eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konstantynów Łódzki › Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POD DĘBAMI" W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

1.3.) Oddział zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311734

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bechcice 3

1.5.2.) Miejscowość: Konstantynów Łódzki

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-050

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.szoc@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat.pabianice.bip.info.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6fe0a84d-8e17-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fe0a84d-8e17-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536598

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00225787/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519968

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/27/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 149358,69 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
„Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załączniku nr 2 do SWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15612000-1 - Mąka zbożowa lub roślinna i podobne produkty

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15871000-4 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15850000-1 - Produkty z ciasta makaronowego

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15243000-3 - Przetwory z ryb

15611000-4 - Ryż łuskany

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna: na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp, tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne: w niniejszym postępowaniu jako jedyna wpłynęła oferta Wykonawcy FIRMA GAWEŁ TADEUSZ GAWEŁ ul. Piłsudskiego 13/15 95-200 Pabianice. Oferta ww. Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, tj. Zamawiający odrzucił ofertę, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Tym samym przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.