eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2009 › Sygn. akt: KIO/UZP 722 /09
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2009-06-19
rok: 2009
sygnatury akt.:

KIO/UZP 722 /09

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Andrzej Niwicki, Luiza Łamejko Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 18 czerwca 2009 r. w Warszawie odwołania
wniesionego przez Konsorcjum firm: Movares Polska Sp. z o.o., Pracownia Projektowo-
Usługowa .Kromiss-Lux" Dariusz Bielawski, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
od
rozstrzygnięcia przez zamawiającego Gmina Miasto Lublin, Plac Łokietka 1, 20-950
Lublin
protestu z dnia 8 maja 2009 r.

przy udziale wykonawcy Konsorcjum firm „Elektroprojekt” S.A. Oddział w Lublinie,
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o., P.W. „Elektrosystem” s.c.
ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin
zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego.

orzeka:
1. oddala odwołanie,


2. kosztami postępowania obciąża Konsorcjum firm: Movares Polska Sp. z o.o.,
Pracownia Projektowo-Usługowa .Kromiss-Lux" Dariusz Bielawski, ul. Świętojerska
5/7, 00-236 Warszawa
i nakazuje:

1)
zaliczyćna rzecz Urzędu ZamówieńPublicznych koszty w wysokości 4574 zł
00 gr (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote zero groszy)
z kwoty wpisu

uiszczonego

przez Konsorcjum firm: Movares Polska Sp.
z o.o., Pracownia Projektowo-Usługowa .Kromiss-Lux" Dariusz
Bielawski, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa,

2)
dokonaćwpłaty kwoty 00 zł 00 gr (słownie: zero złotych zero groszy) przez xxx
na rzecz xxx stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu xxx,

3)
dokonaćwpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu
ZamówieńPublicznych na rachunek dochodów własnych UZP,

4)
dokonaćzwrotu kwoty 10 426 zł 00 gr (słownie: dziesięćtysięcy czterysta
dwadzieścia sześćzłotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych
Urzędu ZamówieńPublicznych na rzecz Konsorcjum firm: Movares Polska
Sp. z o.o., Pracownia Projektowo-Usługowa „Kromiss-Lux" Dariusz
Bielawski, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa.


U z a s a d n i e n i eZamawiający Gmina Miasto Lublin prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie odrębnych i kompletnych
dokumentacji projektowych na budowętrakcji trolejbusowej, modernizację5 skrzyżowań,
oraz
budowę
pętli
trolejbusowej
przy
ul.
Choiny
w
Lublinie".
Ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod
nr 2009/S 24 – 034754 w dniu 5 lutego 2009 r.

W dniu 6 maja 2009 r. zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty
najkorzystniejszej złożonej przez Konsorcjum firm Elektroprojekt S.A. Oddział w Lublinie,
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o., P.W. „Elektrosystem” s.c., zwane
dalej „Konsorcjum Elektroprojekt” oraz o wykluczeniu z postępowania Konsorcjum firm:
Movares Polska Sp. z o.o., Pracownia Projektowo-Usługowa Krorniss-Lux" Dariusz Bielawski
z siedzibąw Warszawie, zwane dalej „Konsorcjum Movares”. Zamawiający uznał,że „Konsorcjum Movares” nie złożyło dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykazu wykonanych projektów budowlano-
wykonawczych budowy trakcji trolejbusowej potwierdzających realizacjęco najmniej dwóch
(2) takich prac oraz dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie (pkt 5.1.2. siwz),
a także dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnieńbudowlanych
w zakresie sieci, instalacji i urządzeńelektrycznych i energetycznych przez osobę, która
będzie uczestniczyćw wykonaniu zamówienia (pkt 5.1.1 siwz).

Wobec powyższych czynności zamawiającego Konsorcjum Movares wniosło protest.
Wykonawca zarzucił naruszenie w postępowaniu zasady równego traktowania i uczciwej
konkurencji tj. art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej Pzp, poprzez wykluczenie
odwołującego z postępowania, a przy tym wadliwe zastosowanie przepisu art. 26 ust. 3 Pzp
oraz poprzez wybór oferty Konsorcjum Elektroprojekt, a także naruszenie art. 24 ust. 1 pkt
10 i ust. 2 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania Konsorcjum
Elektroprojekt. Wykonawca wniósł o powtórzenie czynności oceny spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, wykluczenie Konsorcjum Elektroprojekt i dokonanie wyboru
złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej.
W uzasadnieniu protestu wykonawca podniósł, iżzamawiający błędnie zastosował
przepis art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp jako podstawęprawnąwykluczenia odwołującego
z postępowania w sytuacji, gdy zostały złożone wymagane w siwz dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Nieprawidłowo zastosowany
został teżtryb przewidziany w art. 26 ust. 3 Pzp. Zdaniem odwołującego zasadne było co
najwyżej wezwanie odwołującego na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp do złożenia wyjaśnień
dotyczących dokumentów zawartych w ofercie.
Odwołujący wskazał,że zawarte przez niego w wykazie projekty budowlano-
wykonawcze „przebudowy” sieci trolejbusowych, w istocie stanowiły budowęewentualnie
odbudowę- w myśl przepisów Prawa budowlanego, gdyżw zakresie tych opracowańcala
siećtrakcyjna była likwidowana i projektowana od nowa. Stwierdził ponadto,że w opracowaniach projektowych wystąpiły nowe odcinki układów drogowych, wymagające
zmiany pasa drogowego, a co za tym idzie - zaprojektowania od podstaw odcinków sieci

trakcji trolejbusowej, co spełnia wymaganie określone przez zamawiającego w pkt 5.1.2
siwz.
Odwołujący podniósł, iżzamawiający negatywnie oceniając spełnianie warunku udziału
w postępowaniu, określonego w pkt 5.1.1 siwz, pominął okoliczność, iżodwołujący
w wykazie osób wskazanych do realizacji zamówienia (poz. 5 i 6) podał nazwiska innych
osób posiadających uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych.
W ocenie odwołującego, zamawiający z pobłażliwościąpotraktował dokumenty,
przedłożone przez Konsorcjum Elektroprojekt, co narusza zasadęuczciwej konkurencji
i równego traktowania wykonawców. W wykazie projektów budowlano-wykonawczych
budowy trakcji trolejbusowej wykonawca ten w poz. 2 zamieścił „projekt budowlano-
wykonawczy budowy trakcji trolejbusowej w ulicach Głębokiej i Wileńskiej w Lublinie",
a w poz. 3 – „projekt budowlano-wykonawczy budowy trakcji trolejbusowej w ulicach Orkana,
Armii Krajowej, Bohaterów Monte Cassino w Lublinie'", podając,że oba te projekty zostały
wykonane w okresie od lutego 2005 r. do października 2007 r. Odwołujący stwierdził,że informacje o dacie wykonania tych projektów sąnieprawdziwe. Budowa ww. trakcji
trolejbusowej była realizowana na podstawie pozwolenia na budowęz dnia 18 stycznia 2006
r. Projekty budowlano-wykonawcze, zawarte w poz. 2 i 3 złożonego wykazu musiały zostać
w rzeczywistości wykonane przed datązłożenia wniosku o pozwolenie na budowę, a więc
wcześniej niżw okresie ostatnich trzech lat przez dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia.

Do postępowania wszczętego na skutek wniesienia protestu zgłosił przystąpienie
wykonawca Konsorcjum Elektroprojekt wnosząc o oddalenie protestu w całości.
Zamawiający rozstrzygnął protest uwzględniającżądania odwołującego w zakresie
zarzutu dot. niespełniania przez odwołującego warunku określonego w pkt .5.1.1 siwz
oraz w zakresie zarzutu dot. zaniechania wykluczenia Konsorcjum Elektroprojekt.
Zamawiający oddalił protest w zakresie zarzutu dot. wykluczenia odwołującego w związku
z niespełnianiem warunku określonego w pkt 5.1.2 siwz. Zamawiający stwierdził,że zgodnie
z art. 25 ust.1 Pzp oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie rodzajów dokumentów jakich możeżądaćzamawiający od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogąbyćskładane (Dz. U. z 2008 r. Nr 188 poz 1155) wykonawca
zobowiązany jest przedłożyćdokumenty, które potwierdzająspełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
Zamawiający uznał,że wyjaśnienia złożone przez wykonawcęw odpowiedzi nażądanie uzupełnienia dokumentów nie mogązostaćuwzględnione, gdyżdokumenty złożone
wraz z ofertątj. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia projektów budowlano-wykonawczych budowy trakcji

trolejbusowej oraz referencje potwierdzające,że ww. usługi zostały wykonane należycie,
nie potwierdzająwykonania minimum 2 wymaganych projektów. Zamawiający wyjaśnił,że zgodnie z art. 26 ust 3 Pzp wypełnił obowiązekżądania uzupełnienia wymaganych
dokumentów, natomiast odwołujący w wyznaczonym terminie, w celu potwierdzenia
spełniania warunku określonego w pkt 5.1.2 siwz, złożył wyjaśnienia oraz załączył jeden
dokument – referencje (pismo z dnia 21 kwietnia 2009 r.) wystawione przez Biuro Projektów
Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów
odnośnie pozostałych prac wskazanych w pozycji od 2 do 4 wykazu. Wobec powyższego,
zamawiający podtrzymał stanowisko,że wykonawca wykazał wykonanie tylko jednego
projektu budowlano - wykonawczego budowy trakcji trolejbusowej (pozycja nr 1 wykazu).
Złożone wyjaśnienia w ocenie zamawiającego nie stanowiąuzupełnienia dokumentów,
natomiast na podstawie złożonych dokumentów nie można jednoznacznie stwierdzić,że podane w pozycjach od 2-4 inwestycje sąprojektami budowlano - wykonawczymi budowy
trakcji trolejbusowej.
Uwzględniając zarzut dotyczący niespełniania przez odwołującego warunku
określonego w pkt 5.1.1 siwz zamawiający uznał,że odwołujący wykazał dysponowanie
osobąz wymaganymi uprawnieniami - Pana A. Pidka.
Zamawiający uznał ponadto,że treśćwyjaśnieńKonsorcjum Elektroprojekt jest
sprzeczna ze złożonym wykazem, natomiast na postawie dokumentów złożonych w ofercie
Konsorcjum Elaktroprojekt oraz informacji zawartych w piśmie Konsorcjum Elektroprojekt
z dnia 14 maja 2009 r. (zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego sięw wyniku
wniesienia protestu) zamawiający nie dysponuje wiedząna temat przedmiotu, dat wykonania
oraz
wartości
poszczególnych
projektów
zrealizowanych
przez
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Elektrosystem s. c.

Konsorcjum Movares wniosło odwołanie od rozstrzygnięcia protestu w części
oddalającej protest. Odwołujący zarzucił w odwołaniu naruszenie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 3
Pzp poprzez wykluczenie odwołującego z postępowania, pomimo złożenia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, względnie poprzez
niezastosowanie art. 26 ust. 3 i/lub art. 26 ust. 4 Pzp. Wykonawca wniósł o nakazanie
powtórzenia czynności oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyboru oferty
najkorzystniejszej złożonej przez odwołującego i zasądzenie na rzecz odwołującego kosztów
postępowania.
W uzasadnieniu odwołujący podtrzymał twierdzenie,że jego oferta zawiera wszelkie
konieczne dokumenty dla potwierdzenia spełniania warunku określonego w punkcie 5.1.2
siwz. W ocenie odwołującego, zamawiający niewłaściwie zrozumiał wyjaśnienia złożone
24 kwietnia 2009 r. Odwołujący wyjaśnił,że przedstawił w ofercie wykaz 4 prac wraz

ze stosownymi referencjami potwierdzającymi ich wykonanie. Zamawiający nie uznał
wykonanych prac ze względu na posłużenie sięprzez odwołującego, w opisie prac
i referencjach, określeniem „przebudowa" zamiast określenia „budowa". Zdaniem
odwołującego zakres wykonanych prac odpowiada zakresowi pojęciowemu słowa „budowa"
tak jak zdefiniował je zamawiający w wezwaniu do uzupełnienia. W odpowiedzi na
wezwanie odwołujący wyjaśnił rzeczywisty zakres prac wskazanych w wykazie, który jest
tożsamy z pojęciem „budowa" wymaganym przez zamawiającego. Dodatkowo wskazał,że załączył informacjęklienta, który potwierdził wykonanie tego zakresu prac przez
odwołującego.
Zdaniem odwołującego, przyczynąwykluczenia nie było nie złożenie wykazu
wymaganych prac oraz referencji potwierdzających ich wykonanie (co było przedmiotem
wezwania zamawiającego) lecz złożenie niewystarczającej liczby referencji. Zamawiającyżądał jednak w wezwaniu - złożenia nowego wykazu prac. Wświetle powyższego, w ocenie
odwołującego,żądanie sformułowane przez zamawiającego w wezwaniu do uzupełnienia
dokumentów było niezasadne - opierało sięna założeniu,że odwołujący powołał sięna
prace zupełnie inne niżwymagane w punkcie 5.1.2 siwz. Oceniając spełnianie warunków
przez odwołującego - po złożeniu wyjaśnień- zamawiający powinien albo uznać,że zawarte
w wykazie prac projekty oraz referencje potwierdzająspełnianie przez odwołującego
warunków udziału w postępowaniu, albo wezwaćodwołującego do uzupełnienia tych
dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp lub zażądaćwyjaśnieńw trybie art. 26 ust. 4 Pzp.
Tymczasem zamawiający uznał za niedopuszczalne kolejne wezwanie do uzupełnienia
dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Odwołujący podkreślił,że zakaz powtórnego czy
wielokrotnego wzywania wykonawców do uzupełnienia dokumentów w oparciu o art. 26 ust.
3 Pzp dotyczy wyłącznie sytuacji, w której zakres uzupełnienia jest tożsamy, co nie ma
miejsca w tym przypadku.
Konsorcjum Elektroprojekt przystąpiło do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego, wnosząc o oddalenie odwołania.

Krajowa Izba Odwoławcza, w wyniku analizy dokumentów przedłożonych do akt
sprawy, oryginalnej dokumentacji postępowania oraz wyjaśnieństron i uczestnika
postępowania odwoławczego złożonych na rozprawie, ustaliła i zważyła, co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.


KIO stwierdziła,że odwołujący legitymuje sięinteresem prawnym w rozumieniu
art. 179 ust. 1 Pzp. Izba uznała,że interes prawny odwołującego w uzyskaniu zamówienia
mógłby doznaćuszczerbku w przypadku potwierdzenia sięzarzucanego naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp poprzez wykluczenie odwołującego z postępowania
w sytuacji, gdy wykonawca ten spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Izba uznała za niezasadny zarzut naruszenia przez zamawiającego przepisu art. 24
ust. 2 punkt 3 Pzp poprzez wykluczenie odwołującego z postępowania z powodu nie
złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu,
określonego w pkt 5.1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W pkt 5 specyfikacji zamawiający dokonał opisu warunków udziału w postępowaniu,
w tym w pkt 5.1 postanowił, iżwarunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie
postanowieńokreślonych w art. 22 ust. 1 Pzp, a w szczególności m.in. wykonanie minimum
2 projektów budowlano-wykonawczych budowy trakcji trolejbusowej w okresie ostatnich
trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (pkt 5.1.2 siwz). W postanowieniu
zawartym w pkt 5.2 siwz zamawiający ustalił,że ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców
dokumenty i oświadczenia, natomiast w wykazie oświadczeńi dokumentów (pkt 6.3.2 siwz)
zamieścił wymóg dotyczący złożenia wykazu wykonanych projektów budowlano-
wykonawczych budowy trakcji trolejbusowej z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających,że te usługi zostały
wykonane należycie (wg załącznika nr 5).
Odwołujący złożył wraz z ofertąwykaz projektów zawierający 4 wykonane prace oraz
referencje potwierdzające należyte ich wykonanie. Odwołujący, w opisie przedmiotu
wykonanych prac posłużył sięokreśleniem „przebudowa" zamiast określenia ‘budowa".
Powyższe określenie zostało równieżużyte w opisach wykonanych prac zawartych
w załączonych do wykazu referencjach, wystawionych przez odbiorców poszczególnych
projektów.
Zamawiający uznał,że złożony przez odwołującego w ofercie wykaz projektów
(pozycje 1-4 wykazu) nie potwierdza spełniania warunku doświadczenia, z uwagi na fakt,
iżzawiera on wyłącznie projekty budowlano-wykonawcze „przebudowy” sieci trakcji
trolejbusowej, co nie spełnia wymagania zamawiającego określonego w pkt 5.1.2 siwz.
Pojęcia „przebudowa” i „budowa”, zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) odnosząsiędo

dwóch odrębnych kategorii prac budowlanych różniących sięcharakterem oraz stopniem
skomplikowania. Powyższe wynika z treści pisma zamawiającego z dnia 17 kwietnia 2009 r.,
w którym zamawiający, w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał odwołującego do uzupełnienia
wykazu wykonanych projektów oraz dokumentów potwierdzających należyte ich wykonanie,
w terminie do dnia 24 kwietnia 2009 r.
W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego odwołujący wyjaśnił (pismo
odwołującego z dnia 22 kwietnia 2009 r.), iżzastosowane w wykazie określenie
„przebudowa” zostało użyte w znaczeniu potocznym, a nieściśle według Prawa
budowlanego. Przedstawił opis zadania zawartego w pozycji 1 wykazu „Przebudowa węzła
WzgórzaŚwiętego Maksymiliana”, z którego wynika,że zrealizowana praca dotyczyła
głównie nowych odcinków układu drogowego, co spełnia wymogi ustawowej definicji
„budowy” zawartej w art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane. Na potwierdzenie powyższego
twierdzenia odwołujący załączył pismo zleceniodawcy BPBK S.A. w Gdańsku z dnia
21 kwietnia 2009 r. Odnośnie pozycji 3 wykazu odwołujący wyjaśnił,że prace projektowe
charakteryzowały się„znacznym stopniem skomplikowania, którego efektem jest de facto
odbudowa pętli trolejbusowej [...] w Gdyni”, zaprojektowano tam bowiem „nowe trudne
elementy sieci trakcyjnej [...]”. Odnośnie pozostałych prac zawartych w wykazie odwołujący
stwierdził ogólnie, iżstanowiły one w istocie budowę, ewentualnie odbudowęsieci trakcji
trolejbusowej pomimo użycia w ich opisie określenia „przebudowa”.
Biorąc pod uwagęustalony stan faktyczny Izba uznała,że zamawiający nie miał
podstaw do uwzględnienia wykazu, złożonego przez odwołującego wraz z ofertą, i uznania
go za potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 5.1.2 siwz w zakresie
wykonania dwóch projektów budowlano-wykonawczych budowy trakcji trolejbusowej.
Zgodnie z przepisem § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich możeżądaćzamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogąbyćskładane (Dz. U. Nr 87, poz. 605
ze zmianami) na potwierdzenie spełniania przez wykonawcęokreślonego w siwz warunku
doświadczenia zamawiający możeżądaćzłożenia wykazu wykonanych usług wraz z
dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. W przypadkużądania złożenia
wykazu przez zamawiającego podstawąuznania,że wykonawca spełnia warunek jest
złożenie tego dokumentu zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu odwołujący złożył wykaz usług, których przedmiot
został określony jako „przebudowa”, a nie „budowa” jak wymagał zamawiający. Ten sam
zakres usług został potwierdzony w listach referencyjnych. Bezsporne jest między stronami,
iżzakres obu kategorii prac jest odmienny oraz,że przebudowa nie wypełnia wymagania
postawionego w siwz odnośnie przedmiotu wykonanych projektów. W ocenie Izby,

zamawiający nie miał obowiązku dociekania w jakim znaczeniu odwołujący użył określeń,
które sąistotne dla oceny spełniania przez wykonawcęwarunków udziału w postępowaniu,
biorąc pod uwagę,że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy
podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym jako profesjonaliści, a w szczególności,
gdy treśćzłożonego wykazu i referencji jest spójna. Wyjaśnianie treści dokumentów w trybie
art. 26 ust. 4 Pzp jest możliwe wówczas, gdy występuje niejasnośćlub sprzecznośćw treści
złożonych dokumentów lub oświadczeń. Ponieważodwołujący jednoznacznie podał
w wykazie zakres wykonanych usług jako „przebudowa”, co równieżzostało jednoznacznie
potwierdzone w treści załączonych do wykazu referencji, należało uznać,że nie zaistniały
okoliczności (niejasnośćlub sprzecznośćtreści) uprawniające zamawiającego dożądania
wyjaśnieńtreści złożonego wykazu i referencji. Zamawiający, w tym stanie faktycznym, mógł
jedynieżądaćuzupełnienia ww. dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, co teżuczynił.
Niezależnie od powyższego, należy uznaćza słuszne stanowisko zamawiającego
polegające na uwzględnieniu złożonych przez odwołującego wyjaśnieńdotyczących pozycji
nr 1 wykazu. Na podstawie szczegółowych wyjaśnieńodwołującego, popartych dowodem
w postaci załączonego pisma, zamawiający mógł przyjąć, iżzakres projektu wskazanego
w pozycji nr 1 wykazu obejmował prace, które można zdefiniowaćjako budowa. Takich
rzeczowych wyjaśnieńodwołujący nie złożył jednak w odniesieniu do pozostałych pozycji
wykazu, dlatego teżzamawiający nie mógł przyjąćw drodze analogii,że równieżinne
wskazane w wykazie prace, polegające na „przebudowie”, nie stanowiąprzebudowy
lecz budowęlub odbudowę. Istotne znaczenie ma przy tym fakt, iżodwołujący nie złożył
wraz z wyjaśnieniem dokumentów, które potwierdziłyby,że prace wykazane w pozycjach
2-4 wykazu dotyczyły projektów w zakresie budowy lub odbudowy trakcji trolejbusowej, tak
jak twierdził odwołujący w swoich wyjaśnieniach. Zważyćprzy tym należy,że treśćreferencji
załączonych do wykazu potwierdza zakres wykonanych prac znacząco odmienny od zakresu
wskazanego przez odwołującego w wyjaśnieniach.
Z uwagi na dokonane przez zamawiającego w dniu 17 kwietnia 2009 r.żądanie
uzupełnienia przez odwołującego wykazu wykonanych projektów i dokumentów
potwierdzających ich należyte wykonanie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp nie jest możliwe
powtórne wezwane do uzupełnienia dokumentów w tym samym zakresie.
Odnosząc siędo złożonego przez odwołującego w toku rozprawy pisma firmy NERET
s.c. w Gdańsku z dnia 26 maja 2009 r. Izba uznała, iżdokument ten mógłby zostaćoceniony
przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu wyłącznie w sytuacji, gdyby został
złożony w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z dnia 17 kwietnia 2009 r.
– tj. w terminie do dnia 24 kwietnia 2009 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.
Izba uznała za niezasadne twierdzenie odwołującego, iżdokonana przez
zamawiającego negatywna ocena spełniania przez odwołującego warunku doświadczenia

została oparta na braku złożenia referencji potwierdzających wykonanie zakresu prac
odpowiadających „budowie”. Zgodnie z przywołanym wcześniej przepisem rozporządzenia
w sprawie rodzaju dokumentów jakich możeżądaćzamawiający, referencje służą
potwierdzeniu,że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, a zatem ich
złożenie, co do zasady nie ma na celu potwierdzania zakresu czy charakteru wykonanych
prac, pomimo, iżzazwyczaj zawierająone dodatkowątreśćponad informacje pozwalające
wyłącznie na identyfikacjędanego zadania, projektu, usługi itp. Jednakże, na podstawie
dodatkowych informacji zawartych w ww. dokumentach, zamawiający ma możliwość,
ale zarazem obowiązek, weryfikacji treści innych dokumentów lub oświadczeńzłożonych
przez wykonawcę. W przedmiotowym postępowaniu treść, zawarta w dokumentach
załączonych do wykazu - w ofercie, nie potwierdza oświadczeńodwołującego złożonych
w wyjaśnieniach odnośnie zakresu wykonanych prac wskazanych w pozycjach 2-4 wykazu.

Wświetle powyższego należało uznaćza zasadne wykluczenie odwołującego
z postępowania z powodu nie złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku
określonego w pkt 5.1.2 siwz - odwołujący złożył wykaz potwierdzający wykonanie wyłącznie
jednej usługi polegającej na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego budowy trakcji
trolejbusowej, tj. spełniającej postawione w specyfikacji wymaganie.

Izba uznała,że podniesiony w odwołaniu zarzut dotyczący niezastosowania przez
zamawiającego przepisu art. 26 ust. 3 Pzp albo art. 26 ust. 4 Pzp nie podlega rozpoznaniu
stosownie do dyspozycji przepisu art. 191 ust. 3 Pzp, ponieważtaki zarzut nie został zawarty
w proteście poprzedzającym odwołanie.

Biorąc za podstawęstan rzeczy, ustalony w toku postępowania, Izba orzekła jak
w sentencji na podstawie art.191 ust.1 Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7
ustawy Prawo zamówieńpublicznych stosownie do wyniku postępowania.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńpublicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie