eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Buk › PRZEBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W DOBIEŻYNIE - ETAP I ORAZ ETAP II

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-06-14Ogłoszenie nr 561658-N-2019 z dnia 2019-06-14 r.

Miasto i Gmina Buk: PRZEBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W DOBIEŻYNIE - ETAP I ORAZ ETAP II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Umowa o przyznanie pomocy Nr 00006-65160-UM1500007/18 na realizację zadania pn.: Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Dobieżynie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczy realizacji etapu II

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Buk, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Ratuszowa  1 , 64-320  Buk, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 140 671, e-mail inwestycje@buk.gmina.pl, faks 618 140 101.
Adres strony internetowej (URL): www.buk.gmina.pl, www.bip.buk.gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.buk.gmina.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna, w zamkniętej kopercie, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, sekretariat - pokój nr 31


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W DOBIEŻYNIE - ETAP I ORAZ ETAP II
Numer referencyjny: IP.271.07.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Dobieżynie wraz z budową systemowego zadaszenia do celów rekreacyjnych, elementów małej architektury oraz wewnętrznej instalacji oświetleniowej. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów: 1) Etap I - roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne zgodnie z załączonym przedmiarem robót dla etapu I, 2) Etap II - roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne oraz monitoring zgodnie z załączonym przedmiarem robót dla etapu II - współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuje się utwardzenie terenu przewidzianego na cele parkingowe, częściowo kostką betonową i kostką ażurową. Na terenie planuje się zlokalizowanie pochylni zewnętrznej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, zadaszonej wiaty śmietnikowej, oświetlenia terenu oraz obiektów małej architektury. BILANS TERENU - całkowita powierzchnia terenu opracowania ................................................................................ 3108,33 m2 - powierzchnia zabudowy............................................................................................................. 532,62 m2 - powierzchnia nawierzchni utwardzonych ....................................................................................... 992,82 m2 - powierzchnia nawierzchni rekreacyjnej .......................................................................................... 158,00 m2 - powierzchnia biologicznie czynna .................................................................................................. 1424,89 m2 INSTALACJA PODLEWANIA ZIELENI Dla przedmiotowej inwestycji przewidziano dodatkowe osobno opomiarowane wyprowadzenie wody na cele podlewania zieleni. Na odejściu zamontować wodomierz oraz zawór spustowy umożliwiający spuszczenie wody. Rozwiązanie to umożliwili opróżnienie instalacji z wody na czas zimy oraz zabezpieczy instalację przed negatywnym skutkiem temperatur ujemnych. Jako punkty poboru wody na cele podlewania zielni zaprojektowano terenowe puszki pobory wody. Puszki należy zasilić poprzez ciąg instalacji wodociągowej z osobnym opomiarowaniem na cele podlewania zielni. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO Instalacje ciepła technologicznego zaprojektowano jako dwururową w układzie zamkniętym. Instalacje ciepła technologicznego do zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnych zaprojektowano z istniejącego układu instalacji ogrzewczej w budynku. Miejscem wpięcia w istniejący układ będzie pomieszczenie kotłowni z rozdzielaczami ciepła dla budynku. INSTALACJA KLIMATYZACJI Klimatyzacja w wyznaczonych pomieszczeniach realizowana będzie przez system typu VRV, który posiada możliwość regulacji temperatury oraz zmiany wydajności. Zaprojektowany system klimatyzacji będzie służył chłodzeniu powietrza w okresie lata. Układ klimatyzacji będzie chłodzić powietrze w rozpatrywanych pomieszczeniach w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury i pozbycia się zysków ciepła od zainstalowanych urządzeń oraz od ludzi, obniżając temperaturę w pomieszczeniach do zadanego poziomu. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - GRZEJNIKOWA Instalację centralnego ogrzewania dla części pomieszczeń pomocniczych na piętrze budynku zaprojektowano jako dwururową, pompową, w układzie zamkniętym zasilaną czynnikiem grzewczym o tz/tp=80/60oC. Rozprowadzenie czynnika grzewczego do grzejników odbywać się będzie za pośrednictwem rur z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową, prowadzonych w posadzkach budynku. Przewody prowadzone w posadzkach należy układać łukami, aby uzyskać naturalną kompensację wydłużeń termicznych. W poszczególnych pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki płytowe z ożebrowaniem konwekcyjnym. Podejście do grzejnika wykonać ze ściany za grzejnikiem. Na zaworach termostatycznych należy zamontować głowice termostatyczne, które pozwolą na utrzymywanie temperatury pomieszczeń na żądanym poziomie, niezależnie od zmian warunków atmosferycznych oraz wpływu dodatkowych źródeł ciepła. Zawory termostatyczne posiadają również możliwość regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Lokalizacja: Dobieżyn, ul. Powstańców Wielkopolskich 47, 64-320 Buk, Ark. 3, j. ewid. 302103_5 obręb ewid. 0003, dz. nr 677/2, 674/5. Projekt przedstawia lokalizacje tablic elektrycznych zasilających podlegających wymianie, rozmieszczenie opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych, zasilanie urządzeń sanitarnych, zasilanie bramy wjazdowej, oświetlenie zewnętrzne, ochronę przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową, instalację odgromową, a także oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Realizowane w ramach niniejszego projektu zmiany nie wymagają zmian mocy przyłączeniowej i umowy przyłączeniowej. Aktualna moc przyłączeniowa jest wystarczająca do obsługi obiektu istniejącego i projektowanych nowych urządzeń na potrzeby jego funkcjonowania. Moc szczytowa wynikająca z bilansu energetycznego wynosi 12,0kW. Szczegółowy zakres opisano w dokumentacji projektowej. 2. Niniejszy przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1)dokumentacja projektową opracowaną przez pracownię projektową PL+ sp. z o.o., z siedzibą na osiedlu W. Jagiełły 26/31, 60-694 Poznań pod nazwą "Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Dobieżynie", 2) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 3) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi warunków technicznych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 4) szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 5) pozwoleniem na budowę nr 4359/16 z dn. 25.08.2016 r. wydanym przez Starostę Poznańskiego. 3. UWAGI DO PROJEKTU i SSTWiORB 1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały,co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne oraz funkcjonalne i nie obniżą określonychw dokumentacji standardów. 2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, STWiOR ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy. 3) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą: a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji, b) posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 4) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wskazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 5) Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy tymczasowego projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas trwania robót oraz jego realizacji podczas budowy. 6) W przypadku kiedy z projektu budowlanego/wykonawczego nie wynika wprost zakres robót należy posiłkować się elementami zawartymi w przedmiarach robót. 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę: 1. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.): - wszystkie czynności składające się na roboty budowlane, za wyjątkiem osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie. 2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób z wskazaniem tożsamości danej osoby oraz czynności, które były wykonywane przez tę osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca składa oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób, o których mowa powyżej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45330000-9
45331100-7
45331210-1
45310000-3
32333000-6
45331220-4
45212300-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-05-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-05-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, o wartości równej lub większej niż 1.000.000,00 zł. (słownie: milionzłotych 00/100 gr); warunek powyższy zostanie spełniony przez wykonawcę poprzez złożenie przez niego informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. (słownie: milionzłotych 00/100 gr), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: o w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną polegające na przebudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego podlegającego ochronie konserwatorskiej lub wpisanego do rejestru zabytków o wartości co najmniej 1.000.000, zł brutto dla każdej z robót. W przypadku Wykonawców legitymujących się zamówieniami w innych walutach, niż PLN Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o postępowaniu lub najbliższego dnia po ogłoszeniu, w którym opublikowana została tabela zawierająca niniejszy kurs. Ten sam kurs zamawiający przyjmie przy przeliczeniu innych danych finansowych. o dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zamierza skierować do realizacji zamówienia: a) jedną osobą kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej, posiadającego doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową minimum jednego obiektu budowlanego będącego pod ochroną konserwatorską lub wpisanego do rejestru zabytków b) jedną osobą kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) jedną osobą kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, d)Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2272). e) W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: f) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz g) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.), dotyczące świadczenia usług transgranicznych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający zażąda odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający zażąda: 1. Wykazu robót budowlanych, wykonanych, nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - potwierdzającego spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 3 pkt 2 (załącznik nr 3 do SIWZ), 2. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do realizacji zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzającego spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 3 pkt 2 (wzór oświadczenia - załącznik nr 4 do SIWZ), 3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym, niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - potwierdzającego spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 3 pkt 1
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.3.Dowód wpłaty wadium w należytej formie i wysokości. 4.Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 25.000,00 zł. 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018r.,poz. 110). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Nr 83 1020 4144 0000 6502 0007 2116. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1 - pok. 31 lub dołączyć do oferty.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji20,00
doświadczenie kierownika robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się zmiany w niniejszej umowie w następujących przypadkach: 1) Terminy wykonania robót przedłuża się ile przeszkoda spowodowana jest: a) przyczynami zależnymi od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca, b) przez siłę wyższą, pod pojęciem której Zamawiający rozumie wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność powstałe po zawarciu Umowy , na które Strony nie mają wpływu oraz której Strony nie mogły uniknąć lub przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności. Zamawiający przez pojęcie siła wyższa rozumie w szczególności: eksplozje, huragany, epidemie, powodzie, skażenia chemiczne lub inne katastrofy naturalne, katastrofy państwowe ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, stan wojenny, stan wyjątkowy, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym oraz akty władz państwowych uniemożliwiające realizację Umowy, c) przez wstrzymanie robót przez właściwego konserwatora zabytków, d) zawieszenia robót przez Zamawiającego, e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, f) przez niekorzystne warunki atmosferyczne, niepozwalające na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych; g) zmianami spowodowanymi wystąpieniem uwarunkowań geologicznych terenu robót budowlanych odbiegających w istotny sposób od wykazanych w dokumentacji projektowej, w szczególności ujawnienia się nie występujących w planach i niezintwentaryzowanych instalacji budowlanych, elementów konstrukcyjnych lub elementów objętych ochroną konserwatorską zabytków, które powodują brak możliwości prowadzenia robót zgodnie z dokumentacją projektową. Przedłużenie terminu wykonania robót nastąpi o tyle dni, ile trwała przeszkoda w ich wykonaniu bez możliwości ubiegania się o odszkodowanie przez Wykonawcę. Podstawą do przesunięcia terminu jest wniosek Wykonawcy dostarczony Zamawiającemu, 2) Zmiany podwykonawców, zgodnie z § 3, 3) Po akceptacji Zamawiającego - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach a także w SIWZ, 4) Zmiany sposobu wykonania Umowy (np. zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, urządzeń i materiałów, zmiany rodzaju, technologii lub ilości /zakresu robót i związanych z nimi prac, w tym roboty zamienne, jeżeli takie zmiany w szczególności: a) zapewniają prawidłowa realizację umowy i późniejsze użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem ; b) obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji przedmiotu umowy lub doprowadzą do zmniejszenia negatywnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne lub podniesienie bezpieczeństwa; c) zapewnią zachowanie optymalnych parametrów technicznych lub spowodują podniesienie standardów jakości robót i przedmiotu umowy; d) będą wynikały ze sposobu zagospodarowania terenu lub obiektu; e) będą wynikały z konieczności zmiany dokumentacji projektowej; f) przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o której mowa powyżej możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania robót lub poszczególnych prac, materiałów, i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowlanych urządzeń. 5) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub jego części odpowiednio: a) Jeżeli zmiana wynagrodzenia lub jego części stanowić będzie bezpośredni skutek zmian umowy, dokonywanych na zasadach wskazanych powyżej, w tym także o0bniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji umowy w szczególności w wyniku okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu; b) W przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie stawki od towarów i usług, lub wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów, lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym; lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty realizacji umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Jakakolwiek zmiana Umowy musi wynikać ze zgodnej woli stron. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności stanowiących przesłankę zmiany Umowy, nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia lub jakiejkolwiek innej możliwości żądania dokonania zmiany Umowy. 6) Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadku wystąpienia przesłanek dla wykonania robót zamiennych. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po skierowaniu wniosku do inspektora nadzoru lub dokonania stosownego wpisu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, poprzez sporządzenie pisma w tej sprawie i dokładne wskazanie na czym roboty te maja polegać i wskazania ich zakresu, a także uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności i zawarciu aneksu do umowy. Wykonawca może przystąpić do wykonywania prac zamiennych dopiero po podpisaniu aneksu. 7) Wynagrodzenie za wykonanie robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o ceny jednostkowe, podane w kosztorysie ofertowym lub wyliczone w oparciu o wskaźniki narzutów i cen materiałów podane w ofercie i w kosztorysie szczegółowym, a w przypadku braku takich cen w ofercie, za ceny średnie podane w zeszytach informacyjnych o cenach materiałów budowlanych ośrodka "Sekocenbud" z okresu poprzedniego kwartału lub ustalone w trakcie negocjacji pomiędzy Stronami. 8) Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9) Każda ze Stron, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z umowy jest zobowiązana do poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej. Każda ze Stron zobowiązana jest podejmować działania, które mogą w jak największym stopniu zminimalizować jakiekolwiek opóźnienie w wykonaniu Umowy, będące skutkiem wystąpienia siły wyższej. Każda ze Stron ma obowiązek niezwłocznego informowania drugiej Strony o zakończeniu wystąpienia siły wyższej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-03, godzina: 10:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.