eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2009 › Sygn. akt: KIO/UZP 714/09
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2009-06-19
rok: 2009
sygnatury akt.:

KIO/UZP 714/09

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Izabela Kuciak, Luiza Łamejko Protokolant: Dorota Witak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2009 r. w Warszawie odwołania
wniesionego przez Konsorcjum: Węglokoks S.A., MAS Sp. z o.o., 40-085 Katowice, ul.
Mickiewicza 29
od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Kompanię Węglową S. A., 40-039
Katowice, ul. Powstańców 30
protestu z dnia 8 maja 2009 r.

przy udziale wykonawcy Fabryka Hydrauliki Sterowniczej DAMS Sp. z o.o., 41-103
Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14
zgłaszającego swoje przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


orzeka:

1. Oddala odwołanie.

2. Kosztami postępowania obciąża Konsorcjum: Węglokoks S.A., MAS Sp. z o.o., 40-085
Katowice, ul. Mickiewicza 29
i nakazuje:

1)
zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4 574 zł
00 gr
(słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote zero groszy) z
kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: Węglokoks S.A., MAS Sp. z
o.o., 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29,

2)
dokonać wpłaty kwoty 00 zł 00 gr (słownie: XXX) przez xxx na rzecz xxx
stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu xxx,

3)
dokonać wpłaty kwoty 00 zł 00 gr (słownie: XXX) przez XXX na rzecz
Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP,

4)
dokonać zwrotu kwoty 10 426 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy czterysta
dwadzieścia sześć złotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Konsorcjum: Węglokoks S.A.,
MAS Sp. z o.o., 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29.


U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Kompania Węglowa S.A. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
sektorowego na „Dostawę zespołów i elementów hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów
zmechanizowanych do Oddziałów Kompanii Węglowej w 2009 roku”
, w trybie przetargu
ograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot
Europejskich w dniu 8 listopada 2008 roku pod numerem 2008/S 218-291079.

Dnia 7 maja 2009 roku Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty
najkorzystniejszej.

Dnia 8 maja 2009 roku Odwołujący się – Konsorcjum firm: WĘGLOKOKS S.A. i MAS
Sp. z o.o. wniosło protest, w zakresie zadań 1-5, 17-19, 22-24, 26-28, 30, 37, 41-43, 45
wskazując na naruszenie przez Zamawiającego przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Fabrykę
Hydrauliki Sterowniczej DAMS Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich, pomimo że oferta ta
nie jest zgodna z ustawą oraz nie spełnia wymagań s.i.w.z.
Odwołujący żądał:
1.

Odrzucenia oferty złożonej przez Fabrykę Hydrauliki Sterowniczej DAMS,
2.

Powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty bez udziału oferty podlegającej
odrzuceniu.
Uzasadniając wskazał, iż w jego ocenie oferta Wykonawcy - Fabryki Hydrauliki
Sterowniczej DAMS winna podlegać odrzuceniu, bowiem:
- część oferowanych przedmiotów nie spełnia parametrów odpowiadających wymogom
odnoszącym się do przedmiotu zamówienia określonym przepisami prawa oraz przez
Zamawiającego w s.i.w.z,
- wykonawca ten nie wykazał zgodności oferowanych wyrobów z wymogami stawianymi
przez Zamawiającego, a złożone przez niego dokumenty nie odpowiadają tym, jakie według
s.i.w.z. mogły zostać w tym celu złożone.
W niniejszym postępowaniu winny, zdaniem Odwołującego się znaleźć zastosowanie
szczególne warunki oceny zgodności przedmiotu zamówienia: te, które stworzył

Zamawiający oraz ustawowe, natomiast dokumenty służące potwierdzeniu tejże zgodności, to
dokumenty wymagane przez Zamawiającego, ale odpowiadające tez przepisom z Systemu
Oceny Zgodności.
Ponadto Odwołujący się twierdził, iż:
1)

w wielu wypadkach wykaz parametrów techniczno-ruchowych przedstawionych przez
wybranego wykonawcę i jego ofertę nie spełnia warunku zgodności z załącznikiem Nr
2,
2)

deklaracja zgodności stanowiąca oświadczenie producenta lub jego przedstawiciela
niejednokrotnie nie odnosi się do „Oferowanego wyrobu” lub nie zawiera treści, że
„Oferowany wyrób” spełnia, lub odnosi się wprost do wyrobu oferowanego w innym
postępowaniu (sprzed roku albo dłuższego okresu),
3)

w odniesieniu do Certyfikatów zgodności (ppkt 3 pkt XVI s.i.w.z.) stwierdził, że
wydawane winny być w Systemie Oceny Zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087), tj. przez podmioty i w trybie określonym tymi przepisami. Tymczasem niektóre
z przedłożonych Opinii (Certyfikatów) albo nie odnoszą się do oferowanych
elementów albo treść przedłożonych dokumentów wskazuje, iż oferowany wyrób lub
wykonawca nie uczestniczył w procesie przewidzianym przepisami o systemie oceny
zgodności, gdyż Certyfikat został wystawiony innemu podmiotowi lub wyraźnie w
innym procesie oceny zgodności, z warunkami przewidzianymi w innym
postępowaniu,
4)

aktualność i bezpośredni związek dokumentu z „Oferowanym wyrobem” podkreślił
Zamawiający przewidując w pkt XVI ppkt 3 (kursywa) powinność legitymowania się
wykonawców dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań określonych w
s.i.w.z., w szczególności przewidzianych załącznikiem Nr 1.
Zdaniem Odwołującego się nie będzie spełniał kryterium aktualności dokument wydany w
odniesieniu do wyrobu nieoferowanego w tym postępowaniu (oznaczonego odmiennie,
charakteryzowanego odmiennie w stosunku do treści zadania o oznaczenia przedmiotu
wskazanego w tym zadaniu), a także wydanego przez podmiot nieupoważniony do
certyfikacji lub poza procesem certyfikacji z udziałem oferowanego wyrobu. Odległość w
czasie sporządzenia opinii, brak legitymacji podmiotów je wydających w świetle zasad
Systemu oceny zgodności, brak zgodności oznaczenia przedmiotu wskazanego w opinii lub
certyfikacie z opisem Zamawiającego wskazanym w s.i.w.z., a wreszcie faktyczne odstępstwa
cech użytkowych w poszczególnych pozycjach wyrobów, a w tym przede wszystkim
niezgodność w zakresie przepustowości zaworu (60l/min) (a biorąc pod uwagę ocenę

przepustowości i analizując przy tym przekrój niezgodności wymiaru z normą G-
50041:2000), winny eliminować ofertę zawierająca braki. Dotyczy to również Certyfikatów,
ponieważ wielokrotnie oferujący przedłożyli jedynie dokument bezpieczeństwa B, nie
odpowiadający tym cechom dokumentu, jaki wymagał Zamawiający – Certyfikatu zgodności
(pkt XVI ppkt 3 s.i.w.z.). Słuszność stanowiska, co do braku podstaw do zastosowania
dokumentu bezpieczeństwa B potwierdził Wyższy Urząd Górniczy w piśmie skierowanym do
producenta oferowanych zaworów – Zakładu Armatury Hydraulicznej „Zawhyd” z dnia 10
kwietnia 2009 r. W konsekwencji Odwołujący twierdził, iż Zamawiający w sposób
nieuzasadniony albo nie żądał od wybranego wykonawcy przewidzianych w s.i.w.z. i prawem
dokumentów, albo ocenił je jako zgodne z wymogami, pomimo sprzeczności ich treści,
formy, czasu, miejsca i sposobu odniesienia do toczącego się postępowania. W dalszej części
protestu Odwołujący się szczegółowo wymienił poszczególne braki dokumentacji wymaganej
w s.i.w.z. lub niezgodności z s.i.w.z. lub przepisami prawa w odniesieniu do poszczególnych
zadań.

Dnia 11 maja 2009 roku Zamawiający wezwał wykonawców do wzięcia udziału w
postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Dnia 14 maja 2009 roku Wykonawca – Fabryka Hydrauliki Sterowniczej DAMS Sp. z o.o.
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przystąpił do postępowania toczącego się w wyniku
wniesienia protestu.

Dnia 18 maja 2009 roku Zamawiający protest oddalił.
Uzasadniając wskazał, iż dla elementów sterowania hydraulicznego stosowanych w
obudowach przed 1 maja 2004 roku ( w tym okresie nie obowiązywała norma 1804-03),
zostały wydane certyfikaty na znak bezpieczeństwa B, które zamawiający zaakceptował. W
treści s.i.w.z. Zamawiający nie zastrzegł żądania złożenia certyfikatu zgodnego z normą
1804-03. Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa zespołów i elementów
hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych jako elementów zamiennych
obudów zmechanizowanych produkowanych przed dniem wejścia w życie normy PN-EN
1804-03. Niektóre elementy sterowania hydraulicznego nie mają potwierdzonej zgodności z
DTR z uwagi na fakt, że nie SA wyszczególnione w DTR konkretnej obudowy. Ich
zastosowanie wynika z konieczności zapewnienia funkcjonalności, utrzymania wymaganych
parametrów całego kompleksu ścianowego. Są one, zdaniem Zamawiającego powszechnie

stosowane w każdym typie obudowy na podstawie posiadanych certyfikatów. W dalszej
części rozstrzygnięcia Zamawiający odniósł się szczegółowo do poszczególnych zarzutów w
odniesieniu do każdego zadania.

Z decyzją Zamawiającego nie zgodził się Odwołujący i dnia 28 maja 2009 roku wniósł
odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych podtrzymując zarzuty jak w proteście
wnosząc o:
1. Uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu odrzucenie oferty fabryki
Hydrauliki Sterowniczej "DAMS" Spółki z o.o. w Siemianowicach Śląskich, i powtórzenia
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty bez udziału oferty podlegającej odrzuceniu,
2. Zasądzenie kosztów postępowania w sprawie wg norm prawem przepisanych i w tym
kosztów zastępstwa procesowego wg rachunku i opłaty od pełnomocnictwa,
3. Wezwanie na rozprawę, celem przesłuchania w charakterze świadka przedstawiciela
wyznaczonego przez PW ZAWHYD - Producenta Wyrobów oferowanych przez
Odwołującą się na okoliczność sporządzenia przedstawianej przez Odwołującą się
dokumentacji,
4. Dopuszczenie na rozprawie dowodów z dokumentów:
a) wydruku strony Internetowej grupy FAMUR i KRS spółki DAMS na okoliczność
powiązań i zależności pomiędzy występującymi w niniejszym postępowaniu: Georyt Sp. z
o.o. i DAMS posługującej się dokumentacją z wystawienia spółki Georyt Sp. z o.o. na
okoliczność zależności tych dwóch podmiotów w toczącym się postępowaniu i oceny
wiarygodności dowodów wystawianych przez te podmioty jako dowody wymagane przez
Zamawiającego na postawie pkt XVI ppkt 5, w sytuacji gdy spółka DAMS (dystrybutor
wyrobów spółki Georyt) oferuje Zamawiającemu znacznie niższą cenę niż występująca w
postępowaniu spółka Georyt (producent),
b) pisma Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 kwietnia 2009 roku dołączonego do
protestu na okoliczność sposobu potwierdzania wymagań zasadniczych dla maszyn i
elementów bezpieczeństwa i wyłączności w tym zakresie deklaracji zgodności wydawanej
w systemie oceny zgodności wyrobów w odniesieniu do wszystkich oferowanych
wyrobów stanowiących maszyny lub elementy bezpieczeństwa, zwłaszcza przeznaczone
do pracy w podziemnych zakładach górniczych,
c) akt postępowania w sprawie o udzielenie Zamówienia w szczególności s.i.w.z. i
korespondencji uczestników postępowania z Zamawiającym na okoliczność wymogów
stawianych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz wyjaśnień udzielanych

uczestniczącym w postępowaniu w zakresie rozumienia pojęć i celów zapisów pkt. VI ust.
3 pkt. 5 SIWZ i XVI pkt. 1-5 s.i.w.z.,
d) akt postępowania w sprawie KIO/1410/08 na okoliczność zawartej w nich argumentacji
Zamawiającego w przedmiocie istoty i konieczności ścisłego odnoszenia się do zapisów
dokumentów wskazanych w pkt. VI ust.3 ppk. 5 tiret i pkt. XVI ppkt. 5 tiret 1-3 s.i.w.z. i
stosowania ich jako kryterium oceny zgodności przedmiotu określonego załącznikiem nr
1 do s.i.w.z. a braku konsekwencji w ich stosowaniu przy ocenie dokonywanej w toku
wyboru oferty najkorzystniejszej,
e) akt postępowania o udzielenie Zamówienia w tym s.i.w.z. na okoliczność oznaczenia i
zakresu wymogów stawianych przez Zamawiającego "Oferowanym wyrobom" i ich
porównania z oznaczeniem i charakterystyką wyrobów wynikających z oferty spółki
DAMS jak i na okoliczność zgodności "wyrobów oferowanych przez spółkę DAMS"
wyrobów z wymogami określonymi Obowiązującym przepisami prawa,
f) akt postępowania a w szczególności wezwania Zamawiającego do spółki DAMS na
okoliczność zakresu żądania uzupełnienia dokumentów i zaniechania żądania określonych
dokumentów przewidzianych w SIWZ pomimo, iż już przedstawione przez tę spółkę
dokumenty nie zawierały danych określonych w SIWZ
g. akt postępowania w szczególności dokumentów złożonych przez spółkę DAMS jako
potwierdzających wypełnienie wymogów określonych przez Zamawiającego na
okoliczność ich treści, dat sporządzenia, formy i ich zgodności z wymogami
Zamawiającego stawianymi w tym zakresie dokumentom jakie Wykonawcy winni byli
przedłożyć Zamawiającemu,
h) dokumentów oferty spółki DAMS na okoliczność oznaczenia wyrobów i charakterystyki
wyrobów oferowanych Zamawiającemu i ich zgodności z oznaczeniem i charakterystyką
wyrobów wskazanych w załączniku nr 2a SIWZ
5. Dowodu opinii biegłego ,w przedmiocie przynależności wyrobów stanowiących przedmiot
zamówienia do grupy wyrobów wysokociśnieniowych objętych dyrektywą PN-EN 1804-03,
jak też co do możliwości wykorzystania przedstawionej przez spółkę DAMS dokumentacji
do oceny - zgodności wyrobów oferowanych przez tę spółkę Zamawiającemu z
"zasadniczymi wymaganiami" określonymi regułami nowego podejścia zawartymi w
Dyrektywach określających te reguły, i wymogami odnoszącymi się do wyrobów
określonych przez Zamawiającego jak też co do braku możliwości zastosowania takich
wyrobów w sytuacji braku wskazanej dokumentacji.

Do postępowania odwoławczego, w dniu 8 czerwca 2009 roku przystąpił Wykonawca –
Fabryka Hydrauliki Sterowniczej DAMS Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich –
zgłaszając swoje przystąpienie po stronie Zamawiającego.

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, po przeprowadzeniu postępowania w
sprawie, uwzględniając:
- dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w tym przede wszystkim treść SIWZ wraz z modyfikacjami,
- treść oferty Odwołującego,
- akta postępowania odwoławczego o sygn. KIO/UZP 1410/08,
nie uwzględniając pozostałych wniosków dowodowych zgłoszonych przez Odwołującego
się z uwagi na fakt, iż nie dotyczą one istoty sprawy i prowadzić by mogły do
przedłużenia postępowania,
po wysłuchaniu oświadczeń, jak i stanowisk stron na rozprawie, ustalił i zważył, co
następuje.


Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się interesem prawnym
w korzystaniu ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi art. 179 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, gdyż w przypadku potwierdzenia się zarzutów i nakazania odrzucenia
oferty Przystępującego oferta Odwołującego się mogłaby być uznana za najkorzystniejszą.

Analizując dokumentację postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w
odniesieniu do zarzutów stawianych przez Odwołującego się Izba stwierdziła, co następuje:
Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie XVI ppkt 3
postawił wymóg, dotyczący potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym w załączniku Nr 1 s.i.w.z. polegający na konieczności dołączenia do oferty
Opinii (certyfikatu) uprawnionej jednostki badawczej, dotyczącej możliwości stosowania
oferowanych produktów w podziemnych zakładach górniczych (w przypadku zespołu
magistrali zasilającej i spływowej na poszczególne elementy) – ważny co najmniej do
31.03.2009 r.
Pismem z dnia 2 grudnia 2008 roku Zamawiający zmodyfikował treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, iż ppkt 3 pkt XVI otrzymał
brzmienie Aktualne Certyfikaty zgodności właściwości oferowanych wyrobów z wymaganiami

stosownych norm i przepisów, wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące/jednostki
notyfikowane, wskazujące zakres ich stosowania
.
Odwołujący podnosił, iż w niniejszym postępowaniu winny znaleźć zastosowanie szczególne
warunki oceny zgodności przedmiotu zamówienia, natomiast dokumenty służące
potwierdzeniu tejże zgodności to dokumenty odpowiadające też przepisom z Systemu Oceny
Zgodności zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.
U. 2004 Nr 204 poz. 2087).

Izba nie podziela tego poglądu. Zwrócić należy uwagę, na przepisy dotyczące czasookresu
obowiązywania stosowania i konieczności legitymowania się dokumentami potwierdzającymi
zgodność właściwości oferowanych wyrobów z wymaganiami stosowanych norm i
przepisów. Zasady Oceny Systemu Zgodności odnoszą się do Dyrektywy 98/37/WE i są
zasadniczymi wymaganiami dla obudów zmechanizowanych wyprodukowanych i
wprowadzonych do użytkowania po 1 maja 2004 roku. Do tej daty dokumentem, który
dopuszczał wyrób do stosowania w zakładach górniczych była decyzja Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego wydana po ustaleniu, że wyrób spełnia wymagania techniczne, zgodnie z
art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z
2005 r. Nr 228, poz. 1947). Aktualny certyfikat zgodności właściwości oferowanego wyrobu
z wymaganiami stosownych norm i przepisów, wydany przez akredytowane jednostki
certyfikujące/jednostki notyfikowane, wskazujące zakres ich stosowania to certyfikat na znak
bezpieczeństwa B. Powyższe twierdzenie potwierdza treść samego certyfikatu Zastosowanie:
[…] zaprojektowanych zgodnie z normą […] i wprowadzonych do używania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej przed 1 maja 2004 r
.
Powyższe jednoznacznie wskazuje na prawidłowość dokonywanej przez Zamawiającego
oceny oferty Przystępującego, a argumentację Odwołującego się wskazującą na bezwzględną
konieczność wymagania złożenia przez wykonawców certyfikatu zgodności z normą PN-EN
1804-3 za chybioną.
Odwołujący podnosił również, że niektóre oferowane elementy obudów zostały
wyprodukowane po roku 2004, gdyż certyfikaty załączone do oferty zostały wystawione w
roku 2007. Wywodząc powyższe opierał się na informacjach, które powziął ze strony
internetowej komag. Jednakże dowodu na ta okoliczność nie okazał.
Odnosząc się do zarzutów Odwołującego się w zakresie dotyczącym niezgodności treści
oświadczeń składanych przez Przystępującego z treścią wymaganą przez Zamawiającego w
załączniku Nr 7 do s.i.w.z. Izba stwierdziła, co następuje;

Zamawiający w pkt XVI pakt 5 dla zadań od 1 do 45 żądał złożenia jednego z dokumentów
pozwalających na stwierdzenie, że zastosowanie oferowanych produktów jest zgodne z
Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR) urządzenia. W zakresie oświadczenia producenta
obudowy zmechanizowanej – miało to być oświadczenie zgodne z załącznikiem Nr 7 do
s.i.w.z.
Odwołujący się wskazał, iż Przystępujący do oferty (strony 287-290) załączył oświadczenia
nie odnoszące się wprost do oferowanego wyrobu (datowane przed postępowaniem, z innym
oznaczeniem, bez odniesienia się do toczącego się postępowania).śądaniem Zamawiającego, w tym zakresie była konieczność złożenia oświadczenia
producenta maszyny lub urządzenia potwierdzającego, iż przedmiot zamówienia spełnia
wymagania konieczne do eksploatacji urządzenia zgodnie z Dokumentacją Techniczno-
Ruchową.
Kwestionowane przez Odwołującego oświadczenia w swojej treści obejmują elementy
pozwalające na identyfikację zarówno producenta maszyny czy też urządzenia jak i swoją
treścią potwierdzają spełnienie wymagań koniecznych do eksploatacji zgodnie z DTR, cyt.
„Oświadczenie Oferenta. Georyt – Centrum Produkcyjne sp. z o.o. oświadcza, że niżej
wymienione elementy hydrauliki sterowniczej będące przedmiotem przetargu […] są obecnie
produkowane przez Georyt – Centrum Produkcyjne sp. z o.o. w oparciu o dokumentację
własną, do której spółka posiada wyłączne prawa autorskie, licencje i patenty”
. Ponadto
oświadczył, iż „wyroby produkowane przez Spółkę wg. w/w wykazu rysunków są ujęte w
dokumentacji techniczno-ruchowej sekcji obudowy zmechanizowanej typu GLINIK 08/29
POZ”
(strona 287-288 oferty). Oświadczenie tej samej treści dotyczące jednakże obudowy
zmechanizowanej typu GLINIK 08/29 POZ/BSN znajduje się na stronach 289-290 oferty.
Powyższe, zdaniem Izby wyczerpuje w sposób pozwalający na uznanie za prawidłowe treść
oświadczenia złożonego przez Przystępującego. Zważyć przy tym należy na cel składania
tego typu oświadczenia – cel pozyskania informacji o tym, iż przedmiot zamówienia spełnia
wymagania konieczne do eksploatacji urządzenia zgodnie z Dokumentacją Techniczno-
Ruchową. Zdaniem Izby cel ten Zamawiający osiągnął. Pozostałe informacje zawarte w treści
oświadczeń pozostają bez wpływu na wynik rozstrzygnięcia.
Powyższe zdaje się korespondować z treścią uzasadnienia wyroku z dnia 19 grudnia 2008
roku, sygn. akt KIO/UZP 1410/08, gdzie skład orzekający wskazał, iż „Jednocześnie Krajowa
Izba Odwoławcza stwierdza, że żądane oświadczenia lub dokumenty nie są niezbędne do
przeprowadzenia postępowania. Służyć mają bowiem one wykazaniu, że zapewnią
eksploatację urządzenia w sposób wynikający z dokumentacji techniczno-ruchowej obudowy,


na co wskazuje treść załącznika nr 7 do SIWZ i pośrednio treść DTR, skoro wyroby zostałyby
wymienione w jej treści. Brak takiej potrzeby wynika bezpośrednio z treści SIWZ. Krajowa
Izba Odwoławcza zwraca uwagę, że w pkt 6 załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający określił
dla każdego wyrobu parametry techniczno-użytkowe oraz zastrzegł, że zastosowanie
oferowanych zespołów i elementów hydrauliki sterowniczej nie może naruszać wymagań
koniecznych do eksploatacji urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową,
powyższe każdy z wykonawców zobowiązany jest potwierdzić w załączniku nr 2a, którego
obowiązek dołączenia do oferty wynika z pkt XVI pkt 1 SIWZ. Zatem należy uznać, że
przedmiot oświadczenia wynikający z załącznika nr 2a do SIWZ jest tożsamy z tym, który
wynika z załącznika nr 7 do SIWZ, jak i z DTR, inny jest zaś podmiot składający
oświadczenie. Utrzymywanie powyższego stanu nie jest uzasadnione, zatem wystarczające w
tym względzie jest oświadczenie wykonawcy. Wykonawca poprzez złożone oświadczenie
bierze odpowiedzialność, iż użycie przedmiotowego wyrobu nie zakłóci eksploatacji obudowy
zgodnie z DTR urządzenia m.in. przez zagwarantowanie parametrów techniczno-użytkowych
wyrobu”
.
Odwołujący się nie udowodnił ponadto, w zakresie stawianych zarzutów co do
dokumentów: aneks do DTR jak i wyciąg z DTR, iż wystawione one są dla innego podmiotu,
czy też nie dotyczą oferowanego przedmiotu zamówienia.
Podsumowując stwierdzić należy, iż w zakresie zarzutów stawianych w proteście, żaden z
tych zarzutów nie znalazł uznania w ocenie Izby. Argumentacja Odwołującego się w znacznej
mierze odnosiła się do nieobowiązującej w zakresie przedmiotu zamówienia normy PN-EN
1804-3, gdyż jak to stwierdził na rozprawie Zamawiający większość z elementów będących
przedmiotem zamówienia została objęta dopuszczeniem przez decyzję Prezesa WUG i
opatrzone certyfikatem na znak bezpieczeństwa B ponieważ wyprodukowana i przebadana
została przez 1 maja 2004 roku. Nowe elementy wyprodukowane jednakże w oparciu o DTR
obudowy sprzed tej daty nie powodują konieczności legitymowania się certyfikatem
wydanym w oparciu o System Oceny Zgodności, gdyż dotyczy on obudów i ich elementów
wyprodukowanych, ocenionych i przebadanych po 1 maja 2004 roku. Pozostałe zarzuty Izba
również uznała za bezzasadne, w większości nie poparte żadnymi dowodami, a zgłoszone i
nieuwzględnione przez Izbę wnioski dowodowe w postaci:
- wydruku ze strony internetowej grupy FAMUR i KRS spółki DAMS,
- dowodu z opinii biegłego,
pozostają bez wpływu na rozstrzygnięcie w odniesieniu do stawianego zarzutu naruszenia
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Izba stwierdziła, że zarzuty Odwołującego nie potwierdziły się
w związku z czym, na podstawie przepisu art. 191 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7 ustawy
Pzp, czyli stosownie do wyniku postępowania.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy - Prawo zamówień publicznych na niniejszy wyrok - w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie