eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I FAKSÓW NA POTRZEBY ŻANDARMERII WOJSKOWEJOgłoszenie z dnia 2020-05-27Ogłoszenie nr 544480-N-2020 z dnia 2020-05-27 r.

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I FAKSÓW NA POTRZEBY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej, krajowy numer identyfikacyjny 14238025400000, ul. ul. Jana Ostroroga  35 , 01-163  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 853 247, e-mail ozzw.szp@ron.mil.pl, faks 261 853 070.
Adres strony internetowej (URL): https://ozzw.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
JEDNOSTKA WOJSKOWA

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://ozzw.wp.mil.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://ozzw.wp.mil.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
https://platformazakupowa.pl/pn/ozzw


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I FAKSÓW NA POTRZEBY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
Numer referencyjny: RZP/01/PN/S/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I FAKSÓW NA POTRZEBY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ.

II.5) Główny kod CPV: 30125000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30125100-2
30125110-5
30124300-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, lub aby spełniał inne wymogi określone w tym załączniku. Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową. Informacje dodatkowe Informacje szczegółowe zawarto w Rozdziale VI SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż zrealizował lub realizuje dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: Informacje szczegółowe zawarto w Rozdziale VI SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający zażąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Z informacji musi wynikać, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 314 000,00 PLN, w przypadku oferty składanej na wszystkie zadania w tym: na zadanie nr 1 - 30 000,00 PLN; na zadanie nr 2 - 10 000,00 PLN; na zadanie nr 3 - 250 000,00 PLN; na zadanie nr 4 - 6 000,00 PLN; na zadanie nr 5 - 3 000,00 PLN; na zadanie nr 6 - 10 000,00 PLN; na zadanie nr 7 - 5 000,00 PLN. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2c ustawy Pzp). Dokumenty składane są w oryginale, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem tj. kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający zażąda wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza, aby wykaz dotyczył dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza wykazanie zarówno jednej dostawy, odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego postępowania i wartości nie mniejszej niż: 314 000,00 PLN w przypadku oferty składanej na wszystkie zadania, w tym: na zadanie nr 1 - 30 000,00 PLN; na zadanie nr 2 - 10 000,00 PLN; na zadanie nr 3 - 250 000,00 PLN; na zadanie nr 4 - 6 000,00 PLN; na zadanie nr 5 - 3 000,00 PLN; na zadanie nr 6 - 10 000,00 PLN; na zadanie nr 7 - 5 000,00 PLN, lub kilku odpowiadających rodzajowo dostaw o niższych wartościach na łączną kwotę nie mniejszą niż wymagane. Wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ. Dokumenty składane są w oryginale, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem tj. kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej dostarczenia: opisu przedmiotu zamówienia (załącznik do SIWZ), a w przypadku artykułów równoważnych, dokumentów potwierdzających spełnianie zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego np. dokładny opis oferowanych produktów, karty katalogowe itp., z których wynikać będzie zachowanie równoważności; Dokumenty składane są w oryginale, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem tj. kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

DOKUMENTY WRAZ Z OFERTĄ: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1 Zamawiający żąda oświadczenia, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, oraz, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 1. oświadczenia, zawartego w opisie przedmiotu zamówienia (dalej OPZ, załącznik do SIWZ), a w przypadku artykułów równoważnych, oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego np. dokładny opis oferowanych produktów, karty katalogowe itp., z których wynikać będzie zachowanie równoważności.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Informacja na temat wadium 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 13 600,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100), w tym: na zadanie nr 1 - 1 400,00 PLN; na zadanie nr 2 - 400,00 PLN; na zadanie nr 3 - 11 000,00 PLN; na zadanie nr 4 - 200,00 PLN; na zadanie nr 5 - 100,00 PLN; na zadanie nr 6 - 400,00 PLN; na zadanie nr 7 - 100,00 PLN. 3. Wadium zabezpieczające ofertę może być wniesione w jednej lub w kilku z niżej wymienionych form: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku NBP O/O Warszawa, nr rachunku 30 1010 1010 0135 5013 9120 2000 z dopiskiem na przelewie: "Wadium RZP/01/PN/S/2020_zadanie nr_" O terminie wniesienia wadium, decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego i uznanych na koncie Zamawiającego do upływu terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz, np. gwarancja bankowa czy ubezpieczeniowa, należy przekazać, pod rygorem nieważności, w oryginale w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej ze strony gwaranta (przedstawiciela gwarancji). 6. Z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 7. Wprowadzenie do gwarancji/poręczenia treści warunkujących w jakikolwiek sposób dokonanie przez Gwaranta czynności, skutkować będzie brakiem uznania gwarancji/poręczenia za prawidłowe, chyba że wynikają one z przepisów prawa. 8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b). 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
K1 - cena65,00
K2 - termin wymiany wadliwego materiału eksploatacyjnego5,00
K3 - gwarancja15,00
K4 - zatrudnienie osób niepełnosprawnych i/lub bezrobotnych10,00
K5 - materiały biodegradowalne lub pochodzące z recyklingu5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 4. Na podstawie art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, w przypadkach niezależnych od Zamawiającego, zastrzega się dokonanie zmian treści umowy w zakresie: 4.1. zmiany miejsca świadczenia przedmiotu zamówienia, w tym zmiany organizacyjne; 4.2. zmiany w zakresie wynagrodzenia umownego Wykonawcy - w przypadku, gdy wprowadzenie zmian będzie następstwem zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), mającej zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy za część przedmiotu umowy wykonywaną po tym terminie, natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian; 4.3. zmiany w zakresie przedmiotu umowy - w przypadku zmian w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych, funkcjonalnych sprzętu na parametry bardziej nowoczesne lub ekonomicznie uzasadnione dla Zamawiającego; 4.4. zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy - w przypadku zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego lub Wykonawcy, czy też z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy, a mają wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; 4.5. zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia - jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego i nie wprowadzą warunków, które gdyby zostały ujęte w procedurze przetargowej udzielania zamówienia, umożliwiłyby wybór innej oferty niż ta, która została wybrana pierwotnie; 4.6. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści umowy z ofertą; 4.7. wystąpienia potrzeby zmiany zawartej umowy na skutek okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub okoliczności zaistnienia siły wyższej; 4.8. konieczności wprowadzenia innych zmian do umowy niż wyżej wymienione, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach, dyrektywach, standardach lub zmianami w zakresie wiedzy technicznej, technologicznej lub funkcjonalnej. Na podstawie art 15r ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz. 374 z późn. zm.), zastrzega się możliwość dokonania zmian treści umowy w przypadkach i na warunkach określonych w przedmiotowej ustawie oraz w kolejnych aktach normatywnych ją zmieniających.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-08, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. Otwarcie ofert: 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2020 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. II. Oferta i oświadczenia: 1. W niniejszym postępowaniu wymagane jest złożenie oferty oraz oświadczeń, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp., w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2. Szczegółowe informacje dot. zasad składania ofert, oświadczeń oraz komunikacji zostały określone w SIWZ. III. Klauzula społeczna: 1. Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia może zatrudnić osoby niepełnosprawne i/lub bezrobotne. 2. Szczegółowe informacje dot. zasad zastosowania klauzuli społecznej zostały określone w SIWZ. IV. Klauzula informacyjna RODO: 1. Szczegółowe informacje dot. klauzuli informacyjnej RODO zawarte są w SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: ZADANIE NR 1 - Bębny do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów na potrzeby Żandarmerii Wojskowej. ZADANIE NR 1 - Bębny do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125000-1, 30124300-7, 30124300-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
JAK W POZ. IV.2.2100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: ZADANIE NR 2 - Tusze do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Żandarmerii Wojskowej. ZADANIE NR 2 - Tusze do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125000-1, 30125100-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
JAK W POZ. IV.2.2100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: ZADANIE NR 3 - Tonery do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów na potrzeby Żandarmerii Wojskowej. ZADANIE NR 3 - Tonery do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125000-1, 30125110-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
JAK W POZ. IV.2.2100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: ZADANIE NR 4 - Pojemniki do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pojemniki do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
JAK W POZ. IV.2.2100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: ZADANIE NR 5 - Fusery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Żandarmerii Wojskowej. ZADANIE NR 5 - Fusery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
JAK W POZ. IV.2.2100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: ZADANIE NR 6 - Dewelopery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Żandarmerii Wojskowej. ZADANIE NR 6 - Dewelopery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
JAK W POZ. IV.2.2100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: ZADANIE NR 7 - Taśmy, rolki i karty do drukarek termosublimacyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Żandarmerii Wojskowej. ZADANIE NR 8 - Taśmy, rolki i karty do drukarek termosublimacyjnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
JAK W POZ. IV.2.2100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.