z.
K nie sprawował. Za takim rozumieniem opisanego przez Zamawiającego warunku
przemawia po pierwsze wykładnia oparta na analizie całości jego treści. Zamawiający w pkt
5.2.2. lit. c SIWZ wymagał posiadania przez osobęproponowanąna stanowisko Inspektora
Nadzoru Robót Drogowych uprawnieńbudowlanych do kierowania robotami w specjalności
drogowej w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, natomiast precyzując warunek
dotyczący doświadczenia wskazał, iżwymaga posiadania co najmniej 5 letniego
doświadczenia,
licząc
od
daty
uzyskania
tych
uprawnień,
tj.
uprawnień
w
nadzorowaniu/kierowaniu robotami w specjalności drogowej. Zamawiający na etapie
postępowania nie wyjaśnił opisanego warunku który pozwoliłby przyjąć, iżchodziło mu

jedynie
o
doświadczenie
w
faktycznym
wykonywaniu
czynności
w
zakresie
kierowania/nadzorowania
robót
drogowych.
Zdaniem
Izby
postawionego
przez
Zamawiającego w pkt 5.2.2. lit. c wymogu doświadczenia nie można rozpatrywaćw
oderwaniu od postawionego wymogu posiadania uprawnieńdo kierowania robotami w
specjalności drogowej w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego. Za przyjętym przez
Izbęrozumieniem warunku przemawia także to, iżczynności wykonywane przez Inżyniera
Rezydenta oraz Kierownika Zespołu ze strony Inwestora nie wypełniająw całości
obowiązków Inspektora Nadzoru Robót Drogowych określonych przez Zamawiającego w
SIWZ.

Odnośnie doświadczenia nabytego przez Pana Z. K w związku z realizacjąinwestycji
wymienionej w pkt 2 wykazu Odwołujący nie przedstawiłżadnego dowodu na poparcie swej
tezy, iżw ramach tego projektu Pan Z. K nadzorował remont dróg odpowiadających jedynie
klasie drogi L (lokalne) i D (dojazdowe) w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaćdrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430), pomimo, iżzgodnie z
art. 6 KC to na Odwołującym spoczywał ciężar udowodnienia takiego faktu. Dowód
przeciwny przeprowadziło natomiast Konsorcjum Grontmij, które wykazało iżPan Zdzisław K
nadzorował jako inspektor nadzoru w branży drogowej remont drogi krajowej (ul.
Tarnogórska) oraz remont dróg powiatowych (ulice: Łabędzka, Kozielska, Kujawska,
Sikorskiego, Odrowążów, Reymonta, pocztowa, Dolna,Św. Jacka, Bydgoska, Myśliwska,
Strzelnicza, Olszewskiego, Łowicka,śernicka) zaliczane do dróg klasy Z i wyższej,
przedkładając na tęokolicznośćpismo firmy Safege S.A. Oddział w Polsce z dn. 05 marca
2010r., które Izba uznała za wiarygodne.

Odnośnie doświadczenia związanego z inwestycjąwymienionąw pkt 7 wykazu
Odwołujący nie przedstawiłżadnego dowodu na poparcie swej tezy, iżwbrew twierdzeniem
Konsorcjum Grontmij ulica Wolności w Zabrzu nie jest drogąpowiatową, a więc drogąklasy
Z, pomimo, iżzgodnie z art. 6 KC to na Odwołującym spoczywał ciężar udowodnienia
takiego faktu.

Biorąc pod uwagędoświadczenie wykazane przez Konsorcjum Grontmij w pkt 2 i 7
wykazu, a także fakt, iżOdwołujący nie kwestionował doświadczenia wykazanego w pkt 4, 5,
6 i 8 wykazu należało stwierdzić, iżKonsorcjum Grontmij wykazało spełnienie warunku
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.2. lit. c SIWZ.

Zarzut dotyczący nie wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu
dotyczącym doświadczenia Inspektora ds. Rozliczeń


Zarzut dotyczący nie wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego wymaganego doświadczenia Inspektora ds. Rozliczeńzasługuje na
uwzględnienie.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego – Izba uznała, iżjest on
wystarczający do zaprzeczenia doświadczenia posiadanego przez Pana Marka S
wskazanego przez Konsorcjum Grontmij w wierszu 1, 3 i 6, natomiast nie jest on
wystarczający do zaprzeczenia doświadczenia wskazanego w pkt 4 wykazu. W pierwszej
kolejności Izba uznała, ze treśćwarunku dotyczącego wymaganego doświadczenia osoby na
stanowisko Inspektora ds. rozliczeńnie dopuszczała możliwości wykazania sięzakresem
prac wykonywanych przez Pana Marka S na zadaniach wymienionych w wierszu 1, 3 i 6
wykazu. Zamawiający w pkt 5.2.2. lit. h SIWZ wymagał m.in. posiadania doświadczenia w
obmiarach i wycenie robót budowlanych i ich rozliczeniu. W ocenie Izby opis warunku
jednoznacznie przesądza, iżdo wykazania spełnienia tego warunku w zakresie
doświadczenia w „obmiarach” konieczne było udowodnienie wykonywania czynności
polegających na obliczaniu ilości robót na podstawie pomiarów z natury po ich wykonaniu
przez wykonawcę.
Pojęcie „obmiar robót” (obliczenie ilości robót na podstawie pomiarów z natury)
rozumiane jest bowiem jako opracowanie sporządzane po wykonaniu robót przez ich
wykonawcęna podstawie książki obmiarów, niezbędne do wykonania kosztorysu
powykonawczego lub zamiennego. Dokument ten różni sięod przedmiaru robót, czyli
zestawienia przewidywanych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis robót, wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót, z wyliczeniem i zestawieniem ilości robót w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, sporządzonym przed wykonaniem robót (por. pkt 2.17. Polskie standardy
kosztorysowania robót budowlanych, Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, 2005r.).
W ocenie Izby prace wykonywane przez Pana Marka S w trakcie realizacji zadań
wymienionych w wierszu 1, 3 i 6 wykazu uzasadniająco najwyżej uzyskanie przez niego
doświadczenia w zakresie sporządzania przedmiarów robót.
Odnośnie doświadczenia związanego z inwestycjąwymienionąw pkt 1 wykazu,
podnieśćnależy, iżPan Marek S w okresie od grudnia 2008r. współuczestniczył w
przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy kontraktu na roboty wraz z
projektowaniem oraz rozliczaniu prac na etapie projektowania, pracując na stanowisku

specjalisty ds. rozliczeńw Grontmij Polska sp. z o.o., którąłączył kontrakt z Inwestorem.
Umowa łącząca Inwestora z wykonawcąrobót budowlanych w tym kontrakcie została
podpisana dopiero w czerwcu 2009r., oraz do dnia otwarcia ofert nie weszła jeszcze w fazę
realizacji (wykonawstwa). Okoliczności tej podniesionej przez Odwołującego Konsorcjum
Grontmij nie zaprzeczyło w trakcie rozprawy. Wobec powyższego Izba uznała, iżna ww.
stanowisku pan Marek S nie mógł zdobyćdoświadczenia związanego z obmiarowaniem.
Odnośnie doświadczenia związanego z inwestycjąwymienionąw pkt 3 wykazu,
podnieśćnależy, iżw ocenie Izby Pan Marek S jako inspektor jednostki realizującej projekt
ze strony inwestora- tj. Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. równieżnie
nabył wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia związanego z obmiarowaniem.
Jak bowiem podniósł Odwołujący, a przyznało w trakcie rozprawy Konsorcjum Grontmij
Inżynierem kontraktu w tym zadaniu było konsorcjum firm którego liderem był Grontmij
Polska sp. z o.o., do którego zadańnależało m.in. wykonywanie obmiarów robót i
potwierdzanie ilości oraz określenie wartości wykonywanych robót a także rozliczanie
zadania.

Odnośnie doświadczenia związanego z inwestycjąwymienionąw pkt 4 wykazu
podnieśćnależy, iżw ocenie Izby Pan Marek S uczestnicząc w realizacji tego zadania na
stanowisku specjalisty ds. rozliczeńw Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o.
nabył wymagane przez Zamawiającego doświadczenie. W ocenie Izby Konsorcjum Grontmij
wykazało w sposób wystarczający, iżpomimoże w ww. zadaniu nie został wyłoniony
generalny wykonawca robót, to jednak Pan Marek S w trakcie realizacji tego zadania
wykonywał czynności związane z obmiarowaniem w części robót wykonywanych przez
Inwestora Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. siłami własnymi.
Okolicznośćta zdaniem Izby została w wystarczający sposób potwierdzona w złożonym
przez Konsprcjum Grontmij na rozprawie piśmie Bytomskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2010r. oraz dołączonym do niegoświadectwie pracy
i zakresie obowiązków pana Marka S, natomiast odwołujący nie przeprowadził dowodu
przeciwnego, mimo iżto na nim zgodnie z art. 6 KC ciążył ciężar dowodu.

Odnośnie doświadczenia związanego z inwestycjami wymienionymi w pkt 6 wykazu,
podnieśćnależy, iżPan Marek S jako specjalista ds. rozliczeńw Bytomskim
Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. w ocenie Izby nie nabył wymaganego przez
Zamawiającego doświadczenia związanego z obmiarowaniem. Jak bowiem podniósł
Odwołujący, Inżynierem kontraktu w obydwu zadaniach wymienionych w tym wierszu
wykazu było Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji sp. z o.o., do którego zadańnależało
m.in. uczestniczenie i kontrola obmiarów robót, rozliczenie robót i rozliczenie zadania.

Okolicznośćta zdaniem Izby została w wystarczający sposób potwierdzona w złożonym
przez Odwołującego na rozprawie piśmie Rejonowego Przedsiębiorstwa Inwestycji sp. z o.o.
w Bytomiu z dnia 29 marca 2010r., które Izba uznała za wiarygodne.

Podnoszona na rozprawie przez Konsorcjum Grontmij okoliczność, iżdoświadczenie
Pana Marka S w zakresie rozliczania robót było przedmiotem rozpoznania przez Izbęw
wyroku z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie o sygn. akt KIO/UZP 1907/09 i uznała ona je za
wystarczające nie mogła zostaćuwzględniona przez skład orzekający Izby w niniejszej
sprawie wobec odmiennej treści warunku udziału w postępowaniu sformułowanego przez
Zamawiającego w tamtej sprawie.

Biorąc po uwagędoświadczenie Pana Marla S wykazane przez Konsorcjum Grontmij
w pkt 4 wykazu, a także fakt, iżOdwołujący nie kwestionował doświadczenia wykazanego w
pkt 2, 5 wykazu należało stwierdzić, iżKonsorcjum Grontmij nie wykazało spełnienia
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.2. lit. h SIWZ.

Wświetle powyższego uznaćnależy, iżzłożone przez Konsorcjum Grontmij
dokumenty nie potwierdzająspełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 5.2.2. lit. a SIWZ oraz pkt 5.2.2. lit. h SIWZ.

Izba uznała,że wykazane naruszenie przepisów art. art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 10
w zw. w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp miało wpływ na wynik przedmiotowego
postępowania.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 191 ust. 1 i ust. 2 ustawy
Pzp, orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku - na
podstawie art. 191 ust. 6 i 7 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886 ze zm.).

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.) na niniejszy wyrok – w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Urzędu ZamówieńPublicznych do Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie