eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › Zapewnienie jednego gorącego posiłku składającego się z dwóch dań i napoju dla uczniów/dzieci objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w 2023 roku.Ogłoszenie z dnia 2022-12-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zapewnienie jednego gorącego posiłku składającego się z dwóch dań i napoju dla uczniów/dzieci objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w 2023 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002680460

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 825658259

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopr.chelm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.chelm.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zapewnienie jednego gorącego posiłku składającego się z dwóch dań i napoju dla uczniów/dzieci objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w 2023 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0d7b6b2-708f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00516297

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007154/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie Usługi przygotowywania posiłków Usługi dostarczania posiłków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468121/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MOPR.WPŚ.3410-7/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 171048,14 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – zapewnienie jednego gorącego posiłku wydawanego w porze obiadowej składającego się z dwóch dań i napoju w dniach nauki dla uczniów, objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, w tym: przy ul. Wojsławicka 7 - przewidywana dzienna ilość uczniów – 8, prognozowana liczba posiłków – 1504; przy ul. Partyzantów 27-29 - przewidywana dzienna ilość uczniów – 8, prognozowana liczba posiłków – 1504. Łączna przewidywana dzienna ilość uczniów – 16. Prognozowana łączna liczba posiłków – 3008.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 36096,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – zapewnienie jednego gorącego posiłku wydawanego w porze obiadowej składającego się z dwóch dań i napoju w dniach nauki dla uczniów, objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie uczęszczającym do Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Chełmie, w tym: przy ul. Wojsławicka 7 - przewidywana dzienna ilość uczniów – 2, prognozowana liczba posiłków – 376; ul. Partyzantów 27-29 - przewidywana dzienna ilość uczniów – 3, prognozowana liczba posiłków – 564. Łączna przewidywana dzienna ilość uczniów – 5. Prognozowana łączna liczba posiłków – 940.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 11280,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – zapewnienie jednego gorącego posiłku wydawanego w porze obiadowej składającego się z dwóch dań i napoju w dniach nauki dla uczniów, objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie uczęszczającym do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Chełmie, w tym: przy ul. Wojsławicka 7 - przewidywana dzienna ilość uczniów – 2, prognozowana liczba posiłków – 376; ul. Partyzantów 27a - przewidywana dzienna ilość uczniów – 3, prognozowana liczba posiłków – 564. Łączna przewidywana dzienna ilość uczniów – 5. Prognozowana łączna liczba posiłków – 940.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 11280,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – zapewnienie jednego gorącego posiłku wydawanego w porze obiadowej składającego się z dwóch dań i napoju w dniach nauki dla uczniów, objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie uczęszczającym do Niepublicznego Specjalnego Liceum w Chełmie, w tym: przy ul. Wojsławicka 7 - przewidywana dzienna ilość uczniów – 5, prognozowana liczba posiłków – 940.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 11280,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 – zapewnienie jednego gorącego posiłku wydawanego w porze obiadowej składającego się z dwóch dań i napoju dla dzieci, objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie uczęszczającym do Językowego Przedszkola Integracyjnego „W Kasztanowym Parku” w Chełmie, w tym: przy ul. Lubelskiej 4 - przewidywana dzienna ilość uczniów – 10, prognozowana liczba posiłków – 2280; przy ul. I Pułku Szwoleżerów 17B - przewidywana dzienna ilość uczniów – 10, prognozowana liczba posiłków – 2280. Łączna przewidywana dzienna ilość uczniów – 20. Prognozowana łączna liczba posiłków– 4560.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 36480,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 – zapewnienie jednego gorącego posiłku wydawanego w porze obiadowej składającego się z dwóch dań i napoju w dniach nauki dla uczniów, objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie uczęszczającym do Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie przy ul. Reja 54. Przewidywana dzienna ilość uczniów – 23. Prognozowana liczba posiłków – 4324.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 43240,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 - zapewnienie jednego gorącego posiłku wydawanego w porze obiadowej składającego się z dwóch dań i napoju dla dzieci, objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie uczęszczającym do Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie przy ul. Botanicznej 16. Przewidywana dzienna ilość dzieci – 5. Prognozowana liczba posiłków – 1140.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 10260,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8 - zapewnienie jednego gorącego posiłku wydawanego w porze obiadowej składającego się z dwóch dań i napoju w dniach nauki dla uczniów, objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie uczęszczającym do Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „ARKA” w Chełmie przy ul. Wojsławickiej 8A. Przewidywana dzienna ilość uczniów – 12. Prognozowana liczba posiłków – 2256.
Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 24816,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36096,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36096,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 36096,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EWA Sp. z o.o., Sp. K

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5632161332

7.3.3) Ulica: Al. Kompozytorów Polskich 5 lok.U5

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-848

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36096,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11280,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11280,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11280,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EWA Sp. z o.o., Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5632161332

7.3.3) Ulica: Al. Kompozytorów Polskich 5 lok.U5

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-848

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11280,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11280,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11280,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11280,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EWA Sp. z o.o., Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5632161332

7.3.3) Ulica: Al. Kompozytorów Polskich 5 lok.U5

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-848

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11280,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11280,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11280,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11280,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EWA Sp. z o.o., Sp. K

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5632161332

7.3.3) Ulica: Al. Kompozytorów Polskich 5 lok.U5

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-848

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11280,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 50160,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 50160,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 50160,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EWA Sp. z o.o., Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5632161332

7.3.3) Ulica: Al. Kompozytorów Polskich 5 lok.U5

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-848

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 50160,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 43240,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 43240,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 43240,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Niepubliczną Szkoła Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi „Razem”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5632302703

7.3.3) Ulica: ul. Mikołaja Reja 54

7.3.4) Miejscowość: Chełm

7.3.5) Kod pocztowy: 22-100

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 43240,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10260,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10260,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10260,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedszkolem Niepublicznym z Oddziałami Integracyjnymi „Razem”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5632302703

7.3.3) Ulica: ul. Botaniczna 16

7.3.4) Miejscowość: Chełm

7.3.5) Kod pocztowy: 22-100

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10260,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22560,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22560,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22560,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INVENTIVE Sp. z o.o.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5632423016

7.3.3) Ulica: ul. 11 Listopada 2/25

7.3.4) Miejscowość: Chełm

7.3.5) Kod pocztowy: 22-100

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22560,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.