eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2009 › Sygn. akt: KIO/UZP 800/09
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2009-07-10
rok: 2009
sygnatury akt.:

KIO/UZP 800/09

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Majstrowicz Członkowie: Emil Kuriata, Luiza Łamejko Protokolant: Paulina Zalewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2009 r. w Warszawie odwołania wniesionego
przez Minova Ekochem Spółka Akcyjna, ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Kompanię Węglową S.A., ul.
Powstańców 30, 40-039 Katowice
protestu z dnia 22 maja 2009 r.

przy udziale Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „UTEX” Sp. z o.o., Podmiejska
67, 44-207 Rybnik
, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego.


orzeka:
1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórną ocenę i badanie ofert w
zakresie zadań nr 2, 3 i 4 oraz wykluczenie wykonawców: Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowego „UTEX” sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Usługowe ,,MIDO’’ spółka z o.o. , Centrala Zbytu Węgla ,,Węglozbyt’’ S.A.


2. kosztami postępowania obciąża Kompanię Węglową S.A., ul. Powstańców 30, 40-039
Katowice

i nakazuje:

1)
zaliczyćna rzecz Urzędu ZamówieńPublicznych koszty w wysokości 4 574
00 gr (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote zero groszy)
z kwoty wpisu

uiszczonego

przez Minova Ekochem Spółka Akcyjna, ul.
Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie,

2)
dokonaćwpłaty kwoty 8 17400 gr (słownie: osiem tysięcy sto
siedemdziesiąt
cztery złote zero groszy) przez Kompanię Węglową S.A., ul.
Powstańców 30, 40-039 Katowice
na rzecz Minova Ekochem Spółka
Akcyjna, ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie,
stanowiącej
uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania i
wynagrodzenia pełnomocnika,

3)
dokonaćwpłaty kwoty xxx zł xxx gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu
ZamówieńPublicznych na rachunek dochodów własnych UZP,

4)
dokonaćzwrotu kwoty 10 42600 gr (słownie: dziesięćtysięcy czterysta
dwadzieścia sześćzłotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych
Urzędu ZamówieńPublicznych na rzecz Minova Ekochem Spółka Akcyjna,
ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie.


U z a s a d n i e n i e


Kompania Węglowa S.A. ( zwana dalej Zamawiającym) prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawęspoiw cementowo-mineralnych do Oddziałów Kompanii
Węglowej S.A. w 2009 r. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn.
zm.), zwanej dalej ustawą, wszczęte na podstawie ogłoszenia opublikowanego w dniu 5
grudnia 2008 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2008/S 237 - 315456.

Zamawiający w dniu 18 maja 2009 r. poinformował wykonawców uczestniczących w
postępowaniu o wynikach oceny ofert, w tym o wyborze najkorzystniejszej oferty w 4
zadaniach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W dniu 22 maja 2009 r. Minova Ekochem S.A. z siedzibąw SiemianowicachŚląskich
wniosła protest na następujące czynności zamawiającego: zaniechanie dokonania czynności
wykluczenia z postępowania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ,,Mido’’
spółka z o.o., w konsekwencji uznanie oferty tego wykonawcy za odrzuconą, odrzucenie
oferty tego wykonawcy jako niezgodnej z siwz, czynnośćdokonania wyboru oferty tego
wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (w zakresie zadania nr 1). W zakresie zadania nr 2
i 3 wykonawca ten oprotestował wybór oferty najkorzystniejszej Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Handlowego ,,UTEX’’ sp. z o.o., gdyżtreśćoferty tego wykonawcy nie
odpowiada treści siwz i powinna zostaćodrzucona. W zakresie zadania nr 4 zarzucił
zamawiającemu zaniechanie wykluczenia z postępowania wykonawcy Centrala Zbytu Węgla
,,Węglozbyt’’ S.A. oraz wybór tej oferty jako najkorzystniejszej, gdyżoferta ta powinna być
odrzucona jako niezgodna z treściąsiwz. Protestujący zarzucił także Zamawiającemu
zaniechanie wykluczenia z postępowania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowe ,,MIDO’’ spółka z o.o. i uznanie złożonej oferty za odrzuconąlub odrzucenie oferty
tego wykonawcy jako niezgodnej z siwz. Protestujący wskazał na naruszenie przez
Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu art. 24 ust.2 pkt 3, art. 24 ust.2 pkt 2, art.24
ust.4, art.89 ust.1 pkt 2, art.7 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.). Wniósł o unieważnienie
czynności wyboru ofert jako najkorzystniejszych w zadaniach 1- 4 , powtórzenie czynności
wyboru i oceny ofert, wykluczenie z postępowania wykonawcy Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe ,,MIDO’’ spółka z o.o., uznanie oferty tego wykonawcy za odrzuconą,
ewentualnie odrzucenie oferty na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy oraz wybór jako
najkorzystniejszej oferty protestującego (zadanie nr 1). W zakresie zadania nr 2 i 3 wniósł o
odrzucenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,UTEX’’ sp. z o.o oraz wybór jako
najkorzystniejszej oferty protestującego. W zakresie zadania nr 4 wniósł o wykluczenie z
postępowania Centrali Zbytu Węgla ,,Węglozbyt’’ S.A. oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-
Usługowego ,, MIDO’’ spółlka z o.o., uznanie złożonych ofert za odrzucone, ewentualnie
odrzucenie ofert na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy oraz wybór jako najkorzystniejszej
oferty protestującego.

W uzasadnieniu protestu w zakresie zadania nr 1 ofercie złożonej przez wykonawcę
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowego ,,MIDO’’ spółka z o.o. zarzucił brak dokumentu
wyników badańwymaganego zgodnie z pkt IV 6 załącznika nr 1 do siwz w zakresie
zastosowania produktu spoiwa do wykonywania obudów torketowych w prewencji
pożarowej.

W zakresie zadania nr 2 i 3 ofercie PPH ,,UTEX’’ spółka z o.o. zarzucił podanie w ofercie
gwarancji na produkt spoiwo UTEX – 5 wynoszącej 3 m-ce, gdy zgodnie z pkt V.2 załącznika
do siwz zamawiający ustalił minimalny okres gwarancji na 6 m-cy od daty dostawy
przedmiotu zamówienia do magazynu zamawiającego. Protestujący podniósł, iżspoiwo
zaoferowane przez PPH ,,UTEX’’ spółka z o.o. nie nadaje siędo stosowania w warunkach
kopalnianych po upływie 3 miesięcy od produkcji. Podniósł, iżwybór tej oferty jako oferty
najkorzystniejszej stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców, gdyżfirma ta zaoferowała produkt złożony z mniej trwałych, a więc i tańszych
składników niżprodukty pozostałych firm. Oferta ta nie zawiera wyników badańw zakresie
przydatności produktów do zastosowania w prewencji pożarowej – pkt IV 6) załącznika.
Załączone opinie techniczne na stronach 108-109 i 141-142 oferty nie sąwynikami badań.
Ponadto protestujący podniósł, iżwykonawca ten złożył nieprawdziwe informacje mające
wpływ na wynik prowadzonego postępowania, gdyżw formularzu ofertowym oświadczył, iż
udziela gwarancjj jakości na spoiwo na okres 6-m-cy, zaśw certyfikacie załączonym na
stronie 118 oferty wskazano, iżspoiwo zachowuje swoje właściwości przez okres 3 m-cy od
daty produkcji.
W zakresie zadania nr 4 wykonawcy Centrala Zbytu Węgla ,,Węglozbyt’’ S.A. protestujący
zarzucił nie spełnienie wymagańokreślonych w pkt III.4 załącznika siwz odnośnie docelowej
wytrzymałości naściskanie. Podniósł także, iżz certyfikatu typu B zamieszczonego na
stronach 33 i 62 oferty nie wynika, iżspoiwo oferowane przez tego wykonawcęspełnia
wymóg do budowy tam i korków przeciwwybuchowych. Wykonawca ten nie spełnił pkt IV 6)
załącznika do siwz, gdyżnie przedstawił w ofercie wyników badańprzedstawionych przez
jednostkęuprawnionąw zakresie zastosowania produktu w prewencji pożarowej. Ponadto
wykonawca ten nie wykazał sięspełnieniem wymagańokreślonych w pkt III.4 załącznika nr
1 do siwz, zgodnie z którym spoiwo musi posiadaćwłasności umożliwiające jego
podawanie pompami MONO lub równoważnymi przy zachowaniu podanych przez oferenta
parametrów wytrzymałościowych.
Protestujący zarzucił wykonawcy Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowego ,,MIDO’’ spółka
z o.o. nie przedstawienie wyników badańw zakresie stosowania produktu w prewencji
pożarowej zgodnie z pkt IV 6 załącznika nr 1 do siwz.

Zamawiający w dniu 22 maja 2009 r. zawiadomił o wniesieniu protestu i wezwał
wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu protestacyjnym. W dniu 25 maja 2009 r.
do postępowania protestacyjnego przystąpił wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowego ,,UTEX’’ sp. z o. o. z siedzibąw Rybniku.

W dniu 1 czerwca 2009 r. Zamawiający oddalił protest jako niezasadny stwierdzając, iż
Wykonawcy spełnili postawione im w siwz wymagania i brak jest podstaw do odrzucenia ich
ofert na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy.

Protestujący nie zgodził sięz oddaleniem protestu przez Zamawiającego i w dniu 12 czerwca
2009 r. wniósł odwołanie od ww. rozstrzygnięcia do Prezesa Urzędu ZamówieńPublicznych
nadając odwołanie w placówce pocztowej operatora publicznego (data stempla na kopercie).
W tym samym dniu Odwołujący przekazał kopięodwołania Zamawiającemu.

W odwołaniu wykonawca podtrzymał zarzuty iżadania podniesione w proteście odnośnie
zadańnr 2, 3 i 4. Wniósł o unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie
czynności wyboru i oceny ofert, odrzucenie oferty Przedsiębiorstwa Produkcyjno-
Handlowego ,,Utex’’ sp. z o.o. w zakresie zadańnr 2 i 3, wykluczenie z postępowania
wykonawców: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego ,,MIDO’’ spółka z o.o. oraz
Centrali Zbytu Węgla ,,Węglozbyt’’ S.A., uznanie ich ofert za odrzucone, ewentualnie
nakazanie odrzucenia ofert tych wykonawców na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy w
zakresie zadania nr 4 oraz wybór jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego.

W dniu 26 czerwca 2009 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe ,,Utex’’ sp. z o.o.
przystąpiło do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym oferty wykonawców złożone w tym postępowaniu, jak
również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska Stron złożone podczas rozprawy
oraz przedstawione dowody, skład orzekający Izby zważył, co następuje:


Skład orzekający Izby stwierdził, iżnie została wypełnionażadna z przesłanek, o
których stanowi art. 187 ust. 4 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania, zatem
odwołanie podlegało merytorycznemu rozpoznaniu.

Izba stwierdziła, iżodwołujący posiada interes prawny we wniesieniu odwołania w
rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy, gdyżpotwierdzenie sięzarzutów dotyczących
zaniechania wykluczenia wykonawców: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,Utex’’ sp.
z o.o. , Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego ,,MIDO’’ spółka z o.o. oraz Centrali Zbytu
Węgla ,,Węglozbyt’’ S.A. w zadaniach 2,3 oraz 4 oraz zaniechanie odrzucenia ich ofert
pozbawiłoby Odwołującego możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia w zadaniach
2,3 i 4.

Odnosząc siędo podniesionych w odwołaniu zarzutów Izba uznała,że odwołanie zasługuje
na uwzględnienie.

Zamawiający w pkt IX SIWZ wskazał wymagany 6 miesięczny okres gwarancji na dostawę
spoiw cementowo - mineralnych dostarczanych do oddziałów Kompanii Węglowej S.A. od
daty dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu zamawiającego.W pkt V załącznika nr 1
do siwz równieżwskazał, iżminimalnym okresem gwarancji jest okres 6 miesięcy od daty
dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,Utex’’ sp. z o.o. w złożonej ofercie na stronie 7 w
pkt 6 wskazało, iż,,oferuje okres gwarancji 6 - miesięcy od daty dostawy do magazynu
Zamawiającego’’. Jednocześnie na stronie 85 oferty wykonawca ten zamieścił certyfikat nr
B/1210/II/2008 wydany przez Główny Instytut Górnictwa dla mineralnego spoiwa UTEX-15,
w którym wskazane jest, iżpodstawowe parametry techniczne tego wyrobu ujęte sąw
dokumentacji wymienionej na stronie 2 certyfikatu. Na stronie drugiej certyfikatu ( strona 86
oferty) została wskazana ramowa instrukcja bezpiecznego stosowania mineralnego spoiwa
górniczego UTEX - 15 w warunkach dołowych, w której w pkt. 5 na stronie 95 oferty
stwierdzono ,,mineralne spoiwo górnicze UTEX - 15 należy przechowywaćw warunkach
suchych nie dłużej niż3 miesiące od daty produkcji’’. Ponadto w pkt 4.2 ,,Dokumentacji
technicznej mineralnego spoiwa górniczego UTEX 15 nr DT2/U15/08 załączonej na stronie
110-112 oferty stwierdza się, iż,,spoiwo UTEX-15 pakowane i przechowywane w warunkach
określonych w pkt.4.1 zachowuje swoje właściwości przez okres 3 miesięcy licząc od daty
produkcji. Spoiwo UTEX-15 luzem zachowuje niezmienione właściwości przez 3 miesiące
licząc od daty produkcji, pod warunkiem,że jest przechowywane w suchym miejscu.’’

Skład
orzekający
Krajowej
Izby
Odwoławczej
na
podstawie
ww.
dokumetów
przedstawionych w ofercie przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe ,,Utex’’ sp. z o.o.
uznał, iżwykonawca ten oferując gwarancję6 - miesięcznąna przedmiotowe spoiwa złożył
nieprawdziwąinformacjęmającąwpływ na wynik prowadzonego postępowania, gdyżz ww.
dokumentów przedłożonych przez przystępującego w ofercie wynika, iżspoiwo
produkowane przez tąfirmęzachowuje swoje właściwości jedynie przez okres 3 miesięcy od
daty produkcji, nie zaś6 m-cy jak tego wymagał zamawiający. Nie można zgodzićsięz
twierdzeniem Zamawiającego, iżtreśćoferty przedstawionej przez tego wykonawcę
odpowiada treści siwz, w szczególności treści pkt IX siwz stanowiącego:,, gwarancja 6
miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu zamawiającego’’ oraz
treści pkt V załacznika nr 1 do siwz, zgodnie z którym ,, minimalnym okresem gwarancji jest
okres 6 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu zamawiającego’’.

Zamawiający w pkt IV 6) siwz załącznika nr 1 do siwz zażądał podania wyników badańw
zakresie zastosowania produktu w prewencji pożarowej wystawionych przez jednostkę
uprawnioną. Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe ,,Utex’’ sp. z o.o. nie
załączył wyników badań, zaśna wezwanie Zamawiającego do wyjaśnień( pismo z dnia 17
lutego 2009 r.) w piśmie z dnia 20 lutego 2009 r. wskazał na spełnienie wymagań
postawionych w pkt IV 6) siwz poprzez załączenie na stronie 108-109 i 141-142 oferty opinii
technicznych nr 45 i nr 44/2008 wydanej przez CentralnąStacjęRatownictwa Górniczego.
S.A. Na rozprawie przystępujący przedłożył ,,Sprawozdanie z badańnr 101/05/SM2 Analiza
termiczna metodądyrygraficznąspoiw „UTEX”, którego częściąsąwyniki badańanalizy
termicznej oraz analizy chemicznej. Izba uznała, iżnie można uznaćza spełnienie wymogu
postawionego przez Zamawiającego przedstawienia w ofercie wyników badańw zakresie
zastosowania produktu w prewencji pożarowej wystawionego przez jednostkęuprawnioną
poprzez zastąpienie wymaganych wyników badań, przedłożonąopinia techniczną
wystawionąprzez CentralnąStacjęRatownictwa Górniczego S.A.

W piśmie z dnia 16 grudnia 2008 r. Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie do punktu
IV 6) siwz dotyczącego uznania dokumentów spełniających wymagania postawione w tym
zapisie siwz, wskazał, iżdokumenty przedstawione w pkt od ,,a’’ do ,,g’’ sąwystarczające i
spełniająwymogi siwz (sąto wyniki badańtoksyczności i szkodliwości produktu, atest PZH,
badania palności metoda płomieniową, badania wpływu podwyższonych temperatur, badania
na wymywalność, badania wytrzymałości naściskanie, opinia Centralnej Stacji Ratownictwa
Górniczego dotycząca zastosowania produktu w prewencji pożarowej). Odpowiedźta
wskazywała na spełnienie wymogu poprzez łączne przedłożenie ww. dokumentów. Wobec
powyższego niewystarczające, zdaniem Izby, było przedłożenie jedynie opinii Centralnej
Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Wyniki badańprzedłożone przez przystępującego na
rozprawie powinny byćzałączone do oferty lub przedłożone Zamawiającemu w odpowiedzi
na pismo z dnia 17 lutego 2009 r. Skład orzekający Izby uznał, iżwykonawca
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe ,,MIDO’’ spółka z o.o. nie spełniła wymogu
postawionego w pkt IV 6) siwz załącznika nr 1 do siwz tj. załączenia do oferty w zakresie
zadania 4 wyników badańw zakresie zastosowania produktu w prewencji pożarowej
wystawionych przez jednostkęuprawnioną. Załączona na stronie 179 opinia techniczna
53/2008 sporządzona przez CentralnąStacjęRatownictwa Górniczego S.A. nie może być
uznana za spełnienie postawionego przez Zamawiającego wymogu w siwz.

Odnosząc siędo zarzutów dotyczących oferty złożonej przez wykonawcęCentrala Zbytu
Węgla ,,Węglozbyt’’ S.A. skład orzekający Izby stwierdził, iżwykonawca ten także powinien

zostaćwykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt 3 ustawy tj. gdyżnie złożył
wyników badańw zakresie zastosowania produktu w prewencji pożarowej wystawionych
przez jednostkęuprawnionązgodnie z pkt IV 6) załącznika nr 1 do siwz.
Ponadto z certyfikatów załączonych na stronach 33 oraz 62 oferty tego wykonawcy nie
wynika możliwośćzastosowania oferowanego przez tego wykonawcęspoiwa do budowy tam
i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych. Dokument sporządzony przez CentralnąStację
Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu z kwietnia 2008 r. ,,Sposoby wykonywania tam
izolacyjnych’’ nie jest dowodem na możliwośćzastosowania oferowanego przez tego
wykonawcęspoiwa do budowy tam i korków przeciwwybuchowych.

Oferta złożona przez wykonawcęCentrala Zbytu Węgla ,,Węglozbyt’’ S.A. pierwotnie nie
zawierała wymaganych zgodnie z pkt III.4 SIWZ parametrów docelowej wytrzymałości naściskanie po 24 godzinach, i po wezwaniu Zamawiającego z dnia 16.03.2009r., wykonawca
ten w piśmie z dnia 19.03.2009r. przesłał oświadczenie producenta oferowanego spoiwa,
Kopalni Gipsu i Anhydrytu „Nowy ląd” Sp. z o.o. w Niwnicach, wskazującego parametry
wytrzymałościowe naściskanie spoin anhydrytowych GSA. W piśmie z dnia 22.12.2008r.
będącym odpowiedziąna pytania zadane przez wykonawców, Zamawiający wymagał
potwierdzenia parametrów dotyczących wytrzymałości oraz wydajności przez zewnętrzną
jednostkębadawczą. Oświadczenie producenta Kopalni Gipsu i Anhydrytu „Nowy ląd” sp. z
o.o. w Niwnicach nie jest równoznaczne z potwierdzeniem parametrów przez zewnętrzną
jednostkębadawcząi nie potwierdza wytrzymałości docelowej naściskanie spoiw
wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ.

W związku z powyższym skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej stwierdził, iż
potwierdziły sięzarzuty naruszenia przez Zamawiającego przepisu art.7 ust.1, art.24 ust.2
pkt 3 art. 24 ust.2 pkt 2, art.24 ust.4, art.89 ust.1 pkt 2, art.7 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art.191ust.1 a i ust.2
ustawy.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7
ustawy Pzp, czyli stosownie do wyniku postępowania. Izba uwzględniła koszty zastępstwa
prawnego pełnomocnika Odwołującego w kwocie 3 600 zł, na podstawie faktury złożonej do
akt sprawy, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9
lipca 2007r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 128, poz. 886).

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńpublicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie