eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Kompleksowe naprawy pojazdów w 2021 roku

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-09-21Ogłoszenie nr 584862-N-2020 z dnia 2020-09-21 r.

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu: Kompleksowe naprawy pojazdów w 2021 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. ul. Kwiatkowskiego  15 , 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 261 313 015, e-mail 21wog@ron.mil.pl, faks 261 313 304.
Adres strony internetowej (URL): 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.21wog.wp.mil.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe naprawy pojazdów w 2021 roku
Numer referencyjny: 34/SZP/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są: kompleksowe naprawy pojazdów w 2021 r.: Część zamówienia nr 1 - Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH, nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości ELBLĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 1 770. Część zamówienia nr 2 - Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości ELBLĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 2 150. Część zamówienia nr 3 - Konserwacja i naprawa POJAZDÓW SPECJALNYCH SŁUŻBY ZDROWIA nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości ELBLĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 313. Część zamówienia nr 4 - Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BRANIEWO oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 993 Część zamówienia nr 5 - Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BRANIEWO oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 735. Część zamówienia nr 6 - Konserwacja i naprawa POJAZDÓW SPECJALNYCH SŁUŻBY ZDROWIA nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BRANIEWO oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 231. Część zamówienia nr 7 - Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BARTOSZYCE oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 653. Część zamówienia nr 8 - Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BARTOSZYCE oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 273 Część zamówienia nr 9 - Konserwacja i naprawa POJAZDÓW SPECJALNYCH SŁUŻBY ZDROWIA nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BARTOSZYCE oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 231 Część zamówienia nr 10 - Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości MORĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 299 Część zamówienia nr 11 - Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości MORĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 190. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na naprawy pojazdów. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 50110000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50112000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-05
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-12-05

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zostaje ustalony od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 01.01.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeśli Wykonawca wykaże: 1) Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej (dla części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 7) niezbędnej do należytego wykonania zamówienia tj. jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób należyty: a) dla części zamówienia nr 1 - co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów osobowych lub dostawczych lub terenowych, każda o wartości nie mniejszej niż 65 000,00 brutto PLN; b) dla części zamówienia nr 2 - co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów ciężarowych lub autobusów lub przyczep, każda o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 brutto PLN; c) dla części zamówienia nr 3 - co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów osobowych lub dostawczych lub terenowych, każda o wartości nie mniejszej niż 12 000,00 brutto PLN; d) dla części zamówienia nr 4 - co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów osobowych lub dostawczych lub terenowych, każda o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 brutto PLN; e) dla części zamówienia nr 5 - co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów ciężarowych lub autobusów lub przyczep, każda o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 brutto PLN; f) dla części zamówienia nr 7 - co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów osobowych lub dostawczych lub terenowych, każda o wartości nie mniejszej niż 25 000, 00 brutto PLN. UWAGA: ? w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wykazać wartość usług nie mniejszą niż łączna wartość wymagana na potwierdzenie dla tych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę; ? przez jedną usługę Zamawiający rozumie zamówienie wykonywane lub wykonane na podstawie jednej umowy; ? w przypadków świadczeń okresowych lub ciągłych do oceny będzie brana jedynie wartość tej części usługi, która została wykonana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert i została potwierdzona dokumentem o jej należytym wykonaniu. 2) Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do należytego wykonania zamówienia tj. jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje w miejscu świadczenia usług minimum dwoma kanałami warsztatowymi lub jednym kanałem i jednym podnośnikiem do naprawy pojazdów osobowych, dostawczych i terenowych - dotyczy części zamówienia nr 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10; b) dysponuje w miejscu świadczenia usług minimum jednym kanałem warsztatowym do naprawy pojazdów ciężarowych, autobusów i przyczep- dotyczy części zamówienia nr 2, 5, 8, 11; c) dysponuje minimum jednym komputerem diagnostycznym do przeprowadzenia diagnostyki danego typu pojazdu - dotyczy części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; d)* dysponuje minimum jednym urządzeniem do wymiany i wulkanizacji ogumienia dla danego rodzaju pojazdów osobowych, dostawczych, terenowych lub ciężarowych, autobusów, przyczep (kompatybilnym do danego rodzaju pojazdu odpowiednio do części zamówienia złożonej oferty) - dotyczy części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. *: W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje minimum jednym urządzeniem do wymiany i wulkanizacji ogumienia pojazdów dla danego rodzaju pojazdu w zakresie złożonej oferty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 2) stosuje się odpowiednio. 4) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia, inne podmioty: 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w pkt 1 lub 2 składa każdy z tych Wykonawców. 2) W przypadku innych podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca, dokumenty określone w pkt 1 lub 2 składane są dla każdego z tych podmiotów. 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 usta

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 2 SIWZ, tj. do złożenia: 1) Dokumentów potwierdzających posiadane zdolności technicznej lub zawodowej: tj. wykazu usług wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług: a) dla części zamówienia nr 1 - co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów osobowych lub dostawczych lub terenowych, każda o wartości nie mniejszej niż 65 000,00 brutto PLN; b) dla części zamówienia nr 2 - co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów ciężarowych lub autobusów lub przyczep, każda o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 brutto PLN; c) dla części zamówienia nr 3 - co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów osobowych lub dostawczych lub terenowych, każda o wartości nie mniejszej niż 12 000,00 brutto PLN; d) dla części zamówienia nr 4 - co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów osobowych lub dostawczych lub terenowych, każda o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 brutto PLN; e) dla części zamówienia nr 5 - co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów ciężarowych lub autobusów lub przyczep, każda o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 brutto PLN; f) dla części zamówienia nr 7 - co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów osobowych lub dostawczych lub terenowych, każda o wartości nie mniejszej niż 25 000, 00 brutto PLN. wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2) Dokumentów potwierdzających posiadane zdolności technicznej lub zawodowej: tj. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy, w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Złożony wykaz powinien potwierdzać: a) dysponuje w miejscu świadczenia usług minimum dwoma kanałami warsztatowymi lub jednym kanałem i jednym podnośnikiem do naprawy pojazdów osobowych, dostawczych i terenowych - dotyczy części zamówienia nr 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10; b) dysponuje w miejscu świadczenia usług minimum jednym kanałem warsztatowym do naprawy pojazdów ciężarowych, autobusów i przyczep - dotyczy części zamówienia nr 2, 5, 8, 11; c) dysponuje minimum jednym komputerem diagnostycznym do przeprowadzenia diagnostyki danego typu pojazdu - dotyczy części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; d)* dysponuje minimum jednym urządzeniem do wymiany i wulkanizacji ogumienia dla danego rodzaju pojazdów osobowych, dostawczych, terenowych lub ciężarowych, autobusów, przyczep (kompatybilnym do danego rodzaju pojazdu odpowiednio do części zamówienia złożonej oferty) - dotyczy części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. *: W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje minimum jednym urządzeniem do wymiany i wulkanizacji ogumienia pojazdów dla danego rodzaju pojazdu w zakresie złożonej oferty. Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1. Wniesienie wadium. 1) Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: ? dla części zamówienia nr 1 - 2 100,00 PLN, ? dla części zamówienia nr 2 - 2 500,00 PLN, ? dla części zamówienia nr 3 - 350,00 PLN, ? dla części zamówienia nr 4 - 1 100,00 PLN, ? dla części zamówienia nr 5 - 850,00 PLN, ? dla części zamówienia nr 6 - 250,00 PLN, ? dla części zamówienia nr 7 - 750,00 PLN, ? dla części zamówienia nr 8 - 300,00 PLN, ? dla części zamówienia nr 9 - 250,00 PLN, ? dla części zamówienia nr 10 - 350,00 PLN, ? dla części zamówienia nr 11 - 200,00 PLN. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów 20,00
Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku: 1) zmiany sposobu spełniania świadczenia w sytuacji, gdy nastąpi zmiana przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; 2) zmiany miejsca wykonywania usługi określonego w § 4 umowy, w przypadku przeniesienia stacji obsługi zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy do innej lokalizacji, z zastrzeżeniem wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dotyczących miejsca wykonywania naprawy; 3) wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp; 4) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT; 5) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy z zastrzeżeniem postanowień § 17 umowy: a) zmiana lub wprowadzenie albo rezygnacja z podwykonawcy, który nie występuje jednocześnie, jako inny podmiot na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp; b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; c) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 6) Zamawiający przewiduje zmiany umowy wynikające z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-29, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski - PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, fax: 261 313 304, e-mail: 21wog@ron.mil.pl; 2. inspektor ochrony danych 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu dostępny jest pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO oraz art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej "ustawa Pzp" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/SZP/2020 na kompleksowe naprawy pojazdów w 2021 roku w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 7. konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu; 8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH, nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości ELBLĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w część zamówienia nr 1 jest kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości ELBLĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. 1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miasto i gmina Elbląg. 2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi: ? CITROEN BERLINGO ? DAF LF ? FIAT DUCATO ? FORD FOCUS ? FORD TRANSIT ? ISUZU ? IVECO 40E13WM ? IVECO M40E ? KIA CEED ? motocykle KAWASAKI Z800 ? LAND ROVER ? LUBLIN ? MERCEDES ? OPEL ASTRA ? OPEL INSIGNIA ? OPEL MOVANO ? OPEL VECTRA ? OPEL VIVARO ? SCAM/AMZ ? SKODA OCTAVIA ? SKODA SUPERB ? TARPAN/HONKER ? UAZ ? VOLKSWAGEN CRAFTER ? VOLKSWAGEN PASSAT ? VOLKSWAGEN TRANSPORTER 3. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 1 770 4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje: a) naprawy bieżące elementów mechanicznych; b) naprawy bieżące instalacji elektrycznej c) naprawy blacharskie i lakiernicze d) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia; e) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej; 5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje: a) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy. b) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika 6. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) na żądanie Zamawiającego - bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miejsca awarii (miasta lub gminy Elbląg) do stacji obsługi Wykonawcy; b) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne, c) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego, d) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu, e) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu. Podana ilość roboczogodzin jest ilością szacunkową i będzie zależała od intensywości eksploatacji oraz możliwości obsługowo-naprawczych Zamawiającego. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na naprawy pojazdów. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50110000-9, 50112000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-05
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów 20,00
Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 1 zostaje ustalony od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednaj niż od 01.01.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.


Część nr: 2Nazwa: Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości ELBLĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w części zamówienia nr 2 jest kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości ELBLĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. 1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miasto i gmina Elbląg. 2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi: ? autobus AUTOSAN ? autobus SCANIA ? autobus SOLBUS ? agregat PAD-36/3/400 ? BRDM-2 ? ciągnik URSUS ? ciągnik ZETOR ? IVECO DAILY ? IVECO EUROCARGO ? IVECO STRALIS ? IVECO TRAKKER ? JELCZ ? koparko-ładowarko-spycharka ? KRAZ 255B ? NACZEPA 2-osiowa ? NACZEPA NS600W ? NACZEPA PN-150 ? PRZYCZEPA 1-osiowa ? PRZYCZEPA 2-osiowa ? STAR (wszystkie typy) ? TATRA 815 ? URAŁ 375 ? ZIŁ 3. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 2 150 4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje: a) naprawy bieżące elementów mechanicznych; b) naprawy bieżące instalacji elektrycznej c) naprawy blacharskie i lakiernicze d) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia; e) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej; 5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje: a) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy. b) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika 6. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) na żądanie Zamawiającego - bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miejsca awarii (miasta lub gminy Elbląg) do stacji obsługi Wykonawcy; b) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne, c) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego, d) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu, e) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu. Podana ilość roboczogodzin jest ilością szacunkową i będzie zależała od intensywości eksploatacji oraz możliwości obsługowo-naprawczych Zamawiającego. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na naprawy pojazdów. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50110000-9, 50112000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-05
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów20,00
Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 2 zostaje ustalony od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednaj niż od 01.01.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.


Część nr: 3Nazwa: Konserwacja i naprawa POJAZDÓW SPECJALNYCH SŁUŻBY ZDROWIA nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości ELBLĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w część zamówienia nr 3 jest konserwacja i naprawa POJAZDÓW SPECJALNYCH SŁUŻBY ZDROWIA nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości ELBLĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. 1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miasto i gmina Elbląg. 2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi: ? FIAT DUCATO sanitarny ? IVECO 40E13WM sanitarny ? RENAULT MASTER sanitarny ? SCAM SM-50 sanitarny ? STAR 266 sanitarny ? STAR 660 sanitarny ? TARPAN sanitarny ? ZIŁ 130 sanitarny 3. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 313 4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje: f) naprawy bieżące elementów mechanicznych; g) naprawy bieżące instalacji elektrycznej h) naprawy blacharskie i lakiernicze i) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia; j) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej; 5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje: c) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy. d) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika 6. Wykonawca zobowiązany będzie do: f) na żądanie Zamawiającego - bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miejsca awarii (miasta lub gminy Elbląg) do stacji obsługi Wykonawcy; g) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne, h) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego, i) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu, j) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 190. Podana ilość roboczogodzin jest ilością szacunkową i będzie zależała od intensywości eksploatacji oraz możliwości obsługowo-naprawczych Zamawiającego. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na naprawy pojazdów. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50110000-9, 50112000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-05
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów20,00
Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 3 zostaje ustalony od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednaj niż od 01.01.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.


Część nr: 4Nazwa: Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BRANIEWO oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w części zamówienia nr 4 jest kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BRANIEWO oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. 1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miasto i gmina Braniewo 2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi: ? CITROEN BERLINGO ? DAF LF ? FIAT DUCATO ? FORD FOCUS ? FORD TRANSIT ? HYUNDAI I30 ? IVECO 40E13WM ? IVECO M40E ? KIA CEED ? LAND ROVER ? LUBLIN ? MERCEDES ? OPEL ASTRA ? OPEL INSIGNIA ? OPEL MOVANO ? OPEL VECTRA ? OPEL VIVARO ? PEUGOT PARTNER ? pojazd czterokołowy QUAD ? RENAULT MEGANE ? SCAM/AMZ ? SKODA OCTAVIA ? SKODA SUPERB ? TARPAN/HONKER ? UAZ ? VOLKSWAGEN CRAFTER ? VOLKSWAGEN PASSAT ? VOLKSWAGEN TRANSPORTER 3. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 993 4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje: a) naprawy bieżące elementów mechanicznych; b) naprawy bieżące instalacji elektrycznej c) naprawy blacharskie i lakiernicze d) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia; e) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej; 5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje: a) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy. b) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika 6. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) na żądanie Zamawiającego - bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miejsca awarii (miasta lub gminy Braniewo) do stacji obsługi Wykonawcy; b) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne, c) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego, d) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu, e) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu, Podana ilość roboczogodzin jest ilością szacunkową i będzie zależała od intensywości eksploatacji oraz możliwości obsługowo-naprawczych Zamawiającego. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na naprawy pojazdów. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50110000-9, 50112000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-05
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów20,00
Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 4 zostaje ustalony od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednaj niż od 01.01.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.


Część nr: 5Nazwa: Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BRANIEWO oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w części zamówienia nr 5 jest kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BRANIEWO oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów 1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miasto i gmina Braniewo 2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi: ? autobus AUTOSAN ? autobus SCANIA ? BRDM ? ciągnik URSUS ? DAF ? IVECO DAILY ? IVECO TRAKKER ? JELCZ ? NACZEPA NS-600W ? PRZYCZEPA 1-osiowa ? PRZYCZEPA 2-osiowa ? STAR (wszystkie typy) ? ZIŁ 3. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 735 4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje: a) naprawy bieżące elementów mechanicznych; b) naprawy bieżące instalacji elektrycznej c) naprawy blacharskie i lakiernicze d) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia; e) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej; 5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje: a) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy. b) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika 6. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) na żądanie Zamawiającego - bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miejsca awarii (miasta lub gminy Braniewo) do stacji obsługi Wykonawcy; b) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne, c) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego, d) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu, e) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu, Podana ilość roboczogodzin jest ilością szacunkową i będzie zależała od intensywości eksploatacji oraz możliwości obsługowo-naprawczych Zamawiającego. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na naprawy pojazdów. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50110000-9, 50112000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-05
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów20,00
Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 5 zostaje ustalony od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednaj niż od 01.01.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.


Część nr: 6Nazwa: Konserwacja i naprawa POJAZDÓW SPECJALNYCH SŁUŻBY ZDROWIA nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BRANIEWO oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w części zamówienia nr 6 jest konserwacja i naprawa POJAZDÓW SPECJALNYCH SŁUŻBY ZDROWIA nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BRANIEWO oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. 1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miasto i gmina Braniewo 2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi: ? TARPAN sanitarny ? IVECO 40E13 sanitarny 3. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 231 4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje: f) naprawy bieżące elementów mechanicznych; g) naprawy bieżące instalacji elektrycznej h) naprawy blacharskie i lakiernicze i) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia; j) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej; 5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje: c) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy. d) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika 6. Wykonawca zobowiązany będzie do: f) na żądanie Zamawiającego - bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miejsca awarii (miasta lub gminy Braniewo) do stacji obsługi Wykonawcy; g) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne, h) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego, i) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu, j) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu, Podana ilość roboczogodzin jest ilością szacunkową i będzie zależała od intensywości eksploatacji oraz możliwości obsługowo-naprawczych Zamawiającego. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na naprawy pojazdów. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50110000-9, 50112000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-05
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów20,00
Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 6 zostaje ustalony od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednaj niż od 01.01.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.


Część nr: 7Nazwa: Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BARTOSZYCE oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w części zamówienia nr 7 jest kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BARTOSZYCE oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. 1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miasto i gmina Bartoszyce. 2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi: ? CHEVROLET LACETTI ? CITROEN BERLINGO ? DAF LF ? FIAT DUCATO ? FIAT STILO ? FORD TRANSIT ? IVECO 40E13WM ? IVECO DAILY ? LUBLIN ? MERCEDES 290 GD ? motocykl MZ ETZ-250 ? OPEL ASTRA ? OPEL INSIGNIA ? OPEL VIVARO ? RANAULT KANGOO ? SCAM SM 50 ? SKODA OCTAVIA ? TARPAN/HONKER ? UAZ 452 ? UAZ 469 B ? VOLKSWAGEN CRAFTER ? VOLKSWAGEN TRANSPORTER ? ŻUK 3. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 653 4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje: a) naprawy bieżące elementów mechanicznych; b) naprawy bieżące instalacji elektrycznej c) naprawy blacharskie i lakiernicze d) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia; e) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej; 5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje: a) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy. b) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika 6. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) na żądanie Zamawiającego - bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miejsca awarii (miasta lub gminy Bartoszyce) do stacji obsługi Wykonawcy; b) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne, c) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego, d) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu, e) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu, Podana ilość roboczogodzin jest ilością szacunkową i będzie zależała od intensywości eksploatacji oraz możliwości obsługowo-naprawczych Zamawiającego. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na naprawy pojazdów. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50110000-9, 50112000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-05
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów20,00
Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 7 zostaje ustalony od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednaj niż od 01.01.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.


Część nr: 7Nazwa: Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BARTOSZYCE oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w części zamówienia nr 7 jest kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BARTOSZYCE oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. 1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miasto i gmina Bartoszyce. 2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi: ? CHEVROLET LACETTI ? CITROEN BERLINGO ? DAF LF ? FIAT DUCATO ? FIAT STILO ? FORD TRANSIT ? IVECO 40E13WM ? IVECO DAILY ? LUBLIN ? MERCEDES 290 GD ? motocykl MZ ETZ-250 ? OPEL ASTRA ? OPEL INSIGNIA ? OPEL VIVARO ? RANAULT KANGOO ? SCAM SM 50 ? SKODA OCTAVIA ? TARPAN/HONKER ? UAZ 452 ? UAZ 469 B ? VOLKSWAGEN CRAFTER ? VOLKSWAGEN TRANSPORTER ? ŻUK 3. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 653 4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje: a) naprawy bieżące elementów mechanicznych; b) naprawy bieżące instalacji elektrycznej c) naprawy blacharskie i lakiernicze d) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia; e) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej; 5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje: a) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy. b) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika 6. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) na żądanie Zamawiającego - bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miejsca awarii (miasta lub gminy Bartoszyce) do stacji obsługi Wykonawcy; b) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne, c) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego, d) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu, e) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu, Podana ilość roboczogodzin jest ilością szacunkową i będzie zależała od intensywości eksploatacji oraz możliwości obsługowo-naprawczych Zamawiającego. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na naprawy pojazdów. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50110000-9, 50112000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-05
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów20,00
Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 7 zostaje ustalony od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednaj niż od 01.01.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.


Część nr: 8Nazwa: Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BARTOSZYCE oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w części zamówienia nr 8 jest kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BARTOSZYCE oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. 1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miasto i gmina Bartoszyce. 2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi: ? autobus AUTOSAN ? BRDM ? ciągnik URSUS ? GAZ 66 ? IVECO EUROCARGO ? IVECO TRAKKER ? JELCZ ? NACZEPA NS-600W ? PRZYCZEPA 1-osiowa ? PRZYCZEPA 2-osiowa ? STAR (wszystkie typy) ? zespół spalinowo-elektryczny PAD 8-3/400/P1 na przyczepie 1,5t ? ZIŁ 3. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 272 4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje: a) naprawy bieżące elementów mechanicznych; b) naprawy bieżące instalacji elektrycznej c) naprawy blacharskie i lakiernicze d) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia; e) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej; 5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje: a) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy. b) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika 6. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) na żądanie Zamawiającego - bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miejsca awarii (miasta lub gminy Bartoszyce) do stacji obsługi Wykonawcy; b) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne, c) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego, d) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu, e) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu, Podana ilość roboczogodzin jest ilością szacunkową i będzie zależała od intensywości eksploatacji oraz możliwości obsługowo-naprawczych Zamawiającego. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na naprawy pojazdów. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50110000-9, 50112000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-05
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów20,00
Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 8 zostaje ustalony od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednaj niż od 01.01.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.


Część nr: 9Nazwa: Konserwacja i naprawa POJAZDÓW SPECJALNYCH SŁUŻBY ZDROWIA nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BARTOSZYCE oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w części zamówienia nr 9 jest kompleksowa naprawa POJAZDÓW SPECJALNYCH SŁUŻBY ZDROWIA nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BARTOSZYCE oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. 1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miasto i gmina Bartoszyce. 2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi: ? IVECO 40E13WM sanitarny ? SCAM SM-50 sanitarny ? STAR 266 sanitarny ? TARPAN sanitarny 3. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 231 4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje: f) naprawy bieżące elementów mechanicznych; g) naprawy bieżące instalacji elektrycznej h) naprawy blacharskie i lakiernicze i) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia; j) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej; 5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje: c) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy. d) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika 6. Wykonawca zobowiązany będzie do: f) na żądanie Zamawiającego - bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miejsca awarii (miasta lub gminy Bartoszyce) do stacji obsługi Wykonawcy; g) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne, h) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego, i) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu, j) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu, Podana ilość roboczogodzin jest ilością szacunkową i będzie zależała od intensywości eksploatacji oraz możliwości obsługowo-naprawczych Zamawiającego. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na naprawy pojazdów. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50110000-9, 50112000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-05
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów20,00
Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 9 zostaje ustalony od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednaj niż od 01.01.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.


Część nr: 10Nazwa: Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości MORĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w część zamówienia nr 10 jest kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości MORĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. 1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miasto i gmina Morąg. 2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi: ? FIAT DUCATO ? TARPAN/HONKER ? VOLKSWAGEN CRAFTER ? VOLKSWAGEN TRANSPORTER ? VOLKSWAGEN BORA ? SKODA OCTAVIA ? OPEL VIVARO ? OPEL INSIGNIA ? FORD TRANSIT ? MERCEDES 290 GD ? LUBLIN ? UAZ ? IVECO 40E13WM ? SCAM SM 50 ? KIA CEED ? pojazd czterokołowy QUAD 3. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 299 4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje: a) naprawy bieżące elementów mechanicznych; b) naprawy bieżące instalacji elektrycznej c) naprawy blacharskie i lakiernicze d) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia; e) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej; 5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje: a) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy. b) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika 6. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) na żądanie Zamawiającego - bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miejsca awarii (miasta lub gminy Morąg) do stacji obsługi Wykonawcy; b) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne, c) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego, d) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu, e) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu, Podana ilość roboczogodzin jest ilością szacunkową i będzie zależała od intensywości eksploatacji oraz możliwości obsługowo-naprawczych Zamawiającego. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na naprawy pojazdów. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50110000-9, 50112000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-05
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów20,00
Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 10 zostaje ustalony od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednaj niż od 01.01.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.


Część nr: 11Nazwa: Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości MORĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w część zamówienia nr 11 jest kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości MORĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów. 1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miasto i gmina Morąg. 2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi: ? autobus AUTOSAN ? ciągnik URSUS ? IVECO EUROCARGO ? IVECO TRAKKER ? JELCZ ? PRZYCZEPA 1-osiowa ? PRZYCZEPA 2-osiowa ? STAR (wszystkie typy) ? ZIŁ 3. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 190 4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje: a) naprawy bieżące elementów mechanicznych; b) naprawy bieżące instalacji elektrycznej c) naprawy blacharskie i lakiernicze d) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia; e) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej; 5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje: a) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy. b) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika 6. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) na żądanie Zamawiającego - bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miejsca awarii (miasta lub gminy Morąg) do stacji obsługi Wykonawcy; b) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne, c) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego, d) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu, e) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu. Podana ilość roboczogodzin jest ilością szacunkową i będzie zależała od intensywości eksploatacji oraz możliwości obsługowo-naprawczych Zamawiającego. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na naprawy pojazdów. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50110000-9, 50112000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-05
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów20,00
Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 11 zostaje ustalony od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednaj niż od 01.01.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.