eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla inwestycji pn.: Kładka pieszo-rowerowa na połączeniu Komuny Paryskiej z Bastionem Sakwowym na osiedlu Przedmieście Oławskie we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla inwestycji pn.: Kładka pieszo-rowerowa na połączeniu Komuny Paryskiej z Bastionem Sakwowym na osiedlu Przedmieście Oławskie we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020568529

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ofiar Oświęcimskich 36

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-059

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wi.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8971731383

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Ofiar Oświęcimskich 36

1.11.4.) Miejscowość: Wrocław

1.11.5.) Kod pocztowy: 50-059

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wi.wroc.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.wi.wroc.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla inwestycji pn.: Kładka pieszo-rowerowa na połączeniu Komuny Paryskiej z Bastionem Sakwowym na osiedlu Przedmieście Oławskie we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c081a34b-8dc1-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517649

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

4.2. Zamawiający przewiduje pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korespondencja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie zapytań, uzupełnień w postaci oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje
i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycjepoprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycjeprzesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec
awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz rozporządzeniu w
sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji.
6. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w
szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o opuszczenie do udziału w
postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie
elektronicznej i
opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Wykonawca składa ofertę, zmienia ją lub wycofuje za pośrednictwem ww. platformy Wykonawca,
przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakładce
„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji
składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej
platformazakupowa.pl. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający
zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w
przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszej
sekcji ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się w Instrukcji dla Wykonawców.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszej
sekcji ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się w Instrukcji dla Wykonawców

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/38/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej na podstawie pozyskanych wytycznych, własnych analiz i badań przedprojektowych wraz z uzyskaniem branżowych opinii, uzgodnień, dla budowy kładki pieszo-rowerowej nad Fosą Miejską na przedłużeniu ul. Komuny Paryskiej, i niezbędnej infrastruktury. Koncepcją programowo-przestrzenną należy objąć dwukierunkową drogę dla rowerów i drogę dla pieszych, łączące istniejący układ tych dróg w ul. Podwale i ul. Komuny Paryskiej z promenadą Staromiejską przy Wzgórzu Partyzantów (Bastion Sakwowy).

2. Zamawiający przewiduje pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp stosowanym na podstawie art. 305 pkt 1) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i zgodnego z jego przedmiotem, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
2. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym został opisany w Części III SWZ.
3. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Stosownie do art. 306 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta w specjalności mostowej (M)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta w specjalności drogowej (D)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. muszą:

1.1. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli:
1.1.1. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego lub koncepcji w zakresie budowy lub przebudowy obiektu mostowego o długości minimum 50 m,

UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i zawodowy. W myśl postanowieniom art. 117 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach poszczególnych członków konsorcjum, którzy wykonają roboty budowlane/ usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni członkowie konsorcjum – wzór w Załączniku 5. Oświadczenie dotyczące zakresu deklarowanych prac jakie będą wykonywać poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winno być zgodne z warunkiem udziału w postępowaniu jakim wykazywał się dany członek konsorcjum.

1.2. wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby odpowiedzialne za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami:

1.2.1. Projektant w specjalności mostowej (1 osoba) posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu jako projektant co najmniej jednej dokumentacji tj. projektu budowlanego lub koncepcji w zakresie budowy lub przebudowy obiektu mostowego o długości minimum 50 m oraz posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r., poz. 220 ze zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji, oraz

1.2.2. Projektant w specjalności drogowej (1 osoba) - posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu jako projektant co najmniej jednej dokumentacji tj. projektu budowlanego lub koncepcji w terenie miejskim w zakresie budowy lub przebudowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, drogi dla rowerów lub drogi o długości co najmniej 50 m posiadający uprawnienia budowlanie do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r., poz. 220 ze zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji.

2. Zamawiający wyjaśnia, że:
a) osoby posiadające uprawnienia budowlane wydane na terenie UE mogą uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych oraz wpis do stosownej izby na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 65 ze zm.) oraz w Regulaminie postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce (Załącznik do uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwała nr 15/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 września 2017r.) W razie uzyskania uznania kwalifikacji w zakresie wymaganym zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu oraz wpisu do Izby Inżynierów Budownictwa uznaje się, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków określonych w tym zakresie;

b) pojęcia: „budowa”, „przebudowa”, o których mowa powyżej są rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6), 7a) ustawy Prawo budowlane.”

c) pojęcia: „teren miejski", o którym mowa powyżej jest rozumiany jako teren położony w granicach administracyjnych miasta.
d) obiekt mostowy: budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakada, kładka.
e) pojęcie „koncepcji” jest rozumiane jako wielobranżowe opracowanie poprzedzające opracowanie projektu budowlanego zawierające część opisową oraz część rysunkową.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia
zamówienia, których oferta została najwyżej oceniona do złożenia (także dla podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby) w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia
potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 niniejszej
IDW tj:
1. W celu potwierdzenia: uprawnień do reprezentowania danego podmiotu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4) ustawy pzp: odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji (z zastrzeżeniem art. 127 ust. 2 oraz 274 ust. 4 ustawy pzp)
2. Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp w zakresie
podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6 do IDW.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zamiast informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzających odpowiednio, że nie otwarto likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia procedury.
5. Dokument, o którym mowa w pkt. 4 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia oraz podmiotowe środki dowodowe, przy czym w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, żaden z Wykonawców nie może
podlegać wykluczeniu i w odniesieniu do każdego z nich musi to zostać wykazane:
1. Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 IDW sporządzone i wypełnione zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej IDW
wypełniają odpowiednio:
- wykonawca,
- wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na okoliczność niepodlegania
wykluczeniu, a w zakresie spełnienia warunków udziału oświadczenie wypełnia osobno każdy z konsorcjantów w zakresie, w jakim
poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
- podmiot trzeci - na okoliczność niepodlegania wykluczeniu a w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa ten
podmiot w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby.
Zamawiający nie wymaga wypełniania przez Wykonawców Oświadczeń w odniesieniu do podwykonawców, na których zdolnościach
Wykonawca NIE polega.
2. Podmiotowe środki dowodowe:
Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę lub wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenia zamówienia, których oferta została najwyżej
oceniona do złożenia (także dla podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby) w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień
złożenia potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9
IDW tj:
2.1. Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;
11.2.1. Wykazu usług wykonanych przez Wykonawcę nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane sporządzony zgodnie z
załącznikiem nr 7 do IDW, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy;
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych w ramach konsorcjum, wykaz usług,
dotyczy usług w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9 IDW w stosownych sytuacjach
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów udostępniający zasoby
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt 9 IDW, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na
potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedstawi on odpowiednie podmiotowe środki dowodowe dot. tych
podmiotów, jakie Zamawiający żąda od Wykonawcy w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie takiego podmiotu lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
przedłoży zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, które potwierdzi, że stosunek łączący wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określi w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
W celu określenia zasobów podmiotu trzeciego tj. wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolności finansowych lub ekonomicznych Zamawiający wymaga wskazania odpowiednio:
imienia i nazwiska osób zdolnych do wykonania zamówienia, wartości środków finansowych; nazwy inwestycji/zadania, itp.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

12.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni nie podlegać wykluczeniu oraz spełniać warunki udziału w postępowaniu i złożyć podmiotowe środki dowodowe, które to potwierdzą. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
12.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
w pkt. 11.1.1. składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
12.4. Zgodnie z art.117 ust. 3 i 4 ustawy pzp: w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do IDW.
12.5. Postanowienia pkt.12 mają również odpowiednie zastosowanie do wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w Części II Specyfikacji Warunków Zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.