eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Kompleksowe naprawy pojazdów w 2021 roku

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-12-21

Ogłoszenie nr 510550085-N-2020 z dnia 2020-12-21 r.
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu:

Kompleksowe naprawy pojazdów w 2021 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 584862-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska

telefon: 261 313 015
faks: 261 313 304
e-mail: 21wog@ron.mil.pl
www: www.21wog.wp.mil.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowe naprawy pojazdów w 2021 roku

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 34/SZP/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są: kompleksowe naprawy pojazdów w 2021 r.: Część zamówienia nr 1 – Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH, nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości ELBLĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 1 770. Część zamówienia nr 2 – Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości ELBLĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 2 150. Część zamówienia nr 3 – Konserwacja i naprawa POJAZDÓW SPECJALNYCH SŁUŻBY ZDROWIA nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości ELBLĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 313. Część zamówienia nr 4 – Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BRANIEWO oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 993 Część zamówienia nr 5 – Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BRANIEWO oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 735. Część zamówienia nr 6 – Konserwacja i naprawa POJAZDÓW SPECJALNYCH SŁUŻBY ZDROWIA nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BRANIEWO oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 231. Część zamówienia nr 7 – Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BARTOSZYCE oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 653. Część zamówienia nr 8 – Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BARTOSZYCE oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 273 Część zamówienia nr 9 – Konserwacja i naprawa POJAZDÓW SPECJALNYCH SŁUŻBY ZDROWIA nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BARTOSZYCE oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 231 Część zamówienia nr 10 – Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości MORĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 299 Część zamówienia nr 11 – Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości MORĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 190.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 50.11.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zostaje ustalony od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 01.01.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH, nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości ELBLĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 105686.70 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: AUTODAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy: biuro@autodas.pl
Adres pocztowy: ul. Mazurska 5E
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: warmińsko-mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 89261.10

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 89261.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 89261.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 1 zostaje ustalony od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 01.01.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości ELBLĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 128376.50 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: AUTODAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy: biuro@autodas.pl
Adres pocztowy: ul. Mazurska 5 lok E
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elblag
Kraj/woj.: warmińsko-mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 108424.50

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 108424.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 129580.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 2 zostaje ustalony od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 01.01.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Konserwacja i naprawa POJAZDÓW SPECJALNYCH SŁUŻBY ZDROWIA nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości ELBLĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 18689.23 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: AUTODAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy: biuro@autodas.pl
Adres pocztowy: ul. Mazurska 5 lok E
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: warmińsko-mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 15784.59

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 15784.59
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 15784.59
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 3 zostaje ustalony od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 01.01.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BRANIEWO oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Unieważnienia dokonano na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W postępowaniu
w części zamówienia nr 4 nie złożono żadnych ofert.

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BRANIEWO oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 43886.85 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ELBLĄGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy: pks@pks.elblag.pl
Adres pocztowy: Aleja Grunwaldzka 61
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: warmińsko-mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 53338.95

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 53338.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 53338.95
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 5 zostaje ustalony od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 01.01.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
CZĘŚĆ NR: 6
NAZWA: Konserwacja i naprawa POJAZDÓW SPECJALNYCH SŁUŻBY ZDROWIA nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BRANIEWO oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Unieważnienia dokonano na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W postępowaniu
w części zamówienia nr 6 nie złożono żadnych ofert.
CZĘŚĆ NR: 7
NAZWA: Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BARTOSZYCE oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 38990.63 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: DELUX TOMASZ DELUGA
Email wykonawcy: tomasz_deluga@interia.pl
Adres pocztowy: ul. A. Wajdy 61
Kod pocztowy: 11-200
Miejscowość: Bartoszyce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 40159.50

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 39356.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 40159.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 7 zostaje ustalony od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 01.01.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
CZĘŚĆ NR: 8
NAZWA: Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BARTOSZYCE oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 16241.12 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: DELUX TOMASZ DELUGA
Email wykonawcy: tomasz_deluga@interia.pl
Adres pocztowy: ul. A. Wajdy 61
Kod pocztowy: 11-200
Miejscowość: Bartoszyce
Kraj/woj.: warmińsko-mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 21746.40

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 21746.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 21746.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 8 zostaje ustalony od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 01.01.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
CZĘŚĆ NR: 9
NAZWA: Konserwacja i naprawa POJAZDÓW SPECJALNYCH SŁUŻBY ZDROWIA nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BARTOSZYCE oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 13793.01 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: DELUX TOMASZ DELUGA
Email wykonawcy: tomasz_deluga@interia.pl
Adres pocztowy: ul. A. Wajdy 61
Kod pocztowy: 11-200
Miejscowość: Bartoszyce
Kraj/woj.: warmińsko-mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 14206.50

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 14206.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 14206.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 9 zostaje ustalony od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 01.01.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
CZĘŚĆ NR: 10
NAZWA: Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości MORĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Unieważnia postepowanie w części zamówienia nr 10 dokonano na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp tj. w postepowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

CZĘŚĆ NR: 11
NAZWA: Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości MORĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Unieważnienia dokonano na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W postępowaniu
w części zamówienia nr 11 nie złożono żadnych ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.