eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2010 › Sygn. akt: KIO/UZP 237/10
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2010-03-30
rok: 2010
sygnatury akt.:

KIO/UZP 237/10

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Barbara Bettman, Katarzyna Brzeska Protokolant: Wioleta Paczkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego
przez Roberta Kozickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:
Zakład
Usług
Melioracyjnych,
zam.
ul.
Łużycka
65A/8,
74-100 Gryfino
od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych, Al. Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin
protestu z dnia
26 stycznia 2010 r.

przy udziale xxx zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
odwołującego,
przy udziale xxx zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego,

orzeka:

1. oddala odwołanie
2. kosztami postępowania obciąża Roberta Kozickiego prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą: Zakład Usług Melioracyjnych, zam. ul. Łużycka 65A/8,
74-100 Gryfino
i nakazuje:
1) zaliczyćna rzecz Urzędu ZamówieńPublicznych koszty w wysokości 4 444 zł 00 gr
(słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote zero groszy)
z kwoty

wpisu uiszczonego przez Roberta Kozickiego prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą: Zakład Usług Melioracyjnych, zam. ul. Łużycka 65A/8,
74-100 Gryfino,


2) dokonaćwpłaty kwoty 00 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz xxx stanowiącej
uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania,

3) dokonaćwpłaty kwoty 00 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień
Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP,

4) dokonaćzwrotu kwoty 10.556 zł 00 gr (słownie: dziesięćtysięcy pięćset pięćdziesiąt
sześćzłotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień
Publicznych
na
rzecz
Roberta
Kozickiego
prowadzącego
działalność
gospodarczą pod firmą: Zakład Usług Melioracyjnych, zam. ul. Łużycka
65A/8,74-100 Gryfino.

U z a s a d n i e n i e


Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i UrządzeńWodnych, Al. Jana Pawła II 42, 70-
415 Szczecin, zwany dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie przepisów ustawy dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z
późn. zm.), zwanej dalej „ustawąPzp”, wszczął w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Obsługę, eksploatację, naprawy
bieżące i konserwację116 sztuk melioracyjnych stacji pomp na terenie województwa
zachodniopomorskiego”. Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2009 r., nr 2009/S 223-320541.
Zamawiający pismem z dnia 18 stycznia 2010 r. (przedmiotowe pismo Odwołujący
otrzymał w dniu 24 stycznia 2010 r.) poinformował wykonawcęRoberta Kozickiego
prowadzącego działalnośćgospodarcząpod firmą: Zakład Usług Melioracyjnych, zam. ul.
Łużycka 65A/8,74-100 Gryfino, zwanego dalej „Odwołującym” o wyborze jako
najkorzystniejszej, w zakresie zadania nr 6, oferty wykonawcy Jacka Garbarta
prowadzącego działalnośćgospodarcząpod firmą: Gradient z siedzibąw Piasku 30, 74-520
Cedynia, zwanej dalej „Gradient” oraz o odrzuceniu oferty Odwołującego, na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zdaniem Zamawiającego Odwołujący w złożonej ofercie w

załączniku nr 3 , stanowiącym zestawienie oferowanych cen popełnił błąd w obliczeniu ceny
polegający na przyjęciu nieprawidłowej stawki podatku VAT.
Pismem z dnia 25 stycznia 2010 r. (wpływ do Zamawiającego 26 stycznia 2010r.)
Odwołujący wniósł protest wobec czynności podjętych przez Zamawiającego polegających
na:
1. odrzuceniu oferty Odwołującego,
2. uznaniu oferty złożonej przez Gradient za najkorzystniejszą,
Tym samym Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1, art. 89
ust. 1 pkt 6, art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.
Jednocześnie Odwołujący wniósł o:
1. uwzględnienie protestu
2. unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego,
3. powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego,
4. dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Odwołującego
W uzasadnieniu Odwołujący wskazał m.in., iżpkt XII ust. 1 SIWZ stanowił,że
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ceny ryczałtowej, a więc ceny określonej za cały
przedmiot zamówienia. Zamawiający przyjmie więc, że cena podana w ofercie jest podana
prawidłowo bez względu na sposób jej obliczenia
". Z zapisu tego wywodził,że Zamawiający
nie miał w ogóle prawa badaćprawidłowości skalkulowania elementów cenotwórczych
składających sięna podanącenębrutto, w tym także prawidłowości ustalenia stawki podatku
VAT.
Podnosił również,że Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
ani w jej załącznikach nie wskazał, jaka konkretnie stawka podatku VAT ma zastosowanie
przy pracach objętych przedmiotem zamówienia tj. nie sprecyzował czy jest to stawka 7 %,
22 % czy teżmoże jeszcze inna.
Powołując sięna orzecznictwo KIO wywodził,że zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) to na
wykonawcy ciąży obowiązek obliczenia i wpłacenia podatku w odpowiednim terminie.
Dlatego Zamawiający, który w specyfikacji nie przedstawił swoich wymogów dotyczących
stawek podatku powinien oprzećsięna wyliczeniach wykonawcy. W przypadku wystąpienia
ewentualnych błędów w zastosowaniu stawki VAT to na podatniku (Wykonawcy) będzie
ciążyćobowiązek właściwego uregulowania podatku oraz będzie odpowiadał za jego
niewłaściwe naliczenie i przekazanie przed organami skarbowymi.
Pismem z dnia 29 stycznia 2010 r. doręczonym Odwołującemu w dniu 2 lutego
2010roku Zamawiający uznał protest za bezzasadny i w swojej argumentacji za całkowicie
chybiony. Wywodził,że przytoczona przez Odwołującego argumentacja mogłaby mieć
zastosowanie tylko w przypadku braku jednoznacznych dyspozycji Zamawiającego co do

obliczenia ceny ofertowej w zakresie naliczenia podatku VAT. Podkreślał,że Zamawiający w
sposób jednoznaczny określił stawki podatku VAT poprzez określenie w każdym przypadku
nr PKWiU. Podnosił,że symbole PKWiU sprecyzował tj. w „Zakresie czynności
wyszczególnionych..." stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz w „Zestawieniu
oferowanych cen na poszczególne przepompownie" stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Jego zdaniem w SIWZ jednoznacznie określono,że podstawądo obliczenia ceny jest
załącznik nr 5 do SIWZ, orazże podał sposób obliczenia ceny w załączniku nr 3 do SIWZ.
Wypełniony przez Odwołującego załącznik nr 3 został złożony w ofercie jako jej załącznik.
Wywodził,że wobec takich zapisów SIWZ Wykonawcy byli zobowiązani do wyliczenia ceny
ofertowej wg wskazanych przez Zamawiającego załączników do SIWZ. Powołując sięna
orzecznictwo KIO podnosił także,że Odwołujący nie tylko,że nie udowodnił, ale nawet nie
uprawdopodobnił,że zastosowana przez niego stawka podatku VAT jest stawkąprawidłową,
w sytuacji gdy ciężar udowodnienia faktu, tj. prawidłowości zastosowania stawki VAT w
rozpatrywanym przypadku spoczywa na Odwołującym (art. 6 k.c.).

Pismem z dnia 08 lutego 2010 r. Odwołujący wniósł odwołanie (wpływ do
Zamawiającego w dniu 11 lutego 2010r., data nadania do UZP w placówce pocztowej
operatora publicznego w dniu 11 lutego 2010 r.; wpływ do Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych w dniu 12 lutego 2010 r.) podtrzymując zarzuty iżądania zawarte w proteście.
Dodatkowo podniósł,że jego zdaniem Wykonawcy nie mieli bezwzględnego obowiązku
przedłożenia załącznika nr 3 do SIWZ, stąd nawet jego brak lub ewentualne uchybienia w
jego wypełnieniu nie mógłby skutkowaćodrzuceniem oferty. Podniósł także,że podane
przez Zamawiającego w treści SIWZ kody PKWiU budząuzasadnione wątpliwości co do ich
zgodności z opisem przedmiotu zamówienia i numerami CPV. Z treści podanego przez
Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia i zakresu czynności wchodzących w zakres
obsługi i eksploatacji przepompowni melioracyjnych nie wynika, by działania te powinny być
kwalifikowane jako „obsługa rolniczych systemów irygacyjnych” (01.41.11-00.40 PKWiU), a
nie jako „roboty ogólnobudowlane związane z budowązapór, kanałów, kanałów irygacyjnych
i akweduktów" czyli (45.25.12 PKWiU).Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności postanowienia SIWZ wraz z
załącznikami, ofertę Odwołującego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i
stanowiska Stron złożone podczas rozprawy, skład orzekający Izby ustalił co
następuje:


Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia „obsługa, eksploatacja, naprawy
bieżące i konserwacja melioracyjnych stacji pomp” zastosował kody CPV „50511100-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych”; 50532100-4 Usługi w zakresie
napraw i konserwacji silników elektrycznych; 50532200-5 Usługi w zakresie napraw i
konserwacji transformatorów, 79993000-1 Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i
urządzeniami (s. 1 SIWZ). Zamawiający doprecyzował opis przedmiotu zamówienia w
załączniku nr 5 do SIWZ. W pkt I tego załącznika sprecyzowano czynności wchodzące w
zakres obsługi i eksploatacji przepompowni melioracyjnych kwalifikując je jako „obsługa
rolniczych systemów irygacyjnych” (01.41.11-00.40 PKWiU), natomiast w pkt II załącznika nr
5 Zamawiający opisał czynności wchodzące w zakres napraw bieżących i konserwacji
przepompowni melioracyjnych i zakwalifikował je jako „usługi naprawy i konserwacji pomp i
sprężarek” (29.12.92-00.00 PKWiU).
Jednocześnie w rozdziale X.8.1 SIWZ „Dokumenty i oświadczenia wymagane od
Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu” Zamawiający wskazał, iżoferta musi zawierać
wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). Zgodnie zaśz pkt VI ppkt 2 załącznika nr 1
wykonawcy winni byli załączyćdo oferty zestawienie oferowanych cen na obsługę ,
eksploatację naprawy bieżące i konserwację melioracyjnych stacji pomp objętych ofertą
tj.
załącznik nr 3 do SIWZ. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do oferty, cenęofertowąnależało
obliczyćpoprzez wpisanie w kolumnach 3, 4 i 5 odpowiednio miesięcznej wartości netto,
podatku VAT i wartości brutto dla czynności wymienionych w pkt I załącznika nr 5 (tj. obsługa
i eksploatacja przepompowni 01.41.11-00.40PKWiU) oraz w kolumnach 6, 7 i 8 -
odpowiednio miesięcznej wartości netto, podatku VAT i wartości brutto dla czynności
wymienionych w pkt II załącznika nr 5 (tj. naprawa i konserwacja przepompowni 29.12.92-
00.00 PKWiU), a następnie tak ustalone wartości brutto zsumowaći pomnożyćprzez 12 tj.
ilośćmiesięcyświadczenia usługi.
Nadto, w pkt XII.1. SIWZ „Opis sposobu obliczenia ceny” Zamawiający wskazał, iż
wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ceny ryczałtowej, a więc ceny określonej za cały
przedmiot zamówienia. Zamawiający przyjmie więc, że cena podana w ofercie jest podana
prawidłowo bez względu na sposób jej obliczenia
, zaśw pkt XII.2. SIWZ iżdoprecyzowano iż
cena określona przez wykonawcę w ofercie powinna zawierać należny podatek od towarów
i usług (cena brutto) z podaniem wyszczególnienia kwoty bez podatku VAT (netto) oraz
kwoty podatku VAT”
. Ponadto w § 10 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający przewidział, iż„wynagrodzenie wykonawcy ustalone w wyniku przetargu ma
charakter wynagrodzenia ryczałtowego i nie może podlegać żadnym zmianom, z wyjątkiem
podatku VAT”.


Zamawiający nie sprecyzował w SIWZ jakąstawkępodatku VAT do usług objętych
przedmiotem zamówienia winni zastosowaćwykonawcy ubiegający sięo udzielenie
zamówienia. Jak wyjaśnił Zamawiający, a potwierdził Odwołujący ręczny dopisek „7%” i
„22%”, który znalazł sięwe wzorze załącznika nr 3 do SIWZ pojawił sięw tym załączniku już
po otwarciu ofert, wobec czego Izba nie brała tych dopisków pod uwagęprzy rozpoznawaniu
niniejszego odwołania.
Odwołujący w załączonym do oferty „zestawieniu oferowanych cen na obsługę,
eksploatacjęnaprawy bieżące i konserwacjęmelioracyjnych stacji pomp objętych ofertą”
(załącznik nr 3) pod pozycjami 1-7 „pompownia Krajnik, Dębina, Mniszki, Marwice,śabnica,śurawie, Krzywin” w kolumnie 4 „Podatek VAT (zł)”, a także w kolumnie 7 „Podatek VAT (zł)”
wpisał kwoty, wskazujące na zastosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości
22%.
Pismem z dnia 23 marca 2010roku doręczonym do KIO faksem w dniu 23 marca
2010roku Zamawiający podtrzymał swoje stanowisko zawarte w rozstrzygnięciu protestu.
Wywodził,że wskazana w załączniku nr 3 usługa napraw pomp i innych urządzeńw
przepompowni, mieści sięw grupie PKWiU 01.41.11.40 – Obsługa rolniczych systemów
irygacyjnych. Na potwierdzenie swego stanowiska załączył do pisma opinięUrzędu
Statystycznego w Łodzi – Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych z dnia
23.04.2003r., znak: OISK-5672/KU35/32-1906/03. Zgodnie z ww. opiniąeksploatacja
(obsługa) przepompowni melioracyjnych odprowadzających wodęz terenów polderowych
mieści sięw grupowaniu: PKWiU 01.41.11-00.40.

Zgodnie z treściąart. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu
podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatneświadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do postanowieńart. 41 ust. 1 ustawy o
VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem m.in. ust. 2. Przepis ust. 2 precyzuje, iż
dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%,
z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku nr 3 do ustawy, w poz. 135
wymienione zostały jako objęte stawką7%, m.in. usługi w zakresie obsługi rolniczych
systemów irygacyjnych 01.41.11.40.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Izba zważyła, co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Izba nie znalazła podstaw do odrzucenia odwołania w związku z tym, iżnie została
wypełnionażadna z przesłanek negatywnych, uniemożliwiających merytoryczne rozpoznanie
odwołania, wynikających z art. 187 ust. 4 ustawy Pzp.

Odwołujący jako podmiot, którego oferta została odrzucona, legitymuje sięinteresem
prawnym o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, uprawniającym go do wniesienia
odwołania.

Przedmiotem sporu pomiędzy stronami postępowania odwoławczego jest kwestia
zastosowania właściwej stawki podatku VAT do usługi obsługi i eksploatacji przepompowni.
Biorąc pod uwagętęokolicznośćw pierwszym rzędzie należy wyjaśnić,że Krajowa Izba
Odwoławcza nie ma uprawnieńco do wydawania wiążących opinii w kwestii zastosowania
właściwej stawki podatku VAT do określonego rodzaju usług, gdyżzgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn.
zm.) – uprawnionymi w tym zakresie sąorgany skarbowe, jednak z uwagi na to,że ustawa
Pzp w art. 89 ust. 1 pkt 6 nakłada na zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty
zawierającej błąd w obliczeniu ceny, za jaki uznaje sięprzyjęcie stawki VAT niezgodnej z
obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, Izba zobowiązana jest poddaćrozpoznaniu
zarzuty w tym przedmiocie.
Skład orzekający Izby w niniejszej sprawie podziela stanowisko, iżz „błędem w cenie”
mamy do czynienia w sytuacji błędnego zastosowania stawki VAT, np. 7% zamiast 22%,
które to stawki powinny byćprzyjęte przez wykonawcęw wysokości wynikającej z przepisów
prawa podatkowego.(por. „Prawo zamówieńpublicznych po nowelizacji z dnia 4 września
2008 r.”, red. J. Sadowy, W-wa 2008, s. 118).
W niniejszej sprawie i w oparciu o przedłożone przez Strony dowody Izba uznała, iż
Zamawiający był uprawniony do odrzucenia oferty Odwołującego, jako zawierającej błąd w
obliczeniu ceny.
Zamawiający nie określił w SIWZ stawki podatku od towarów i usług, jednak wyraźnie
określił w załączniku nr 3 oraz załączniku nr 5, iżusługa w zakresie napraw pomp i innych
urządzeńw przepompowni, mieści sięw grupie PKWiU 01.41.11.40 – Obsługa rolniczych
systemów irygacyjnych, zaśusługa w zakresie naprawy i konserwacji przepompowni - w
grupie PKWiU 29.12.92-00.00. Zamawiający był uprawniony do takiego określenia, gdyż
dysponował wydanądla niego opiniąUrzędu Statystycznego w Łodzi – Ośrodka Interpretacji
Standardów Klasyfikacyjnych z dnia 23.04.2003r., znak: OISK-5672/KU35/32-1906/03, która
wskazuje prawidłowośćtakiego grupowania.
Izba zwraca równieżuwagę,że interpretacja klasyfikacji statystycznej Urzędu
Statystycznego wydana w myśl art. 25 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z 1995 r. o statystyce

publicznej, dołączona do pisma Zamawiającego z dnia 23 marca 2010r. wprawdzie nie jest
wiążąca zarówno dla organu podatkowego, jak i podatnika, jednak nie można jej pozbawić
waloruśrodka dowodowego podlegającego ocenie w danej sprawie (por. wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2004 r. sygn. III SA
2864/02).
Wświetle powyższego Izba uznała,że Zamawiający dołożył należytej staranności,
podając w SIWZ dane, które umożliwiały wykonawcom podjęcie zgodnej z przepisami prawa
podatkowego decyzji co do wyceny usługi. Jak podkreśla sięw orzecznictwie KIO treść
SIWZ powinna byćuwzględniona przez wykonawców przy sporządzeniu oferty, a
ewentualne niezgodności, sprzeczności, czy teżniespójności oprotestowane we właściwym
czasie (por. wyrok Izby z dnia 5 lutego 2009r. sygn. akt KIO/UZP 95/09). Tymczasem
Odwołujący przed otwarciem ofert nie kwestionował treści załącznika nr 3 ani załącznika nr 5
do SIWZ.

Powoływany przez Odwołującego na poparcie jego twierdzeńpkt XII.1. SIWZ
wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ceny ryczałtowej, a więc ceny określonej za cały
przedmiot zamówienia. Zamawiający przyjmie więc, że cena podana w ofercie jest podana
prawidłowo bez względu na sposób jej obliczenia
” zdaniem Izby nie przesądzał, iż
Zamawiający zobowiązany był przyjąćjako prawidłowąofertęz cenąbrutto obliczoną
niezgodnie z przepisami prawa podatkowego. Izba zwraca uwagę, iżpowołany wyżej zapis
SIWZ jest zbliżony w swym brzmieniu do treści przepisu art. 88 ust. 1 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp
w brzmieniu sprzed wejścia wżycie nowelizacji ustawy Pzp z 4 września 2008r. Przepis ten
nakazywał uznanie,że prawidłowo podano cenęryczałtowąbrutto bez względu na sposób
jej obliczenia. W orzecznictwie dotyczącym tego przepisu przyjmowano jednak, iżjego
dyspozycjąnie sąobjęte omyłki, polegające przyjęciu stawki podatku VAT niezgodnie z
przepisami prawa podatkowego, które to omyłki były kwalifikowane jako błąd w obliczeniu
ceny w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. (por. wyrok KIO z 15 lipca 2008r. sygn.
akt: KIO/UZP 668 /08; wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 września 2005 roku,
sygn. akt II Ca 1063/05).
Za prawidłowościątakiej interpretacji pkt XII.1. SIWZ zdaniem Izby przemawia także
brzmienie pkt XII.2. SIWZ, gdzie doprecyzowano iż„cena określona przez wykonawcę w
ofercie powinna zawierać należny podatek od towarów i usług (cena brutto) z podaniem
wyszczególnienia kwoty bez podatku VAT (netto) oraz kwoty podatku VAT”.

Mając na uwadze powyższe stwierdzićnależy, iżZamawiający zasadnie odrzucił
ofertęOdwołującego, gdyżoferta ta jest obarczona błędem w obliczeniu ceny.

Izba nie stwierdziła naruszenia wskazanych przez Odwołującego przepisów ustawy
Pzp.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 191 ust. 1 ustawy Pzp,
orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku - na
podstawie art. 191 ust. 6 i 7 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886 ze zm.).

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.) na niniejszy wyrok – w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Urzędu ZamówieńPublicznych do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie