eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Zamówienie na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach.Ogłoszenie z dnia 2022-12-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zamówienie na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSĄDECKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893180

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jagiellońska 33

1.4.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.7.) Numer telefonu: (+48) 18 41 41 600

1.4.8.) Numer faksu: (+48) 18 41 41 700

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@nowosadecki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowosadecki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00512350

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00471161/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania pn.: „Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach”.
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) budowę:
• otwartego basenu pływackiego wraz z budynkiem zaplecza technicznego oraz wyposażeniem,
• boiska wielofunkcyjnego,
• kortu tenisowego,
• bieżni,
• skoczni do skoku w dal,
• boiska do rzutu kulą, dyskiem oraz młotem,
• boiska do squasha,
• chodników i parkingu,
• wiaty,
• siłowni plenerowej,
• systemu fotowoltaicznego i pomp ciepła,
• małej architektury,
• ogrodzeń,
• muru oporowego,
• trybun i schodów zewnętrznych,
• zewnętrznej infrastruktury technicznej i ppoż.,
• zbiornika retencyjnego,
b) wycinkę i nasadzenie zieleni,
c) likwidację elementów betonowych jako pozostałości wcześniejszej zabudowy gospodarczej,
d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną i geologiczną, uruchomienie wykonanych instalacji, przeszkolenie użytkownika, uzyskanie wszystkich zezwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa budowlanego, umożliwiających użytkowanie przedmiotowego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Miejsce realizacji robót budowlanych:
Teren Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, 33-393 Marcinkowice 1, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. Lokalizacja inwestycji: działka nr 161/21, m. Marcinkowice, obr. 0014 Marcinkowice, gm. Chełmiec. Teren działki oraz budynki, w sąsiedztwie których prowadzone będą roboty są użytkowane zgodnie z jego/ich przeznaczeniem przez Zespół Szkół w Marcinkowicach. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający niezakłócone użytkowanie terenu oraz znajdujących się na nim budynków oraz zachowanie bezpieczeństwa osób znajdujących się na tym terenie. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do budynków i pozostałej infrastruktury (parkingi, chodniki itd.) znajdujących się na terenie działki objętej inwestycją oraz do budynku wspólnoty mieszkaniowej zlokalizowanego przy drodze wewnętrznej. Prace powinny być prowadzone
w uzgodnieniu z dyrektorem placówki oświatowej.
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych został zawarty w „dokumentacji technicznej” /zwanej również „dokumentacją projektową”/, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ, na którą składają się:
• Projekt zmieniony zagospodarowania działki opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - 07/2022,
• Projekt zmieniony architektoniczno – budowlany opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - 07/2022,
• Projekt architektoniczny wykonawczy opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - sierpień 2022,
• Projekt zmieniony techniczny opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława Gosztyłę, data opracowania – 08/2022,
• Projekt konstrukcyjny techniczny basenu pływackiego z zapleczem sanitarno - technicznym opracowany przez mgr inż. Łukasza Nosala, data opracowania – sierpień 2022,
• Projekt konstrukcyjny wykonawczy basenu pływackiego z zapleczem sanitarno - technicznym opracowany przez mgr inż. Łukasza Nosala, data opracowania – sierpień 2022,
• Projekt konstrukcyjny techniczny wiaty oraz muru oporowego opracowany przez
mgr inż. Łukasza Nosala, data opracowania – sierpień 2022,
• Projekt konstrukcyjny wykonawczy wiaty oraz muru oporowego opracowany przez
mgr inż. Łukasza Nosala, data opracowania – sierpień 2022,
• Projekt techniczny – drenaż odwadniający opracowany przez mgr inż. arch. Danutę Gosztyłę, data opracowania – 07/2022,
• Projekt techniczny/wykonawczy technologii basenowej opracowany przez mgr inż. Ewę Ratter, data opracowania – lipiec 2022,
• Projekt techniczny – instalacje elektryczne opracowany przez mgr inż. Piotra Pawlaka, data opracowania – lipiec 2022,
• Projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody opracowany przez mgr inż. Bogdana Kmaka, data opracowania – 07/2022,
• Projekt techniczny instalacji wod.-kan., wentylacji mechanicznej, ogrzewania dyżurnego opracowany przez mgr inż. Bogdana Kmaka, data opracowania – 08/2022,
• Opinia dendrologiczna dotycząca stanu wybranych drzew opracowana przez
mgr inż. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - czerwiec 2021,
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez
mgr. inż. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - sierpień 2022,
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – technologia basenowa opracowana przez
mgr inż. Ewę Ratter, data opracowania – lipiec 2022,
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – branża elektryczna opracowane przez
mgr inż. Piotra Pawlaka, data opracowania – lipiec 2022,
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – branża sanitarna opracowane przez mgr inż. Przemysława Gosztyłę, data opracowania – 08/2022.
UWAGA:
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia wszelkie inne zapisy dotyczące sposobu rozliczenia należy traktować jako niewiążące.
4. W celu realizacji robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia Zamawiający uzyskał:
1) Decyzję nr 2238/2021 (znak: BUD.6740.2323.2021) z dnia 25.11.2021 r. Starosty Nowosądeckiego o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,
2) Decyzję nr 1335/2022 (znak: BUD.6740.1177.2022) z dnia 30 września 2022 r. zmieniającą decyzję Starosty Nowosądeckiego nr 2238/2021 (znak: BUD.6740.2323.2021) z dnia 25.11.2021 r.
Powyższe dokumenty zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ.
Zamawiający wymaga zakończenia wykonania zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie w terminie do 260 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy, jednak nie później niż do dnia 30 września 2023 r. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania pn.: „Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach”.
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) budowę:
• otwartego basenu pływackiego wraz z budynkiem zaplecza technicznego oraz wyposażeniem,
• boiska wielofunkcyjnego,
• kortu tenisowego,
• bieżni,
• skoczni do skoku w dal,
• boiska do rzutu kulą, dyskiem oraz młotem,
• boiska do squasha,
• chodników i parkingu,
• wiaty,
• siłowni plenerowej,
• systemu fotowoltaicznego i pomp ciepła,
• małej architektury,
• ogrodzeń,
• muru oporowego,
• trybun i schodów zewnętrznych,
• zewnętrznej infrastruktury technicznej i ppoż.,
• zbiornika retencyjnego,
b) wycinkę i nasadzenie zieleni,
c) likwidację elementów betonowych jako pozostałości wcześniejszej zabudowy gospodarczej,
d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną i geologiczną, uruchomienie wykonanych instalacji, przeszkolenie użytkownika, uzyskanie wszystkich zezwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa budowlanego, umożliwiających użytkowanie przedmiotowego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Miejsce realizacji robót budowlanych:
Teren Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, 33-393 Marcinkowice 1, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. Lokalizacja inwestycji: działka nr 161/21, m. Marcinkowice, obr. 0014 Marcinkowice, gm. Chełmiec. Teren działki oraz budynki, w sąsiedztwie których prowadzone będą roboty są użytkowane zgodnie z jego/ich przeznaczeniem przez Zespół Szkół w Marcinkowicach. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający niezakłócone użytkowanie terenu oraz znajdujących się na nim budynków oraz zachowanie bezpieczeństwa osób znajdujących się na tym terenie. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do budynków i pozostałej infrastruktury (parkingi, chodniki itd.) znajdujących się na terenie działki objętej inwestycją oraz do budynku wspólnoty mieszkaniowej zlokalizowanego przy drodze wewnętrznej. Prace powinny być prowadzone
w uzgodnieniu z dyrektorem placówki oświatowej.
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych został zawarty w „dokumentacji technicznej” /zwanej również „dokumentacją projektową”/, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ, na którą składają się:
• Projekt zmieniony zagospodarowania działki opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - 07/2022,
• Projekt zmieniony architektoniczno – budowlany opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - 07/2022,
• Projekt architektoniczny wykonawczy opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - sierpień 2022,
• Projekt zmieniony techniczny opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława Gosztyłę, data opracowania – 08/2022,
• Projekt konstrukcyjny techniczny basenu pływackiego z zapleczem sanitarno - technicznym opracowany przez mgr inż. Łukasza Nosala, data opracowania – sierpień 2022,
• Projekt konstrukcyjny wykonawczy basenu pływackiego z zapleczem sanitarno - technicznym opracowany przez mgr inż. Łukasza Nosala, data opracowania – sierpień 2022,
• Projekt konstrukcyjny techniczny wiaty oraz muru oporowego opracowany przez
mgr inż. Łukasza Nosala, data opracowania – sierpień 2022,
• Projekt konstrukcyjny wykonawczy wiaty oraz muru oporowego opracowany przez
mgr inż. Łukasza Nosala, data opracowania – sierpień 2022,
• Projekt techniczny – drenaż odwadniający opracowany przez mgr inż. arch. Danutę Gosztyłę, data opracowania – 07/2022,
• Projekt techniczny/wykonawczy technologii basenowej opracowany przez mgr inż. Ewę Ratter, data opracowania – lipiec 2022,
• Projekt techniczny – instalacje elektryczne opracowany przez mgr inż. Piotra Pawlaka, data opracowania – lipiec 2022,
• Projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody opracowany przez mgr inż. Bogdana Kmaka, data opracowania – 07/2022,
• Projekt techniczny instalacji wod.-kan., wentylacji mechanicznej, ogrzewania dyżurnego opracowany przez mgr inż. Bogdana Kmaka, data opracowania – 08/2022,
• Opinia dendrologiczna dotycząca stanu wybranych drzew opracowana przez
mgr inż. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - czerwiec 2021,
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez
mgr. inż. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - sierpień 2022,
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – technologia basenowa opracowana przez
mgr inż. Ewę Ratter, data opracowania – lipiec 2022,
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – branża elektryczna opracowane przez
mgr inż. Piotra Pawlaka, data opracowania – lipiec 2022,
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – branża sanitarna opracowane przez mgr inż. Przemysława Gosztyłę, data opracowania – 08/2022,
• dokument pn. „Informacje uzupełniające dotyczące nawierzchni sportowej” stanowiący uzupełnienie załącznika nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia (Dokumentacja techniczna/Dokumentacja projektowa).

UWAGA:
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia wszelkie inne zapisy dotyczące sposobu rozliczenia należy traktować jako niewiążące.
4. W celu realizacji robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia Zamawiający uzyskał:
1) Decyzję nr 2238/2021 (znak: BUD.6740.2323.2021) z dnia 25.11.2021 r. Starosty Nowosądeckiego o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,
2) Decyzję nr 1335/2022 (znak: BUD.6740.1177.2022) z dnia 30 września 2022 r. zmieniającą decyzję Starosty Nowosądeckiego nr 2238/2021 (znak: BUD.6740.2323.2021) z dnia 25.11.2021 r.
Powyższe dokumenty zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ.
Zamawiający wymaga zakończenia wykonania zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie w terminie do 260 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy, jednak nie później niż do dnia 30 września 2023 r. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-23 10:00

Po zmianie:
2022-12-28 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-23 10:15

Po zmianie:
2022-12-28 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-21

Po zmianie:
2023-01-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.