eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konstantynów Łódzki › Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie ŁódzkimOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POD DĘBAMI" W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

1.3.) Oddział zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311734

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bechcice 3

1.5.2.) Miejscowość: Konstantynów Łódzki

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-050

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.szoc@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat.pabianice.bip.info.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fe0a84d-8e17-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519968

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00225787/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6fe0a84d-8e17-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
Zamawiający dopuszcza komunikację (z wyjątkiem złożenia oferty) za pomocą adresu poczty elektronicznej:zamowienia.szoc@gmail.com.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z rozdz. XI i XVI SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki (dalej: „DPS”) REGON: 000311734, NIP: 727-104-51-59;
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: przetargi.dps.konstantyn@gmail.com,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwane dalej ustawą Pzp, w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jego realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i jego archiwizacji,
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17 A jako Administrator Danych Osobowych Użytkowników Platformy e-Zamówienia, na której DPS prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem http://ezamowienia.gov.pl/pl/;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, w przypadku zadań realizowanych
z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej przez okres wymagany przez Instytucję zarządzającą programem operacyjnym skąd pozyskano środki;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): patrz ogłoszenie pkt RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/27/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
„Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załączniku nr 2 do SWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15612000-1 - Mąka zbożowa lub roślinna i podobne produkty

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15871000-4 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15850000-1 - Produkty z ciasta makaronowego

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15243000-3 - Przetwory z ryb

15611000-4 - Ryż łuskany

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena (C) 80% = 80 pkt
2. Termin dostawy (T) 20% = 20 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy (T)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego – Załącznik nr 4 do SWZ.
Uwaga: w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców z osobna.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ,
w którym określi:
- nazwę producenta oferowanego produktu,
- gramaturę pojedynczego opakowania oferowanego produktu w kg,
2. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie w zakresie określonym w ust. 1 powyżej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ,
w którym określi:
 nazwę producenta oferowanego produktu,
 gramaturę pojedynczego opakowania oferowanego produktu w kg,
2. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie w zakresie określonym w ust. 1 powyżej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 1
do SWZ. Ponadto do oferty należy załączyć:
2. Formularz asortymentowo- cenowy – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
3. oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ (oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ.
Uwaga: w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców z osobna. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, Wykonawca przedstawia także oświadczenie, o którym mowa powyżej podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej [jeżeli dotyczy].
Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. „konsorcja” oraz spółki cywilne) – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu,
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo [jeżeli dotyczy];
5. oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżonych informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje].

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale VII ust. 4 lit. A. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy). Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Strony przewidują, oprócz zmian dopuszczalnych zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:
1) zmiany terminu realizacji dostaw z uwagi na:
a) konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;
b) okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy.
2) nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy,
3) nastąpi zmiana wynikająca z oczywistej omyłki pisarskiej.
4) nastąpi zmiana wielkości opakowań jednostkowych wyrobów w przypadku zmian technologicznych
w produkcji opakowań,
5) nastąpi zmiana w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu, nowo wskazany podwykonawca wykaże spełnienie tych warunków,
4. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy ze względu zmniejszenie się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek DPS lub zmniejszenie się ilości mieszkanek DPS, zgodnie z §3 ust. 7 niniejszej umowy. Zmiana ta nie wymaga formy pisemnej, pod warunkiem, że mieści się w gwarantowanej wysokości realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 70% wartości umowy.
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości podatku od towarów i usług będzie odnosić się wyłącznie do niezrealizowanej części przedmiotu Umowy, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczone na podstawie nowych przepisów.
10. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na zasadach określonych w art. 455 Pzp, a ponadto przewiduje możliwość dokonania waloryzacji cen jednostkowych, określonych w Załączniku nr 1 do umowy oraz kwoty maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w §5 ust 1 w przypadku, gdy wskaźnik inflacji dla żywności i napojów, ustalony na podstawie danych publikowanych przez GUS, odbiegać będzie o min. 3%
(w górę lub w dół) od poziomu inflacji prognozowanej dla tej grupy produktów przez NBP na dany kwartał obowiązywania umowy (zgodnie z prognozą aktualną w dacie podpisania umowy), każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony z umotywowanym wnioskiem o – odpowiednio - podwyższenie lub obniżenie cen jednostkowych żywności objętej przedmiotem zamówienia oraz odpowiednią zmianę kwoty maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w §5 ust 1, zgodnie z następującymi założeniami par. 9 ust. 10 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamowienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
2. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert znajdują się w rozdz. XIII SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.