eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2009 › Sygn. akt: KIO/UZP 749/09, KIO/UZP 761/09, KIO/UZP 762/09, KIO/UZP 785/09
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2009-06-30
rok: 2009
sygnatury akt.:

KIO/UZP 749/09
KIO/UZP 761/09
KIO/UZP 762/09
KIO/UZP 785/09

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Członkowie: Emil Kuriata, Sylwester Kuchnio Protokolant: Przemysław Śpiewak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2009 r. w Warszawie odwołań
skierowanych w drodze zarządzenia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 czerwca
2009 r. do łącznego rozpoznania, wniesionych przez:
A. NIRO Sp. z o.o., 59-300 Lublin, ul. Ścinawska 37,
B. Konsorcjum firm: Impel Cleaning Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118
(Lider Konsorcjum) i Hospital Serwis Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118,
C. Spółdzielnia Inwalidów Naprzód w Krakowie, 31-215 Kraków, ul. śabiniec 46

od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we
Wrocławiu, 51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
protestów:

A. NIRO Sp. z o.o., 59-300 Lublin, ul. Ścinawska 37 z dnia 18 maja 2009 r.
B. Spółdzielni Inwalidów Naprzód w Krakowie, 31-215 Kraków, ul. śabiniec 46

z dnia 18 maja 2009 r.
przy udziale NIRO Sp. z o.o. zgłaszającej przystąpienie do postępowania odwoławczego
wywołanego wniesieniem odwołania przez Konsorcjum firm: Impel Cleaning Sp. z o.o. (Lider
Konsorcjum) i Hospital Serwis Sp. z o.o. od rozstrzygnięcia protestu NIRO Sp. z o.o.
(KIO/UZP 761/09) oraz wywołanego wniesieniem odwołania przez SpółdzielnięInwalidów
Naprzód w Krakowie (KIO/UZP 785/09) po stronie zamawiającego,
przy udziale Konsorcjum firm: Impel Cleaning Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i Hospital
Serwis Sp. z o.o.
zgłaszającej przystąpienie do postępowania odwoławczego wywołanego
wniesieniem odwołania przez NIRO Sp. z o.o. (KIO/UZP 749/09) oraz wywołanego
wniesieniem odwołania przez SpółdzielnięInwalidów Naprzód w Krakowie (KIO/UZP 785/09)
po stronie zamawiającego,
przy udziale Spółdzielni Inwalidów Naprzód w Krakowie zgłaszającej przystąpienie do
postępowania odwoławczego wywołanego wniesieniem odwołania przez NIRO Sp. z o.o.
(KIO/UZP 749/09) oraz wywołanego wniesieniem odwołania przez Konsorcjum firm: Impel
Cleaning Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i Hospital Serwis Sp. z o.o. od rozstrzygnięcia
protestu NIRO Sp. z o.o. (KIO/UZP 761/09) po stronie zamawiającego,


orzeka:
1. Uwzględnia odwołanie NIRO Sp. z o.o. (KIO/UZP 749/09) oraz Spółdzielni Inwalidów
Naprzód w Krakowie (KIO/UZP 785/09) i nakazuje zamawiającemu dokonanie
powtórnej czynności badania i oceny ofert,
2. Oddala odwołania Konsorcjum firm: Impel Cleaning Sp. z o.o., 53-111 Wrocław,
ul. Ślężna 118 (Lider Konsorcjum) i Hospital Serwis Sp. z o.o., 53-111 Wrocław,
ul. Ślężna 118 (KIO/UZP 761 i KIO/UZP 762/09)

2. Kosztami postępowania obciąża Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a i Konsorcjum firm: Impel Cleaning Sp. z o.o.,
53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118 (Lider Konsorcjum) i Hospital Serwis Sp. z o.o., 53-111
Wrocław, ul. Ślężna 118
i nakazuje:

1)
zaliczyćna rzecz Urzędu ZamówieńPublicznych koszty w wysokości
4 574 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote zero
groszy) z kwoty wpisów uiszczonych przez odwołujących się, w tym:

A.
koszty w wysokości 1 143 zł 50 gr (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści trzy
złote pięćdziesiąt groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez NIRO Sp. z o.o.,
59-300 Lublin, ul. Ścinawska 37,

B.

koszty w wysokości 2 287 zł 00 gr (słownie: dwa tysiące dwieście
osiemdziesiąt siedem złotych zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez
Konsorcjum firm: Impel Cleaning Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna
118 (Lider Konsorcjum) i Hospital Serwis Sp. z o.o., 53-111 Wrocław,
ul. Ślężna 118,

C.

koszty w wysokości 1 143 zł 50 gr (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści trzy
złote pięćdziesiąt groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Spółdzielnię
Inwalidów Naprzód w Krakowie, 31-215 Kraków, ul. śabiniec 46,


2)
dokonaćwpłaty kwoty 5 887 zł 00 gr (słownie: pięćtysięcy osiemset
osiemdziesiąt siedem złotych zero groszy) przez Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny we Wrocławiu, 51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a

stanowiącej uzasadnione koszty stron, w tym:

A.

kwoty 4 743 zł 50 gr (słownie: cztery tysiące siedemset czterdzieści trzy złote
pięćdziesiąt groszy) przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we
Wrocławiu, 51-124 Wrocław, ul. ul. H. Kamieńskiego 73a
na rzecz NIRO
Sp. z o.o., 59-300 Lublin, ul. Ścinawska 37
stanowiącej uzasadnione koszty
strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia
pełnomocnika,

B.
kwoty 1 143 zł 50 gr (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści trzy złote
pięćdziesiąt groszy) przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we
Wrocławiu, 51-124 Wrocław, ul. ul. H. Kamieńskiego 73a
na rzecz
Spółdzielni Inwalidów Naprzód w Krakowie, 31-215 Kraków, ul. śabiniec

46 stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od
odwołania,

3)
dokonaćzwrotu kwoty 55 426 zł 00 gr (słownie: pięćdziesiąt pięćtysięcy
czterysta dwadzieścia sześćzłotych zero groszy) z rachunku dochodów
własnych Urzędu ZamówieńPublicznych na rzecz odwołujących się, w tym:

A.
kwoty 13 856 zł 50 gr (słownie: trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć
złotych pięćdziesiąt groszy) na rzecz NIRO Sp. z o.o., 59-300 Lublin,
ul. Ścinawska 37,

B.

kwoty 27 713 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset
trzynaście złotych zero groszy) na rzecz Konsorcjum firm: Impel Cleaning
Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118 (Lider Konsorcjum) i Hospital
Serwis Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118,

C.

kwoty 13 856 zł 50 gr (słownie: trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć
złotych pięćdziesiąt groszy) na rzecz Spółdzielni Inwalidów Naprzód
w Krakowie, 31-215 Kraków, ul. śabiniec 46.
Uzasadnienie

Zamawiający, tj. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
całodobowego kompleksowego utrzymania czystości, dezynfekcji oraz transportu
wewnętrznego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej w dniu 13 grudnia 2008 r. pod numerem 2008/S 243-323790.
W dniu 8 maja 2009 r. zamawiający poinformował wykonawców o wynikach oceny
ofert, w tym o wyborze jako najkorzystniejszej oferty Konsorcjum firm: Impel Cleaning
Sp. z o.o. i Hospital Serwis Sp. z o.o.

Sprawa o sygn. akt KIO/UZP 749/09:

W dniu 18 maja 2009 r. wykonawca NIRO Sp. z o.o. wniósł protest na następujące
czynności zamawiającego:
1)
zaniechanie wykluczenia Konsorcjum firm: Impel Cleaning Sp. z o.o. i Hospital Serwis
Sp. z o.o. zwanego dalej Konsorcjum Impel z powodu nie spełniania przez ww. Konsorcjum
warunków udziału w postępowaniu,
2) zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Impel z powodu jej niezgodności z treścią
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3) wyboru oferty Konsorcjum Impel jako oferty najkorzystniejszej, w sytuacji gdy wykonawca
ten podlega wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu,
4) zaniechanie wykluczenia wykonawcy Spółdzielnia Inwalidów Naprzód z powodu nie
spełniania przez tego wykonawcęwarunków udziału w postępowaniu,
5) zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez SpółdzielnięInwalidów Naprzód z powodu
jej niezgodności z treściąSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
6) zaniechanie odtajnienia oferty Spółdzielni Inwalidów Naprzód, mimoże utajnione
dokumenty nie stanowiątajemnicy przedsiębiorstwa.
Wykonawca NIRO Sp. z o.o. zarzucił zamawiającemu naruszenie:
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej ustawąPzp,
- art. 24 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp,
- art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy Pzp,

- art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
- art. 8 ust. 1 i 3 ustawy Pzp,
- art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.
Zarzuty przeciwko Konsorcjum Impel:

Wykonawca NIRO Sp. z o.o. podniósł, iżKonsorcjum Impel złożyło w swojej ofercie
polisęOC, w której podano innych adres członka Konsorcjum Hospital Serwis Sp. z o.o. niż
podany w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Stwierdzona sprzeczność, zdaniem
NIRO Sp. z o.o. nie może byćuznana przez zamawiającego za nieistotną, bowiem celem
przedłożenia polisy OC jest potwierdzenie spełniania przez danego wykonawcęwarunku
pozostawania w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej realizacjęzamówienia (pkt. VI ppkt. 4
ust. 2 SIWZ). Powyższe, w ocenie NIRO Sp. z o.o., stanowi przesłankęwykluczenia
wykonawcy z postępowania.

Wykonawca NIRO Sp. z o.o. wskazał ponadto na brak w ofercie Konsorcjum Impel
dokumentów potwierdzających doświadczenie i wykształcenie pani Anny L. zaproponowanej
na stanowisko szkoleniowca. Jak wskazała NIRO Sp. z o.o., zamawiający wezwał
wykonawcędo uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dotyczących
pani Anny L. i pana Sebastiana M. W odpowiedzi na wezwanie, Konsorcjum Impel
przedstawiło wyłącznie dokumenty dotyczące wykształcenia, przez co nie potwierdziło
spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Wykonawca NIRO Sp. z o.o. podniósł równieżzarzuty dotyczące niezgodności oferty
Konsorcjum Impel z treściąSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które dotyczą,
zdaniem wykonawcy, m.in. zaproponowanych preparatów i materiałów, które sąniezgodne
z założeniami Specyfikacji bądźnie gwarantująosiągnięcia celów w niej wskazanych.
W ocenie NIRO Sp. z o.o., Konsorcjum Impel nie przewidziało do wykonania zamówieniażadnego preparatu myjącego, konserwującego i dezynfekującego, przez co nie jest w stanie
wykonaćzamówienia. Protestujący zwrócił uwagę, iżw planie higieny Konsorcjum Impel
podało jedynie jakim preparatem należy wykonaćdanączynność, jednak w wykazie
materiałów przeznaczonych do wykonania zadania brak tego typu materiałów. Tymczasem
zgodnie z wyjaśnieniami do Specyfikacji z dnia 12 stycznia 2009 r., wykonawca powinien
w wykazie materiałów wskazaćpreparaty wynikające z koncepcji wykonania usługi.
Dodatkowo, jak zauważył Protestujący, Konsorcjum Impel nie podało ilości materiałów
przeznaczonych
do
wykonania
zadania.
Ewentualne
uzupełnienie
postępowania
w powyższym zakresie prowadziłoby, zdaniem NIRO Sp. z o.o., do naruszenia zasad
równości i przejrzystości postępowania, bowiem wykonawca znając zaproponowane ceny

ma dowolnośćw zakresie doboru ceny, rodzaju i ilości użytegośrodka chemicznego do
czyszczenia, dezynfekcji i konserwacji.
Wykonawca NIRO Sp. z o.o. podniósł również, iżzaoferowany przez Konsorcjum
Impel papier makulaturowy nie posiada wymaganych przez zamawiającego właściwości
papieru bezpyłowego. Wykonawca zwrócił teżuwagę, iżKonsorcjum Impel nie przewidziało
w pomieszczeniach typu toalety, brudowniki, łazienki, preparatu do konserwacji sprzętu typu
półki, szafy, urządzenia do dezynfekcji basenów. Zaproponowany przez Konsorcjum Impel
preparat TASKI Sprint 200 nie ma, w ocenie NIRO Sp. z o.o., właściwości konserwujących,
na dowód czego wykonawca załączył do protestu ulotkęinformacyjną.
Powyższe niezgodności, w opinii NIRO Sp. z o.o., sąna tyle istotne,że nie
gwarantująrealizacji przez Konsorcjum Impel umowy.
Zarzuty przeciwko Spółdzielni Inwalidów Naprzód:

NIRO Sp. z o.o. podniosła zarzut przedłożenia przez SpółdzielnięInwalidów Naprzód
w wyniku wezwania zamawiającego do uzupełnienia dokumentów dotyczących pani Brygidy
J.
i
pani
Adrianny
P.,
wskazanych
odpowiednio
na
stanowisko
brygadzisty
i szkoleniowca, dokumentów potwierdzających kwalifikacje pani Krystyny Maksymowicz
i pani Bogusławy G. Zdaniem Protestującego, wykonawca nie ma prawa do zmiany osób
wskazanych pierwotnie w ofercie. Zdaniem NIRO Sp. z o.o., dokonana zmianaświadczy o
tym, iżw chwili składania oferty Spółdzielnia nie dysponowała potencjałem umożliwiającym
realizacjęzamówienia. Przyjęcie innej daty dla oceny spełniania warunku stanowiłoby, w
ocenie wykonawcy, naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców.

Protestujący wskazał równieżna fakt, iżzadania przedstawione przez Spółdzielnię
Inwalidów Naprzód w złożonym wykazie zrealizowanych zadańsązadaniami nie
zakończonymi, co prowadzi do wniosku, iżSpółdzielnia nie wykazała sięniezbędnym do
realizacji zamówienia doświadczeniem.

Odnosząc siędo zgodności treści oferty Spółdzielni Inwalidów Naprzód z treścią
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia NIRO Sp. z o.o. wskazała na wymóg
zamawiającego zawarty na stronie 16 Specyfikacji, zgodnie z którymściereczki powinny być
w trzech wersjach kolorystycznych, podczas gdy Spółdzielnia przewidziała zastosowanie
pięciu kolorów, co wynika z wykazu sprzętu.

Dodatkowo, jak zauważył Protestujący, Spółdzielnia nie przewidziała w swojej ofercie
urządzenia do prania mopów iścierek co oznacza, zdaniem wykonawcy, iżnie jest w stanie
zrealizowaćzadania.

Powyższe niezgodności, w ocenie NIRO Sp. z o.o., nie gwarantująrealizacji
zamówienia, zatem powinny prowadzićdo odrzucenia oferty.

NIRO Sp. z o.o. zwróciła równieżuwagęna utajnienie przez Spółdzielnięczęści
oferty. Zauważyła, iżw tym samym postępowaniu Spółdzielnia złożyła protest na utajnienie
przez Konsorcjum Impel tych samych dokumentów, który to protest zamawiający w części
uwzględnił. Wobec powyższego, brak odtajnienia oferty Spółdzielni Inwalidów Naprzód
stanowi, zdaniem NIRO Sp. z o.o., naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców.

Wykonawca NIRO Sp. z o.o. wniósł o:
1. uchylenie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty Konsorcjum Impel,
2. odtajnienie oferty Spółdzielni Inwalidów Naprzód w zakresie błędnie uznanym za
tajemnicęprzedsiębiorstwa,
3. wykluczenie wykonawców: Konsorcjum Impel oraz Spółdzielnia Inwalidów Naprzód,
4. odrzucenie ofert wykonawców: Konsorcjum Impel oraz Spółdzielnia Inwalidów Naprzód,
5. dokonanie ponownej oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert ważnych.

Do postępowania toczącego sięw wyniku wniesienia protestu przystąpienie zgłosiło
Konsorcjum Impel oraz Spółdzielnia Inwalidów Naprzód.
Zamawiający rozstrzygnął protest w dniu 28 maja 2009 r. uwzględniając protest
i zobowiązując siędo powtórzenia czynności badania i oceny ofert.
Z treści uzasadnienia wynika, iżzamawiający uwzględnił następujące zarzuty:
1. zarzuty wobec oferty Konsorcjum Impel:
a). zamawiający uwzględnił zarzut dotyczący braku przedstawienia przez Konsorcjum Impel
dokumentów dotyczących doświadczenia pani Anny L. i pana Sebastiana M.,
b). zamawiający przyznał racjęNIRO Sp. z o.o. w zakresie nie posiadania przez papier
makulaturowy bielony właściwości bezpyłowych. Zdaniem zamawiającego, tylko papier
wykonany z celulozy posiada właściwości bezpyłowe,
c). zamawiający przyznał także, iżKonsorcjum Impel nie podało w wykazie materiałów ilości
przewidzianej do wykonania usługi.

2. zarzuty wobec oferty Spółdzielni Inwalidów Naprzód:
a). zamawiający stwierdził, iżmimo wezwania z dnia 4 marca 2009 r. do uzupełnienia
dokumentów, wykonawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających doświadczenie
pedagogiczne osoby wskazanej na stanowisko szkoleniowca.

Jednocześnie Zamawiający oddalił pozostałe zarzuty protestu:

1. zarzuty wobec oferty Konsorcjum Impel:
a). za bezzasadny zamawiający uznał zarzuty dotyczący polisy OC. Stwierdził, iżw treści
polisy zostały zawarte dane pozwalające na jednoznacznąidentyfikacjęubezpieczonego,
takie jak nr KRS i REGON. Podkreślił, iżw przypadku oferty złożonej przez konsorcjum
wykonawców wystarczającym jest, aby jeden z nich posiadał polisęOC na zasadach i w
wysokości określonej w Specyfikacji,
b). w zakresie zarzutu, iżKonsorcjum Impel nie przewidziało w pomieszczeniach typu
toalety, brudowniki, łazienki preparatu konserwującego zamawiający stwierdził, iżokreślił w
Specyfikacji,że przedmioty te musząbyćkonserwowane, ale nie wymagał preparatu do
konserwacji.

2. zarzuty wobec oferty Spółdzielni Inwalidów Naprzód:

a). za niezasadny uznał zamawiający zarzut dotyczący nie wykazania sięprzez Spółdzielnię
niezbędnym doświadczeniem, powołując sięprzy tym na wyrok Zespołu Arbitrów z dnia
14 lipca 2006 r. (sygn. akr UZP/ZO/0-2010/06),
b). w ocenie zamawiającego, wprowadzenie przez SpółdzielnięInwalidów Naprzód pięciu
kolorów stanowi koncepcjęwykonania usługi, co nie narusza wymogów Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i nie może stanowićpodstawy odrzucenia oferty,
c). zamawiający stwierdził, iżnie wymaga podania w ofercie urządzenia do prania mopów
iścierek,
d). zamawiający uznał,że informacje zawarte w harmonogramach pracy zastrzeżone
w ofercie Spółdzielni Inwalidów Naprzód spełniająprzesłanki, o których mowa w art. 11 ust.
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 z późn. zm.), a wobec tego ich treśćmoże byćzastrzeżona przez
wykonawców jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zamawiający przywołał orzeczenia Krajowej
Izby Odwoławczej z dnia 23 stycznia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 53109) oraz z dnia 5 lutego
2009 r. (sygn. akt KIO/UZP114/2009, KIO/UZP116/2009). Podniósł przy tym, iżokoliczność
odtajnienia oferty Spółdzielni Inwalidów Naprzód nie została podniesiona przez NIRO
Sp. z o.o. w przystąpieniu do uprzednio prowadzonego postępowania toczącego się
w wyniku wniesienia protestu dotyczącego odtajnienia oferty, w związku z czym na
podstawie art. 181 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zamawiający odrzucił protest w części dotyczącej
odtajnienia oferty Spółdzielni Inwalidów Naprzód.

Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodziła sięNIRO Sp. z o.o., która wniosła w dniu
5 czerwca 2009 r. odwołanie zarzucając zamawiającemu naruszenie art. 183 ust. 5, art. 7
ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5, art. 26 ust.
3, art. 8 ust. 1 i 3 oraz art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

W uzasadnieniu NIRO Sp. z o.o. podniosła, iżzamawiający mimo uwzględnienia
części zarzutów zaniechał wykluczenia Konsorcjum Impel oraz Spółdzielni Inwalidów
Naprzód z udziału w postępowaniu, zaniechał także odrzucenia oferty Konsorcjum Impel
mimo uwzględnienia zarzutu dotyczącego nie posiadania przez papier makulaturowy
właściwości bezpyłowych. Wobec powyższego, NIRO Sp. z o.o. z ostrożności procesowej,
podtrzymała podniesione w proteście zarzuty dotyczące:
w zakresie oferty Konsorcjum Impel:
- polisy OC,
- nie przedstawienia dokumentów dotyczących doświadczenia pani Anny L. i pana
Sebastiana M.,

- braku w ofercie preparatu myjącego, konserwującego i dezynfekującego,
- braku w ofercie ilości materiałów przeznaczonych do realizacji zamówienia,
- nie posiadania właściwości bezpyłowych przez papier makulaturowy zaoferowany przez
Konsorcjum Impel,
- braku w ofercie preparatu konserwującego do konserwacji sprzętu typu półki, szafki,
urządzenia do dezynfekcji basenów w pomieszczeniach typu toalety, brudowniki, łazienki,
w zakresie oferty Spółdzielni Inwalidów Naprzód:
- przedłożenia przez Spółdzielnięw wyniku wezwania zamawiającego do uzupełnienia
dokumentów dotyczących pani Brygidy J. i pani Adrianny P. dokumentów potwierdzających
kwalifikacje pani Krystyny M. i pani Bogusławy G. NIRO Sp. z o.o. stwierdziła, iżpomimo ww.
uzupełnienia, Spółdzielnia nie wykazała,że szkoleniowiec posiada doświadczenie
pedagogiczne,

- doświadczenia Spółdzielni Inwalidów Naprzód,
- zaoferowaniaściereczek w pięciu, zamiast trzech kolorach,
- braku w ofercie mowy o urządzeniu do prania mopów iścierek,
- braku odtajnienia części oferty Spółdzielni.
NIRO Sp. z o.o. wniosła o:
1. uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia protestu;

2. wykluczenie z postępowania Konsorcjum Impel oraz Spółdzielni Inwalidów Naprzód, bądź
nakazanie zamawiającemu wykluczenia ww. wykonawców,
3. odrzucenie ofert złożonych przez Konsorcjum Impel i SpółdzielnięInwalidów Naprzód,
bądźnakazanie zamawiającemu odrzucenia tych ofert, zobowiązanie zamawiającego
do dokonania ponownej oceny ofert i wyboru oferty NIRO Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej,
4. zasądzenie na rzecz NIRO Sp. z o.o. kosztów postępowania,
5. odtajnienie oferty Spółdzielni Inwalidów Naprzód w zakresie błędnie uznanym
za tajemnicęprzedsiębiorstwa bądźnakazanie zamawiającemu odtajnienia oferty Spółdzielni
w zakresie błędnie uznanym za tajemnicęprzedsiębiorstwa.

Do postępowania odwoławczego przystąpienie zgłosili po stronie Zamawiającego
Spółdzielnia Inwalidów Naprzód oraz Konsorcjum Impel.

Sprawa o sygn. akt KIO/UZP 761/09:

Od rozstrzygnięcia protestu NIRO Sp. z o.o. z dnia 18 maja 2009 r. odwołanie
wniosło także w dniu 5 czerwca 2009 r. Konsorcjum Impel zarzucając Zamawiającemu
naruszenie:
- art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez naruszenie zasad zachowania uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców,
- art. 24 ust. 1 pkt 10 i art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp przez uznanie przez zamawiającego
w rozstrzygnięciu protestu,że Konsorcjum Impel nie przedstawiło dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
- art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez uznanie przez zamawiającego w rozstrzygnięciu
protestu,że treśćoferty Konsorcjum Impel nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia,
- art. 24 ust. 1 pkt 10 i art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp przez nieuwzględnienie przez
zamawiającego w rozstrzygnięciu protestużądania wykluczenia Spółdzielni Inwalidów
Naprzód, mimoże wykonawca ten nie przedstawił dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w zakresie posiadania doświadczenia koniecznego do realizacji
przedmiotu zamówienia,
- art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp przez nieuwzględnienie przez zamawiającego
w rozstrzygnięciu protestużądania odrzucenia oferty Spółdzielni Inwalidów Naprzód, mimo

że treśćoferty tego wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia,
- art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy Pzp przez nieuwzględnienie przez zamawiającego
w rozstrzygnięciu protestużądania odrzucenia oferty Spółdzielni Inwalidów Naprzód, mimoże wykonawca ten w ofercie wadliwie dokonał zastrzeżenia informacji jako stanowiących
tajemnicęprzedsiębiorstwa.

Konsorcjum Impel podtrzymało zarzuty iżądania zawarte w zgłoszeniu przystąpienia
do postępowania toczącego sięw wyniku wniesienia protestu stwierdzając, iżczynność
wyboru najkorzystniejszej oferty została dokonana przez zamawiającego zgodnie
z przepisami ustawy Pzp.

Za chybione Konsorcjum Impel uznało rozstrzygnięcie protestu w zakresieżądania
wykluczenia Konsorcjum z postępowania i odrzucenia jego oferty.

Konsorcjum podniosło, iżw Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia brak jest
opisu warunku udziału w postępowaniu dotyczącego osób zaproponowanych do realizacji
zamówienia odnoszącego siędo minimalnego okresu wymaganego doświadczenia
zawodowego. Wykonawca podkreślił także, iżzamawiający nieżądał dokumentów na
potwierdzenie takiego doświadczenia. O takim rozumieniu wymogów zamawiającego
zawartych w pkt V.2.b) i w pkt VI.3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przesądza jednoznacznie, w ocenie Konsorcjum Impel, analiza treści Załącznika nr 5
Potencjał Kadrowy, zgodnie z którym wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca lub będzie
dysponował, powinien zawieraćzgodnie z tabelą„dane dotyczące proponowanego
stanowiska w realizacji zamówienia, rodzaj uprawnieńi potwierdzenie kwalifikacji.
Do wykazu należy dołączyćpod rygorem odrzucenia oferty kopiędokumentu
potwierdzającego wymagane kwalifikacje”. Wobec braku wymogu posiadania określonego
doświadczenia zawodowego przez zaproponowane osoby, nieuprawnione jest, jak
stwierdziło Konsorcjum Impel, rozszerzanie na obecnym etapie postępowania warunków
udziału w postępowaniu i opisu sposobu spełniania tych warunków. Niezależnie od
powyższego, jak oświadczyło Konsorcjum, zamawiający jest w posiadaniu takich informacji,
bowiem dane takie zawierajądokumenty potwierdzające kwalifikacje poszczególnych osób –
skoro bowiem dana osoba uzyskała określone kwalifikacje, to od tego dnia, w ocenie
Konsorcjum Impel, należy liczyćjej doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie.
Konsorcjum wskazał ponadto,że składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp potwierdziło dysponowanie osobami posiadającymi
właściwe doświadczenie zawodowe.

Konsorcjum Impel oświadczyło, iżzaproponowany w jego ofercie papier toaletowy
posiada atest Państwowego Zakładu Higieny, jest produktem wysokiej klasy i brak jest
podstaw do uznania,że nie posiada on właściwości bezpyłowych. Konsorcjum zwróciło
uwagę, iżzarówno NIRO Sp. z o.o., jak i zamawiający nie przedstawili dowodów na poparcie
swoich twierdzeń. Konsorcjum nie zgodziło siętakże ze stanowiskiem zamawiającego
zaprezentowanym w rozstrzygnięciu protestu, gdzie zamawiający stwierdził, iżwyłącznie
papier wykonany z celulozy posiada właściwości bezpyłowe. Zdaniem Konsorcjum, papier
celulozowy nie posiada właściwości całkowicie bezpyłowych - jedynie produkty wykonane
z celulozy z dodatkiem wiskozy posiadająwłaściwości całkowicie bezpyłowe, jednak
z materiałów takich nie wykonuje siępapieru toaletowego, lecz specjalne czyściwa
przemysłowe.

Konsorcjum Impel zwróciło uwagę, iżzgodnie z postanowieniem pkt VIII/3/2
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedstawiło wykaz sprzętu, obejmujący także
takie materiały jak mopy,ścierki, itp., uwzględniający ilośćprzewidzianądo realizacji
zamówienia. Zauważyło również, iżzłożyło oświadczenie,że dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Jednocześnie Konsorcjum Impel podtrzymało zarzuty i wnioski zawarte w proteście
dotyczącego oferty Spółdzielni Inwalidów Naprzód i wniosło o wykluczenie tego wykonawcy
z postępowania.
Konsorcjum Impel wniosło o:
- uchylenie czynności uwzględnienia protestu przez zamawiającego w zakresie dotyczącymżądania wykluczenia Konsorcjum z postępowania oraz odrzucenia jego oferty,
- nakazanie zamawiającemu oddalenia protestu w zakresie dotyczącymżądania wykluczenia
Konsorcjum Impel oraz odrzucenia jego oferty,
- nakazanie zamawiającemu uwzględnienia protestu w zakresieżądania wykluczenia
Spółdzielni Inwalidów Naprzód na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 i art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp,
- nakazanie zamawiającemu uwzględnienia protestu w zakresieżądania odrzucenia oferty
Spółdzielni Inwalidów Naprzód na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp,
- nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności uchylenia wyboru oferty Konsorcjum
Impel jako najkorzystniejszej.

Do postępowania odwoławczego przystąpienie po stronie zamawiającego zgłosiła
Spółdzielnia Inwalidów Naprzód oraz NIRO Sp. zo.o.

Sprawa o sygn. akt KIO/UZP 762/09:

W dniu 18 maja 2009 r. Spółdzielnia Inwalidów Naprzód wniosła protest na czynności
zamawiającego polegające na:
- dokonaniu oceny ofert z naruszeniem art. 7 ust. 1 i 2, art. 36 ust. 1 pkt 13, art. 91 ust. 1 i 2
ustawy Pzp przez subiektywnąi niezgodnąze SpecyfikacjąIstotnych Warunków Zamówienia
ocenęofert, w wyniku której interes Spółdzielni doznał uszczerbku,
- dokonaniu czynności oceny oferty i wyboru oferty najkorzystniejszej z naruszeniem art. 91
ust. 1 ustawy Pzp przez wybór wykonawcy, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, a jego oferta odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy
Pzp,
- dokonaniu czynności oceny oferty i wyboru oferty najkorzystniejszej z naruszeniem art. 91
ust 1 ustawy Pzp przez wybór wykonawcy, którego oferta podlega odrzuceniu na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodna z treściąSpecyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia,
- zaniechaniu czynności wykluczenia Konsorcjum Impel na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp, a w konsekwencji, odrzucenia oferty tego wykonawcy na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 5 ustawy Pzp.

Spółdzielnia Inwalidów Naprzód podniosła, iżKonsorcjum Impel mimo wezwania do
uzupełnienia dokumentów nie złożyło dokumentów potwierdzających wykształcenie ogólne
osób wymienionych w wykazie osób, które będąuczestniczyły w realizacji zamówienia
tj. pana Romana W., pani Teresy R. oraz pani Danuty W. Spółdzielnia zarzuciła ponadto, iż
wykonawca ten w piśmie z dnia 10 marca 2009 r. wskazał dodatkowe osoby przewidziane do
realizacji zamówienia – paniąBarbaręK., paniąBeatęŚ. i pana Tomasz M., nie określając,
jakie stanowiska będąone pełniły przy realizacji zamówienia, co jest niezgodne zżądaniem
zamawiającego zawartym w Specyfikacji.

Spółdzielnia nie zgodziła sięz ocenąofert w kryterium Koncepcja Wykonania Usługi
wywodząc, iżzostała ona dokonana z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji oraz
niezgodnie ze szczegółowym opisem oceny. Protestujący zwrócił uwagę, iżzamawiający
przyznał Konsorcjum Impel w zakresie ww. podkryterium łącznie 20 punktów (5 pkt + 10 pkt
+ 5 pkt + 5 pkt). Tymczasem, jak stwierdziła Spółdzielnia Inwalidów Naprzód, plan higieny
przygotowany przez Konsorcjum nie odpowiada minimalnym wymaganiom Specyfikacji
i powinien zostaćoceniony przez wszystkich członków komisji jako nieakceptowany,
a co za tym idzie, powinien otrzymać0 punktów lub jego oferta powinna zostaćodrzucona
jako niezgodna z treściąSpecyfikacji.

Protestujący zauważył, iżw planie higieny przygotowanym przez Konsorcjum Impel
błędnie zakwalifikowano pomieszczenia szpitala do stref sanitarnych tj. pomieszczenia
wchodzące w skład strefy sanitarnej o wyższym reżimie zostały przypisane do strefy
sanitarnej o niższym reżimie, podczas gdy zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia przedstawił podziałśrodowiska szpitalnego, w którym określił, jakie
pomieszczenia należądo danej strefy sanitarnej. Tak opracowany przez Konsorcjum plan
higieny jest, zdaniem Spółdzielni, niezgodny z wymaganiami zamawiającego i powoduje
poważne zagrożenie epidemiologiczne. Protestujący przedstawił szczegółowy wykaz błędnie
zakwalifikowanych pomieszczeń.
Spółdzielnia Inwalidów Naprzód zwróciła teżuwagęna wymóg zamawiającego
zawarty w rozdziale VIII pkt 3 Specyfikacji, gdzie zamawiający wymagał, aby wykonawca
dołączył do oferty plan higieny z podziałem na strefy czystości uwzględniający dobór w danej
strefie preparatów dezynfekcyjnych wraz z informacjąo spektrum działania oraz informacją
na jakiej powierzchni będąstosowane oraz dobór sprzętu i materiałów z podaniem ilości
przewidzianej do realizacji zamówienia. Spółdzielnia podniosła, iżw planie higieny
dołączonym do oferty przez Konsorcjum Impel brak:
- informacji dotyczących stężenia oraz spektrum działania zaproponowanych preparatów
dezynfekcyjnych,
- wskazania preparatu do dezynfekcji.
Protestujący zarzucił również, iżw ww. planie higieny błędnie podano spektrum działania
preparatu Oxapol dla określonego stężenia. Jak wskazała Spółdzielnia, Konsorcjum Impel
zaproponowało zastosowanieśrodka Oxapol w 3% stężeniu o oraz w 2% stężeniu ze
spektrum działania B,F,V (HBV,HCV,HIV,ROTA)Tbc. Tymczasem zgodnie z ulotką
informacyjną, preparat ten posiada w podanych ww. stężeniach następujące spektrum
działania:
- dla 2 % roztworu BFV (bakterie, grzyby, wirusy, w tym HBV),
- dla 3% roztworu BFV (bakterie, grzyby, wirusy, w tym HBV), co zdaniem Spółdzielni
potwierdza, iżpreparat Oxapol w 2% i 3% stężeniu nie posiada właściwości prątkobójczych,
nie wykazuje teżskuteczności wobec Rotawirus, HCV i HIV, co jest niezgodne ze złożoną
ofertąi wprowadza zamawiającego w błąd przez złożenie nieprawdziwego oświadczenia,
które ma znaczący wpływ na ocenęoferty zarówno w zakresie przyznania punktów w danym
podkryterium, jak i zgodności z wymogami Specyfikacji.

Spółdzielnia Inwalidów Naprzód podniosła także zarzut naruszenia przez
zamawiającego zasady uczciwej konkurencji przy ocenie oferty Protestującego w Kryterium
Koncepcja Wykonania Usługi w podkryterium „Zaproponowana przez wykonawcę

organizacja pracy uwzględniająca godziny wykonywania usługi oraz obsadęosobowądla
poszczególnych komórek Zmawiającego” przez przyznanie jej zaniżonej liczby punktów
tj. przez przyznanie 0 punktów przez jednego z członków komisji z takim uzasadnieniem,
iżproponowana organizacja nie uwzględnia propozycji obsady osobowej dla poszczególnych
komórek. Spółdzielnia nie zgodziła sięz ww. ocenąstwierdzając, iżujęła takąorganizację,
przez co powinna uzyskaćminimum punktacjędla oceny akceptowalnej.
Podobnie, niezrozumiała jest dla Protestującego ocena innego członka komisji, który
wskazał, iżorganizacja pracy nie uwzględnia zaopatrzenia oddziałów w sprzęt, preparaty itp.
skoro ocena doboru sprzętu, materiałów z podaniem ilości niezbędnej do realizacji
zamówienia była przedmiotem oceny w innym podkryterium, w którym pozostali członkowie
komisji uznali ofertęProtestującego jako najkorzystniejszą. Taka ocena, zdaniem
Spółdzielni, jest sprzeczna w opisem kryterium oceny ofert i prowadzi do zaniżenia punktacji
przyznanej Spółdzielni.
Spółdzielnia Inwalidów Naprzód wniosła o:
- uchylenie decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej,
- dokonanie czynności wykluczenia i odrzucenia oferty Konsorcjum Impel na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt 3 i art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
- dokonanie czynności odrzucenia oferty Konsorcjum Impel jako niezgodnej z treścią
Specyfikacji,
- dokonanie czynności ponownej oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do postępowania toczącego sięw wyniku wniesienia protestu przystąpienie zgłosiło
Konsorcjum Impel oraz NIRO Sp. z o.o.

Zamawiający rozstrzygnął protest w dniu 28 maja 2009 r. przez jego uwzględnienie.
Zamawiający zadeklarował również, iżpowtórzy czynnośćbadania i oceny ofert.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia protestu zamawiający przyznał, iżosoba zatrudniona
na stanowisku szkoleniowca powinna legitymowaćsiędoświadczeniem pedagogicznym oraz
przygotowaniem specjalistycznym w zakresie higieny szpitalnej i zakażeńszpitalnych
uznając, iżKonsorcjum Impel, mimo wezwania do uzupełnienia dokumentów, nie
przedstawiło dokumentów potwierdzających doświadczenie pedagogiczne osoby wskazanej
na stanowisko szkoleniowca.

Zamawiający przyznał również, iżKonsorcjum Impel:
- błędnie zakwalifikowało pomieszczenia szpitala do stref sanitarnych przez przypisanie
pomieszczeńwchodzących w skład strefy sanitarnej o wyższym reżimie do stref sanitarnych

o niższym reżimie. Zamawiający stwierdził, iżKonsorcjum Impel nie uwzględniło zmiany
wynikającej z pisma zamawiającego z dnia 26 stycznia 2009 r., w którym Zamawiający
wyjaśnił,że w zakresie usług, o których mowa w dziale IV punkt 2 podpunkt 3 Specyfikacji,
nastąpiła omyłka pisarska tj. pomyłkowo zamieniono opis stref sanitarnych, do którego
załączono teżskorygowane tabele oraz prawidłowy opis stref sanitarnych.
- pominęło w planie higieny w wielu pozycjach informacje dotyczące wskazania preparatu
dezynfekcyjnego, stężenia oraz spektrum działania zaproponowanych preparatów
dezynfekcyjnych, czego wymagał zamawiający w pkt 3 rozdziału VIII Specyfikacji.

Jednocześnie zamawiający nie uwzględnił zarzutu dotyczącego spektrum działania
preparatów dezynfekcyjnych zaproponowanych w planie higieny Konsorcjum Impel.
Stwierdził, iżzgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
preparaty dezynfekcyjne powinny wykazywaćszerokie spektrum działania, ale nie jest to
wymóg bezwzględny. Ponadto, jak zauważył zamawiający, w praktyce podczas dezynfekcji
powierzchni i sprzętu plan higieny często trzeba poddaćbieżącej modyfikacji - spektrum
działania preparatów dezynfekcyjnych należy dostosowaćdo obszaru i strefy higienicznej,
a jednocześnie uwzględnićkonkretnąsytuacjęepidemiologicznątzn. w przypadku zakażenia
o etologii Clostridium zastosowaćpreparaty o działaniu zarówno o działaniu B, V, F, Tbc,
ale przede wszystkim należy w tym przypadku zastosowaćpreparaty działające na spory
bakteryjne (działanie sporobójcze preparatu). Taka modyfikacja planu higieny wymaga
zatem nie tylko zastosowania preparatu o szerokim spektrum działania biobójczego, ale też
wdrożenia procedur dezynfekcji wysokiego poziomu. Dostosowanie do sytuacji
epidemiologicznej wymaga, zdaniem zamawiającego, równieżw wielu przypadkach zmian w
planie higieny dotyczących częstotliwości mycia i dezynfekcji powierzchni, zmian stężeń
preparatów jeśli np. dojdzie do wystąpienia ogniska epidemicznego.

Zamawiający stwierdził ponadto, iżnie ma wpływu na indywidualnąocenę
poszczególnych członków komisji przetargowej, którymi byli pracownicy zamawiającego
posiadający doświadczenie w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie szpitala.

Z decyzjązamawiającego nie zgodziło sięKonsorcjum Impel wnosząc w dniu
5 czerwca 2009 r. odwołanie, w którym wykonawca zarzucił zamawiającemu naruszenie:
- art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wykonawców,
- art. 24 ust. 1 pkt 10 i art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp przez uznanie przez zamawiającego w
rozstrzygnięciu protestu,że Konsorcjum nie przedstawiło dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez uznanie przez zamawiającego w rozstrzygnięciu
protestu,że treśćoferty Konsorcjum nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Konsorcjum Impel podtrzymało zarzuty iżądania zawarte w zgłoszeniu przystąpienia
do postępowania toczącego sięw wyniku wniesienia protestu stwierdzając, iżczynność
wyboru najkorzystniejszej oferty została dokonana przez zamawiającego zgodnie
z przepisami ustawy Pzp.

Konsorcjum podniosło, iżw Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia brak jest
opisu warunku udziału w postępowaniu dotyczącego osób zaproponowanych do realizacji
zamówienia odnoszącego siędo minimalnego okresu wymaganego doświadczenia
zawodowego. Wykonawca podkreślił także, iżzamawiający nieżądał dokumentów na
potwierdzenie takiego doświadczenia. O takim rozumieniu wymogów zamawiającego
zawartych w pkt V.2.b) i w pkt VI.3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przesądza jednoznacznie, w ocenie Konsorcjum Impel, analiza treści Załącznika nr 5
Potencjał Kadrowy, zgodnie z którym wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca lub będzie
dysponował, powinien zawieraćzgodnie z tabelą„dane dotyczące proponowanego
stanowiska w realizacji zamówienia, rodzaj uprawnieńi potwierdzenie kwalifikacji. Do
wykazu należy dołączyćpod rygorem odrzucenia oferty kopiędokumentu potwierdzającego
wymagane kwalifikacje". Wobec braku wymogu posiadania określonego doświadczenia
zawodowego przez zaproponowane osoby, nieuprawnione jest, jak stwierdziło Konsorcjum
Impel, rozszerzanie na obecnym etapie postępowania warunków udziału w postępowaniu
i opisu sposobu spełniania tych warunków. Niezależnie od powyższego, jak oświadczyło
Konsorcjum, zamawiający jest w posiadaniu takich informacji, bowiem dane takie zawierają
dokumenty potwierdzające kwalifikacje poszczególnych osób – skoro bowiem dana osoba
uzyskała określone kwalifikacje, to od tego dnia, w ocenie Konsorcjum Impel, należy liczyć
jej doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie. Konsorcjum wskazało ponadto,że składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
potwierdziło dysponowanie osobami posiadającymi właściwe doświadczenie zawodowe.

Konsorcjum Impel podniosło także, iżbrak jest podstaw do przyjęcia,że błędnie
zakwalifikowało w swojej ofercie pomieszczenia szpitala do stref sanitarnych. Oświadczyło,
iżuwzględniło w ofercie zmiany wprowadzone w tym zakresie przez zamawiającego pismem
z dnia 26 stycznia 2009 r. Odnosząc siędo poszczególnych zarzutów w tym zakresie
Konsorcjum stwierdziło,że:
- zarówno zamawiający w piśmie z dnia 26 stycznia 2009 r., jak i Konsorcjum w planie
higieny, nie uwzględnia na Oddziale Angiologicznym pomieszczeńtakich jak sale

pooperacyjne, w związku z powyższym nie można uznać, iżKonsorcjum nie spełnia
wymagańSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym zakresie (ad. 2),
- na stronie opisanej „strona 2 z 34” pisma z dnia 26 stycznia 2009 r. zamawiający wskazał,
iżsala pooperacyjna na Oddziale Chirurgii Ogólnej należy do strefy sanitarnej M1, w związku
z powyższym pomieszczenie to zostało zaklasyfikowane przez Odwołującego poprawnie (ad.
3),
- na stronie opisanej „strona 3 z 34” pisma z dnia 26 stycznia 2009 r. zamawiający wskazał,
iżpunkt pielęgniarski na Oddziale Chirurgii Ogólnej należy do strefy sanitarnej M1,
w związku z powyższym pomieszczenie to zostało zaklasyfikowane przez Konsorcjum
poprawnie (ad. 4),
- na stronach opisanych „strona 10 z 34” oraz „strona 11 z 34” pisma z dnia 26 stycznia 2009
r. zamawiający wskazał, iżsala pooperacyjna i chemioterapia na Oddziale Chirurgii
Onkologicznej należądo strefy sanitarnej M1, w związku z powyższym pomieszczenie to
zostało zaklasyfikowane przez Konsorcjum poprawnie (ad. 5),
- na stronie opisanej „strona 4 z 34” pisma z dnia 26 stycznia 2009 r. zamawiający wskazał,
iżboksy na Oddziale Neonatologicznym należądo strefy sanitarnej M1, w związku
z powyższym pomieszczenia te zostały zaklasyfikowane przez Konsorcjum poprawnie
(ad. 6),
- na stronie opisanej „strona 18 z 34” pisma z dnia 26 stycznia 2009 r. Zamawiający wskazał,
iżpokój przygotowańna Oddziale Ginekologiczno-Położniczym należy do strefy sanitarnej
M1, w związku z powyższym pomieszczenie to zostało zaklasyfikowane przez Konsorcjum
poprawnie (ad. 7),
- na stronie opisanej „strona 17 z 34” pisma z dnia 26 stycznia 2009 r. zamawiający wskazał,
iżprzedsionek na Oddziale Pediatrycznym należy do strefy sanitarnej A1, w związku
z powyższym pomieszczenie to zostało zaklasyfikowane przez Konsorcjum poprawnie
(ad. 8),
- na stronie opisanej „strona 10 z 34” pisma z dnia 26 stycznia 2009 r. zamawiający wskazał,
iżsala pooperacyjna na Oddziale Urologicznym należy do strefy sanitarnej M1, w związku
z powyższym pomieszczenie to zostało zaklasyfikowane przez Konsorcjum poprawnie
(ad. 9),
- na stronie opisanej „strona 13 z 34” pisma z dnia 26 stycznia 2009 r. Zamawiający wskazał,
iżsterylizacja gazowa w Poradni Alergologii Dziecięcej należy do strefy sanitarnej M1,
w związku z powyższym pomieszczenie to zostało zaklasyfikowane przez Konsorcjum
poprawnie (ad. 10),

- na stronie opisanej „strona 14 z 34” pisma z dnia 26 stycznia 2009 r. Zamawiający wskazał,
iżprzedsionek w Poradni Kardiologii Dziecięcej należy do strefy sanitarnej A1, w związku
z powyższym pomieszczenie to zostało zaklasyfikowane przez Konsorcjum poprawnie
(ad. 13),
- na stronie opisanej „strona 17 z 34” pisma z dnia 26 stycznia 2009 r. zamawiający wskazał,
iżboksy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym należądo strefy sanitarnej M1 i tak teżzostały
zaklasyfikowane przez Konsorcjum w planie higieny (ad. 14),
- nie można zarzucić, iżopracowany przez Konsorcjum plan higieny powoduje poważne
zagrożenie epidemiologiczne. Konsorcjum zauważyło, iżnie zakwestionowano doboruśrodków myjących i dezynfekcyjnych oraz sprzętu w poszczególnych strefach sanitarnych,
bowiem nie budząoneżadnych zastrzeżeńi spełniająwymagania zamawiającego. Ponadto,
jak przypomniało Konsorcjum, złożyło ono oświadczenie, iżzapoznało sięze szczegółowymi
warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosi
do nich zastrzeżeń, nie można więc uznaćplanu higieny jako niezgodnego z wymaganiami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (ad. 1, 11, 12).
Odnosząc siędo zarzutu pominięcia przez Konsorcjum w wielu pozycjach planu
higieny informacji dotyczących wskazania preparatu dezynfekcyjnego, stężenia oraz
spektrum działania zaproponowanych preparatów dezynfekcyjnych Konsorcjum Impel
stwierdziło, iżSpółdzielnia Inwalidów Naprzód celowo nie umieściła w przedstawionej
w proteście tabeli kolumny „preparat do mycia”, która została uwzględniona w planie higieny
dołączonym do oferty Konsorcjum. W kolumnie tej, jak zauważyło Konsorcjum, wskazanośrodek Incidin Plus w stężeniu 2%, który zgodnie z ulotkąinformacyjnąproducenta posiada
właściwości myjące i dezynfekujące. Konsorcjum Impel oświadczyło, iżzgodnie
z wymaganiami zamawiającego przewidziało wykonanie czynności mycia i dezynfekcji
wskazanych powierzchni.
Konsorcjum Impel zwróciło także uwagęna fakt, iżzamawiający wymagał
przedstawienia planu higieny z podziałem na strefy czystości, uwzględniającego dobór
w danej strefie preparatów dezynfekcyjnych wraz z informacjąo spektrum działania oraz
informacją, na jakiej powierzchni będąstosowane. Z powyższego Konsorcjum wywiodło,
iżspektrum działania preparatów dezynfekcyjnych powinno byćwskazane w danej strefie,
a nie przy danej powierzchni, na której preparat będzie stosowany. Zauważyło,
iżzamawiający dokonał podziałuśrodowiska szpitalnego na jednąstrefęsanitarnąw ramach
obszaru administracyjnego oraz na cztery strefy sanitarne w ramach obszaru medycznego
(pkt IV/2 Załącznika nr 6 do Specyfikacji oraz odpowiedzi na pytania 3.20 i 3.21 z dnia
26 stycznia 2009 r.). Konsorcjum wskazało, iżw ramach danej strefy czystości (jedna

z pięciu wskazanych przez zamawiającego) uwzględniona została przez Konsorcjum
informacja o spektrum działania proponowanych preparatów.
Konsorcjum Impel wniosło o uchylenie czynności uwzględnienia protestu w zakresieżądania wykluczenia Konsorcjum z postępowania i odrzucenia jego oferty, nakazanie
zamawiającemu oddalenia protestu w zakresieżądania wykluczenia Konsorcjum
i odrzucenia jego oferty, a także nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności
uchylenia wyboru oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej.

Do postępowania odwoławczego przystąpienie po stronie zamawiającego zgłosili
Spółdzielnie Inwalidów Naprzód oraz NIRO Sp. z o.o.

Sprawa o sygn. akt KIO/UZP 785/09:

Od rozstrzygnięcia protestu NIRO Sp. z o.o. z dnia 18 maja 2009 r. w części
dotyczącej:
- zaniechania wykluczenia Spółdzielni Inwalidów Naprzód z powodu niespełnienia warunków
udziału w postępowaniu,
- zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez SpółdzielnięInwalidów Naprzód z powodu jej
niezgodności z treściąSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia orazżądania przez
NIRO Sp. z o.o. wykluczenia Spółdzielni z postępowania o udzielenie zamówienia
i odrzucenia jej oferty
odwołanie wniosła w dniu 5 czerwca 2009 r. Spółdzielnia Inwalidów Naprzód zarzucając
Zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 89 ust. 1 pkt 5 oraz art. 7 ust. 1
ustawy Pzp.

Spółdzielnia Inwalidów Naprzód podniosła, iżdokumenty dotyczące doświadczenia
pedagogicznego osoby zaproponowanej na stanowisko szkoleniowca zostały złożone na
wezwanie zamawiającego w dniu 9 marca 2009 r. Jak wywiodła Spółdzielnia, wykaz osób
wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi ich kwalifikacje stanowi dokument potwierdzający
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zatem
dokumenty te podlegająpoprawieniu lub uzupełnieniu w trybie art. 26 ustawy Pzp. Wobec
powyższego, wbrew stanowisku NIRO Sp. z o.o., możliwe było poprawienie wykazu przez
wskazanie w nim osób, które spełniająwarunki. Zdaniem Spółdzielni, zostało wykazane,
iżpani Bogusława G., tj. osoba wskazana w ofercie jako odpowiedzialna za szkolenia,
posiada wymagane przez zamawiającego doświadczenie pedagogiczne oraz przygotowanie
specjalistyczne w zakresie higieny szpitalnej i zakażeńszpitalnych, o czymświadczą,

w ocenie Spółdzielni, następujące okoliczności, potwierdzone złożonymi dokumentami:
ukończenie liceum medycznego z tytułem pielęgniarki (świadectwo dojrzałości), ukończenie
wyższych studiów magisterskich na kierunku pedagogika z tytułem magistra (dyplom
UniwersytetuŚląskiego w Katowicach), ukończenie studiów podyplomowych w zakresie
zarządzania zasobami ludzkimi (świadectwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości
w Krakowie), ukończenie szkolenia z podstaw higieny szpitalnej (zaświadczenie Centrum
Szkolenia i Doradztwa KONTRA), ukończenie szkolenia z zakresu higieny szpitalnej
(certyfikat firmy BONDER), aktywne prowadzenie działalności szkoleniowej (zaświadczenia
o ukończeniu szkoleńz zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym przez panie: Lucynę
C., KrystynęM., CelinęG., AldonęT., AgnieszkęS., AnnęM. prowadzonych przez
BogusławęG.), a także odbywanie zajęćpraktycznych i praktyk studenckich w ramach
wyższych studiów magisterskich na kierunku pedagogika (dyplom UniwersytetuŚląskiego w
Katowicach). Spółdzielnia Inwalidów Naprzód podkreśliła, iżdokumentami potwierdzającymi
doświadczenie pedagogiczne szkoleniowca sązaświadczenia o odbyciu szkoleńprzez
panie: LucynęC., KrystynęM., CelinęG., AldonęT., AgnieszkęS., AnnęM. prowadzonych
przez paniąBogusławęG. oraz dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na
kierunku pedagogika przez paniąBogusławęG.

Wobec powyższego, uwzględnienie przez Zamawiającegożądania NIRO Sp. z o.o.
wykluczenia Spółdzielni z postępowania i odrzucenia jej oferty Spółdzielnia uznała za
nieuprawnione.
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpienie zgłosiło
Konsorcjum Impel oraz NIRO Sp. z o.o.

Uwzględniając dokumentacjęz przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, w tym postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treść
złożonych w postępowaniu ofert, jak równieżbiorąc pod uwagęoświadczenia i stanowiska
stron wyrażone w protestach, odwołaniach, rozstrzygnięciach protestów, przystąpieniach
oraz złożone w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła co następuje.

Na wstępie Izba ustaliła, iżwszyscy odwołujący legitymująsięinteresem prawnym
w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, uprawniającym do wniesieniaśrodków ochrony
prawnej.

Za bezzasadny Izba uznała podniesiony przez NIRO Sp. z o.o. zarzut złożenia przez
Konsorcjum Impel polisy OC, w której podano inny adres członka Konsorcjum niżwynika to

z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Polisa lub inny dokument potwierdzający,że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności (pkt VI ppkt 4.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) był wymagany
przez Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu
znajdowania sięw sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
tj. m.in. posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotęminimum 2 500 000 zł. Izba stwierdziła, iżnie ulega wątpliwości,że podmiotem wymienionym w Umowie ubezpieczenia generalnego odpowiedzialności
cywilnej PZU S.A. nr 721/P01/2009 zawartej w dniu 31 grudnia 2008 r. we Wrocławiu oraz
w załącznikach do niej jest firma Hospital Serwis Sp. z o.o. – członek Konsorcjum
składającego ofertęw przedmiotowym postępowaniu. W ww. Umowie ubezpieczenia
wskazana została nazwa Hospital Serwis Sp. z o.o., Regon, NIP oraz numer KRS. Dane te
sązgodne z informacjami znajdującymi sięw odpisie z KRS złożonym wraz z ofertą
Konsorcjum Impel, pozwalająna jednoznacznąidentyfikacjępodmiotu ubezpieczonego, brak
zatem podstaw do uznania, iżumowa ta obejmuje działanie innego podmiotu niżczłonek
Konsorcjum i wprowadza tym Zamawiającego w błąd. Co więcej, w przypadku wykonawców
ubiegających sięłącznie o udzielenie zamówienia, ich doświadczenie, potencjał techniczny,
kadrowy czy ekonomiczny należy oceniaćłącznie, taki jest bowiem cel występowania
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia w konsorcjum, co uzasadnia
solidarna odpowiedzialnośćwykonawców występujących wspólnie za realizacjęzamówienia
(art. 141 ustawy Pzp). Stanowisko to jest ugruntowane zarówno w orzecznictwie Krajowej
Izby Odwoławczej, jak i sądów okręgowych. Z uwagi na fakt, iżw opisanej powyżej umowie
ubezpieczenia ubezpieczonym jest równieżdrugi członek Konsorcjum – Impel Cleaning Sp.
z o.o., ww. zarzut tym bardziej nie znajduje uzasadnienia.
Zarzut NIRO Sp. z o.o. dotyczący nie złożenia przez Konsorcjum Impel dokumentów
potwierdzających doświadczenie pani Anny L. i pana Sebastiana M. został przez
zamawiającego
uwzględniony
w
zakresie
braku
dokumentów
potwierdzających
doświadczenie pedagogiczne szkoleniowca, jednak z uwagi na podtrzymanie tego zarzutu
przez NIRO Sp. z o.o. na etapie odwołania, Izba postanowiła poddaćzarzut ten rozpoznaniu.
Osobąwskazanąw ofercie Konsorcjum Impel na to stanowisko jest pani Anna L.,
co wynika z Załącznika nr 5 Potencjał kadrowy, strona 49 oferty). Wobec wszystkich osób
zaproponowanych do realizacji zamówienia zamawiający wymagał, zgodnie z treściąpkt V
ppkt 1.2) lit b Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, legitymowania się
wykształceniem minimumśrednim medycznym lub ogólnym oraz specjalistycznym
w zakresie przedmiotu zamówienia potwierdzonego stosownymi dokumentami takie jak
certyfikaty, dyplomy. Od osoby zaproponowanej na stanowisko szkoleniowca zamawiający

wymagał dodatkowo doświadczenia pedagogicznego oraz przygotowania specjalistycznego
w zakresie higieny szpitalnej i zakażeńszpitalnych. Na potwierdzenie spełniania ww.
warunku zamawiający wymagał złożenia wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie
dysponował wykonawca, które będąuczestniczyły w wykonaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia.
W złożonym wykazie (Załącznik nr 5 Potencjał kadrowy, strona 49 oferty) Konsorcjum Impel
oświadczyło, iżpani L. posiada uprawnienia trenera wewnętrznego, czego potwierdzeniem
ma byćcertyfikat. Do wykazu wykonawca załączył certyfikat trenera wewnętrznego
wystawiony w dniu 20 października 2006 r. zamawiający w dniu 4 marca 2009 r. wezwał
wykonawcędo uzupełnienia dokumentów wskazując na brak potwierdzenia wykształcenia
ogólnego i przygotowania pani L. w zakresie higieny szpitalnej i zakażeńszpitalnych.
Pismem z dnia 9 marca 2009 r. Konsorcjum przekazało następujące dokumenty dotyczące
pani Anny L.: zaświadczenie o ukończeniu kursu dla brygadzistów Proficleaning z dnia 12
stycznia 2007 r., certyfikat o ukończeniu szkolenia „Kontrola zakażeńszpitalnych” z dnia 29
listopada 2007 r., zaświadczenie o ukończeniu szkoleń: „Technologia i organizacja pracy”
oraz „Higiena szpitalna i profilaktyka zakażeń”,świadectwo dojrzałości z dnia 28 maja 1982
r., dyplom ukończenia studium wychowania przedszkolnego z dnia 9 lutego 1985 r. opisane
powyżej dokumenty w istocie nie potwierdzają, w ocenie Izby, posiadania przez paniąL.
doświadczenia pedagogicznego. Nie ulega wątpliwości, iżwarunkiem udziału w
przedmiotowym postępowaniu było m.in. posiadanie przez osobęskazanąna stanowisko
szkoleniowca doświadczenia pedagogicznego. Przez doświadczenie rozumiećnależy
ugruntowanąumiejętność, praktykęw danej dziedzinie. Warunek postawiony przez
zamawiającego jest jednoznaczny, choćz uwagi na fakt, iżzamawiający nie określił jak
długie dana osoba powinna posiadaćdoświadczenie, de facto nawet jeden dzieńpraktyki
wykazany w danej dziedzinie stanowi o potwierdzeniu spełniania warunku. Zważyćjednak
należy, iżzamawiający w piśmie z dnia 4 marca 2009 r. nie wskazał na taki brak w
dokumentach dotyczących pani L., zobowiązany jest zatem do wypełnienia w tym zakresie
obowiązku wynikającego z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Pan Sebastian M. został wskazany w ofercie Konsorcjum Impel na stanowisko
technologa sprzątania. Wobec osoby wskazanej na stanowisko technologa zamawiający
wymagał, oprócz ww. wymogów dotyczących wszystkich osób wskazanych do realizacji
zamówienia,
przygotowania
specjalistycznego
w
zakresie
higieny
szpitalnej
i zakażeńszpitalnych. W Załączniku nr 5 Potencjał kadrowy Konsorcjum Impel oświadczyło,
iżpan Sebastian M. posiada uprawnienia instruktora i trenera, co mająpoświadczać
zaświadczenie nr 8/I/106/2001, zaświadczenie nr 1579/2002, certyfikat i zaświadczenie.
Jako dokumenty potwierdzające kwalifikacje Konsorcjum załączyło zaświadczenie

nr 8/I/106/2001 o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki
zawodu w zakładach pracy, zaświadczenie nr 1579/2002 o ukończeniu szkolenia
o zawodowych zagrożeniach biologicznych i chemicznych w służbie zdrowia, certyfikat
ukończenia szkolenia „Zakażenia szpitalne”, „Utrzymanie czystości w poszczególnych
strefach szpitala”, certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia obejmującego
optymalizacjętechnik sprzątania w zakresie nowoczesnych technologii utrzymania czystości
w szpitalach oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu z zakresu znajomości podstawowych
zagadnieńhigieny przy produkcjiżywności. W dniu 4 marca 2009 r. zamawiający wezwał
wykonawcędo uzupełnienia dokumentów dotyczących pana Sebastiana M. wskazując na
brak potwierdzenia doświadczenia pedagogicznego i wykształcenia ogólnego. Zakres
wezwania wykracza poza warunki opisane w pkt V ppkt 1.2) lit b Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, jednak wezwanie to nie zostało oprotestowane przez Konsorcjum
Impel
i
jako
takie
pozostaje
w
mocy,
bowiem
Izba
nie
może,
zgodnie
z dyspozycjąart. 191 ust. 3 ustawy Pzp, orzekaćco do zarzutów, które nie były zawarte
w proteście. W odpowiedzi na wezwanie, Konsorcjum Impel w piśmie z dnia 9 marca 2009 r.
oświadczyło, iżna potwierdzenie uzyskanych przez pana Sebastiana M. kwalifikacji załącza
następujące dokumenty: zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego dla
instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy z dnia 16 marca 2001 r.,świadectwo dojrzałości z dnia 5 czerwca 1987 r. potwierdzające doświadczenie
pedagogiczne i wykształcenie ogólne. Po analizie złożonych przez Konsorcjum Impel
dokumentów Izba stwierdziła, iżnie potwierdzająone posiadania przez pana M.
doświadczenia pedagogicznego. Informacji o posiadanym doświadczeniu Konsorcjum Impel
nie zawarło teżw Wykazie osób (Załącznik nr 5 Potencjał kadrowy), czego wymagał
zamawiający w pkt VI ppkt 3.2) Specyfikacji.
NIRO Sp. z o.o. podniosło także zarzut niezgodności oferty Konsorcjum Impel
z treściąSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia związany z nie wykazaniem w ofercie
Konsorcjum Impel preparatu myjącego, konserwującego i dezynfekującego oraz brakiem
wskazania w ofercie Konsorcjum ww. preparatów w wykazie materiałów przeznaczonych do
wykonania zadania. Zamawiający w pkt VIII ppkt 3 Specyfikacji wymagał dołączenia do
oferty planu higieny z podziałem na strefy czystości, uwzględniającego dobór w danej strefie
preparatów dezynfekcyjnych wraz z informacjąo spektrum działania i stężeniu oraz
informacją, na jakiej powierzchni będąstosowane oraz uwzględniającego dobór sprzętu
i materiałów z podaniem ilości przewidzianej do realizacji zamówienia. Konsorcjum w planie
higieny zawarło szereg tabel zatytułowanych „Wykaz minimalnych czynności wchodzących
w skład kompleksowego utrzymania czystości w poszczególnych rodzajach pomieszczeń”
określających powierzchnię, sprzęt, czynność, częstotliwośćjej dokonywania oraz preparat

do mycia i preparat do dezynfekcji. Ww. tabele stanowiączęśćzłożonego przez Konsorcjum
planu higieny, stąd Izba uznała, iżwskazanie preparatów myjących i dezynfekujących w tej
części planu higieny, w której rozpisane sąposzczególne powierzchnie i sposób ich
sprzątania stanowi o spełnieniu wymogu zamawiającego, o którym mowa w pkt VIII ppkt 3
Specyfikacji. Wobec określenia preparatów myjących i dezynfekujących w ww. wykazach
czynności nie jest konieczne, w ocenie Izby, powtórne ich wykazywanie w Wykazie
materiałów. Nie ma bowiem wątpliwości, iżWykaz minimalnych czynności wchodzących
w skład kompleksowego utrzymania czystości w poszczególnych rodzajach pomieszczeń,
jako częśćplanu higieny stanowi oświadczenie Konsorcjum Impel dotyczące m.in.środków,
jakimi zamierza wykonaćzamówienie. Należy zwrócićuwagę, iżzamawiający zobowiązany
jest czytaćofertęłącznie, zatem w sytuacji, gdy dane informacje znajdująsięw ofercie,
jednak w innym miejscu, niżprzewidział to zamawiający, brak jest podstaw do uznania,
iżinformacje te nie zostały w ofercie zawarte. Izba stwierdziła ponadto, iżzamawiający nie
wymagał wskazania w ofercie preparatu konserwującego, co przyznał teżzamawiający
w rozstrzygnięciu protestu, z kolei w ppkt 4 i 5 pkt V Załącznika nr 6 Zakres usług
zamawiający opisał wymagania wyłącznie dla preparatów myjących i dezynfekcyjnych, nie
stawiając wymagańwobec preparatów konserwujących. Podobnie, zamawiający nie
wymagał w Specyfikacji określenia w pomieszczeniach typu toalety, brudowniki, łazienki,
preparatu do konserwacji sprzętu typu półki, szafy, urządzenia do dezynfekcji basenów, brak
zatem podstaw dożądania od wykonawcy wykazywania tego typu preparatu w ofercie.
Do obowiązków zamawiającego należy bowiem opisanie w Specyfikacji wszystkich
wymagańtak, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości jakie informacje zobowiązani sązawrzeć
w składanych ofertach i jakie dane będąoceniane przez zamawiającego. Wykonawcy nie
mogąponosićnegatywnych konsekwencji zaniedbańzamawiającego, nie ma również
podstaw do stawiania wykonawcom na etapie oceny ofert wymagańwyższych niżzostały
opisane w dokumentacji przetargowej.
NIRO Sp. z o.o. podniosła także zarzut niezgodności oferty Konsorcjum Impel
z treściąSpecyfikacji z powodu nie podania ilości materiałów przeznaczonych do wykonania
zadania. Zarzut ten, mimo jego uwzględnienia przez zamawiającego, został podtrzymany
w odwołaniu. Wobec wyraźnego wymogu wskazania ilości materiałów przewidzianej do
realizacji zamówienia, zawartego w ppkt 3 pkt VIII Specyfikacji oraz braku określenia ww.
ilości przez Konsorcjum Impel, Izba uznała zarzut ten za zasadny. Jednocześnie Izba
stwierdziła, iżplan higieny nie stanowi dokumentu podlegającego uzupełnieniu w trybie art.
26 ust. 3 ustawy Pzp, zawiera on bowiem informacje na temat sposobu wykonania
zamówienia, stanowi zatem treśćoferty, która nie może byćw jakikolwiek sposób
modyfikowana (art. 87 ust. 1 ustawy Pzp).

Podobnie, podtrzymany został w odwołaniu NIRO Sp. z o.o. zarzut dotyczący
właściwości papieru zaoferowanego przez Konsorcjum Impel. Wymogiem zamawiającego
wobec papieru toaletowego było, aby był to papier miękki na rolce, bezpyłowy. NIRO
Sp. z o.o. zarzuciła, iżpapier zaoferowany przez Konsorcjum Impel nie posiada właściwości
papieru bezpyłowego. W ocenie Izby, zarzut ten nie potwierdził się. Konsorcjum Impel
zaoferowało papier toaletowy makulaturowy bielony producenta Metsa (strona 134 oferty).
Na rozprawie zamawiający twierdził, iżpapier makulaturowy, ze swej natury, nie posiada
właściwości bezpyłowych swoje stanowisko opierając na rozmowie z głównym technologiem
zakładów
papierniczych
w
Goszczu.
Zdaniem
Izby,
rozmowa
telefoniczna
z przedstawicielem podmiotu trzeciego nie może stanowićdowodu na poparcie twierdzeń
zamawiającego. Dowodu takiego nie może stanowićtakże złożone przez NIRO Sp. z o.o.
pismo firmy MetsäTissue z dnia 25 czerwca 2009 r. skierowanego P.P.H. Intet Team,
w którym producent oświadczył,że produkowane przez niego wyroby o numerach
katalogowych 12100 i 12550 sąwytwarzane z celulozy i tym samym uchodząza produkty
nie pylące. Pismo to dotyczy bowiem innego, niżzaoferowany przez Konsorcjum, produktu.
Za potwierdzające właściwości bezpyłowe papieru makulaturowego Izba uznała pismo firmy
MetsäTissue z dnia 22 czerwca 2009 r. skierowane do Impel Cleaning Sp. z o.o., w którym
producent oświadcza, iż„produkty celulozowe, jak i produkty produkowane z makulatury
selekcjonowanej spełniająwymogi stawiane papierom nie pylącym”. Izba na podstawie
art. 188 ust. 6 ustawy Pzp, nie dopuściła dowodu z opinii biegłego na potwierdzenie ww.
faktu uznając, iżfakt będący jego przedmiotem został jużstwierdzony ww. pismem
producenta.
NIRO Sp. z o.o. podniosła zarzut nie wykazania przez SpółdzielnięInwalidów
Naprzód spełniania warunku dotyczącego potencjału kadrowego w zakresie pani Brygidy J. i
pani
Adrianny
P.,
wskazanych
odpowiednio
na
stanowisko
brygadzisty
i szkoleniowca. Zamawiający w rozstrzygnięciu protestu przyznał,że Spółdzielnia
„w dalszym ciągu nie przedstawiła dokumentów potwierdzających doświadczenie
pedagogiczne szkoleniowca”, jednak z uwagi na podtrzymanie tego zarzutu w odwołaniu,
Izba poddała zarzut ten rozpoznaniu. Jak jużwskazano powyżej, wobec osób
zaproponowanych do realizacji zamówienia Zamawiający wymagał w pkt V ppkt 1.2) lit b
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia legitymowania sięwykształceniem minimumśrednim medycznym lub ogólnym oraz specjalistycznym w zakresie przedmiotu zamówienia
potwierdzonym stosownymi dokumentami, takie jak certyfikaty, dyplomy. Od osoby
zaproponowanej na stanowisko brygadzisty zamawiający postawił dodatkowo wymaganie
posiadania
przygotowania
w
zakresie
higieny
szpitalnej,
natomiast
od
osoby
zaproponowanej na stanowisko szkoleniowca doświadczenia pedagogicznego oraz

przygotowania specjalistycznego w zakresie higieny szpitalnej i zakażeńszpitalnych.
Spółdzielnia Inwalidów Naprzód w złożonym wykazie osób (Załącznik nr 5, strona 48 oferty),
wskazała na zaświadczenie o ukończeniu przez paniąBrygidęJ. szkolenia z zakresu higieny
szpitalnej oraz naświadectwo ukończenia liceum medycznego, dyplom ukończenia studiów
wyższych o kierunku pedagogicznym iświadectwo ukończenia studiów podyplomowych
dotyczących pani Adrianny P. Pismem z dnia 4 marca 2009 r. zamawiający wezwał
wykonawcęm.in. do uzupełnienia dokumentów w zakresie przygotowania specjalistycznego
w zakresie zakażeńszpitalnych i wykształcenia ogólnego pani Brygidy J. oraz doświadczenia
pedagogicznego pani Adrianny P. Odpowiadając na wezwanie zamawiającego, Spółdzielnia
załączyła do pisma z dnia 9 marca 2009 r. zmodyfikowany wykaz osób (Załącznik nr 5), w
którym w miejsce pani Brygidy J. wskazana została pani Krystyna M., z kolei w miejsce pani
Adrianny P. – pani Bogusława G. W wykazie wykonawca oświadczył, iżpani Krystyna M.
posiada wykształcenie medyczne oraz odbyła szkolenia z zakresu higieny szpitalnej oraz
zakażeńszpitalnych. Spółdzielnia w zakresie pani Bogusławy G. wskazała, iżposiada ona
wykształcenie medyczne i pedagogiczne, a takżeże odbyła szkolenia z zakresu higieny
szpitalnej. Wbrew twierdzeniom NIRO Sp. z o.o., wskazanie w wyniku wezwania do
uzupełnienia dokumentów innych niżpierwotnie osób do realizacji zamówienia jest w pełni
uprawnione. Uznaćbowiem należy, iżzłożenie dokumentu wskazującego na niespełnianie
warunku udziału w postępowaniu stanowi wypełnienie przesłanek art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
niewątpliwie bowiem wykonawca w takiej sytuacji nie złożył dokumentu potwierdzającego
spełnianie warunków. Stanowisko to jest ugruntowane zarówno w orzecznictwie Krajowej
Izby Odwoławczej, jak i sądów okręgowych. Zgodnie z art. 26 ust. 3 zd. 2 ustawy Pzp,
złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez wykonawcęwarunków nie później niżw dniu, w którym upłynął termin
składania ofert. NIRO Sp. z o.o. stawiając niniejszy zarzut nie przedstawiła dowodu na
poparcie swoich twierdzeńo braku dysponowania przez Spółdzielnięww. dwiema osobami
na dzieńskładania ofert, do czego była zobowiązana na podstawie art. 6 kodeks cywilny.
Jednocześnie Izba stwierdziła, iżzłożone przez Spółdzielnięw uzupełnieniu dokumenty
potwierdzająspełnianie przez wykonawcęwarunku udziału w postępowaniu dotyczącego
brygadzisty i szkoleniowca. W trakcie postępowania odwoławczego sporne między stronami
było w szczególności wykazanie przez Spółdzielniędoświadczenia pedagogicznego osoby
wyznaczonej na stanowisko szkoleniowca tj. pani Bogusławy G.. Jak wskazano powyżej, z
uwagi na brak wymogu odnośnie czasu trwania doświadczenia pedagogicznego, Izba
uznała, iżposiadanie jakiegokolwiek doświadczenia stanowi o spełnianiu warunku udziału w
postępowaniu. Wobec powyższego, za potwierdzające powyższe Izba uznała załączone do
pisma Spółdzielni z dnia 9 marca 2009 r. zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu
zapobiegania zakażeniom szpitalnym przez paniąAgnieszkęS., paniąAldonęT., panią

CelinęG. oraz paniąKrystynęM., prowadzonego przez paniąBogusławęG. Mimo braku
wyraźnego wskazania na powyższe dokumenty w wykazie osób, jako na dokumenty
potwierdzające doświadczenie pani G., dokumenty te należy wziąćpod uwagę, bowiem
badając spełnianie warunków udziału w postępowaniu zamawiający zobowiązany jest badać
treśćwszystkich dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Kolejnym zarzutem wobec oferty Spółdzielni Inwalidów Naprzód jest zarzut nie
wykazania spełniania warunku doświadczenia. Warunek postawiony przez zamawiającego
w tym zakresie brzmiał: „wykonanie co najmniej jednego zamówienia odpowiadającego
swoim rodzajem i wartościąusługąstanowiącąprzedmiot zamówienia o łącznej powierzchni
powyżej 20 000 m², obejmującego wszystkie strefy reżimu sanitarnego, realizowanych
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.”
Ustawodawca pozwolił zamawiającemu ustalićw każdym z postępowaństosowne dla niego
warunki, tzw. warunki szczegółowe, jednak nie mogąone pozostawaćw sprzeczności
z warunkami określonymi przez ustawodawcę, w tym z warunkiem doświadczenia, o którym
mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Na potwierdzenie spełniania warunku
doświadczenia, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich możeżądaćzamawiający
od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogąbyćskładane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87,
poz. 605 z późn. zm.), zamawiający może wymagaćod wykonawców złożenia wykazu
wykonanych, a w przypadkuświadczeńokresowych lub ciągłych równieżwykonywanych
usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem i wartościąusługom stanowiącym przedmiot zamówienia,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia
dokumentów potwierdzających,że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie.
Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku doświadczeniażądał dokumentu
zgodnego z opisanym w ww. punkcie rozporządzenia. Spółdzielnia Inwalidów Naprzód
wykazała w Załączniku nr 4 Wykaz usług dwa zamówienia polegające na kompleksowym
sprzątaniu szpitala realizowane na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej
Podlaskiej i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. Czas realizacji ww. zadańzostał określony odpowiednio
na od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2013 r. i od 1 lutego 2008 r. do 31 stycznia 2012 r.
Z uwagi na fakt, iżzamawiający, zgodnie z wymogiem ww. rozporządzenia, dopuścił
wykazanie siędoświadczeniem w trwającej w dniu składania ofert realizacji zamówień
okresowych lub ciągłych, do których niewątpliwie należy zaliczyćusługi sprzątania, Izba nie
znalazła podstaw do uwzględnienia przedmiotowego zarzutu.

Nie potwierdził sięrównieżzarzut dotyczący niezgodności oferty Spółdzielni z treścią
Specyfikacji z uwagi na przewidziane zastosowanie pięciu kolorówściereczek. Zamawiający
w opisie minimalnych warunków techniczno – użytkowych sprzętu (ppkt 2.1) pkt V
Załącznika nr 6 do Specyfikacji) wymagał zastosowania sprzętu zróżnicowanego
kolorystycznie, przy czym wskazał, iżsprzęt w kolorze czerwonym ma służyćczyszczeniu
brudowników, muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, koszy na odpady i sprzętu do
sprzątania, sprzęt w kolorze niebieskim ma służyćczyszczeniu szafek, blatów, stolików
zabiegowych, uchwytów, drzwi, klamek, stołów operacyjnych i szafek trzyłóżkowych,
natomiast sprzęt w kolorzeżółtym ma służyćczyszczeniu łazienek, zlewów, umywalek,
luster, armatury,ścian i lamperii. Spółdzielnia Inwalidów Naprzód, zgodnie z wymaganiami
zamawiającego, przewidziała w swojej ofercieściereczki niebieskie, czerwone iżółte
określając ich zastosowanie analogicznie do opisanego przez zamawiającego, a dodatkowo
przewidziałaściereczki zielone służące do mycia okien i powierzchni przeszklonych oraz
białe – jednorazowe do mycia i dezynfekcji bloków porodowych i operacyjnych oraz
oddziałów niemowlęcych, a także gabinetów zabiegowych. Izba ustaliła, iżkolory sprzętu
wymienione przez zamawiającego nie były jedynymi, których uprawniony jest używać
wykonawca z uwagi na fakt, iżwymagania określone przez zamawiającego sąwymaganiami
minimalnymi, istnieje zatem możliwośćzapewnienia przez wykonawcędodatkowego sprzętu.
Z uwagi na powyższe, a także ze względu na fakt, iżzastosowanie poszczególnych kolorówściereczek opisane w ofercie jest zgodne z zastosowaniem, które przewidział zamawiający,
Izba nie znalazła w tym zakresie podstaw do stwierdzenia niezgodności treści oferty
Spółdzielni z treściąSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Nie znalazł równieżpotwierdzenia podniesiony przez NIRO Sp. z o.o. zarzut
niezgodności treści oferty Spółdzielni Inwalidów Naprzód z treściąSpecyfikacji z uwagi na
brak w ofercie urządzenia do prania mopów iścierek. Jak stwierdził sam Zamawiający
w rozstrzygnięciu protestu, nie wymagał on podania w ofercie takiego urządzenia. Izba
stwierdziła, iżistotnie, w opisie sprzętu i preparatów do wykonania usługi nie ma mowy
o urządzeniu do prania mopów iścierek, nieuprawnione zatem byłoby wymaganie
od wykonawcy, aby wymienił je w ofercie.
NIRO Sp. z o.o. podniosła także zarzut nieuzasadnionego utajnienia przez Spółdzielnię
części oferty. W tym miejscu wskazaćnależy, iżzasada jawności postępowania jest jedną
z fundamentalnych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i może być
ona ograniczana wyłącznie w szczególnie uzasadnionych, określonych w ustawie
przypadkach (art. 8 ust. 2 ustawy Pzp). Nie ulega przy tym wątpliwości, iżobowiązek
czuwania nad przestrzeganiem zasad postępowania ciąży na zamawiającym. Ustawodawca
zastrzegł przy tym, iżujawnieniu nie mogąpodlegaćinformacje stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli wykonawca nie później niżw terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu zastrzeże,że informacje te nie mogąbyćudostępniane. W ocenie
Izby, z treści art. 8 ustawy Pzp, w szczególności z treści nakazu wyrażonego przez
ustawodawcę„nie ujawnia sięinformacji stanowiących tajemnicęprzedsiębiorstwa” wynika
obowiązek badania przez zamawiającego czy informacje zastrzeżone przez wykonawcęjako
tajemnica przedsiębiorstwa rzeczywiście stanowiątajemnicęw rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. czy zachodząprzesłanki określone
w ustawie uprawniające do ograniczenia jawności. Izba przychyla siędo stanowiska Sądu
Najwyższego, wyrażonego w uchwale z dnia 21 października 2005 r. (sygn. akt III CZP
74/05), który stwierdził, iż„w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zamawiający bada skutecznośćdokonanego przez oferenta (…) zastrzeżenia dotyczącego
zakazu udostępniania informacji potwierdzających spełnienie wymagańwynikających ze
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności
zastrzeżenia, o którym mowa w art. 96 ust. 4 tej ustawy, jest wyłączenie zakazu ujawniania
zastrzeżonych informacji." Stanowisko to zachowuje pełnąaktualnośćna gruncie obecnie
obowiązujących przepisów prawa.
Zgodnie z dyspozycjąart. 11 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod
pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa należy rozumiećnieujawnione do publicznej
wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartośćgospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
Zgodnie z ugruntowanąliniąorzecznictwa prezentowanąprzez sądy powszechne
(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r., sygn. akt I CKN 304/00), aby daną
informacjęuznaćza tajemnicęprzedsiębiorstwa muszązostaćspełnione łącznie
następujące warunki:
1. informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa
lub inny posiadający wartośćgospodarczą,
2. informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Przyjmuje sięprzy tym, iżinformacja ma charakter technologiczny, techniczny jeśli dotyczy
sposobów wytwarzania, formuł chemicznych, wzorów i metod działania. Za informację
organizacyjnąprzyjmuje sięcałokształt doświadczeńi wiadomości przydatnych do
prowadzenia przedsiębiorstwa, niezwiązanych bezpośrednio z cyklem produkcyjnym.
Informacja stanowiąca tajemnicęprzedsiębiorstwa nie może byćujawniona do wiadomości

publicznej, co oznacza,że nie może to byćinformacja znana ogółowi lub osobom, które ze
względu na prowadzonądziałalnośćsązainteresowane jej posiadaniem. Wobec
powyższego, pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa, jako wyjątek od zasady jawności
postępowania o zamówienie publiczne, powinno byćściśle interpretowane.
Spółdzielnia Inwalidów Naprzód zastrzegła jako tajne plan higieny i dezynfekcji wraz
z załącznikami tj. wykazem kodów kolorystycznychściereczek, podziałemśrodowiska
szpitalnego, wykazemśrodków myjących, wykazemśrodków dezynfekujących oraz
wykazem sprzętu. Izba nie stwierdziła w części niejawnej oferty informacji, które posiadałyby
cechy informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub
innych informacji posiadających wartośćgospodarczą. Nie majątakiego charakteru podział
sprzętu na kolory, podział taki jest bowiem powszechnąpraktykąprzy sprzątaniu
w szpitalach, podziałśrodowiska szpitalnego, częstotliwośćsprzątania poszczególnych
powierzchni i używanego do tego sprzętu, czego zasady zostały ustanowione przez
zamawiającego w Specyfikacji, a informacje zawarte w ofercie nie zawierająrozwiązań
nowatorskich, jak równieżwykazyśrodków, które nie zawierająinformacji innych jak nazwa
produktu, zakres jego stosowania i działania, co jest podane do publicznej wiadomości przez
ich producentów. Za przesądzające o wartości gospodarczej tych informacji nie można
w szczególności uznaćtego, iżw razie ich ujawnienia konkurujący wykonawcy mogliby
zakwestionowaćinformacji i doprowadzićdo odrzucenia oferty wykonawcy, gdyżprzeczy to
zasadom udzielania zamówieńpublicznych, w tym zasadzie jawności postępowania.
Za zasadnościąuwzględnienia przez Izbęprzedmiotowego zarzutu przemawia równieżfakt,
iżzamawiający rozstrzygając protest złożony przez SpółdzielnięInwalidów Naprzód w tym
samym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym wykonawca tenżądał odtajnienia
oferty Konsorcjum Impel, zdecydował o uwzględnieniu protestu w części dotyczącej planu
higieny. W rozstrzygnięciu ww. protestu tj. w piśmie z dnia 9 kwietnia 2009 r. zamawiający
stwierdził, iż„nie można uznaćza stanowiącątajemnicęprzedsiębiorstwa plan higieny
z podziałem na strefy czystości uwzględniający dobór w danej strefie preparatów
dezynfekcyjnych wraz z informacjąo spektrum działania i stężeniu oraz informacjęna jakiej
powierzchni będąstosowane oraz doboru sprzętu i materiałów z podaniem ilości
przewidzianej do realizacji zamówienia w jednostce Zamawiającego. Po pierwsze, informacje
te nie mającharakteru wskazanego w definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, po drugie dane
tego rodzaju można uzyskaćlegalnie, posługując sięustawąo dostępie do informacji
publicznej. Przedmiotem zamówienia jest standardowe sprzątanie pomieszczeńw szpitalu
zgodnie z zasadami sztuki przy pomocy sprzętów i materiałów oraz preparatów
dezynfekcyjnych ogólnie dostępnych na rynku”. Rozróżnienie wykonawców znajdujących się
w tak podobnej sytuacji jest bezpodstawne i stanowi o naruszeniu przez zamawiającego

zasady równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp). Jak wskazano powyżej,
potwierdzenie sięprzedmiotowego zarzutu nieświadczy o konieczności odrzucenia oferty
Spółdzielni, a o obowiązku zamawiającego do ujawnienia informacji, które wykonawca objął
bezskutecznym zastrzeżeniem zakazu ich udostępniania.
Biorąc pod uwagępowyższe Izba stwierdziła, iżodwołanie NIRO Sp. z o.o. zasługuje
na uwzględnienie.
Powyższe rozstrzygnięcia znajdująodniesienie do poszczególnych zarzutów
podniesionych przez Konsorcjum Impel oraz SpółdzielnięInwalidów Naprzód w odwołaniach
od rozstrzygnięcia protestu NIRO Sp. z o.o. (sprawy o sygn. akt KIO/UZP 761/09 i KIO/UZP
785/09). Z uwagi stwierdzenie przez Izbę, iżSpółdzielnia Inwalidów Naprzód wykazała się
wymaganym przez zamawiającego potencjałem kadrowy, odwołanie Spółdzielni zasługuje
na uwzględnienie. Jednocześnie, w wyniku potwierdzenia sięzarzutów NIRO Sp. z o.o.
w stosunku do Konsorcjum Impel w zakresie posiadanego potencjału kadrowego oraz nie
wskazania ilości materiałów koniecznych do realizacji zamówienia, na podstawie art. 191 ust.
1a ustawy Pzp, odwołanie Konsorcjum Impel od rozstrzygnięcia protestu NIRO Sp. z o.o. nie
zasługuje na uwzględnienie.

Odnosząc siędo zarzutów podniesionych przez Konsorcjum Impel w odwołaniu od
rozstrzygnięcia protestu Spółdzielni Inwalidów Naprzód, po analizie złożonej przez
Konsorcjum Impel oferty oraz pisma zamawiającego z dnia 26 stycznia 2009 r. Izba nie
stwierdziła niezgodności pomiędzy ww. dokumentami w zakresie sali operacyjnej na oddziale
angiologicznym (strona 305 oferty), sali pooperacyjnej i punktu pielęgniarskiego na oddziale
chirurgii ogólnej (strona 334 i 350 oferty), sali pooperacyjnej na oddziale chirurgii
onkologicznej (strona 367 oferty), sal chorych, sal noworodków, retinopatii wcześniaków,
boksów (strona 515 oferty), przedsionka na oddziale pediatrycznym (strona 630 oferty), sali
pooperacyjnej na oddziale urologicznym (strona 671 oferty), sterylizacji gazowej w poradni
alergologii dziecięcej (strona 745 oferty), sali zabiegowej i przedsionka w poradni kardiologii
dziecięcej (strona 804 i 813 oferty) oraz boksów na szpitalnym oddziale ratunkowym (strona
998 oferty). Wskazane powyżej pomieszczenia zostały przyporządkowane do stref
sanitarnych zgodnie z modyfikacjąwprowadzonąprzez zamawiającego pismem z dnia
26 stycznia 2009 r. Izba stwierdziła także, iżw załączonej do ww. pisma tabeli wymieniono
dwa pokoje przygotowańna oddziale ginekologiczno – położniczym (strona 5 z 34 tabeli oraz
strona 18 z 34 tabeli), w każdym z nich wskazując różne strefy sanitarne – M/1 i M/2, brak
zatem podstaw do czynienia wykonawcy zarzutu z tytułu przypisania pokoju przygotowańna
tym oddziale do jednej ze stref przewidzianych przez zamawiającego (strona 536 oferty).
Jednocześnie podniesiony przez SpółdzielnięInwalidów Naprzód zarzut potwierdził się

w zakresie wskazania niewłaściwej strefy sanitarnej dla podawania cystostatyków w poradni
chirurgii onkologicznej (strona 748 oferty). Biorąc jednak pod uwagęilośćpozycji, do których
opisania zobowiązany był wykonawca, niezgodnośćoferty w jednej z nich powinna zostać
poprawiona przez zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp jako nie
powodująca istotnych zmian w ofercie, bowiem z okoliczności wynika zamiar złożenia przez
wykonawcęoferty zgodnie z wymaganiami zamawiającego, a poprawienie ww. omyłki nie
powoduje konieczności znaczącej ingerencji ze strony zamawiającego w treśćoferty.

Izba przychyliła siędo twierdzeńzamawiającego, który z uwagi na trudne do
przewidzenia okoliczności mogące nastąpićw trakcie realizacji usługi uznał wszystkie
złożone przez wykonawców plany higieny za akceptowalne, w tym w zakresie doboru
preparatów, spektrum stężenia oraz spektrum działania. Biorąc pod uwagęspecyfikę
zamawiającego, charakter usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, fakt, iżw pkt V ppkt
5.4) Załącznika nr do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający wymagał,
aby preparaty dezynfekcyjne posiadały szerokie, nie pełne spektrum działania, a także
przewidzianąw pkt III ppkt 12 Załącznika nr 6 do Specyfikacji możliwośćzmian
w stosowaniu preparatów dezynfekcyjnych, Izba nie stwierdziła niezgodności treści oferty
Konsorcjum Impel z treściąSpecyfikacji zakresie wskazania preparatów dezynfekcyjnych,
ich stężenia oraz spektrum działania.

Jednocześnie wskazaćnależy, iżzarzut dotyczący potencjału kadrowego został
rozpoznany przez Izbępowyżej. Tym samym, z uwagi na stwierdzenie przez Izbę,
iżKonsorcjum Impel nie wykazało spełniania warunku dysponowania wymaganym
potencjałem kadrowym, na podstawie art. art. 191 ust. 1a ustawy Pzp, odwołanie
Konsorcjum Impel od rozstrzygnięcia protestu Spółdzielni Inwalidów Naprzód nie zasługuje
na uwzględnienie.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 191 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp
orzeczono jak w sentencji.

Izba, działając na podstawie § 28 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu
odwołań(Dz. U. Nr 187, poz. 1327 z późn. zm.) w zw. z art. 187 ust. 1 ustawy Pzp, wydała
w niniejszej sprawie orzeczenie łączne.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7
ustawy Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania. Jednocześnie teżIzba uwzględniając

treść§ 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r.
w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886 z późn.
zm.), uznała za uzasadnione - na podstawie przedłożonego do akt sprawy rachunku - koszty
poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika przez NIRO Sp. z o.o.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńpublicznych
na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem
Prezesa
Urzędu
Zamówień
Publicznych
do
Sądu
Okręgowego
we Wrocławiu.

Przewodniczący:

.................................

Członkowie:

……………………….

………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie