eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Zamówienie w trybie podstawowym na usługę świadczenia wsparcia teleinformatycznego dla PPNT GdyniaOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zamówienie w trybie podstawowym na usługę świadczenia wsparcia teleinformatycznego dla PPNT Gdynia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5862138302

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Zwycięstwa

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-451

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 880 81 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ppnt.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppnt.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zamówienie w trybie podstawowym na usługę świadczenia wsparcia teleinformatycznego dla PPNT Gdynia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96a7335c-8cea-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515482

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036772/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa świadczenia wsparcia teleinformatycznego dla PPNT Gdynia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-96a7335c-8cea-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e -Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.W związku z treścią art. 13 RODO Zamawiający informuje, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Gdyni
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302, e-mail: biuro@ppnt.pl, tel. 58 880 81 50.
2. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem u udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym nr DO.2800.3.2023.
3. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, z zastrzeżeniem że na wniosek odpowiednich Instytucji odpowiadających za prawidłowość wydatkowania środków publicznych, okres ten może ulec przedłużeniu.
4. Kontakt z powołanym u Zamawiającego Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@ppnt.pl lub telefoniczne 58 880 81 50.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp, osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902), organy kontrolne.
6. Zasada jawności, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3–6 uPzp, stosuje się odpowiednio.
7. Obowiązek podania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów uPzp.
8. W odniesieniu do przedmiotowych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Wykonawcy, nie przysługuje:
1.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
1.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
1.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.2800.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia wsparcia teleinformatycznego dla PPNT Gdynia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

72200000-7 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najwyższa liczba punktów, wynikająca z zsumowania punktów uzyskanych w powyższych kryteriach, wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 4 uPzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawcy - spełnieniem warunku na minimalnym poziomie będzie wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje) co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegającą na świadczeniu wsparcia teleinformatycznego, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto.
2.osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia  spełnieniem warunku na minimalnym poziomie będzie wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje osobami (z których każda spełnia wszystkie poniższe wymagania) lub osobą, zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym poniżej:
2.1. minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji administratora systemu informatycznego,
2.2. minimum 3 różne certyfikaty autoryzowane przez producentów Microsoft Extreme Network Fortinet;
2.3. wyższe wykształcenie – minimum licencjackie lub inżynierskie,
2.4. znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na korzystanie z dokumentacji technicznej, kontakt telefoniczny i e-mailowy z firmami świadczącymi wsparcie techniczne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa: w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 uPzp, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
2.oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j .Dz. U. z 2023 r. poz. 1689) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 8 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usług zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wśród usług, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć usługi na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 10.1.2.1.;
2.wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją o posiadanych przez nie kwalifikacjach, o których mowa w pkt 10.1.2.2., o treści odpowiadającej załącznikowi nr 9 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Podmiot (lider) składając ofertę zaznacza chekbox □ przy polu oznaczonym „Wykonawcy występujący wspólnie”, a następnie wypełnia dane dotyczące pozostałych podmiotów.
2.Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp ., składa każdy z Wykonawców.
3.Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
4. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia określonych w pkt 10.1.2., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie w zakresie wskazania, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Zamawiający dopuszcza sumowanie przez Wykonawcę, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu doświadczenia, doświadczeń różnych podmiotów, pod warunkiem, że wskazane podmioty będą realizować usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) dostarczą Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a. zmiany podwykonawcy usługi na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny;
b. wejście w życie zmian w obowiązujących przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które spowodują konieczność zmiany warunków świadczenia usług określonych niniejszą umową – dopuszcza się zmianę tych postanowień umowy, na które zmiana prawa ma wpływ;
c. zmiana sposobu wykonania w związku z zaistnieniem okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy; przez siłę wyższą Strony rozumieć będą zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy
w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron; w szczególności za siłę wyższą uznaje się powodzie, pożary, huragany, klęski żywiołowe, epidemie (SARS CoV-2), inne zdarzenia spowodowane siłami przyrody, strajki, zamieszki, rozruchy, działania o charakterze zbrojnym, a także działania władz publicznych, na które Wykonawca nie ma wpływu; postanowienie niniejsze nie obejmuje jednak zdarzeń i działań zewnętrznych, którym zapobieganie jest celem i przedmiotem niniejszej umowy;
d. zmiana sposobu płatności, terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy;
e. zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
f. zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1, w przypadku zmiany cen lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z zastrzeżeniem że:
1) minimalny poziom zmiany ceny lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 20% w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym podpisano Umowę;
2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie miesięcznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: CPI), ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie obliczony za pomocą wzoru:
(CPI z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana * 100 / CPI za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy) – 100;
3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 2, zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy;
4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 5%
w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie;
5) zmiana wynagrodzenia może nastąpić co 3 miesiące, jednak po raz pierwszy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy;
6) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z Umową miały być wykonane w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy;
7) zmianę wynagrodzenia wynikającą z waloryzacji uwzględniać będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę, po podpisaniu przez obie Strony aneksu do umowy;
8) gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.
9) wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, zgodnie z art. 439 ust. 5 uPzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 09:15

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, jest określony w szczególności w załączniku nr 2 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.