eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2009 › Sygn. akt: KIO/UZP 841/09
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2009-07-16
rok: 2009
sygnatury akt.:

KIO/UZP 841/09

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Luiza Łamejko, Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Łukasz Sierakowski

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 16 lipca 2009 r. odwołania wniesionego
przez Dariusza Chlubickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwa „DOM-
BUD” Dariusz Chlubicki z siedzibą Kańkowo 67; 07-320 Małkinia Górna
od
rozstrzygnięcia przez zamawiającego Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1; 07-320
Małkinia Górna
protestu z dnia 4 czerwca 2009 r.


postanawia:

1. Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz Dariusza Chlubickiego prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwa „DOM-BUD” Dariusz Chlubicki z siedzibą Kańkowo 67; 07-
320 Małkinia Górna
kwoty 9 000,00 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero
groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu i zasądzić na rzecz XXX koszty postępowania
w kwocie XXX zł XXX gr (słownie: XXX).

U z a s a d n i e n i e

Odwołujący, na posiedzeniu Izby w dniu 16 lipca 2009 roku, przed otwarciem rozprawy
oświadczył, iż wycofuje odwołanie złożone do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dnia
22 czerwca 2009 roku
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 189 ust. 1 oraz art. 191 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ze zmianami), postanowiła postępowanie odwoławcze
w niniejszej sprawie umorzyć.
Zgodnie z art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Izba nakazała zwrot na
rzecz Odwołującego się kwoty 9 000 zł 00 gr, stanowiącej 90 % uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w Ostrołęce.

Przewodniczący:
…………………………………

Członkowie:


………………………………….

………………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie