eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Implanty i osprzęt do endoprotezoplastyki

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-08-07Ogłoszenie nr 583559-N-2019 z dnia 2019-08-07 r.

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika: Implanty i osprzęt do endoprotezoplastyki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, krajowy numer identyfikacyjny 33000629200000, ul. ul. T. Chałubińskiego  7 , 75-581  Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 34 88 147, e-mail piotr@swk.med.pl, faks 94 34 88 103.
Adres strony internetowej (URL): www.swk.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.swk.med.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.swk.med.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca h
Adres:
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, Dział Zamówień Publicznych


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Implanty i osprzęt do endoprotezoplastyki
Numer referencyjny: TP.382.71.2019 BS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część nr 1 - Endoproteza pierwotna bezcementowa stawu biodrowego - 25 kpl., głowa tytanowa - 10 szt., głowa ceramiczna - 10 szt.; Część nr 2 - Płytki, śruby do zespoleń ręki - 861 szt.; Część nr 3 - Cement kostny - 495 szt.

II.5) Główny kod CPV: 33183100-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33697110-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Podane ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50% jej maksymalnej wartości. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wartości umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe -
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe -
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: -

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

-

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
-

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty: 1) poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3 do SIWZ; 2) deklaracja zgodności z załącznikami; 3) potwierdzenie jednostki notyfikowanej - nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylne; 4) dokumenty potwierdzające parametry przedmiotu zamówienia (dokumenty producenta)

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu dokonania wstępnej oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) oświadczenie dotyczące danych wykonawcy; 2) formularz ofertowy; 3) oświadczenie Wykonawcy o klasie wyrobu medycznego (klasa I, II a, II b, lub III); 4) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres ważności produktu20,00
termin reklamacji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany przedmiotu zamówienia wynikającego z oferty na podstawie, której zawarta została umowa, przy niższej lub niezwiększonej cenie, w przypadku, gdy: 1) Wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia; 2) Wykonawca wstrzyma wprowadzanie przedmiotu umowy do obrotu handlowego i zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia; 3) wystąpi incydent medyczny związany z przedmiotem umowy i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia; 4) producent przedmiotu umowy wstrzyma produkcję i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia; 5) producent zmieni sposób konfekcjonowania przedmiotu umowy. 3. Dopuszcza się możliwość zmiany numeru katalogowego, kodu produktu i nazwy własnej przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje taką zmianę. 4. Dopuszcza się możliwość obniżenia wielkości ceny, w przypadku, gdy Wykonawca w okresie realizacji umowy zaproponuje ten sam produkt w niższej cenie. 5. Dopuszcza się możliwość zmiany stawki podatku VAT na towary sprzedawane w ramach rozstrzygniętego postępowania. Zmiana ceny następuje nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 6019-08-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacja i dostęp do danych osobowych: 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75 - 581 Koszalin; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: sekretariat@swk.med.pl, telefon: 94 34 88 545; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę "implantów i osprzętu do endoprotezoplastyki", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Endoproteza pierwotna bezcementowa stawu biodrowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Endoproteza pierwotna bezcementowa stawu biodrowego - 25 kpl.; 2 Głowa tytanowa - 10 szt.; 3 Głowa ceramiczna - 10 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33183100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres ważności produktu 20,00
termin reklamacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Płytki, śruby do zespoleń ręki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. PŁYTKI TYTANOWE DO ZESPOLENIA PALICZKÓW O ŚREDNICY 0,6 MM: 1 Śruba korowa tytanowa z otworem gwiaździstym 1,5, długości śrub od 4 mm do 24mm - 60 szt.; 2 Śruba korowa tytanowa z otworem gwiaździstym 1,2 długości śrub od 4 mm do 20mm - 30 szt.; 3 Śruba tytanowa pomocnicza O 1.8 mm z otworem gwiaździstym, 6 mm i 10 mm - 5 szt.; 4 Płytka tytanowa, 4 do 6 otworowa, prosta - 3 szt.; 5 Płytka tytanowa kształtu Y otwory w płycie 2/4 oraz T otwory w płycie 2/5 i 3/5 i 4/5 - 3 szt.; 6 Płytka tytanowa kształtu L, prawa i lewa, 2/4 otwory - 3 szt.; 7 Płytka kompresyjna dwu haczykowa, jedno oczkowa, tytanowa - 3 szt.; 8 Płytka tytanowa, trapezowa, do wyboru kształty płytki drabinkowa, prosta i skośna, 4 otworowa - 3 szt.; 9 Płytka tytanowa, trapezowa, do wyboru kształty płytki drabinkowa, prosta, 6 otworowa - 3 szt.; 10 Płytka tytanowa, trapezowa, do wyboru kształty płytki drabinkowa, prosta, 8 otworowa - 3 szt.; 11 Płytka tytanowa, trapezowa, drabinkowa, prosta, skośna, 10 oczek - 2 szt.; 12 Wiertło - 2 szt. II. PŁYTKI TYTANOWE O ŚREDNICY 1,0MM I 1,3MM DO ZESPOLENIA KOŚCI ŚRÓDRĘCZA: 1 Śruba korowa tytanowa z otworem gwiaździstym, o średnicy 2.0 długości od 4mm do 30mm i 2.3, długości od 5mm do 34mm - 100 szt.; 2 Śruba tytanowa pomocnicza O 2.5 mm z otworem gwiaździstym,6 mm i 10 mm - 5 szt.; 3 Płytka tytanowa, prosta 4, 6 otworowa - 2 szt.; 4 Płytka tytanowa kształtu Y otwory w płycie 2/5 i T otwory w płycie 2/4 i 3/4 i 3/8 - 3 szt.; 5 Płytka tytanowa kształtu L, prawa i lewa, 2/4 otwory - 2 szt.; 6 Płytka tytanowa, trapezowe drabinkowe, proste i skośne, 4 otworowe - 4 szt.; 7 Płytka tytanowa, trapezowa drabinkowa, prosta, skośna, 6 oczkowa - 4 szt.; 8 Płytka tytanowa, trapezowa drabinkowa, prosta, skośna, 8 i 10 oczkowa - 4 szt.; 9 Śruba blokowana tytanowa 2,0 bez gwintu na głowie, blokowana w zakresie kata 15 stopni, długości śruby od 6mm do 30mm - 150 szt.; 10 Płytka tytanowa blokowana 4,5,6 oczkowa, otwory w płycie płyt bez gwintu - 3 szt.; 11 Płytka tytanowa blokowana 8 oczkowa, otwory w płycie płyt bez gwintu - 3 szt.; 12 Płytka tytanowa blokowana L 2/4 oczkowa, otwory w płycie płyt bez gwintu, prawa i lewa profil 1,0 i 1,3mm - 3 szt.; 13 Płytka tytanowa blokowana L 2/8 oczkowa, otwory w płycie płyt bez gwintu, prawa i lewa profil 1,3mm - 2 szt.; 14 Płytka tytanowa blokowana T i Y, otwory w płycie bez gwintu, 3/4 - 3 szt.; 15 Płytka tytanowa blokowana T , otwory w płycie bez gwintu, 2/8 - 2 szt.; 16 Płytka tytanowa blokowana Y 3/6 i prosta 8 oczkowa - 2 szt.; 17 Płytka tytanowa blokowana 3/3 oczkowa z przedłużeniem 21mm i 29mm - 3 szt.; 18 Płytka tytanowa trapezowa 4 oczkowa - 3 szt.; 19 Płytka tytanowa trapezowa 6 oczkowa - 3 szt.; 20 Płytka tytanowa trapezowa 8 oczkowa - 3 szt.; 21 Płytka tytanowa trapezowa 12 oczkowa - 2 szt.; 22 Wiertło - 4 szt. III. PŁYTKI TYTANOWE BLOKOWANE CZWOROKĄTNE: 1 Płytka blokowana tytanowa, otwory w płycie bez gwintu, na śruby blokowane 2,0 12 otworów i 8 otworów - 1 szt. IV. PŁYTKI TYTANOWE BLOKOWANE DO ARTRODEZY NADGARSTKA: 1 Płytka blokowana tytanowa, wyprofilowana, otwory w płycie bez gwintu, na śruby blokowane 2,5 19 i 18 otworów - 1 szt.; 2 Płytka blokowana tytanowa, otwory w płycie bez gwintu, na śruby blokowane 2,5, 11 otworów - 1 szt. V. PŁYTKA TYTANOWA DO GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ: 1 Płytka tytanowa blokowana, otwory w płycie bez gwintu na śruby blokowane 2,0 W płycie otwory na druty Kirschnera, 10 otworów i 11 otworów - 2 szt.; 2 Wiertło - 2 szt. VI. PŁYTKI BLOKOWANE TYTANOWE DO ZŁAMAŃ DALSZEGO KOŃCA KOŚCI PROMIENIOWEJ: 1 Śruba korowa tytanowa z otworem gwiaździstym, śruba 2.5, długość od 8 mm do 34 mm - 50 szt.; 2 Śruba tytanowa, blokująca, bez gwintowa główka z otworem gwiaździstym, średnica śruby 2.5, długość od 8 mm do 34 mm - 90 szt.; 3 Płytka promieniowa, dłoniowa, blokowana z towarami bez gwintu, ramkowa , tytanowa, prawa i lewa, profil płytki 1,6mm - 2 szt.; 4 Płytka promieniowa, dłoniowa, blokowana z towarami bez gwintu, urazowa i korekcyjna , tytanowa, prawa i lewa, profil płytki 1,6mm - 25 szt.; 5 Płytka promieniowa, dłoniowa, kształt T, blokowana z towarami bez gwintu, krótka i długa , tytanowa, prawa i lewa, profil płytki 2,0mm - 10 szt.; 6 Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z towarami bez gwintu,, tytanowa, prawa i lewa, profil 1,6 mm - 4 szt.; 7 Płytka promieniowa, dłoniowa, XL długość 104mm i 143mm, 20 otworów i 25 otworów, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, prawa i lewa, - 2 szt.; 8 Drobne płytki promieniowe, 5 i 6 oczkowe - 4 szt.; 9 Wiertło - 4 szt. VII. PŁYTKI TYTANOWE BLOKOWANE DO ZŁAMAŃ WYROSTKA ŁOKCIOWEGO KOŚCI ŁOKCIOWEJ: 1 Płyty do zespalania złamań wyrostka łokciowego .Do zespoleń kompresyjnych, możliwość stabilizacji śrubami korowymi i blokowanymi zmiennie kątowo w zakresie 15 stopni. Otwory pod śruby blokowane bez gwintu - 15 szt.; 2 Płytka blokowana tytanowa prosta 7 i 10 oczek, profil płytki 1,6mm - 2 szt.; 3 Płytka blokowana tytanowa zakrzywiona prawa i lewa 7 oczkowa, profil 1,6mm - 2 szt.; 4 Płytka blokowana tytanowa zakrzywiona prawa i lewa 10 oczkowa, profil 1,6mm - 2 szt.; 5 Śruby tytanowe blokowane 2,8, długość od 8mm do 75mm - 60 szt.; 6 Śruby tytanowe korowe 2,8, długość od 8mm do 75m - 60 szt.; 7 wiertła - 2 szt.; 8 drut Kirshnera w opakowaniu 10 sztuk - 10 szt. VIII. ŚRUBY TYTANOWE KANIULOWANE SAMO- WIERCĄCE I SAMO -GWINTUJĄCE: 1 Śruba tytanowa kaniulowana 2,2, samo- wiercąca i samo-gwintująca, długości od 10mm do 40mm - 40 szt.; 2 Śruba tytanowa kaniulowana 3,0, samo- wiercąca i samo-gwintująca, długości od 10mm do 40mm - 40 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33183100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres ważności produktu20,00
termin reklamacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Cement kostny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, Opakowanie 40g - 100 szt.; 2 Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, Opakowanie 2x40g - 10 op.; 3 Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA. Opakowanie 40g - 10 szt.; 4 Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA. Opakowanie 2x40g - 60 op.; 5 Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami. Opakowanie 40g - 15 szt.; 6 Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami. Opakowanie 40g - 10 szt.; 7 Cement kostny niskiej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA. Opakowanie 40g - 15 szt.; 8 Cement kostny niskiej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny. Opakowanie 40g - 15 szt.; 9 Wielorazowy system do płukania bazujący na mocy strumienia płuczącego, odpowiednio do tkanek miękkich i do kości zawierający uniwersalny zestaw do kolana i biodra /i innych zabiegów chirurgii urazowej/ z odsysaniem. - 100 szt.; 10 Mieszalnik próżniowy do cementu. Zestaw podwójny (tzw. biodrowy). Objętość 2x80g - 70 szt.; 11 Mieszalnik próżniowy do cementu. Zestaw pojedynczy (tzw. kolanowy). Objętość 80g - 80 szt.; 12 Zestaw zawierający 1 sterylną formę jednorazową (różne rozmiary), 4 cementy kostne z dwoma antybiotykami (gentamycyna+klindamycyna), 1 mieszalnik próżniowy podwójny. - 10 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33697110-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres ważności produktu20,00
termin reklamacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.