eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Zamówienie na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zamówienie na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSĄDECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 33

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 18 41 41 600

1.5.8.) Numer faksu: (+48) 18 41 41 700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@nowosadecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowosadecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zamówienie na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1337921e-708a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471161

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025342/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania komunikacji elektronicznej.
a) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
b) Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
c) Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest wyłącznie strona internetowa prowadzonego postępowania znajdująca się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki
• Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Uwaga: Forma elektroniczna jest opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
• Wykonawca składa ofertę wraz z oświadczeniem i innymi wymaganymi załącznikami za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone podczas składania oferty w osobnym miejscu przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie /Dz. U z 2020 r. poz. 2452/ w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1233, ze zmianami/, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Dodatkowo zamawiający zaleca aby objęte tajemnicą przedsiębiorstwa fragmenty dokumentów zamieszczonych w takim pliku zostały odpowiednio przez wykonawcę oznaczone.
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wczytania do systemu za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” potwierdzonego komunikatem, że oferta została złożona.
• Dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje składane/przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki
Za datę złożenia/przekazania dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do systemu za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” potwierdzonego komunikatem, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
d) Dostęp do postępowania jest możliwy przy użyciu linku do postępowania dostępnego na stronie internetowej zamawiającego www.bip.nowosadecki.pl lub bezpośrednio poprzez dedykowany profil Powiatu Nowosądeckiego: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki
Ciąg dalszy informacji znajduje się w sekcji IX ogłoszenia o zamówieniu.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest Starosta Nowosądecki, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, telefon (+48) 18 41 41 600, faks (+48) 18 41 41 700, e-mail: powiat@nowosadecki.pl;
 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Tomasz Czerniec, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, telefon (+48) 18 41 41 807, faks (+48) 18 41 41 700, e-mail: tczerniec@nowosadecki.pl*; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji nr ZP.272.30.2022 Zamówienie na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/ Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo żądania usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.30.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania pn.: „Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach”.
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) budowę:
• otwartego basenu pływackiego wraz z budynkiem zaplecza technicznego oraz wyposażeniem,
• boiska wielofunkcyjnego,
• kortu tenisowego,
• bieżni,
• skoczni do skoku w dal,
• boiska do rzutu kulą, dyskiem oraz młotem,
• boiska do squasha,
• chodników i parkingu,
• wiaty,
• siłowni plenerowej,
• systemu fotowoltaicznego i pomp ciepła,
• małej architektury,
• ogrodzeń,
• muru oporowego,
• trybun i schodów zewnętrznych,
• zewnętrznej infrastruktury technicznej i ppoż.,
• zbiornika retencyjnego,
b) wycinkę i nasadzenie zieleni,
c) likwidację elementów betonowych jako pozostałości wcześniejszej zabudowy gospodarczej,
d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną i geologiczną, uruchomienie wykonanych instalacji, przeszkolenie użytkownika, uzyskanie wszystkich zezwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa budowlanego, umożliwiających użytkowanie przedmiotowego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Miejsce realizacji robót budowlanych:
Teren Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, 33-393 Marcinkowice 1, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. Lokalizacja inwestycji: działka nr 161/21, m. Marcinkowice, obr. 0014 Marcinkowice, gm. Chełmiec. Teren działki oraz budynki, w sąsiedztwie których prowadzone będą roboty są użytkowane zgodnie z jego/ich przeznaczeniem przez Zespół Szkół w Marcinkowicach. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający niezakłócone użytkowanie terenu oraz znajdujących się na nim budynków oraz zachowanie bezpieczeństwa osób znajdujących się na tym terenie. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do budynków i pozostałej infrastruktury (parkingi, chodniki itd.) znajdujących się na terenie działki objętej inwestycją oraz do budynku wspólnoty mieszkaniowej zlokalizowanego przy drodze wewnętrznej. Prace powinny być prowadzone
w uzgodnieniu z dyrektorem placówki oświatowej.
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych został zawarty w „dokumentacji technicznej” /zwanej również „dokumentacją projektową”/, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ, na którą składają się:
• Projekt zmieniony zagospodarowania działki opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - 07/2022,
• Projekt zmieniony architektoniczno – budowlany opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - 07/2022,
• Projekt architektoniczny wykonawczy opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - sierpień 2022,
• Projekt zmieniony techniczny opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława Gosztyłę, data opracowania – 08/2022,
• Projekt konstrukcyjny techniczny basenu pływackiego z zapleczem sanitarno - technicznym opracowany przez mgr inż. Łukasza Nosala, data opracowania – sierpień 2022,
• Projekt konstrukcyjny wykonawczy basenu pływackiego z zapleczem sanitarno - technicznym opracowany przez mgr inż. Łukasza Nosala, data opracowania – sierpień 2022,
• Projekt konstrukcyjny techniczny wiaty oraz muru oporowego opracowany przez
mgr inż. Łukasza Nosala, data opracowania – sierpień 2022,
• Projekt konstrukcyjny wykonawczy wiaty oraz muru oporowego opracowany przez
mgr inż. Łukasza Nosala, data opracowania – sierpień 2022,
• Projekt techniczny – drenaż odwadniający opracowany przez mgr inż. arch. Danutę Gosztyłę, data opracowania – 07/2022,
• Projekt techniczny/wykonawczy technologii basenowej opracowany przez mgr inż. Ewę Ratter, data opracowania – lipiec 2022,
• Projekt techniczny – instalacje elektryczne opracowany przez mgr inż. Piotra Pawlaka, data opracowania – lipiec 2022,
• Projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody opracowany przez mgr inż. Bogdana Kmaka, data opracowania – 07/2022,
• Projekt techniczny instalacji wod.-kan., wentylacji mechanicznej, ogrzewania dyżurnego opracowany przez mgr inż. Bogdana Kmaka, data opracowania – 08/2022,
• Opinia dendrologiczna dotycząca stanu wybranych drzew opracowana przez
mgr inż. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - czerwiec 2021,
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez
mgr. inż. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - sierpień 2022,
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – technologia basenowa opracowana przez
mgr inż. Ewę Ratter, data opracowania – lipiec 2022,
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – branża elektryczna opracowane przez
mgr inż. Piotra Pawlaka, data opracowania – lipiec 2022,
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – branża sanitarna opracowane przez mgr inż. Przemysława Gosztyłę, data opracowania – 08/2022.
UWAGA:
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia wszelkie inne zapisy dotyczące sposobu rozliczenia należy traktować jako niewiążące.
4. W celu realizacji robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia Zamawiający uzyskał:
1) Decyzję nr 2238/2021 (znak: BUD.6740.2323.2021) z dnia 25.11.2021 r. Starosty Nowosądeckiego o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,
2) Decyzję nr 1335/2022 (znak: BUD.6740.1177.2022) z dnia 30 września 2022 r. zmieniającą decyzję Starosty Nowosądeckiego nr 2238/2021 (znak: BUD.6740.2323.2021) z dnia 25.11.2021 r.
Powyższe dokumenty zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ.
Zamawiający wymaga zakończenia wykonania zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie w terminie do 260 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy, jednak nie później niż do dnia 30 września 2023 r. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43124100-9 - Drenaże

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 260 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena ofertowa brutto (Kc) 60%
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi (Kgr) 40%
Sposób oceny ofert:
Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie wzoru: Po = PKc + PKgr gdzie:
Po – całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,
PKc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”
PKgr – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi”
1) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Cena ofertowa brutto (PKc) zostanie obliczona wg następującej formuły:
PKc = Cn/Cb x 60 gdzie:
PKc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”
Cn – cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych)
Cb – cena brutto oferty badanej
2) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Okres gwarancji jakości i rękojmi (PKgr) zostanie obliczona wg następującej formuły: PKgr = Grb/Grn x 40 gdzie:
PKgr – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi”
Grb – okres gwarancji jakości i rękojmi zaoferowany w badanej ofercie
Grn – najdłuższy punktowany okres gwarancji jakości i rękojmi (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych)
Uwaga:
• Okres gwarancji jakości i rękojmi wykonawca powinien podać dla pełnego zakresu robót.
• Okres gwarancji jakości i rękojmi wykonawca powinien podać w ofercie w pełnych latach.
W przypadku, jeżeli wykonawca poda okres gwarancji jakości i rękojmi w niepełnych latach, do oceny oferty zamawiający przyjmie krótszy okres gwarancji jakości i rękojmi wynikający z danego przedziału czasowego (np. jeżeli wykonawca poda w ofercie okres gwarancji jakości i rękojmi 5 lat i 8 miesięcy, zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje 5-letni okres gwarancji jakości i rękojmi).
• Zaoferowanie przez wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi dłuższego niż 8 lat nie będzie dodatkowo punktowane (do wzoru oceny oferty w miejsce Grb i Grn przyjmuje się wówczas liczbę maksymalnie 8 lat).
• Wykonawca otrzyma 0 punktów w przypadku zaoferowania minimalnego wymaganego (tj. 5-letniego) okresu gwarancji jakości i rękojmi.
• Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi krótszy niż 5 lat zostanie odrzucona jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
• W przypadku, jeżeli wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji jakości i rękojmi, zamawiający przyjmie minimalny (tj. 5-letni) okres gwarancji jakości i rękojmi.
• Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów gwarancji jakości i rękojmi (okresy gwarancji jakości i rękojmi muszą być tożsame). W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych (nieodrzuconych) ofert, obliczonych zgodnie z formułą, o której mowa w pkt XIII ppkt 4 SWZ. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
b) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
W tym zakresie zamawiający wymaga, aby:
i. wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane o podobnym charakterze do robót stanowiących przedmiot zamówienia - należy przez to rozumieć:
• budowę w ramach jednej umowy (bądź też kilku umów zrealizowanych w ramach tego samego przedsięwzięcia) pływalni, basenu krytego lub odkrytego za kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 zł brutto, oraz
• budowę w ramach jednej umowy (bądź też kilku umów zrealizowanych w ramach tego samego przedsięwzięcia) zewnętrznego obiektu przeznaczonego do aktywności sportowej lub rekreacyjnej o nawierzchni bezpiecznej bezspoinowej (z wyjątkiem nawierzchni sypkich) za kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł brutto.
UWAGA:
- Zgodnie z definicją wynikającą z Prawa budowlanego pod pojęciem budowy Zamawiający rozumie również odbudowę, rozbudowę i nadbudowę.
- W przypadku, gdy wymagane dla potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej roboty budowlane są częścią większego zamówienia obejmującego szerszy zakres robót budowlanych, należy bezwzględnie podać tylko wartość dotyczącą wymaganego zakresu robót i tylko te roboty należy wymienić.
- W przypadku, gdy wartość robót budowlanych będzie wyrażona w walucie innej niż PLN, zamawiający przeliczy wartość na PLN zgodnie z kursem ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, według kursu średniego podanego w dniu, w którym zostało zamieszczone przez zamawiającego ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
ii. wykonawca dysponował:
• kierownikiem budowy posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
• kierownikiem robót branżowych posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
• kierownikiem robót branżowych posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami).
A. W odniesieniu do warunku wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
B. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
• warunki udziału w postępowaniu określone w pkt VI ppkt 2 lit. d) SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców lub wykonawcy łącznie.
C. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU.
a) Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Wykonawca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie to należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie to składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z tym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Podmiot udostępniający zasoby składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Wykonawca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie to należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie to składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z tym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Podmiot udostępniający zasoby składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ.
b) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
Zatem zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
UWAGA:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych, o którym mowa powyżej, winien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
• zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
• sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących (...) Pozostałe informacje w tym zakresie znajdują się w pkt VI ppkt 3 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składając ofertę wykonawca:
a) składa wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII pkt 1 SWZ,
b) składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 3 do SWZ, sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII pkt 1 SWZ,
c) jeżeli wykonawca polega na zdolności lub sytuacji pomiotów udostępniających zasoby składa:
• oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 3a do SWZ, sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII pkt 1 SWZ,
• zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
w sposób określony w pkt VII pkt 1 SWZ,
• w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy, sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII pkt 1 SWZ,
d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy jeśli umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów (patrz pkt IX ppkt 8 SWZ), sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony
w pkt VII pkt 1 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp, także w pkt VIII ppkt 7) lit. b) i c) oraz ppkt 8) SWZ. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
3) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572/.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu:
a) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz 64 1050 0161 6745 7777 7777 7777 z zaznaczeniem, że dotyczy: ZP.272.30.2022 Zamówienia na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach za datę i godzinę wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego;
b) zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swój rachunek bankowy.
5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej w pkt VIII ppkt 3) lit. b) – d) SWZ, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, wystawionego na Powiat Nowosądecki w postaci elektronicznej, opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6) Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, także w pkt VIII ppkt 8) lit. c) SWZ.
7) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą;
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8) Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt VIII ppkt 8) SWZ, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
9) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, także w pkt VIII ppkt 3 lit. b) – d) SWZ, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem (...)
Pozostałe informacje w tym zakresie znajdują się w pkt VIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z tych wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w pkt VI ppkt 1 SWZ.
W odniesieniu do warunku wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunki udziału w postępowaniu określone w pkt VI ppkt 2 lit. d) SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców lub wykonawcy łącznie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

"1. Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian umowy w następującym zakresie i w następujących warunkach wprowadzenia tych zmian:
a) termin wykonania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, może zostać przedłużony proporcjonalnie do okresu zaistniałego opóźnienia lub odpowiednio do konsekwencji zaistniałego opóźnienia w przypadku:
• wystąpienia w trakcie prowadzenia prac zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Wykonawcy
• w przypadku stwierdzenia innych uwarunkowań geologiczno- hydrologicznych od tych jakie zostały przyjęte w dokumentacji projektowej,
• niekorzystnych, odpowiednio udokumentowanych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy,
• wystąpienia okoliczności, mających znamiona działania siły wyższej, rozumianych jako spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia,
• przedłużania się procedur uzyskania przez Wykonawcę decyzji administracyjnych, uzgodnień branżowych, opinii, za które to przedłużanie się Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
• zmian technologii, użytych materiałów i sprzętu wprowadzonych w czasie wykonywania zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych, w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę,
• zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcom lub zmiany podwykonawców zaangażowanych za zgodą Zamawiającego - pod warunkiem, że zmiana wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
• zmian polegających na zatrudnieniu podwykonawców - w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, że wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SWZ,
• konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
• działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
• opóźnienia w przekazaniu placu budowy lub w przekazaniu dokumentów, do przekazania których zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający był zobowiązany,
• wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego,
• zmiany Wykonawcy w sytuacji wystąpienia sukcesji uniwersalnej określonej przepisami obowiązującego prawa,
• braku dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
• zmian technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu zamówienia i/lub zmian rozwiązań projektowych (powodujących istotne opóźnienie prac), wymuszonych np. stanowiskiem jednostek uzgadniających, opiniujących i innymi ujawnionymi w toku prac okolicznościami, które mają wpływ na przyjęte założenia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a których nie można było przewidzieć na etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty,
• konieczności przebudowy, przenoszenia niezaznaczonych w dokumentacji instalacji,
• konieczności rozbiórki lub usunięcia niezaznaczonych w dokumentacji technicznej niewidocznych elementów,
b) w przypadku podpisania niniejszej umowy z Wykonawcą w terminie dłuższym niż 35 dni od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, termin wykonania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, określony na dzień 30 września 2023 r., może zostać przedłużony proporcjonalnie do czasu wydłużenia procedury udzielenia zamówienia.
c) termin wykonania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, może zostać przedłużony o liczbę dni każdorazowo uzgodnioną z Zamawiającym
w przypadku:
• wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. c, ust. 4, 5 i 6 niniejszej umowy,
• wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. b, ust. 3 i 6 niniejszej umowy,
• wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub wykonania dodatkowego zakresu robót budowlanych z tym związanych;
(...) Pozostałe informacje w tym zakresie znajdują się w § 24 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania znajdującą się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy informacji w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej:
e) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. /Dz. U. z 2020 r. poz. 2415/ w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są przez wykonawcę jako załączniki za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki
f) Formaty przesyłanych danych musza być zgodne z formatami zawartymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
g) Sposób złożenia oferty i dokumentów, zasady korzystania z portalu, wymagania techniczno – sprzętowe, a także organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Instrukcji dla wykonawców” oraz w „Regulaminie Internetowej Platformy Zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o.” dostępnych pod adresem www.platformazakupowa.pl
h) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie /Dz. U. z 2020 r. poz. 2452/.
i) W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy www.platformazakupowa.pl, uczestnicy niniejszego postępowania mogą komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej za datę złożenia dokumentu przyjmuje się datę wpływu na serwer zamawiającego lub wykonawcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zamawiającym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: powiat@nowosadecki.pl

Dodatkowe informacje dotyczące podstaw wykluczenia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Szczegółowe informacje dotyczące podstaw wykluczenia zawarte są w pkt VI ppkt 1 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.